Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kiitiibhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. J . yil . n # ) c İSTANBUL . CAĞALOGLU S3]fl! 4UZu Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbul . Posta kutusu: tstanbul, No. 246 Teıefon: Baçmuharrtr ve evl: 22366, Tahrlr beyeti: 24298, tdare ve matbaa tasmlle Matbaacılık ve Neşrtyat şirketı 24299 2429a umhuriyet 31 Temmuz 1935 Hayat / Ansiklopedls üncü cüzü çıktı 84 Dünyanın işleri Gerçekten arap Saçı halinde Viyana: 27 lemmuz azetecilik mesleğinde eski bir an'ane Viyanayı Avrupanm her tarafına açılmış bir rasad penceresi saydınrdı. Bizce ötedenberi manasız bir söz lüksüne benziyen bu sava (iddia) şimdi bütün bütün manasını kaybetmiş sayılsa yeridir. Viyana neden Avrupanm her tarafına açılmış bir rasad penceresi oluyormuş? Dün ve evvelki gün için bile pek doğru olmıyan bu söz bugün bütün bütün her sebeb ve hikmetten soyulmuş gibidir. Haber alma araclanna aldığı genişliğe ve çabukiuğa göre şimdi dünyanın her istenilen yerini bir rasad penceresi yapmak artık kendi elimizdedir. Zaman zaman Ankaramızuı bu pencerelerden bir mükemmeli olduğuna biz pekâlâ dikkat etmişizdir. Viyana Avrupanm ortayerinde olduktan başka bizzat kendisi dün bir türlü, bugün diğer türlü siyasa afetlerini kendisinde toplamış olduğu içindir ki azçok önemli görülegelmiştir, ve hâlâ da görülebilir, işte o kadar. Amma bugün Viyana merkezinden başhyarak Avrupa çevresine doğru yayılan dikkatli bir göz gezisi o kadar kanşıklıkla karşılaşıyor ki insanın: Uluslar Kurumu bugün Habeş Bir Bulgar manevrası Varnada Türklerle harb ederken ölen davasını konuşmıya başlıyor Lehli Krahn hatırasını kutlulamak Bugünkü toplantı gizli olacak M. Eden ile M. Laval arasında dün Pariste önemli bir konuşma yapıldı, Fransız Başbakam ile İngiliz Bakanı beraber gittiler vesilesile siyasal gösteri yapacaklar Yugoslavya, Romanya ve Çekoslavakya merasime iştirak teklifini reddettiler Varnadan bir manzara Bu kadar toz ve duman içinde naSofya 30 (özel aytanmızdan) dilmişlerdır. Çünkü bu devletler de Türksıl ferman okunur? 1444 senesinde Varna muharebesinde lere karçı Varna muharebesine iştirak etDiyeceği geliyor. Habeşistan işi Avölen Polonyalı Kral Ladislâs için ağus mişlerdir. îşin garibi Bulgar hükumeti Uluslar Kurumu konseyinin bundan evvelki toplantdarmdan birinde edman fotoğraf [1: ltalyan tosun dördünde Vamada büyük merasim merasime Türkiyeyi de davet etmiştir. rupa kargaşalığına gerçekten bir arabsaçı Bulgarlar bu merasime siyasal mahi* delegesi Baron Aloizi, 2: Fransız Başbakam M. Laval, 3: İngiliz Bakanı M. Eden, 4: Tevfik Rüstü] çözülmezliği vermiş gibidir. Her kafadan yapılacak, bu vesile ile Ladislâsın yeni yet vermek ve bu suretle siyasal bir gösbir ses çıkıyor ve doğru olarak kimse ne Cenevrede bugünkü toplantı Paris 30 (Özel) Kabine bu sabah ve muhteşem mezarı da ziyaret oluna teri yapmak istedikleri için Türkiye ile Cenevre 30 (Özel) Sovyetlerın Dış caktır. yaptığını ve ne yapacağını bilmiyor. saat 10 da Elize saraymda Cumhurbaşbirlikte Romanya, Yugoslavya ve Çe İşleri Bakanı ve Uluslar Kurumu konDün, ötedenberi aklı başında oldugu kanı M. Löbrönün başkanlığı altmda Bu merasime Polonyadan büyük bir seyinin şimdiki başkanı M. Litvinof ya heyet iştirak etmektedir. Heyetin başın koslovakya da merasime iştirak edemiyenu sandığımız bir Avusturyalı dostumuz toplantı yapmıştır. rın saat 5 te konseym fevkalâde toplan da Polonya Kültür Bakanı vardır. Ba ceklerini Bulgar hükumetine bildirmişlerla Viyana rasad penceresinın önünde o Cumhur başkanı sayfiyeye, M. Laval tısını açacaktır. turarak beraberce biraz dünyaya baktık. da Cenevreye gideceği için kabine gekan iki gündenberi Sofyadadır. Kendisine dir. Hatta merasime gelmekte olan ve Uluslar Kurumu mehafilinde yarınki burada büyük bir resmi kabul yapılmış başmda bir general bulunan Çekoslovak Dostumuz Alman nasyonal sosyalizmini nel siyasal durumu etrafile incelemiş val îngilterenin Paris büyük elçisi Sir bütün hareketlerinde sabit bir fikirle ko tir. Corç Klerki kabul etmiş, onunla uzun ilk toplantmın gizlı olacağı söylenmek tır. Heyete birçok Leh zabitleri iştirak heyeti, hükumetinin emri üzerine yan yoldan geri dÖndürülmü?tür. te4ir. vahyan biridir. Buna karşı İtalyanm ica Dış îşleri Bakanı M. Laval bilhassa bir konuşmada bulunmuştur. edecektir. Bunlar henüz Bulgaristana ttalyan hej'ti başkanı Baron Aloizi gelmemişlerdir. bmda Avusturyayı bir Alman s'aHırışm Habeş İtalyan ihtilâfmın son duru Bu devletler Türkiyeye karçı besle « Laval F.den konuşması de yann sabah erkenden Cenevreye dan koruyacağına da inanmıştır. Oyle bir munu, bu mesele hakkında yapılan kodikleri dostluğu bu suretle göstermişlerdir. İngiliz Bakanlarmdan M. Eden PaBu merasime Romanya, Yugoslavya, hal olursa îtalya Avusturyayı korumakta nuşmaların neticesini anlatmıştır. (Arkan 3 üncü tahifede) rise akşamüzeri gelmiş ve derhal M. gelmiş bulunacaktır. Çekoslovakya, Macaristan da davet e Uluslar Kurumu konseyinin toplan yalnız da kalmıyacak, Küçük Andlaşma Lavalle görüşmüştür. M. Laval, Uluslar Kurumunda FranSalâhiyettar siyasal mehafilde söy tısından evvel İngiliz, îtalyan ve Frandevletlerinin başlıcaları Avusturyanm sayı oruntaklıyacak (temsil edecek) osız delegeleri arasında hususî konuşmakorunmasına katılacaklardır. Buralan lan delegelerin İngiliz dostluğu ile İtal lendiğine göre, iki devlet adamı arasınlar yapılması ihtimali kuvvetlidir. böyle olmakla beraber dostumuzun yü yan dostluğunu bozmamak, Uluslar da yapılan konuşma son derece samimî Fransız Dış İşleri Bakanı M. Lavlin reğine son günlerde bir korku kurdu gir sosyetesine karşı yükenlerıne (teahhüd olmuş ve Habeş davasına karşı İngiltere harbin önünü almak için çok çalışacamiş gibidir: lerine) riayet etmek ve bu kurumun ile Fransanm tutacakları yol hakkmda ğı söyleniyor. Şimdi, dedi, Almanyada İtalyanm vahim bir buhrana düşmesınin önüne bir anlaşmaya varılmıştır. Bu konuşmalardan sonra saat 20 de İngiliz, Fransız ve ttalyanların Habeşistan meselesine daha ziyade ve geçmek kaygusile hareket edeceğini ve M. Lavalle M. Eden ayni trenle Cenevdüsünceleri giderek iyiden iyi dalmasını bekliyen giz bir uzlaşma yolu güdeceğmi söylemişreye gitmişlerdir. İki devlet adamı yaLondra 30 (A.A.) Röyter ajansınm li ve kendisine göre çok sevincli bir hesab tir. n n sabah Cenevrede bulunacaklardır. (Arkan 8 inci tahifede) var. îtalya, bu işte Avrupaya bakamıya Kabine toplantısından sonra M. Lacak kadar kuvvetli bir uğraşmaya tutuştuğu zaman Salzburg taraflarından başgösterecek bir Alman furyasma şahid olBiga 29 (Özel) Biganm üçte birini nin dükkânından çıktığı söyleniyor. Zamaklığımız ihtimali yok değildir. Amma kül eden yangın geceyarısmdan sonra rar 300 bin liradan fazladır. sanılmaz ki işler bu dereceye kadar ilerı AÜ NİYAZt söndürülebilmiştir. Çanakkale, Balıke i gitmiş olsun. Zaten bu ihtimal de Alsir, Gönenden itfaiye geldi. 120 ev, 35 Çanakkale aytarımıztn manyanın hep nasyonal sosyalizmi kafadükkân, iki fırm, bir ilkmekteb, Askerverdiği malumat smdan çıkan düşüncelere dayanır. Unutlik şubesi, Orman dairesi, Adajnzarı Çanakkale 30 (Özel) Dün saat on mamah ki o kendisi büyük zorluklar içinTürk Ticaret Bankası, bir garaj tama dokuz buçukta Biga kasabasında barut de ve günün birinde devnlip gitmek tehmen yanmıştır. İnsan zayiatı yoktur. ve mevaddı infilâkiye dükkânından lıkesindedir. (Aarkan 2 nci aahifede) Yangının silâh ve barut bayii Kadri Ne gibi? Ne gibi mi? Bakın ben size gordüklerimi anlatayım. Almanyada Rayhşver, yani intizamh ordu yavaş yavaş bütün esaslı devlet dizginlerini kendi elinde toplıya toplıya duruma başat sayıLondra 30 (Fransızca İstanbulun lacak hale geldi. Rayhşver nasyonal özel haberi) İskenderiyeden Taymis gasosyalizmin bazı hareketlerini beğenmizetesine blldirildiğine göre, genc Müsyor. Ezcümle din kavgasını ve yahudi alümanlar Birlıği, bir Habeş istiklâlini leyhtarlığında aşırı ileri gidişi. Günün konıma komitesi kurmak maksadile birinde General Blombergin elindeki ormüslümanlarla kıptilerden mürekkeb duya dayanarak bütün devlet idaresinin muazzam bir toplantı tertib etmiştir. başına geçtiğini görürsek hiç şaşmama Azim fniktarda Mısırlı ve Türk zabitleğa şimdiden hazırlanmalıyız. Bu takdirri, Habeş ordusuna yazılmağa çalışı de durumun daha ağır ve daha ciddî bir yorlar. şekil alacağmı kabul etmek lâzım gelir. CUMHURİYET Fransızca tstanbul Hatta o zaman Avusturya meselesi bile gazetesi Londradan aldığı bu habere şimdiki sıkıcı ve içinden çıkılmaz şeklini inanmış olacak ki hem sahifelerine gedeğiştirebilir. Nasyonal sosyalizmden çircniş, hem de «Mısırlı ve Türk zabitönce Avusturyada Almanya ile birleşleri, Habeş ordusuna yazılmağa çalışımeğe doğru kuvvetli bir cereyan vardı. (Arkan 8 inci aahifede) Almanyada nasyonal sosyalizmin memleketleri silip süpüren şiddetli hareketidir ki Avusturyalıları korkuttu. Burasmın Almanyadaki Alman memleketlerinden de farkh bir yer olduğunu bilirsiniz. Burası Alman İmparatorluğuna başatlık etKlod Anenin şaheser miş, düne kadar kendisi imparatorluk oDüdük konulmast düşünulen Beyazıd ve Galata kuleleri lan bir yerdir. Bu halile Avusturya Alaşk romanı Zehirli gazlere karşı sığınak oUrak lik icabmda zehirli gazlerden halkı hamanyanm bir nasyonal sosyalizm eyaleti berdar etmek için iki türlü düdük çalınolmağı bir türlü havsalasına sığdıramadı. kullanılacak mahzen ve sarnıçlar hak ması kabul edilmiştir. Bunlardan biri Avusturyanm özgen kalmasını andlara kuıdaki incelemelere devam edilmek zehirli gaz hücumunun başladığı, diğetedir. Bir taraftan sığmak olarak kulbağlamış olan devletlerin zorlan da bu lanılacak yerler araştırılırken, diğer ta ri de tehlikenin geçmiş olduğunu haber duruma uygun geldi. Büyük Şef Atatiirkün'Avrupa kon raftan da zehirli gaz hücumlannda hal verecektir. Bu düdüklerin konulacağı Demek ki açıktan açığa olmasa bikm nasıl haberdar edileceği de ayrıca yerler henüz kat'î olarak tesbit edilmiş kur ipiklerinde ün alan yiğit zabitlerile içten içe Avusturyada Almanya ile inceleniyor. Bu hususta fazla nüfuslu değildir. Maamafıh Galata kulesi ile Be mize birer kol saati hedıve ettiklerini birleşmek istekleri vardır, öyle mi? Avrupa şehirlerinde ne gibi çarelere yazıd kulesi gibi şehrin mümkün mer haber vermiştık. Resmimiz bunlardan YUNUS NADİ (Arkası 3 üncü aahifede) birini göstermektedir. başvurulduğu da araştırılmıştır. Şimdi Hindistanda ve Mısırda İtalya aleyhine büyük gösterile yapıldı Bigadaki yangında 130 evle 50 dükkân yandı Zehirligaz tehlikesine Garib bir haber! Türk zabitleri karşı alınacak tedbirler Habeş ordusuna Hava hücumunun başladığını ve tehlikenin geçtigini bildirmek üzere kulelere düdük konacak !•• llllllllll IIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIII IIMIIIIIMI Ateş, bir barutçu dükkânından çıktı, bir mekteb, bir banka, askerlik şubesi ve orman dairesi de yanan binalar arasında... yazılmak istemişler Türk zabiti nerede harb varsa oraya koşan urofesyonellerden değildir Yeni tefrikalarımız Atatürkün yiğit binicilere hediyesi M. Turhan Tanın büyük tarihî romanı 5 inci sahihfede 6 ncı sahifede Bugün başladı (Arkan 3 üncü sahitede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog