Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

30 Temmuz 1935 CUMHURİYET Fikirler Belediyeci arkadaşlara ŞUkufe Nihal caktır. Yazılma sebebleri ortadan cıya kadar... Şehirde işlerini bitirenler: «Boğulduk, bunaldık!» diye geldikleri temiz yerlere can atarak dönerler. Ya orada kalanhr? Sabahtan akşama kadar güzel ıstanbulun anasız çocuğa benziyen bakımsız yci.annda yaşıyanlar; haftada bir olsun ço cuklannı temiz bir gölgeliğe götüremi yenler ne olacak? O insanlar ki, bu ınsanlardan daha çok çalışmış, daha çok yorulmuşlardır; o insanlar ki kışı bu insanlardan daha kötü bir yaşayışla geçirmişlerdir; şimdi, tabiatin elile olsun teınizlenmek mutluluğuna uğramıyan bu yol larda, bu sokaklarda üstelik bir de &ıcağın beslediği mikroblan yutmıya mah kumdurlar. Arasıra bannacak bahçeleri, ruhlannı dinlendirecek parasız bir mu sikileri bile yoktur. Bir eşeğe bedel, bir kadın! Çorumda zekânın mıkâbı Ese adlı bir adam. Kızkardeşini bir eşeğe değişmiş... Gülmeyiniz. Bu vak'ada gülünc olan bir kadının bir eşeğe bedel verilmesi değil, kadm denilen malın tapu senedi bir başka erkeğin üzerinde olduğu halde, kardeşi tarafından satılmasıdır. BLİGlfN DEİ Ankarada Uraylar Gürültüden şikâyet Kongresi toplanıyor Halkın müşterek medenî ihtiyaclarmı temin ödevlerinin nasıl başarılacağı konusulacak Büyük ve önemli bir hâdise kuyuculanmdan biri bana, dün Kadıköyünden bir mektub gönBahar geçti, yaz geldi; yakıcı günler dermiş. Bunu olduğu gibi, ilgili daşmıya başladı. Istanbulun Adası, olanlann gözleri önüne koyuyorumr lodası, Boğazı, Çamlıcası gözlere her «Oğlum Bay Ercümend, ıkika değişen bediî bir tablo çiziyor. Şu şikâyetnamemi ister okuyup nazan lava, renk, dekor... Kışın havasız salonlann, uykus*j7 ge Hükumetin uray işlerine ne kadar ö günkü lâik yönetimimiz ise kafalarda dikkate alınız, isterseniz okumadan kâğıd :lerin, sıkmtılı, ağır işlerin vücudde, benem vermeğe başladığını Başbakanı örümceklerin yerleşmesini bırakmıya sepetine atımz: Bilmem Kadıköyünde hiç ınde biriktirdıği toksinleri atmak* yor Ese, kızkardeşini tedavi için Çoruına mızın (Belediyeler Bankası) tarafm cak bir yönetimdir. Bütün girişişleri ahbabımz yok mudur? Orada gece kaldıan, gergin sinirleri dinlendiımek için hagetirmiş, yüzükçü Hüseynin evine misa dan çıkanlan (Belediyeler Dergisine) mizde (teşebbüslerimizde) asıl güvendi ğınız vaki değil midir? Eğer kalmış olsaydıntz gözünüzden kaçmıyacak olan mt • . vakti biraz yerinde olanlar buralarda fir olmuş.. Hüseyin, kadını cana yalun yazdığı bir başyazıdaki şu sözleri de ğimiz de budur. iyice gösteriyor. «Türkiyenin bayındırAnkarada toplanacak Uraylar kongre vaddı atiye hakkında da şimdiye kadar irer yurd edinip yavaş yavaş göçettileı. bulmuş, Ese ile pazarlığa girişmiş, vur •erin otel, kazino bahçelerinde: r'.tm aşağı, al yukarı kadına kıymet karşıhğı lığı, vatandaşlann düzgün belediye yö sinde Türk ulusunun özel yaşayışında bir şeyler yazardmız. O halde ben sıze umlar üstünde, ıhk sular içinde birkıç olarak bir eşek vermeği kabul etmiş.. Ka netimi altmda medeniyet yaşayışı gör en yüksek rahatlığı.ve medeniyeti bul bildireyim: Cerek siz, gerek Abidin Daaz haftası yaşamak, insana, ye.ıiden dm evli olduğu için, yanlış hesab Bağ meleri Belediyelerimizin yükselmesine ması için almacak tedbirler ihtiyacı ver oğlumuz, gürültüden şikâyet yolunda mıza ve bu günkü medeniyet gidişine uy yazılar yazdınız. Fakat dardmayınız amorgunluğa dönebilmek için oldukça kuvdaddan döner gibi, zavallı Esenin eşeği bağlıdır.» Hükumetimizin verdiği bir karara gö gun olacağı için bu toplantıya ne ka ma ikıniz de en önemsiz şeyleri ele <tiet ve cesaret verir. Öyle ki, yüzümüzü, ni elinden, kadını da Hüsevinden alır> kodmız: Siz sis düdüğünü, Abidin Daver re önümüzdeki birinciteşrinin yirmi be dar sevinsek azdır. açlanmızı okşıyan temiz kokulu bir ha casına vermişler.. Fakat, bu sevincimizin biraz da ge de Anadolu şimendiferinin düdüğünü. şinci günü Ankarada uraylarımızı (bea, bir kuş sesi, kumlarla oynaşan bir *** lediyelerimizi) imsiliyen (temsil) Şar cikmiş olduğunu söylemekte yanlışlık Halbuki bunlann her ikisin'm de umumu lalgacık, avuçlanmıza düşcn bir vaprak Kadının bir eşeğe bedel degişilmesinbaylanmız (Belediye reisleri) ilk kon foktur. Bu bakımdan da Şarbaylarımı ikaz ettiğini, kamonun selâmetine hizmet ıize en inadcı derdlerimizi bile baıı u de gülünecek birşey yoktur drmiştim.. lutturur; doğduğumuz günün bosluğu, Belediye üyesi arkadaşlarımızın hcpsi Gene de diyorum.. Kadın, tarihte ilk gre halinde toplanacaktır. Iç Işleri Ba zm toplanışında kaybolmuş fırsat ve maksadile öttüklerini pek iyi bilirsirnz. Ya :ayıdsızlığı içinde gibi hayatı sevimli bu aydın insanlardır; Avrupa gezisi yapnnş. iptidaî devir müstesna, her devirde bir kanı Şükrü Kaya imzasile bütün illere akitleri de düşünerek yapılacak pro biz ne yapalım? Geceyartsını geçmişiz. Saat yanm. medenî memleketlerin temizliklerini gör mal olarak, bir mülkiyet olarak kabul e (vilâyetlere) gönderilen son bir genel ramlan ona göre hazırlamak lâzım geuruz.. geden (tamimden) anladığımız bu top iyordu, Tam dalacağınız sırada beyni delen, âArasıra eşe, dosta soranz: «Nasıl, iyi müşlerdir. Belediye üyeliğini bir JÜS, bir dilmiştır. Musa, Evamiri Aşeresinde, lç îşlen Bakanlığmm genelgesindeki sabı hırpalıyan bir cayırlı ile gözünüzü akit geçiriyor musunuz? Eğleniycr mu fantezi olsun için değil, bir iş yapmak mülkiyeti tayin ederken «başkasının ma lantıyı memleketimizin yönetim ve baiçin üzerlerine aldıklanna inanırız. Hepsi: lına, eşeğine, koyununa, kadınına göz yındırlık hayatmda büyük ve Önemli bir program hakikatte gayet geniş ve et açıyorsunuz. Zaten o saate kadar bunu unuz? Çocuklar kilo alıyor mu?» Gühâdise olarak görüyoruz. raflı tutulmuj olduğu için bütün bu ih gündüz, yani güneş doğmadan başlıyan el îstanbulun bütün dünyayı bu güzel «Senden de bir hesab arar atii koyma» demiştir. Taluta nekadar mah bu müzi'c sesi, dinlemekle bizarsmtz. GeTürk ulusunun yaptığı büyük dev tiyaclarımızı kavnyacak haldedir. :öşelerinde bahar, yaz geçirenlerde can sıMısraının anlammı kavnyabilen yük olduğunu sorduklan zaman «Bir kulüDünyanın her tarafmda ilerlemiş u celeri de kanunu medeninin gürültüyü, her :ıntısı, esensizlik olur şey mi?. Böylc bir sek zekâlardır. Şimdi, kendilerinin rahat bem, bir sürü koyunum, üç te kadınım rimler (inkılâblar) bize ve çocuklan «y söylemek nankörlük olur. Hava te ça ciğerlerine çekemedikleri bu mikroblu, var» demişti. İsa «Ey kadın, ?en koca mıza ulusal erkinlik (istiklâl) içinde ya usların birçok yıllardanberi kovala türlü şamatayı menettiği saatten sonraya niz, gökler renkli, sular sarhoşiuk \eren süprüntülü havayı halkın dörtte üçüne na kulsun. Isterse seni döğer, isterse öl şamağı güvenledikten (temin ettikten) dıklan toplantı sistemlerine bizim de kadar çekmeğe mecbursunuz. Işte bu, Üs)ir eksir gibi... Vaktile bir hocam bana nasıl bağışladıklannı sormağa yurddaş dürür, sen onun malısın» demiştir. Hav sonra sırasile rahat ve medeniyet fay ayak uydurarak faydalanmaklığımız şe küdar Kadıköy tramuaylarmın kavıs dalan içinde de yaşamağa yol vermiş hir hayatımızda günden güne ilerle ten geçişidir ki dünyanın medenî tehir ırasıra öğüd verirdi: «Hayat çok gü lann hakkı var mıdır, yok mudur? variler kadının canı var mı, yok mu diye tir. Rahat ve medeniyet yaşayışım ku mekliğimizi sağlamlaştırıyor. lerinin hiçbirinde işitmemişsinizdir. sanı < !;eldir; ona iyi bakınız; ne kadar save Avrupa gezisinden yeni dönen Şarba münakaşa etmiş. Bir muhalif reyle, ka ran ve koruyan orgütler (teşkilât) ise Ekonomik buhranlardan sıkıntı için nm. :eksiniz!» derdi. Doğm, hayat çok gü yımız, tstanbulun yollannı, sokaklarını da dının canı olmadığını, yani ecia.mdan, her yerde uraylardır. de yaşıyan bütün uluslar gibi biz de Bundan sonra olsun gürültü kesilse teldir; onu sevmek o kadar güç değildir; gezip gördükleri yerler gibi parklarla, çi temellük edilebilecek mallardan biri olUraylar, bütün anlamile yersel yone kurtulmağa çalıştığımız yükler altm neyse. Bir müddet sonra evin temellerini ber şeye bir kulb takarak zehirlenınek çeklerle, çimenlerle süslemeyi düşiinü duğunu kabul etmiştir. imlerin (mahallî idarelerin) tam ken dan ancak elbirliğile çıkabileceğimizi sarsan bir araba gürültüsü ile siz de sar~ Dİraz da hastalıktır; böyle ruh hastalan yorlar... Bu fikrin projesi yapılıp tatbi *** disidir. Devlet ve hükumet, uluslann düşünürsek hükumetimizin aldığı bir sılırsınız. Bu da Kadıköy evlerinin çu ıın yeri nomal insanlann arası değil, bel katına geçilmek, korkanm ki pek uzun Bu tarihin başı... Ortaçağia derebe nasıl dış güvenliğini (emniyetini) ve çok tedbirlerin içinde bu uraylar kon kurlannda dolan, taşan müleovesatı ahp ci Bakırköyünün bir köşesidir; yalnız a sürer; ve o uzun zaman geçinciye kadar yi istediği miktarda kadını tarlasında ça genel işlerini düşünür, bunlarla uğra gresini bu yolda atılmış en önemli bir denize götüren pislik arabasıdtr! Bir derasıra, Adadan, Çamlıcadan, Boğazcian da Şarbaym gözlerinde yaşıyan o gü lıştırır, bu kadınlan istediği gibi satar, şırsa uraylar da ulusların ozel ve gün adım saymalıyız. fa geçmekle nihayet bulsa neyse. Arlık •ehre inip te köprüye ayak basanlar, her zelliklerin hayali yavaş yavaş kuvvetini döver, öldürürdü. Bu kadının ırzı, na ük yaşayışlarile uğraşır. *** çukurun genişliğine bağlı bir iş. Bir de kesin temiz, serin hava almak için bıra kaybediverir; ve biz gene kendi tozlu somusu, hayatı, sâyi onun bilâbedel tasar Uraylar, bütün insan çalışmalarınrn Okurlanmızın dikkat gözü önüne koy geçer, on da geçer. Geçtiği sokaklan da bp gittikleri bu yerlerde halkın nasıl ya kaklarımızla kalırız. Ben bu denemeyi ruf ettiği bir mülkiyetti. Mal her zaman en sonunda beklediği rahat yaşayışın duğumuz bu önemli mesele hakkında mülcvvesat ile sular! şadığım görünce hayatın pek te o kadar kendimde de yaptım; gezi dönüşünün ilk mübadele edilebilir. Yalnız mala kıymet yükümünü üzerine almıştır. İnsan evin tükel bir fikir elde etmek için îç tşleri Kadıköy halkı kendilerine biri mede güzel olmadığını anlarlar... «Gemisini günlerinde burasını şehircilik bakımından kurtaran kaptan!» derler; amma, bu kur dayanılamıyacak kadar geri gördüm: is mülkiyeti, pazarda mevcud içtimai kıy de nasıl çalışma yorgunluğunu çıkar Bakanı Şükrü Kayanın genelgedeki şu niyetin, diğeri ise bedeviyetin yadigârı olan mak için aradığım bulmağı isterse ulus başlangıç sözlerini yazımıza son yapı bu gürültülerin ikisinden de bihakkm bitulmuş gemi içinde bulunanların ellerin yan ettim, sonra günler geçtikçe ahşmıya metlere göre değişir. *** ta şehirde ayni aradığı rahatı ve yaşa yoruz: zardır. Değerli Vahnin dikkat nazarınt de biraz uzaklan görebilecek bir dürbün başladım; gene eskisi gibi pek şikâyet etBugün yaşadığımız asrî, medenî de yışı bulmalıdır. «Halkımızın müşterek medenî ihti celb için delâletinizi saygı ile dilerim.» varsa o zaman anomal olmıya, ruh has miyerek yaşadım. Neyse inşallah böyle lmza sahibinin hatınndan çıkmış ola * Demek ki; uraylar ozel yaşayışımızın yaclannı temin etmek üzere kurulmuş talığı çekmiye hacet kalmadan da hayatı olmazsa da büyük projeleri ileriye bıraka virde vakıa başka türlü müdür, sanıyoruraylarımıza yasa birçok ödevler yük cak; fakat Daver de, ben de bu şehrin sunuz?.. Kadın evlenirken nikâh, mu sonunda dayandığı ve güvendiği bir aitenkid ettikleri görülür. rak, şimdilik halkın gereğine karşıhk olayyen bir bedel karşıhğı olarak kıyılır. le babası durumundadır. Bu bakımdan letmiştir. Bunlar içerisinde bilhassa: gürültüleri hakkında birçok yazılar yazînce eleyip, sık dokumak istemez: içe mak üzere sokak aralarındaki boş arsa Yakın zamana kadar pazarhk olmadığı Harta, müstakbel plân, yol, ışık gibi dık. Ve onun bahsettiği şeylerden de sıTürk uraylan ne haldedir?!. ruere, ucrınlere gıtmeaen yalnız DÜyük lardan, viranelerden çarçabuk küçük bah için bozulan nikâhlar çoktur. Bazı devbayuıdırlık; su, mezbaha, lâğım, spor rası gelince acı acı biz de sızlandık. Sis Işte, bugün memleketimizde uraylar caddelerden geçiniz; ağzmızı. gözleri çeler yapılarak istıfade edılemez mi? Bu letler bu nikâh parasını kaldırmışlardır. alanı, hal gibi sağlığa; çarşı, pazarlar ^e şimendifer düdüklerinden sızlanmamızı nizi kapamadan tek bir adım atamazsınız. ralan küçük masraflarla düzeltilip bir Fakat kadın evlenirken elmas veya buna hakkında uyanan hareket bu durumu gibi hayatı ucuzlatmağı ilgilendiren iş yersiz gören sayın okuyucum, tramvay Toz, toprak, süprüntü... Sizi avuç avvç kaç tahta kanape, sandalye il* döşense; mukabil bir kıymet, bir bedel vermek her meydana çıkaracak, ve şüphesiz bu yol ler en başta gelenlerdendir. ann dönemeç yerlerinde kopardıklan mikrob yağmuruna tutar. Konuya, (ınev arasıra şehır bandosu bir şeyler çalarak tarafta vardır. Kadın fuhş pazarlarında daki büyük eksiklerimizi düzeltmeğe Bu bellibaşh önemli işlerin başarıl çığlıktan ve çöp arabalannın takırtısından zua), yazıya modası geçmiş, yazılmış. zavallı halka biraz günlük hayatın bez da para ile satılır. Yalnız bu muvakkat başlıyacaktır. ması, gelir kaynaklarının araştırılması, şikâyetçidir. Herkesin sinirleri başka başdinlenmış şeyler gb'zile bakılabiürse Ue ginlığını unuttursa, nıemleketın hem esen bir mülkiyettir. Kadının kalbini bir kal Bu düzeltiş o kadar büyük, devamlı hesab ve bütçelerinin düzenli bir du ka şeylerden müteessir olur. Anlaşılıyor yapılması muflaka gerek olan şeyler için ligini, hem de ruhunu kurtarmış olmaz be karşılık vermesi, parmakla gösterilen ve güç bir iştir ki; bununla eski devirle ve ruma konulması için gereken tedbirleri ki muhatabım düdük seslerini hoş görmekrin bütün fenalıklarını da düzeltmeğe yazı modası düşünülemez. Bunlar on mıyız ? vakıalardan biridir. Hele son devirde almak uraylarımızın ilerleme ve yük te ve ancak, saydığı iki şeyden mustarib kalkıyoruz. Yeni Türkiye rejimine kaŞÜKÛFE NİHAL kez de, yirmi kez de, yiiz kez de yazılabulunmaktadır. aşk, romantik, lirik, marazî adamların bir dar memleketimiz Avrupa medeniyet: selme yollanna irişmek istedikler! amaBen, onun kadar hodkâm davranmı • hastalığı haline gelmiştir. Bir kadınla bir ilerlemesinden faydalanmamakta âde ca tezelden kavuşmak çarelerini bir erkek arasındaki münasebet, menfaat delikte görüşüp konuşmak için Uraylar yarak, kendisine hak vereceğim: Hele o Italya liretinin sukutu ve Yu |Slâv Birliğine Yugoslavya çok ta gözü bağlı bir inad göstermişti. Bu nilen temellük üzerine kurulur. Kurultayının (Belediyeler kongresinin) tramvay arabalannın çığlığı gerçekten, nun ayrı ayrı sebebleri başında geri kal goslavya tecimenleri önem veriyor Bütün bunlann karşısında E?e karde mış başka ulusların görenek ve inanış toplanmasını çok faydalı görüynrum.» dayanılmaz şeydir. Bildiğime göre, başka Belgrad (Özel) Altm ihtiyat ıkBelgrad (Özel) Viyana Üntverülkelerde böyle cıyak cıyak haykıran yeALÂETTİN CEMtL çesinin azalması dolayısile borsada fiati sitesi Fakültelerine devam eden Polonya, şini bir eşeğe değişmi? diye gülmeğe ne larına kapılmış olmaklığımız gelir. Bu. ni raylara parafin sürerler. Bizde galiba hakkımız var? Fakat mühim olan şey düşmiye başlıyan Italyan liretinin sukutu Çekoslovak ve beyaz Rus talebelerile pahalıya malolduğu için, parafin kullanküstah Esenin tapu senedi başkasının üsYugoslavya dış tecimenlerine duyuUcak Yugoslav talebesi Kral Aleksandnn mıyorlar. Fakat onun yerine, Üsküdar tünde olan bir mah, bir üçüncü adama derecede zarar yapmıştır. En ziyade za mezarını ziyaret etmek üzere Belgrada Kadıköy Halk tramvaylan sosyetesi başsatmağa nasıl cür'et eder?.. Bu kadına, rar gören Yugoslavyanın kereste ve odun gelmişlerdir. ka bir şey araştınp tatbik etse iyi bir iş değil mülkiyet kanununa açık açık bir tecimenleridir. Italyanın Yugoslavyaya Viyana Universitesi talebesi Belgrad tecavüzdür. görmüş olur. klering hesabınca borcu temmuzun on ye daki arkadaşlarile (Oplenatz) daki Kral Çöp arabalanna gelince: Onlann ısSABİHA ZEKERlYYA disinde 18 milyon liret idi. Bundan baş Aleksandnn mezanna kıymetli gvtıüş bir lahı Tannya kalmış bir iştir. Boşuna şi ka vadesi henüz gelmemiş, ltalyadan on çelenk koymuşlardır. kâyet edip te mahçub olmaktansa, bunlar İstanbul Rıhtımlarının yeni bölüm iki milyon liretlik bir alacakları da vardır. ADLtYEDE lerle takviyesi hakkmda Ekonomi Ba Altmcı ulusal Türk Tıb kongresînln hakkında hiçbir şey dememeyi, müt?ad Viyana Üniversitesindeki Slav okur bu yıl Ankarada 7 birinciteşrinde toplan Böylece Yugoslavya tecimenlerinin şim arınm bir Slâv talebe kulübü vardır. Bu did tecrübelerime göre tercihe değer bukanlığı mütehassıslan tarafından ha Tüze Bakanı geliyor masına karar verihniştir. diki halde ltalyadan otuz milyon liret a encler, mezkur kulüb namına Yugoslavlurum. Ercümend Ekrem TALU zırlanan projeden sonra Bayuıdırlık lacaklan vardır. Yugoslavya tecimen 3 gün devam edecek olan bu kongreye Izmirde bulunmakta olan Tüze Ba gelmişlerdir. Bakanlığı namına ayni iş üzerinde MüSAGLIK tŞLERİ lerinin bu yüzden şimdiye kadarki zaraSon senelerde her vasitaya müracaat e kanı Saracoğlu Şükrü bir müddet daha gelecek üyelerin tren, vapur biletlerinde hendis okulu profesörlerinden Dema n üç fialyon lirettir. derek Slâv Birliğine ve ecnebilere karşı orada istirahat ettikten sonra ağustosun yüzde elli tenzilât yapılması ilgili Ba Prof. Fahreddin Kerim Rus yanın yaptığı incelemeler bitmek üzeoplu görünmeğe çalışan Slâv milletle haftasında Istanbula gelecektir. Burada kanhklardan bütün müesseselere bildi Leh Kültür Bakanı Sofyada redir . yaya gidiyor rinin çalışmalan nazan dikkate alınırsa da bir müddet kalarak lstanbul tüzesine rilmiştir. Kongreye gelecek doktorlar Baymdırlık Bakanlığınm yaptırdığı Sofya 29 (A.A.) Lehistan Kültür bu talebenin Yugoslavyayı ziyaretlerinin aid işlerle ve bu arada yeni yapılacak 9 ağustosta Moskovada toplanacak oiçin 15 günlük tenzilâtlı biletler venle Bakanı M. Jendrzyeviç bayanile birlikte maksad ve gayeleri derhal anlaşılır. Yu olan yeni Tüze sarayı binası işile meş bu incelemeler şimdilik Ekonomi Ba cektir. Bu vesile ile doktorlanmız îç A lan arsıulusal fiziyoloji kongTesine işürak kanlığının projesile üç noktadan kar buraya gelmiştir. oslavyada bu kabil cereyanlara büyük gul olacaktır. nadolu ile Samsuna kadar bir inceleme etmek üzere profesör Kemal Cenab, proşılaşmıştır: fesör Ahmed Kemal ve doktor Remzi En büyük bombardımat> ehemmiyet verilmektedir. Ölüleri diri göstermişler 1 Ekonomi Bakanlığı projesinde gezisi hazırlamışlardır. Ankarada da bundan bir müddet evvel Rusyaya git» Yugoslavyada basın sansörü tayyaresi Ağırceza mahkemesi tatil devresinde şimdi Urayın (Belediyenin) Halicde Çubuk barajı gezilecektir. mişlerdi. Haber aldığımıza göre Mos Kongre münasebetile Ankarada bü devam ediyor Seattle 29 (A.A.) Amerikanm en bulunduğundan bu mahkemenin işlerine yeni Hâl binası önünde yaptırdığı gi kova kongresinde sinir hastalıklanna dairi büyük bombardıman uçağı, 299 numa Belgrad (Özel) Stoyadino ikinci ceza mahkemesi bakmaktadır. Dün bi çelik rıhtım yapılması terviç edil yük bir sergi açılarak hem yerli hem önemli meseleler de görüşülecek olduğun1 ralı uçak, 30 dakikalık ilk bir deneme u vıç kabinesinin işbaşına gelmesinden de bu işler arasında Ahmedle arkadaş mektedir. Bayındırlık Bakanlığı uz yabancı müstahzarlar gösterilecektir. dan profesör Fahreddin Kerim de 7] Kongre için daha şimdiden Toksiko ağustosta Moskovaya gidecektir. Fah çuşu yapmıştır. / sonra gerek basın âleminde ve gerekse si lannın muhakemelerine bakılmıştır. Suç manı bunu muvafık bulmamakta, bü mani ve romatizma üzerinde iki önemli reddin Kerim 15 gün sürecek olan bu Tamamile madenî olan bu uçakta 5 yasa hayatmda büyük bir özgürlük du lular bir takım ölü kimseleri diri gibi goV tün rıhtıma lüzum göstermektedir. 2 Ekonomi Bakanlığı Saraybur rapor hazırlanmıştır. Bu raporlar tabe gezisinden istifade ederek Moskova ve, tane mitralyöz vardır ve 15 ton ağırlı yulmuşrur. Buna rağmen sansör bazı iş tererek eytam ve eramilin üç aylık ma ğmdadır. 3000 beygir kuvvetinde 4 ta lerde hâlâ devam edip gidiyor. lç ve dış aşlarında ihtilâs yapmakla suçludurlar. nuna rıhtım yapılmasını projesine koy dilerek bütün üyelere dağıhlacaktır. Bun Leningraddaki Nöroloji kliniklerile müne motörle işlemektedir. 10 kişi ve birkaç siyasada pek şiddetli dil ile yazılmış ya Dünkü celsede Ahmed tahliye iste muştur. Fakat Demaya Sarayburnun dan başka birçok profesörler ve doçent esseselerini ziyaret edecektir. Profesc ton da cepane taşıyabilir. zılar gazetelerde yer bulamıyor. Sansö ğinde bulunmuş ise de bu istek reddedil da sağlam toprak 45 metro aşağıda bu ler tarafından serbest tebligler verilecek bilhassa Rusyadaki Nöro Bioloji Enst lunabileceği için bunu çok masraflı bultülerindeki yeniliklerle beynin hassasiye Fransada acıklı bir tren kazası rün en ziyade hassas olduğu işler; anlaşıl miş; iddia ve müdafaa yapılmak üzere makta ve bundan sarfınazar edilmesini ur. tini ölçen yeni aletleri inceliyecektir dığına göre, Yugoslavya Italya müna dava başka güne bırakılmıştır. Paris 29 (Özel) Matanzada tren tavsiye etmektedir. sebatı ile Hırvatistandaki iç durumdur. GÜMRÜKLERDE 3 Bayuıdırlık Bakanlığı rıhtımlar CEMtYETLERDE yolundaki geçidde bir yük trenile bir İki adam boğuldu Habeşistan işinin ecnebi gazetelerinin yaotomobil arasında kuvvetli bir çarpışm; için 1,5 milyon lirayı çok bulmakta ve Suriye hududunda teşkilât Tophanede Dikimhanede çalışan zılan bile avnen nakledilemiyor. Kızılaym gezinti ve kermesi olmuş, 10 kişi ölmüş, 16 kişi ağır surett rıhtımlann daha ucuza maledilmesi med, Heybeliadada Papaz mektebi al Yugoslavyada yeni altın Suriye hududunda kanşık gümrük teşyaralanmışnr. Kızılay Kurumu Kıztaşı nahiye şube tında denize girmiş, fakat yüzmek bilme şeklini göstermektedir. kilâtı kurulması için yapılan etüdler bitmembaları si 8 eylulde Yalovaya bir gezinti yapa diğinden fazla çabalamış, kalbi durara İngiliz üniversitelileri Berlinde TAPU VE KADASTRODA caktır. Eminönü kaza şubesinin de 7 boğulmuştur. Belgrad (Özel) Üsküpte çıkan miştir. Öğrendiğimize göre bu husustaki Londra 29 (Özel) tngiliz yüksek (Vardar) gazetesi (Topolka) nehn kı konuşmalara yakında başlanacaktır. Büyükdere iskelesi açıklannda de eylulde Taksim bahçesinde bir kermes okullan talebesinden 160 kişilik bir he Genel Direktörün tetkikatı yılarında gayet zengin altın madenlerinın li duran Şirketihayriyenin 60 sayılı va yet bugün Almanyaya gitmiştir. Heye Tapu ve Kadastro Genel Direktörü vardır. Program çok geniştir ve şimdiye purunda kamarot Kadriye misafir gel< keşfedildieini ve mütehassıslar tarahn Tramvayın çarptığı adam öldü Almanyada bir hafta kalacakbr. Cemal dün de lstanbul Tapu dairesinde kadar görülmedik eglenceler tertib edil Rizeli 19 yaşmda Raif vapurdan yüz dan tetkikata başlanıldığını ve bu ma Bostancı ile Suadiye arasında işliyen Belgradda bir patlama meşgul olmuştur. Kadıköy Tapu dairesi miştir. Alemdar nahiye kolu da 1 7 ağus mek için denize atlamıştır. Fakat zavallı denleri işletmek için millî sermayeden mütramvaylardan vatman Hayreddinin idaBelgrad 29 (Özel) Daminukuv rekkeb şirketlerin teşkil edilmek üzere bu resindeki arabanın çarpması neticesi olarak nin Kadıköy Hal binasına nakli karar tosta Sarayburnu kazinosunda 50 kadar Raif denize daldıktan sonra bir daha laştmlmıştır. yoksul yavrunun sünnet düğunünü yapa meydana çıkmamıştır. Poliı tahkik»U defabrikasında bir patlama olmuş, 2 iş; lunduğunu ve Belçika sermayedaranmın Genel Direktör Cemal tetkikatını biti caktır. bu iş için büyük bir alâka gösterdiklcrini sağ ayağından yaralanan Niyazi hastaetmektedir. ölmüş, 11 işçi de ağır surette yaralan nede yapılan ameliyattan sonra ölmüştür. rerek bugünlerde Balıkesire gidecektir. mışür. Kazanın sebebi belli değıldiı. yazıyor. Yeni rıhtımlar Türk tıb kongresi Bu sene 7 ilkteşrinde toplanacak Mütehassısların projeleri birbirine uymuyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog