Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

30 Temmuz 1935 CUMHURİYET mektubda deniliyor ki: B (Baş taraft 1 inci tahifede) 5 «Şarbaylık seyrüsefer nizamnamesi >yi toplantısının ağustos sonuna tehi ni istemektedir. Bu müddet zarfmda tramvay durak yerlerinde otomobille fB B 1 İB ır taraftan hakem heyeti çalışmaları rin tramvayın arkasmda durmalannı B B B 1 B a devam edecek, diğer taraftan da bir emreder. Bu emre nekadar itaat edildi8 B B| m ş çaresi bulmak için diplomatik ğini anlamak için Karaköyün Bankalar y tramvay durağını biraz gözetlemek ye~ İB Dnusmalar yapılacaktır.' 0 ter. Dünyanın hiç bir köşesinde bu işItalyan heyetine verilen talimat B Cenevre 29 (Özel) Habeşislan ta ier bizdeki kadar gevşek bırakılmamışSoldan sağa: ıfından İtalyan notasına verilen ce tır. Şarbayhğın gözünü açmasmı dile 1 ö z türkçe «rütbe», öz türkçe ab Italyayı memnun etmemiştir, Bu rim.> «iddia». 2 Pasaportlara konsoloslar unla beraber, îtalya Uluslar Kurumu Edirne imamlarının bir tarafından verilen şerh, «abuk» dan .onseyinde noktai nazannı müdafaa şikâyeti sonra gelir ikisi «saçma» mânasını ifa:in Baron Aloizinin başkanlığı altında Edirnede Kirişhanede Saksağan so de eder. 3 Eski Mısırlıların en büyük ir heyet göndermeğe karar vermiştir. Bu heyete verilen talimata göre, İtal. kak 12 numarada Ahmed imza mabudu, ilgi. 4 Yarı müstakil vilâ yet, parıltı. 5 Hastalıktan kurtulup iyi an delegeleri Habeş meselesinin tefer sile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Evkaf idaresinin imam ve hatible olma devresi. 6 Sırblarm parası. 7 iatına girişmiyerek yalnız hudud meîlesini görüşeceklerdir. Konsey mese rindenim. Maaşlarımızı iki ayda bir o Kolun ucu. 8 Öz türkçe mahsul, es •nin heyeti umumiyesini görüşürse larak daima eksik alıyoruz. Elimize ge kiden içine bozuk para konan şey. 9 çen zaten on beş. yirmi lira gibi az bir Fransızca <hayır!», yabanî çelik. 10 omaya döneceklerdir. şey. Bu hususta alâkadar yüksek yerin Yeni çıkmağa başlıyan bir yemiş, fi Cenevreye hareket dikkat nazarını çekmenizi dilerim.> nansel. Roma 29 (A.A.) İtalya, Uıuslar Kadıköy Yogurtçu tiyatrosun Yukarıdan aşağıya: osyetesi Konseyinin çarşamba günü 1 Öz türkçe «kâinat», öz türkçe dan bir şikâyet apacağı toplantıya iştirak edecektir. «hased». 2 Hürmet, fransızca «gül». İstanbul Deniz Tecim müdürlüğün :alyan delegasyonunun bazı üyeleri 3 Ezmekten emir, beyaz, askerlik. 4 de santral memuru Özdemir imzasile u akşam gideceklerdir. Delegasyonun Mahkumları idam eden, isim. 5 Lâ aşmda bulunan Baron Aloisi, yarın aldığımız mektubda deniliyor ki: <Ka yık. 6 Bir çeşid yarüpekli kumaş, dedıköy Yoğurtçu tiyatrosu; bazı berberkşam hareket edecektir. niz kenarmda bulunur ufalanmış taş. Londra 29 (Özel) Uluslar Sosye lerin tıraş 10 kuruş diye yazıp içeride 7 Nehirlerde kullanılan altı düz nakBSİ İşleri Başkanı M. Anthony Eden, pudra, kolonya, kompres gibi paraları liye vasıtası, uzakta olan birşeyi gösonsey toplantısındaki tngüiz delegas ekliyerek fiati 50 kuruşa getirmelerine tennek için cümle arasında kullanılan benziyor. Tiyatroya 10 kuruşa giriliyor. onuna başkanlık edecektir. Fakat içeride yer olmadığı için ayakta tâbirlerden biri, tavır. 8 Abanmak M. Eden, yarın Cenevreye gidecek dururkcn biri kalkıp yerini veriyor. Bu tan emir, Peygamber. 9 Vâki olmak, Lr. M. Laval de yarın Paristen hare nazik adama teşekkür ederken o avcu ngilizce cmadam». 10 Irad için yapet edecektir. nu açarak gayet tabiî olarak lutfen yir tırılmış bina. İki hükumet adammın, Pariste, ko mi beş kuruş vereceksiniz diyor. BunDfinkü bulmacanm u=malan muhtemel görünmektedir. lar bir iki kişi de değil. Pek çok ve gahalledrimiş şekfi Söylendiğine göre, M. Laval ve E liba tiyatronun adamları. Belediyenin len, Cenevrede M. Aloisi ile özel ko 1 2 3 4 5 6 7 9 10 dikkat nazarını çekerim.> ıuşmalarda bulunacaklardır. Konuş 1 D|A|G|I|T|I|M|B E L Okuyucularımızdan Namık nalar, konseyin çarşambaya yapüma 2 O|D|A|L|I|K|B I R A ı kararlaştırılan toplantısmdan evvel Kemale 3 LİAİB I İ S İ I İ T İ B Z :ereyan edecektir. Şikâyet mektubunuz alâkadar ma 4 A|M|l|K|B|N|O|BK|B tsveç Halyaya aleyhtar kama gönderilmiştir. Stokholm 29 (A.A.) Saylavlar 5 Y|B|L BİSİBİK i B|D îurulunda söz söyliyen tsveç Dış îş 6 B | Ç | Î | V | 1 | B | A N|M A .eri Bakanı M. Sandler, demiştir ki: G|A|K|B|V|A|T M A N « Uluslar Sosyetesinde üye olan bir Hafta 8 EİNİBIKİİİNİB EİLİA ievletin egemenliği mevzuu bahsol Peyami Safanın Biraz aydınlık baş 9 Z|A|M|B|L|A|F İB B duğu için, İtalyan Habeş anlaşmaz lıklı yazısı, Genc kızlarımızın ne oku 10 İ|KÜLZ|B|ÇİAİM|U|R lığı yalnız Ualual hâdisesile ilgili de yup ne iş gördüklerine dair röportaj. ğildir. Bu hususta bir karar alması isKarıkoca iki muharrir Suad Dervişle tenilmese bile. İtalyan . Habeş anlaş Nizameddin Nazifin münakaşalan, hamazlrğımn bütünü Uluslar Sosyetesinc yatlan, ayfıca Küçük hikâye, resimli verilmelidir. Çünkü bu konsey, harb fıkralar, karikatür ve saire vardırKaraköy Topçular caddesi No. 33 tehlikesi taşıyan hâdiseleri incelemektz Mecmuası L mükelleftir. » e Bu ciddî kültür mecmuasınm I I Bundan sonra M. Sandler, ilgili ta raflar, ona beyaz ve renkli ırklar ara 12 nci sayısı bugün çıktı. İçinde Alman Binda bir mücadele şekli verdikleri tak psikolojisi: Profesör Mustafa Şekib, dirde, İtalyan Habeş anlaşmazlığının Kemalizm, Lozan günü ve İsmet İnonü: doğuracağı sonucları önemle söylemiş Kâzım Sevinç, Bugünkü fiziğin felse fî manası: Profesör Reichenbach, Fütü Şişli Çocuk Hastanesi: ' tir. Azı " Çoğu Küçük ulusîarın bu anlaşmazlığı bü rizmin estetik ve düşünceleri hakkmda yazılar vardır. yük bir dikkatle kovalamalan lâzım geldiğini söyliyen İsveç Bakanı, «Ulus3500 4000 Kilo lar Sosyetesinin kanunları büyük dev3500 4000 letler hakkmda olduğu kadar, küçük3500 4000 Kuruş ler hakkmda da muteberdir.» demiş 3500 4000 35 Felsefe tir. Kuduz Tedavi Müessesesine: Epikür 30 Amerikamn karart 4 ransa Konsey top>umhuriyet antısını geri bırak Belediyenin dikkat gözüne Inhisarlar Umum Müdürlüğü memurmağa çalışacak larından Aziz Salih imzasile aldığımız r Giinüsı bulmacası 1 1 2 ? . 2 3 4 B 6 8 9 10 ! istanbul Borsası kapanış fiatleri 29 7 1935 N U K UD 1 Sterlin 1 Dolar 20 Fransız '0 Liret Fr, 20 Belçıka Fr. 20 Drahmı •iO Isviçre Ft. iu Leva 1 Flonn 2IJ (.ek kronn I Avusturya Şl. 1 Peçeto 1 Msrk I Zloti '0 Ley 20 Dinar 20 Ruble 1 Yen '0 Isviçre kronn 1 lürk altım ! Mecidive lBanknot Os. B. Alrş B21. :24 166. 194 Sl. 23, 11 • 1 B B • 1 1 1 1 1 1 •'• 1 1 1 Satış 6^i. U 6. 169. 198. :*. £20, 24. 81, 98. 23. 16 40 24 30 25. 15, 54, 33. 52 932. »2.50 232, tapanış 622.75 (\79575 9,7160 4.6975 83.4925 •A4366 63 30 1.1743 FAZIL ÇiL İLACI ile çil ve lekelerden kurtulursunuz. Bir tertib • 1 • 1 814. 23 80. 95. 2150 15, 38 22 50 23. 31. 31 Ç31. 52, ^31. Açihş 621.25 0.7980 12.06 9.7192 4.71)10 83.6650 ; ,4398 63.43 1.1759 19.23 4,1850 5,8215 1.9770 4.235 4.4161 69.2135 34,9275 2,7287 1086.25 3.1225 Devlet Demiryolları ve Ümanları işletme Umum Idaresi ilânlan 54 ÇEKLER Londra Nev York Paıis Milâno Bruksei Atina Cecevre Sofya Amsterdara Pra, Vivant Maürid Berlin Varşoya Budapeşte BuVreş Belgrad Vookohama 69.0«96 84,855 1092. 3.115 19 19 4.1858 5,8055 1.9737 4,2258 4.4070 Muhammen bedellerile mikta rve vasıfları ve her grup için icab eden muvakkat teminat paraları aşağıda yazılı balast 15/8/935 perşembe günü saat 16 da kapalı zarf usulile ve 3 grup olarak ayn ayrı İzmirde Basmahanede Devlet Demiryolları 7inci İşletme Mü • fettişliği binasında satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda her grup yani grupu teşkil eden kısımların hizalarında göste rilen miktarlarda muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun ta •* yin ettiği vesikaların ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe mânii kanunî bulunmadığma dair beyanname ile şartna menin 29 uncu maddesine uygun olarak her grup için ayrı ayrı teklif mektublarını ayni gün saat on beşe kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Grupları teşkil eden kısımların miktar ve vâsıfla « rına göre muhammen bedelleri değiştiğinden her grupa aid teklif mtktublarında grupu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı fiat verilmelidir. Bu bapta fazla izahat almak istiyenler Yedinci İşletme Yol Başmüftttişliğine müracaat edebilirler. İşe girecekler şartnameyi Yol Başmüfettişliğinden parasız alabilir(4370X ler. Grup No. Miktan metre m 3 Muhammen bedeli Lira Teminat miktan Lira Evsah ı Stokholm ESHAM Bankası müessls „ hamilıne name r Anadolo D.M. %60 Tramvay Bomonü Nektır Reji Asian çimento Merkez Bankası Açılış Kapanış 25,85 25,85 1 2 . . %ıoo Afyon hattı 10 49 57,75 10,40 57,75 Bandırma hattı 8000 4000 10000 1500 3500 1500 3000 10400 3400 13000 1425 3325 2100 5200 780 Toplama • Kırma 255 Ocak 975 » 107 250 Toplama Kırm? 158 390 Ocak tSTtKRAZLAR 1993 Tfirk borcn tahrili I , > 2 > > 3 Ergani °'o 7 SivasEcrunım istikrazı Dahili 7 0 5 Hazlne '„ 2 Hazine IL Deîirmencillk ark üeiîirmenzilik 'mum Sigorta ktanbnl Telefon Kiektrik Tünel Rıhtım Anadolu D. Y I Açıhş 28,05 95 94,'5 Kapanış 28,125 «5 94 istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânlan \ 1 Taksim Ayaspaşa Yahyaçelebi, Acıçeşme sokağmda 18 20 numaralı apartımanın beşinci dairesi. 2 Kadıköy, Caferağa, Bademaltı sokağmda 43 No.Iı hane. 3 Tahtakale, Rüstempaşa, Nalburlar sokağmda 328 numaralı dükkânm dörtte bir hissesi. Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi mayis bitimine denlü kiraya ve rilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. lstekliler 5 ağustos 935 pazartesi günü saat on beşe denlü Evkaf Müdiriyetinde Varidat ka lenıine gelmeleri. (4308) 1 fzmirde Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzerine yaptırî* lacak 58,793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hâl binası inşaatı ka • palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 İhalesi 15 ağustos 935 perşembe günü saat 15 te tzmir Vakıfla» Direktörlüğünde Direktörlük odasında toplanacak Komisyon * da yapılacaktır. 3 Bu işe aid projelerle imalât ve eksiltme şartnameleri ve mu v kavelename nüshaları 2,94 lira mukabilinde lzmir, Ankara, İstanbulda Vakıflar Direktörlüklerinden alınabilir. 4 Muvakkat teminat miktan 74191,55 liradır. Eksiltmeye gi • receklerin teminat makbuzunu veya mektubunu Ticaret Oda smda kayidli olduklarına dair vesikayı ve fennî ehliyet vesi • kasını tekliflerile beraber vermeleri lâzımdır. < 5 Eksiltmeye girecek müteahhidlerin kendilerinin mimar veya" mühendis olmaları ve yahud inşaatın her türlü kanunî idare ve fennî mes'uliyetini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühen * di« veya mimarla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak üzere birlikte çahşmaları şarttır. i Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilroek için en az 30,000 li • ralık bir binanın inşasını muvaffakiyetle bitirmiş olduğuna dair resmî fen heyetlerinden verilmiş veya tasdik edilmiş belgeler gösterilmesi mecburidir. 6 Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanü* nu uyarınca yapılacaktır. Teklifnameler bu kanuna tamamile uygun olarak hazrrlanip en geç 15/8/935 perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde lzmir Vakıflar Direktörlüğüne verilecektir. (4376) t YEHİ ESERLER 3 • TA H V I L A T 45.25 45,25 45.70 45,25 45,25 45.70 D. A. K U T i E L r n ra İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Kooıisyonundan: NevT Arpa Saman Kuru ot Kepek TaKmîn fiati 4,50 2,50 4 3,50 Muvakkat teminatı Haydar Rifatın eserlerinden: Küçük Hikâyeler 100 75 60 60 43,50 Londra 29 (A.A.) Nevyork Taymis gazetesi diyor ki: <Cumhurluk Başkanı. ttalyanm üze rinde manevî bir tazyik yapmak üzere başkalarile elbirliği etmeğe hazırdır.» Harbin önüne geçmek için, M. Ruzvelt, Uluslar Kurumile birlikte resmiğ olmıyan bir surette fakat tamamile çabşacaktır. Lenin Mezhebi Hep Vatan için Hep Millet îçin İlmî ve Hayalî ] Sosyalizm ( Stalin Cinayet ve Ceza Tarih Felsefesi ou 150 75 125 Ekonomik tedbirler Cenevre 29 (Özel) Uluslar Kuru mu konseyinin toplantısında münakaşa edilecek en önemli mesele, hücum edene karşı alınacak ekonomik tedbirler teşkil edecektir. Geçen hafta ekonomik ve finans ko misyonları tarafından bu hususta ha zırlanan rapor tetkik edilecektir. Bazı devletler İtalyan Habeş ihti lâfı devam ettiği müddetçe, hücum edene karşı alınacak tedbirler hakkında kat'î bir karar vermekten çekiniyorlar. Konsey toplantısında bu hususta çe tin münakaşalar yapılacağı sanılmakta dır. Salâhijettar mehafilde söylendiçine göre, Uluslar Kurumu hücum edene kar§ı elbirliğile ekonomik tedbirler almayı kararlaştırdığı takdirde îngiltereye Süveyş kanalmı kapamak salâhiyeti de verilecektir. Londra 29 (Özel) Fransız Somali sindeki süel kuvvetler çoğaltılmaktadır. Bugün Cibutiye yeni kuvvetler ve harb gemileri gönderilmistir. Beşiktaş ikinci hukuk mahkeme sinden: Şişlide Meşrutiyet mahalesinde Operatörraif sokak 19 sayıda oturan ve ana ve babalan ölen küçük Arosyak ve Ehsabet Zartik ve Alis çocuklara ayni evde oturan teyzeler! kocası Kir. kor oğlu Karabetin vasi tayin edilmiş olduğu alâkadaranca malum olmak üzere ilân olunur. (133S2) Bir yapıyı ayakta tutabilmek için onu sık sık tamir etmek gerektir 14000 18000 Kilo Arpa 4,50 60,75 Akliye Hastanesine: 3500 5000 Kilo Arpa 4,50 1800 2500 » Kepelc 3,50 2500 3000 » Mısır kırmasi 4,50 4,50 33,50 Tıb Talebe Yurduna: Arpa 3000 3900 Kilo 4,50 900 1170 » Kepek 3,50 900 1170 » Saman 2,50 500 650 B Kuru ot 4,50 20,62 Heybeli Sanatoryomuna: 1625 3250 Kilo Kırma arpa 5,00 1400 2600 » Kepek 3,50 1625 3250 » Arpa 4,50 30,00 Şişli Çocuk Hastanesine: 144 144 Kilo Benzin 35,00 3,87 Evvelce acık eksiltmeye konulan yukarıda yazılı sıhhî müesseselerin benzin ile hayvan yemlerine bir kısmına teklif edilen fiatlerin fazla görülmesinden bir kısmına da hiçbir istekli çıkmamasmdan ikinci açık eksiltmeleri 5 ağustos 1935 pazartesi gününe bırakılmıştır. Eksiltme: Saat 15,30 da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü bi • nasmda Komisyonda yapılacaktır. Aid oldukları müesseselerle tahminî fiat, muvakkat garanti ve miktarları hizalarında yazılmıştır. Şartnameler aid oldukları mües • seselerden bedelsiz alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin bu işe muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile 1935 >ılı Ticaret Odası vesikası ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle belli saatte Komisyona gelmeleri. (4387) istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: AZI Tıb Talebe Yurdu Heybeli Sanatoryomu Akliye hastanesi Kuduz hastanesi Çocuk hastanesi ÇOĞU 19000 6500 3900 20000 600 2800 200 Muvakkat garanti Cınsı Lira Kr. 370 50 Toz şeker 211 57 Toz Kesme Toz 390 11 70 Toz 58 95 Toz Kesme Kadın güzelliği de, tabiatin en güzel, fakat en çabuk bozulan, çöken yapılarından biridir Güzelliğiniz harabe haline gelmeden: 15000 3500 2100 18000 2500 400 kullanarak, onu ayakta çalısımı KREM PERTEV istanbul Posta T. T. tutmağa Dış îşleri Bakanımız Başbakan İsmet Inönü ile birlikte yurd içinde gezide bulunan Dış İşleri Bakanı Tevfik Rüştü Arasın dün İstanbula geleceği zannolunmaktaydı. Başbakandan Trabzonda ayrılan Tevfik Rüştü Arasm ancak bugün vapurla İstanbula gelebileceği anlaşılmıştır. Dış İşleri Bakanı, bir habere göre İstanbulda hiç durmadan bu akşamki ekspresle Cenevreye gidecektir. Zayi Haydarpaşa Gümrük Bas müdürlüğünden 1136 numaralı be yanname muhteviyatı için verilen 13/ 12/934 tarih ve 242 numaralı 2500 liralık ayniyat makbuzu ile 13/12/ 934 tarih ve 40494 numaralı 51539 kuruşluk nakid makbuzu zayi olmuştur. Yenileri alınacağımfan zayilerin hükmü yoktur. İhsaniye Malatya nakliyat şirketî Başmüdiriyetinden: 1200 tane telgraf haritasının bastırılması açık eksiltmeye ko • nulmuştur. Tahmin edilen bedeli 825 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerln 15/8/935 salı günü saat onda 62 liralık muvakkat teminatlarile birlikte Beyoğlu Galatasarayında Başmüdürlük Alım, Sa tım Komisyonuna gelmeleri. Bastırılacak haritanın şartname ve nümunesi hergün Baçmüdürlük Yazı İşleri kaleminde görülebilir. (4372). 180 Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi 4000 8000 156 Toz Yukarıdaki müesseselerin 1935 malî yılı şeker ihtiyaçlan eksiltmeye konmuştur. Bunlardan Akliye hastanesi şekeri kapalı zarfla ve diğerleri açıktir 1 Eksiltme 14 ağustos 935 çarşamba günü yapılacaktır. 2 Kapalı eksiltme saat 15 te, açık eksiltme 15,30 da yapıla • caktır. 3 Tahminî fiat toz şekerin beher kilosu 26 ve kesmenin 29 kuruştur. 4 Muvakkat garanti miktan karşılarında yazılıdır. 5 Eksiltmeye gireceklerin cari seneye aid Ticaret Odası vesi kalarım göstermeleri gerektir. 6 Kapalı eksiltmeye girecekler eksiltme saatinden bir saat ön* ceye kadar mektublarını Komisyona vermeleri gerektir. (4396)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog