Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

r Hayat Ansiklopedisi ^ Büyök bir kütübhaneyi bîr arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlunmak lâzımdır. Onbirinc! yıl sayı: 4002 u m h ur iyet Teig»ı n mektnp *&*&. a ^ ^ *fataabuı.posta Ha Ansiklopedisi üncü cüzü cıktı J 83 Pazar 7 Temmuz 1935 Teiefon: Baamnhanto re «vl: 22366. Tahrit h«yetl: 24298, tdart v I Batıy a ün salan yiğit atlılarımız bu sabah Istanbula geliyorlar matbaa tasmlle Matbaacıük v» Neşrlyat şirfceti, 24299 2429a Kahraman subaylarımız Sirkeci garında büyük törenle karşılanacaklar Yiğit »üvarilerimiz, Türklüğün eşsiz {«refini Avrupada her uğradıklan yerde, her girdikleri yanşta bir kez daha yücelttikten lonra bugün anayurda kavuşuyorlar. Türk süvarisinin adı, Janı zaten bab ülkeleri için hiç te yabancı değildi. Onun, kendi kadar yüksek ünü Manş denizine kadar yayılmıj, yiğitliğe örnek olmuş^ tu. Bu kez de batı illerine giden yedi aslan binicimiz, janlı ay yıldızı ora ufuklannda muvaffakiyetle dalgalandınp, bu yurda lâyık olduklarını tekrar gösterdiler. Var olsunlar! Bugün onlan Istanbulda karşıIar ve kucaklarken duyduğumuz kıvancın ölçüsünü gösterebilmek için »öz bulamıyoruz. lnancla gittiler re şerefle döndüler. Yurdun bu değerli evlâdlarını bütün gönlümüz, bütün varlığımızla kutlular ve kendilerine daha nice nice muvaffakiyetler diliyorken bütün İstanbullulara teklif ediyoruz: Bu sabah »aat 10 da Sirkeciye gidelim, onlan hak kazandıklan sevgi ile ve hep b ' raber karşılıyalım. Bu, onlara yaraşır bir kadirbilirlik ol duğu kadar bütün millete düşen bir borc da olmuştur, *** Kahraman atlı su baylanmız bugün saat 10,20 de Konvansıyonel trenile geleceklerdir. Muzaffer Türk genclerîn! Sirkeci garında bütün süvari arkadaşları, binicilik ve Harbiye mektebi talebeleri, Harb Akademisi mensubları, Mıllî Türk Talebe Birliği, Sipahi Ocağı ve Halkevi üyeleri, sporcular, orta ve yüksek mektebler öğretmenleri, llbaylık ve Şarbaylık üyeleri ve halk karşılıyacaktır. Atatürk dün akşam üzeri Floryayı şereflendirerek bayındtrlık işlerini gözden geçirmişlerdir. Fotoğ raf kendilerini Florya iskelesinden çıkarken gösteriyor. Diğer resimler 7 nei sahifemizdedir. Buğday meselesi Ve ekmek fiati irdenbire epeyce bir zamandır unutur gibi olduğumuz bir durumun içine düştük: Istanbulda ekmek fiati durumu ve burada ekmeğe Şarbaylıkça nark konulması işi. Bırdenbire öyle bir durumun içine düştük demekte belki o kadar doğruluk yoktur. Çünkü buğdayın azlığı veya çokluğu işindeki belirsizlikten dolayı ortaya yeni çıkar gibi görünen bu durumdan önce de îstanbulun türlü semtlerinde ekmek fiat•leri bir değildi. Ekmek bir yerde dokuz kuruşa satıhyor, diğer yerde sekize veriliyor, hatta yedi buçuğa ve yedıye satan yerler görülebiliyordu. Ancak bu kanşıklık şimdıki kadar genel değildi. Buğday fiatlerinde büyük farklar kaydolunmuyordu. Ekmek fiatleri genel olarak lekızle dokuz arasında yuvarlanıp gidıyordu denilebilır. Bu sene kuraklık sözleri bir kere buğday işlerile ilgili adamlara kulak kabartbrarak onları spekülâsyoncu bir ruhla canlandırmış olduktan sonra buğday piyasasmda fiatler dalgalandı, ve bunun sonuncu olarak un bir parça pahalandı. Ekmek fiatleri de ona göre artmalı idi. Şarbaylık işe kanşarak yeni duruma yeni nark koydu. Bu narkın 1 l kuruş olduğunu söylüyorlar. Ancak 10 kuruşa ve hatta daha aşağısına ekmek satan fınncılann da eksik olmadığı her taraflan sağlanıyor, ve bunların yolumuz üstüne düşen bazılannı bizzat kendimiz görüp duruyoruz. Belediyenin koyduğu narkın son fiat olmak lâzım geldiğini bilıriz. Yani bir kere Beledıyece nark konunca bu fiatten ötesine ekmek satılmıyacak demektir. Fakat bizim sanımıza göre pek iyi hesab edilmiş olmak icab eden bu fiat, ayni zamanda en aşağı bir fiat özlülüğünü de göstermelidir. Belediyenin narkıle fırmcıların fiati arasında bir iki kuruş gibi ekmekte büyük mana ifade eden artık farklar olursa bundan narkın pek ince hesablara dayanmadığı hükmünü çıkarmak zarurî olur. Yahud da ekmeği narktan çok ucuza satanlar Belediyenin şart koştuğu undan kalitece daha aşağı bir un kullanıyorlar demektir. Bu iki halin ikisi de doğru değildır, ve hele ikincisi bütün bütün dikkatimizi çekmek gerçekliğinde görülmemek mümkün olmaz. Buğday piyasa fiatlerine göre bazı fınncılar sekiz kuruştan ekmek verebilmek imkânını buluyorlar ki böyle yapıyorlar. Bunlann bu unlar üzerinde diledikleri gibi tasarruf ederek fiatleri tutturabildıkleri ölçülerde yürüteceklerine şüphe yoktur. Böylelikle bir takım fınncıların Şarbaylık kontrolundan çıkmak yolunu bulmuş olduklanna hükmetmek zarurî olur. Müstehliklerin hakları noktasından Beledıye ekmek yapılişında kullanılan unu bılmek ve unun mallığma göre de ekmeğin kaça sablması lâzım geldiğini kararlaştırarak kontrol etmek ödevindedir. Tanm (Ziraat) Bakanlığı buğday ürününün ne halde bulunduğu hakkında zaman zaman kamoyu (efkân umumiye3a) aydınlatsa çok iyi olacağını da bu arada görmüş ve anlamış bulunuyoruz. Müstehlikle beraber buğdayı yetiştiren rençperi de düşünmek zorundayız: Eğer durum doğrudürüst bilinemezse buğday fiatleri de yer yer rençperin ziyanına yüriiyüp gidebilir. Ziraat Bankasmın yer yer yeniden buğday satınalma faalivetlehqe geçirilmiş olması tam yeri«îe ve za M. Musolini * Giriştiğîmiz savaşta sonuna kadar dayanacağız» diyor Amerika Habeşistana menfi cevab vcdi, Uluslar Kurumu genel yazganı Süveyş kanalının kapatılması işini görüşmek üzere Londraya gidiyor Bati ellertnde adımtzı bir kez daha yücelten yiğit savarile binbir şukran Habeşistanın merkezi Adisababadan bir görünüf* Vaşington 6 (Telsizle) Amerikanın Adisababadaki maslahatgüzarı bugün Vaşington hükumetinin cevabım resmen Habeş Imparatoruna bildirmiştir. Bu cevabm menfi olduğu haber ahnmıştır. Amerika Habeş davasından uzakta kalmağa karar vermiştir. Dış Bakanı Mister Hull dün Cumhur Başkanı Mister Ruzveltle beraber Ha beş Kralımn müracaatini tetkik etmiş ve Amerikanın cevabım tesbit ederek Adisababadaki Amerıkan maslahatgüzarına bildirmiştir. Salâhiyettar mehafilden alınan ha berlere göre Mister Ruzvelt ile Mister Hull İngiltere ile başka devletler tarafından İtalyaya karşı ekonomik tedbirler alındığı takdirde Amerikanın alacağı durumu da gözden geçirmişlerdir. Bu mesele hakkında bu hafta önemli atışmalar (münakaşalar) yapüacağı kuvvetle umuluyor. Türk subayları hudud durağı olan Vaşington 6 (A.A.) Röyter ajansı Drağmanda Sofyadaki Türk ataşemilite* aytarından: ri Necati tarafından karşılanmışlardır. Adisababaya gönderdiği karşılık noSofyada yapılan tören tada Amerika hükumeti, her hangi bir Sofya durağında Türkiye elçiliği ör* Sofya 6 (A.A.) Nis, Ahen, Bumüdahaleden bahsetmemektedir. Yal künlerile ayni yarışa iştirak eden on dapeşte ve Viyanada yapılan arsıulusal nız meselenin hakem yolu ile kotarılakonkur hipiklere iştirak eden ve İstanbul gar subayı tarafından selâmlanmışlardıt. Talebe Birliğinin çağırışı cağı umudunu göstermekte ve her iki sü\ari binıcılik mektebi direktörü albay Türkiye elçiliği işgüderi M. Kavut tarafın da, Kellog andlaşmasının altına Millî Türk Talebe Birliği genel sekre Cevdetm komutanlıında bulunan yedi Türk Bulgar subayları şerefine bir öğlo atmış oldukları imzaya riayet edecekle terliğinden: Türk süvari subayı bugün 11,45 te İs (Arkan 7 nci aahifede) ri hakkmdaki güvenini bildirmektedir. IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIlllllirilllllllllMMIIMIIMIIIIIIll •MMIIMIMtllMIUMIIMIMlllllllllllllllilllllltlllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIirill lllllllllllllilllllllllllllllllini imilllHIIIMIMIMIIIMtl Yurddan uzak ellerde Türk üstünlüf ğünü tanıtan, al bayrağı yabancı ufuk larda şerefle dalgalandıran kahraman Bozkurt yavrularını, değerli subaylarımızı karşılamak için bütün arkadaşları saat 10 da Sirkeci durağına çağırıyoruz. tanbula gitmek üzere Sofyaya gelmiş • lerdir. Türkiye süvari genel espektörü General Mürsel de kendilerine yolda mülâki olmuştur. Süveyş kanalının kapatdmast menelesi Londra 6 (Telsizle) Cenevreden gelen haberlere göre, arsıulusal hukukçular, bugün bir toplantı yaparak ttalya ile Habeşistan arasında bir harb çıktığı takdirde Süveyş kanalının kapan ması meselesinf hukukî bakımdan gözden geçirmişlerdir. İyi haber alan kaynaklara göre, bu mesele hakkında henüz kesin (kat'î) bir Küçük Anlaşma fevkalâde bir toplantı yapıyor Habsburglar işi yeni bir mesele daha çıkardı Belgrad 6 (Telefonla) Siyasal mehafilde söylendiğine göre, Habsburglarm Avoısturyaya dönmesi ihtimali üzerine orta Avrupanm yeni durumunu tetkik etmek üzere Küçük Anlaşma yakında fevkalâde bir toplantı yapacaktır. Eski Yunan kralı il kraliçesi » ayrıldılar . Hususî mahkeme dün Bükreşte gizli olan toplandı ve ayrılma kararı verdi (Arkan 9 anca sahifede) iMi>iMinıınıtıııtııınniiiııııiMiı>"!>ı>ıi!ii!i!iıtıiııi!iiMiMiıiniııınrnnınnıniHinıiınıtnnRinmniHiıtiHnHinınH!inınııniMiıınınınniMinM<iHi Tözün Bakanı geldi Muhakemeleri çabuklaştırmak ve hapisaneleri düzenlemek için gereken tedbirler alınıyor Tözün Bakanı Saracoğlu Şükrü dün İstanbula gelmiş ve bir muharriri mize tözün işleri hakkında aşağıdaki diyevde (beyanatta) bulunmuştıır: c Adliye sarayı yapılacağını bili yorsunuz. Bu işle Baymdırlık Bakanlığı uğraşmaktadır. Bakanlığm açtığı müsabakada mimar Asım birincıliği almıştır. Şimdi teferrüat plânlarile meşgul olunmaktadır. Bu da bittikten sonra iş münakasaya konulacaktır. Yeni kanunlarla adliyede arkadaşlar meşguldür. Adliye sicil kanunu, merksz teşkılâtı kanunu, avukatlar kanunu hazırlanmıştır. Ayni zamanda cürmü meşhud ve vukuatı sür'atle takib etmek için başka memleketlerin kanunları tetkik, ve bunlar hakkında esaslar tesbit edilmektedir. Mahkeme işlerinin sür'atle yürümesi için muhakeme ve icrada ifası lâzım gelen tedbirler de tesbit ediliyor. Yeni mahkeme binaları için de çalışılmaktadır. Hapisaneden çıkan bir mahkumun bir daha buralara düşmemesi ve cürdm işlememesi için hapisanede mahkumlara M. Beckin Berlin konuşmaları iyi sonuç vermemiş Leh Dış işleri Bakanı şimdi de Parise gidecek Paris 6 (Telsizle) Varşovadan gelen haberlere göre Lehistan Dış Bakanile Alman devlet adamlan arasında Berlinde yapılan konuşmalardan bekle nen sonuçlar (neticeler) çıkmamıştır. Lehisran hududlarını muslıhane bir şe kilde düzeltmeğe muvaffak olamadığı gibi, Berlin konuşmalarından bekledıği birçok şeyleri daha gerçekleştirememistir. Son dakikada gelen haberlere göre, M. Beck yakında Parise giderek Fransız devlet adamlarile konuşmalarda bu ' Eski Yunan Kralı Jorj Bükreş 6 (Ozel) Eski Yunan Kraliçesi Elizabet tarafından açılmş olan ayrılma davasını görecek olan hususî mahkeme, Romanya Kral hanedanı usulüne göre kısa ve gizli bir toplantı yapmıştır. Hakyerinde yalnız kraliçenin avukatı bulunmustur. Söylendiğine göre eski kral başkana bir mektub göndererek Ingillerede oturamısmın sebeblerini anlatmış ve eski kraliçe tarafından açılan davaya karşı bir dıyeceği olmadığını bildirmiştir. Mahkeme ayrılık kararı vermiştir. Kral, bu karan 5 gün içınde temyız edebilecektir. Eskî Yunan Kraliçesi Elizabet yor: «Yunanistandaki kralcılar eski Kral Jorju tekrar tahta oturtmak için yaphk « lan propagandalanna hız verdikleri şu sırada Bükreşten gelen mevsimsiz bir haber bu işleri bir hayli kanştırmış olsa gerektir. Ingiliz gazetelerinin yazdıklanna göre, 6 temuz cumartesi günü Bükreş istinaf mahkemesınde eski Yunan Kralı Jorjun karısı ve Romanya Kralının kızkardeşi Prenses Elızabetin kocası aleyhinde aç* tığı boşanma davasına bakılacakbr. Eski kraliçenin boşanma davasında esas olarak ileri sürdüğü lebebler kocasî .;, Tözün Bakammtz Şükrü Saraçoğlu lâzım gelecek irşadat yapılacak ve bir mahkum hapisanede yattığı müddetçe iyi yetiştirilecektir. Yeni hapisane bi nalarınm lyi bir surette yapılmasına çok dikkat edilecekitr.» YVN'JS NADt S inci tahtfede) Aynlmamn sebebi (Arkan 7. nci aakifede) Londradan Atına gazetelerine yazıh (Arkan 6 nci tahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog