Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi y BSyük bir küfübhaneyi bir arada evinize geliren en ffaydalı eserdir. Her evde bir laıe bnlanmak lâzımdır, " , 4nno İSTANBÜL CAĞALOCLU Jll Sayl! 4UIİ0 Telgraî ve mektırp adred: Cumhuriyet, Istanbui . Pbsta tortosn: îstanbul, No. 24fl Teiefon: Baçmuhanlr ve evî: 22366, Tahrlr üeyeti: 24298, îdare T« matbaa bsmll« Matbaacıbk re Neçrtyat Şirketı, 24299 • 24290. uıl umhuriyet Pazartesi 8 Temmuz 1935 Hayat Ansiklopedisi* üncü cüzü çıktı Değerli atlılarımız büyük heyecanla karşılandılar Dün sabah Sirkeci garını dolduran büyük bir kalabalık, seçkin süvarilerîmizi omuzları üstünde tasıdı Atatürk çiçeği Amerikada yeni sarı bir çiçeğe Büyük Onderimizin adı verildi Şikago (Özel) Geçenlerde Vanderbild Üniversitesi profesörle rinden doktor Kırklend laboratu annda muhtelif ameliyatlar neti cesinde sarışın renkte yeni bir çi çek elde etmeğe muvaffak oldu. Profesör bu yeni çiçeğe isim a rarken Kayseride Amerikan Kollejini ziyareti esnasmda Atatürkü gören diğer bir profesör yeni elde edîlen çiçeğe «Gazi Atatürk> adı nın verilmesini teklif etti. Bu teklif memnuniyetle kabul edildi ve tescil edilmek üzere bu isim nebatat dairesine gönderildi. Burada, üniversitelerde Türk olduğu anlaşılan talebelere evvelâ «memleketinizde kaç kannız var?» suali soruluyor. «Bekârım!» cevabı da alınınca herkes bir hayret nidası fırlatıyor. Bunun üzerine talebe memleketteki inkılâblan birer birer anlatıyor ve herkesi merakla dinletiyor. \ Amerika Türk dostluğu gün geç( tikçe ilerilemektedir. J Ingiltere, Habeşistan hududlarında süel hazırlıklar yapıyor Akabe deniz üssünde de büyük hazırhklarla meşgul bulunduklannı haber ver * mektedir. ' Ingiliz Dış Bakanımn »özleri ' Londra 7 (Telsizle) Süveyş ka • nalı hakkında Ingiltere henüz hiçbir kat'î karar vermemiştir. Bu meselenin Uluslar Kurumu genel yazganı M. Avenolun Londraya ziyaretinden sonra bir karara bağlanacasu söyleniyor. Ingiliz Dış Bakanı Sir Samuel Hoare gazetecilere şunları söylemiştir: « Başka memleketlerin de yardımı (Arkan 3 üncü tahifede) Orta Avrupa ve Tuna devletleri Afrikada müs temleke istemeğe teşvik ediliyorlar, Ingiliz Dış Bakanı önemli bir diyev verdi Viyana 7 (Tel sizle) Avusturyanın eski Dış Bakanı M. Mataja bir söylev vererek T u na devletlerine Af rikadaki müstemle • kelere iştirak etme yi istemelerini tav siye etmiştir. M. Ma taja bu meselenb yakında toplanacak M. Mataja olan Tuna konfe ransı ruznamesine geçirümesîni ve oita Avrupa devletleri de beraber olmak üzere Tuna devletlerinin Afrikadaki müstemlekelerde haklan olduğunu bildirmelerini istemistir. tngilizlerin hazırlıkları Kahire 7 (Telsizle) Elbelâğ ga zetesi Ingilizlerin Sudanda ve diğer Habeş hududlannda süel yollar ve uçak istasy onlan yaptıklannı, Kızıldenizdeki Habeş davasında görüşler ve iddialar İtalyan Habeş meselesine aid yazılarımız burada bitmemiş • tir. 9 uncu »ahifemize bakınız! Atatürk Floryada , Sirkect garimn dün mbahki hattr Tren gara gtrerken Uluslar Sosyetesi Tehlikeye mi Dü$üyon imdi de ortaya böyle bîr meseîe çıkü: Eğer Habesistanda savaşa girişme diye îtalya sıkışnnlacak olursa bu devlet Uluslar Sosyetesini bırakıp gidecekmiş. Temps gazetesine göre Japonya ve Almanyadan sonra îtalyanın da böyle bir harekete girişi, Uluslar Sosyetesini daha çok hırpahyacak ve belki bu kurumun hayatına son verecektir. Gerçek kendisine verilen yükümü yerine getıremiyecek olduktan sonra böyle bir kurumun varlıgıle yokluğu arasında hiçbir fark kalmamış olur. Îtalya Habeçistanda kendi bildiğine göre hareket et«in de ona birşey denilmesin yolu tutuldugu vakit te Uluslar Sosyetesinin ne manası kalacağı ayni kuvvette dığer bir meseledir. Milletler ulusal siyasalan sayımma jralnız kendilerini düşünen bir yolda yürüdükçe Uluslar Derneği hakikaten lüzumsuz bir riyakârlık gösterisi olmaktan kurrulamaz, ve bu takdırde dahi o elbette önüne geçilemez bir akıntı ile gene yıkılır, ve bu son yıkılış insanlığa hiç şeref yermiyen çok fena bir sonunc olur. Milletler Sosyetesi şu temel üzerine kurulmak istenilmiştir: Hiçbir devlet arsıulusal durumda siyasal işlerini silâh kuvîvetile kotarmağa kalkışmıyacaktır. Böyle yapmak istiyen bir millet çıkarsa, saldınşa uğramak mevkıindeki mılletin şıkâyetile işi hemen Sosyete kendi eline alır, hükümler verir, ve icabında bu hükümleri yürütür. lşte bu son bölüğüdür ki Sosyete bir türlü yapamıyor. Zarzor hüküm ırerdiği olsa da onlan yürütmeğe geçmek fankânını bulamıyor. Bu yerde cemiyetin topu tüfeği mi var denıliyorsa da bu işleti böyle yapacağız diye Cenevreye toplanan elli bu kadar milletin oraya ne yapmağa gittiklerini tabiî insanhğm vicdanı kendi kendine sormaktan geri durinamaktadır. Sosyete içindeki milletlerin hepsi azçok silâhlıdır, ve her toptan tüfekten daha kuvvetli bir silâh vardır ki o îda dünya kamoyu (efkân umumiyesi) dur. Sosyete ne kendisi birşey yapabıhyor, ne de dünya kamoyunun kendisini göstennesine imkân veriyor. Bu acınacak kadar ağır bir eksinlik (aciz) dir. Milletler Sosyetesini bırakıp gitmekte önayak olan ilk büyük devlet Japonya oldu. Sosyete, Mançurinin Çinden zorla alınması için Japonyanın askerî hareketlerde bulunmasının önüne geçmek istiyor«In. Japonya bunu dinlemiyerek hem Sosyeteden çıktı. hem Uzak Doğuda istediğini yaptı. Sosyetenin suratına aşkoluaan bu şamar hâlâ bütün dünyada çmYUNUS NADİ . JfArhan S inci sahifede) «Cumhuriyet», kahraman zabitlerimizin zaferini kutlulamak icîn güzel bir kupa hediye etti Atatürk evvelki gün akşamı Floryaya gitmiş ve geceyi orada saylav Kılıçalinin köşkünde geçirmiştir. < Büyük önder, dün plâjlan gez miş ve halk arasında banyo etmiştir. Pazar olmak münasebetile dün Florya plâjlan çok kalabalıktı. Halk, Büyük ve sevgili Önderi aralarında görmekten doğan bir kıvancla tezahürat yapmışlardır. Atatürk geç vakit saraya dön müştür. I Floryada Atatürk için yapılmak ( ta olan büyük deniz köşkünün in ' şaatı on gune kadar bitecektir. Ge ( celi gündüzlü iki ekip işçi çalış < maktadır. ' Köşkün iskele ve taban kısmı tamamen bitmiştir. Köşkün ucundan sahile kadar uzayan kısım yetmiş metroyu bulmaktadır. Köşkün yanında motörlerin yanaşması için beton bir iskele yapılmaktadır. ' Avusturya ve krallık Viyananın kararı İtalyada memnuniyet, Fransada endişe uyandırdı Habsburgiar hakkındaki kanunun ilgası lâyihasi Italyanın teşvikile Dolfüs zaıpanında hazırlanmn Londra 7 (Telsizle) Ingiliz siyasal j mehafili Habsburglar meselesi hakkında \ İtalyan basınınm hiçbir şey yazmamasını şayanı dıkkat bulmaktadır. Ayni mehafıle göre bu mesele hakkında Îtalya ile Avusturya arasında evvelce bir anlaşma yapılmıştır. Fransızlar ne diyorlar? Paris 7 (A.A.) Habsburg hanedanının durumunu değişriren yasayı tefsir eden Debats gazetesi Küçük Antantın yasalannı kaydettikten sonra diyor ki: «Avusturya yaşamalıdır. Bu, Avru pa için elzemdır. Halbuki Avusturyanın varlığını, kırallığm iadesile Tuna havzasında muhakkak surette hasıl olacak büyük bir karışıklık kadar hiçbir şey korkutamaz. Öbür yandan, kıral^ğın iadesi, sanıldığı gibi, Anşlüss tehhkesini ortadan kaldıracak bir arac olamaz. Avrupanın bugün^Avttituryanın eski ve maktul kü durumunda hepsinden önce çok tehliBaşbakanı M. Dolfü» keli bir buhran yaratacak her şeyden nada iyi haber alan kaynaklardan öğreçekinmek gerektir.» nildiğine göre, Habsburglann ikametini Karar yeni değildir (Arkan S inci »ahifede) Viyana 5 temmuz (Özel) ViyarıııuııiHiııımııııııııınıınımımnınnınniıiınııııııııııııııııınııııııııinııııiHiııınmtHiııııiHiııııııııııırıtıııııııııııiMiHiııiMiiMiMintıiKioti'""") TJeğerUatlılariniizdan 'd'ârdu. Avrupada Türkün yüksek şerefani ve şanlı admı bir kez daha yüceleten yiğit ve değerli süvarilerimiz üç ay 4 gün süren bir ayrılıktan, bir zafer akımndan sonra dün ana yurda döndüler.. Zabltlerimiz Sofyada uğurlandıktan sonra dün gece saat 22,30 da Edırneye gel mişler ve oradan itibaren bütün ista*yonlarda gerek asker arkadaşları ve gerekse halk tarafmdan coşkun tesahü ratla karşılanmışlardır. General Kondilis Romaya gitti Gazetecilere «Italyan • Yunan dostluğunu kuv vetlendirecegim» dedi Atina 7 (Telsiz . le) İtalyan eski muhariblerinin ça ğırması üzerine Ro maya gitmeye ka rar veren General Kondilis buradan hareket etmiştir. Yunanistanın Sü. Bakanı Romada üç güç kaldıktan son ra perşembe günü Belgrada giderek, oradan Parise geçe General Kendîtia cektir. General, İtalyan gazetecilerine verdi(Arktut S inci •ahifede) Sirkeci garmda ^ Avrupa merkezlerinde bırçok namlı süvariler arasında dört defa birincüik kazanmağa muvaffak olan kahraman Türk genclerini görmek ve onlan candan gelen tezahüratla karşılamak için daha sabahtan itibaren Sirkeci garı dolmağa başlamıştı. Karşılamağa gelenler arasında bilhassa kesif bir genclk ta bakası göze çarpıyordu. En ziyade memnuniyetımizi mucıb olan da budur. Başta İstanbul kumandanı General Ömer Halıs olduğu halde müteaddid generaller, erkân, ümera, zabitan, süvari binicilik okulu talebeleri, Harbiye okulu talebesi, Millî Türk Talebe Birliğinin hemen hemen bütün mensubları, Halk Partısi ve Halkevi üyeleri, İstanbul oğ(Arkan 4 üncü sahifede) Güreşcilerimiz 61 galib istanbul Atina maçı da 33 bitti Güreşçilerimizin kazandığı üstünlük alkışlarla kar9ilandı, futbolcular iyi oynıyamadılar Başbakan Bitliste Ekip f'efi miralay Cevdet kupa mızla hirlikte Bitlis 7 (A.A.) Başbakan Ismet lînönü bugün Bitlise gelmiştir. VniverriteUlerin seçkin süvarilerimizi karsılayışlan Atlılarımız omuzlar üstünde Maçtan heyecanlı Oı'r xn Atina karışık takımı dün sabah saat stadyomunda oynadı. Havanın çok sıcak yedide Polonya vapurile şehrımıze gel olmasına ve herkesin plâjlara gıtmış di. Akşamustü de birinci maçım Taksim (Arkan 8 inci tahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog