Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlunmak lâzımdır. flnhirinnl vıl Unulllllül Jll couı. 4000 ÎSTANBUL CAĞALOĞLU SSJI • 4UUU Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, tstanbui . Posta kntoraf tstaniral, No. 246 . .Teiefon: Başmuharrij re ert: 22366. Tahrir heyetl: 24298. Idare va matbaa tamlle Matbaaalık ve Neşriyat Şirfcetl, 24299 2429a urnhuri r• * Hayat Ansiklopedisi üncü cüzü çıktî 83 Guma 5 Temmuz 1935 Berlindeki konuşmalar Lehistan, Sovyet Rusya ile Almanyayı barıştırmıya mı çalışıyor? Bir şayiaya göre Almanya ile Lehistan askerî ittifak yapacaklarmış, bir şayiaya göre de M. Beck Fransa ve Almanyanın aralarını bulmak istiyormuş Istanbulun tarihî Değerlerini ortaya Çıkarmak için yasofya bir müze haline gel dıkten sonra bütün tarihî değerıle ortaya çıkmış bulundu. Bu eserin insanlık tanhinin akıntısı içinde Be büyük bir kaya parçası olduğunu çimdi daha büyük bir açıkhkla görüyoruz. Bunun ve benzerlennin en büyük değerleri de gerçek olarak işte buradadır, ye Ayasofyanm bu yüksek değeri daha artık olarak belirtilmek için yapılacak daha birçok işler, verilecek daha birçok ozenler bulunduğunu söylemeliyiz. A yasofya kendi başına îstanbula büyük değer katan eşsiz eserlerden biridır, ve cumhuriyet hükumeti onu tapınak ol maktaa çıkararak bütün dünyanın şaşa çaşa seyredeceği bir eser haline koymakîa en doğru işi yapmıştır. Onun yüksek kubbelerini gözden geçirmek için elinizle arkasını dayadığımz başınızı havaya kaldırmak zorundasınız. Acaba hangi dantelânın o mermer direklerin başlık Janndaki işlemeleri kadar ince olabile ceğini orada kendi kendınize soracak ve bunun karşılığmı bulmakta zorluk çe keceksinız Hıçbir ipek dantelânın bu kadar güzel olamryacağına orada kendinız hükmedecek ve insan yapıcıhğının nasıl olup ta bu kadar yükselebilmiş olduğuna sonu gelmiyen bir şaşkınlıkla akıl erdiremeyip kalacaksınız. Kucağında böyle bir eser taşıyan bir şehir dünyaya karşı kafasını haklı bir övünme ile kaldırsa yeridir. J7\ f£J\ arasında yapılan konuşmalar zannedil diğinden daha ehemmiyetli olmuştur. Konuşmalar hakkında sıkı bir ketumlyet muhafaza edılmekle beraber, M. Beckin Almanları Sovyetlerle banştırarak bir şark pakti imzalamıya kandırmıya çalıştığı haber almmıştır. Diğer bir şayiaya göre, Almanlar Lehistanla askerî bir ittifak yapmak tek Lehistan ve lifinde bulunmuşlardır. Fransa ile M. Beck bugün gazetecileri kabul e Almanya derek şunları söylemiştir: Paris 4 (Telsiz Alman Dts işleri < Alman meslektaşlarımla Avrupa le) Bugün do Bakanı Fon nın genel durumu ve memleketlerimizi laşan bir şayiaya Neurath yakmdan alâkadar eden bütün meselegöre, Berlinde bulunan Lehistan Dış İşleri Bakanı M. leri dostane bir şekilde tetkık ediyo Beck, Fransa ile Almanya arasında ta ruz.> tlk mülâkahn tafsüâtt vassutta bulunmak için Berlin siyasî Varşova 4 (A.A.) Gazeta Polska. mehafılini iskandil edecektir. Berlin aytanndan almış olduğu haberi Bir başka şayia Brüksel 4 (Telsizle) Berlinden alı yazıyor: <M. Beckle M. Hitler, görüşmeleri sınan son haberlere göre, Lehistan Dış işleri Bakanı M. Beck ile Alman ricali Paris 4 (Telsiz le) Lehistan Dış İşleri Bakanı M. Beck bugün de Alman Dış İşleri Bakanı M. Fon NeU' rathla gorüşmüş tür. Büyük Şef dün Floryayı sereflendirmişler ve istirahat buyarmuşlardır. Bu arada plâjda banyo al <s mışlardır. Resim kendilerini denizde iken gb'stermektedir. Diğer fotoğrafileri 7 inci sahifemizdedir. Son Dakika: Hüseyin Rauf, bugün Mısırdan îstanbula geliyor Dün gece vapurla Izmir den geçti, gazeteciler le görüşmek istemedi îzmir 4 ( Hususî muhabirimizden) Eski Hamidiye süvarisi Hüseyin Rauf, kızkardeşleri Melıke ve îsmetle birlıkte Mısırdan buraya gelen Denizyollan ldaresinin Izmir vapurundadır. Yarın (bugün) ayni vapurla îstanbula varacaklardır. Hüseyin Rauf vapurdan çıkmadı. Ga Atina mektublan Venizelistlerle General Metaksas işi azıttılar Politisin mektubunu Balkan Andlaşmasî münakaşası şekline sokarak hükumete hücum ediyorlar Atina 3 (Hususî muhabirimizden) Bu haftanın en önemli siyasal ve diplomatik hâdisesini geçen mektubumda balısettiğim Paris elçisi Politisin Venizelosa gönderdiği mektubun neşri hâdis*si teş kil ediyor. Hükumet bu mektubu gazetelrde görür görmez Pohtisten izahat istemişti. Paris elçisinin verdiği cevab kâfı addolunarak meselenın resmen kapatıldığı ilân edildi. Politis hükumete gönderdiği cevabda, kendısine gönderilen mahrem ve mem leketin siyasasile ilgili bir mektubu gazetelerde neşrettiren Venizetasu «na mussuz» kelimesile tavsif ettik'.°n sonra memlekette birkaç defa Başbakanlık yapmış, büyük bir partinin lideri ve muhalefet partilerinin başkanı olan bir adama memleketin hayn için fıkirlerini yazmış bulunduğunu, fakat bundan sonGeneral Metaksas ra Cenevre ve Bükreşte toplanan Bal kan Andlaşmasî konseylerinde eski Dış lunduğunu bildiriyordu. Bakanı Maksimosun himmetile o fena Meselenin resmî cephesi böylehkle bulutların dağıldığım, andlaşmada Yu kapandı. Fakat mektubun bir de parti* nanistanın mevkiinin temin edilmiş bu (Arkan 3 üncü sahifede) ınıllllılliııtıııııııllllllllıılııııııııiııııııııııııııııını (Arkan S inci sahifede) Italya Ingiltere gerginliği artıyor! Habeş İmparatoru «Devletler bize silâh vermi yorlar. Kuvvetli vaziyete göre ayrı ayrı siyaset mi olur?» diyor Roma 4 (Telsiz le) M. Edenin son söylevinden soü ra îngiliz Ital yan münasebatın daki gerginliğin bir Yeridır ama bu böyle olmak için bir derece daha faz tek şartın yerine gelmesi lâzımdır: Önü lalaştığı haber ve müzdeki eserin ve benzerlerinin değer rilmektedir. lerini gerçekten bilmeliyiz. îstanbula biAmiraller komi tip tükenmez değerler veren tarihî eserler tesile deniz istişare ne bir Ayasofyadır, ne bir Süleymanıye heyeti bugün de M. dır, ne bir tanedir, ne beş tane. îstanbul Musolininın baş Bizans ve Türk zamanlarına dokunur kanlığı altında top büyük ve küçük pek çok değerli eserler lanarak İngılız Al le doludur. İstanbul başlıbaşına tarih sa man deniz anlaş yılacak kadar tarihî eserlenn kaynaştığı masını ve Habeşisbir yerdir. O kadar ki Üniversitede İs tanla harb çıktığı ianbul için bir kürsü açılmak lâzım gel takdırde Akdeniz Habeş imparatoru Avrupa devletlerinden birinin se pek az zaman sonra bu işe birtek kür deki durumun ne mümessilile görüşürken sünün yetmiyeceği görülür. Önümüzde olacağı meselesini konuşmuşlardır. <Curnala Ditalya> Habişistanın İtalİbret verici alan o kadar zengindir, ve attalyan gazetelerinin nesriyatt yanm bütün tekliflerini reddederek sicı ile itiraf etmek zorundayız ki biz bu Roma 4 (Telsizle) Italyan gazete lâhlanmaya ve Afrikadaki îtalyan kolozenginlığe karşı hiçbir zaman ve hâlâ leri M. Edenin söylevi hakkında uzun nilerini tehdide devam ettiğini yaz kâfi derecede kayıdh olamadık ve ola yazılar yazmakta ve tngiltereye hücum maktadır. inamaktayız. etmektedirler. (Arkan S inci sahifede) Dün gazetelerde Bizans saraylannı araştırmak için Edımburg Üniversitesi tarih profesörü Mister Baxterin üç asıstanile işe başladığını okuduğumuz zaman kendi kendımize önüne geçilemez bir utanma duygusile rahatsız olduk. Bizim memleketimizin haznelerini başka ülke lerin insanlan gelip ortaya çıkarmıya çalışıyorlar, ve biz sadece onlann yaptık larının lâfile geçiniyoruz. Halbuki yal nız tarihe değıl, bugünün insanlığına da eşsiz gerçek süsler olan bu eserler bizimdir, onları ortaya çıkarıp dünyanın gözü önüne koymak ödevi bize düşüyor. Ayasofya müze yapıldıktan sonra o nun avlusunda tapınağın ilk şekli zamanındaki bazı eserleri aramak zahmetini Viyana 4 (Telsizle) HabsburgAlmanlar üzerlerıne aldılar, ve yeraltın lar tahtının varisi Arşidük Otto ile gö dan ortaya bir hayli eserler ve alâmetler rüşmek üzere Belçikaya giden Baron çıkardılar. Bunu da biz başkalanna bı Karvanski yann Viyanaya dönecektir. rakmıyarak kendimiz yapacaktık. Arşidük Ottonun Baron Karvaski tara Aysofyanın mozaiklerini temizleyip fından yapılan teklıfleri kabul ettiği söybelirtmekte olan Amerikalı profesör bu leniyor. > yıl tekrar çahşmağa geldi sanıyoruz. AAvusturya hükumetinin karaiı damın âşıkça bir çalışma ile göz nuru Viyana 4 (.A.A) Habsburg hadökerek ve herbirinin üzerine titriyerek nedanının ülkeden uzaklaştırılması ve ortaya çıkarmakta olduğu eserler çok yüksek değerdedir. Biz onun kotardığı iş mallanna devletçe el konması hakkmdalere bile onlara yakışan bir önemle ilgi ki yasanın hükümden düşürülmesi mesegöstermiyoruz. Halbuki o işlerin hepsini lesi çok ilerlemiştuv Resmiğ bir bildiriğe ulusal bir anlayışla hep biz yapacak, e göre, bankalar kurulu, biri eski imparager bu işin bilgini yalnız bu Amerikalı torluk ailesinin Avusturyadan uzaklaş, profesörse onu arayıp bularak bin rica ve tırılması öteki de bunlann mallanna el konması hakkmdaki 3/4 ve 30/1/919 minnetle biz buraya getirecektik. tarihli yasalan değiştiren yeni bir yasa YUNUS NADl (Arkan S inci sahifede) M. Çaldaris yeni programmı okudu Başbakan Türk dostluğundan önemle bahsetti Atina 4 (Tele fonla) Başba kan Çaldaris meclisin bugünkü celsesinde hükume tin programını o kumuştur. Başbakanın çok uzun süren pro gramında önce den Yunanista nm iç siyasası, martta baş gös M. Çaldarit teren isyanm bas tırılması için alman tedbirleri, isyan bastırıldıktan sonra milletin reyine baş Buğday işleri genel bir düzene giriyor M llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Tarım Bakanlığı alım satımm bütün devrelerine yön veren bir talimatname yaptı Habsburg hanedanı Avusturyaya dönüyor (Arkan 7 nci sahifede) 1919 tarihli kanunlar değiştirildi, Arşiduk Otto ve eski Imparatoriçe yakında Belçikadan ayrılıyorlar 2037272 gayrisafi tonluk 197 vapurumuz var Fransızlar vaziyetten Kabotajm Tıirk bayrağına geçme memnun değil! sinin onuncu yılı Deniz ticaret filomuz nekadar? münasebetıle de niz ticaret filomu zun nekadar oldu ğunu tetkık ettık. Aldığımız malu matm bir hulâsasını yazıyoruz Denizyolları İdaresi: 21 vapuru var (Arkan 7 nci sahifede) Buğday siyasetimizde mühim bir rol oymyan silolardan Eskişehir silosu yapılırken Ankara 4 (Telefonla) Hukumetçe Ziraat Bankasına mubayaa ettirilecek buğday hakkında Tarım Bakanhğmca yeni bir talimatname hazırlanmıştır. Vekiller Heyetince mer'iyete konuîması kabul edılen"bu"talimatnamenin e saslannı bıldiriyorum. Ziraat Bankası isimleri aşağıda ya zılı mahallerde mustahsılın kpndısme satılığa arzedeceği buğdaylardan % 3 ten fazla çavdarlı ve % 3 ten iazla ecnebi maddesi olmıyanları, kilosu 3,80 den c/o bırden fazla çavdar ve % de birden fazla ecnebi maddelerı olma yıp hektolitresi 38 den ibaret bulunan buğdayları 4,25 ten satın alacaktır. Ancak Tarım Bakanı icabmda bu fiat ler üzerinde £endisine ayrıca bildiri len had ve esaslar dahilinde değişik lik yapmağa salâhiyetlidir. Satın alı nabilmek şartları ve kalite farkJarı ec nebi maddeler, çavdar ve saıre payı olarak tenzıli lâzım miktarlar İstanbul Öztürkçe yeni kelime karşılıkları Dil Kurumu tarafından verîIip gazetemizde çıkan 48 liste deki öztürkçe kelime karşılık larını bugün hep bir arada 9 uncu sahifemizde bulacaksınız. '4 üncü sahifede) * ' CArkan 8 inci sahifede) Ârfiduk Otto ve Imparatoriçe Zitta (Arkan S inci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog