Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURfYET 30 Temmuz 1935 Jürklerle Süngü Süngüye No. 261 Çanakkalede Buğday iniyor A. DAVER Fakat ekmek fiati gene 11 kuruşta bırakıldı Eski Ermeni yurdu hul RADV yasına yeni bir cevab Bu akşamki program Türk ulusu ve Türk ordusu Kilikyanin ^ Türk olduğunu ispat etmişti, şimdi de ilim ayni şeyi söylüyor Düşman, ayın dördüncü günü, sabah erkenden, 6300 kişi ve 42 top daha boşaltmıştı! Bu işler ise düşman tayyarelerinin gözetlemesi yüzünden sıksık durmaktaydı. Bunlardan biri görününce işlerin geri bırakılması lâzım geliyordu. Fakat bu halden de bir fayda elde edilmesinin çaresi bulundu. Bir tayyare görününce ameliyatı tersine çevirmek âdet edinildi. O zaman sahile doğru yapılan her hareket geriye dönüyordu. Mavnalara konulmuş olan katırlarla, erzak ve levazımın ihrac edilmekte olduğunu andınr surette hareket olunuyordu. Türk gözcüleri, kumandanlanna ancak kışlamak üzere mevkıımlzı tahkim etmekte olduğumuz haberini gö türebilirlerdi. Ayni zamanda, havalar da daima bizi sıkıyordu. Yılbaşı gününe kadar havalar iyi gitmişti. Her gece bütün Fransız askerleri de dahil olmak üzere 2000 ilâ 3000 asker naklediliyordu. Fransız malzemesınden yalnız General Brülann bize bıraktığı toplar kalmışh. Fransızlann yerine çok iş görmüş olan 29 uncu fırka Suvladan çekilerek Sed dilbahre ihrac olunmuştu ki bu da bahriye fırkalannın Fransız siperlerini isgal edebilmeleri içindi. Ayni zamanda son boşaltma işlerinde büyük tecrübeler kazanmış olan General Mod fırkasından iki liva da sağ tarafımızın ucundaki son muharebenin en çetin kısmını yapmış olan yorgun 42 nci fjrkayı değiştirmişti. 2 ikmcikânunda hava esmeğe başladı. Bu fena hava bütün ertesi gün ve ertesi gece devam etti. Fakat poyrazdan estiğinden asıl iki bindinne sahiline pek az tesiri oluyordu. Ayın dördüncü günü sabah erkenden 6300 kişi ve 42 top daha boşaltılmıştı. Anadolu bataryalarına karşı tertibat Bu müşkülâta düşman toplannın daimî faaliyeti de katıhyorsa da Amiral Fri mentil kumandasındaki yardımcı harb gemilerinin almış oldukları özel (hususî) tertibat sonucu (neticesi) olarak gemi toplan düşmanın topçu ateşini mühim derecede bastırmağa muvaffak olabıliyor du. Bu teskilât kalyon kaptanı Detin idaresinde bulunup aralık devre esnasmda sayısının çoğaltılması muvafık görülmiyen muntazam setir ve himaye filosunu da ihtiva ediyordu. Adalardenizinde sol cenahımızı takviye etmek ve kcru mak için Edvar ve Zevs gemilerile Aberkombi monitörü ve Skorpiyon ile Volverayn muhribleri vardı. Anadolu baUryalarının ateşini körletmek üzere de Tavfan adası filosu denilen diğer beş ınonitör daha vardı. Bunlara o ismin verılmesi Yenişehir açığmda ve bu ada arkasında bulunmalarından dolayı idi. Bu üç gece esnasmda Yunanlı amele kıt'aları da dahil olmak üzere 7700 asker, 30 top, 7000 mermi, 250 hayvan, 600 tondan fazla erzak ve bir milyona yakın fişek lahliye edilmişti. Süfren zırhlısının en büyük hayvan nakliye gemilerinden birile çar pışması yüzünden hayvanlann bindırıl mesi büyük bir teahhura uğramıştı. * Bu nakliye gemisi battığından 31 binncikâ nun gecesi hiçbir hayvan bindirilememişti. Amiral Frimentil İmrozda kendi ku mandası altında bir takviye filosu bulundurmakta olup bu filo birincisi kumandan gemisi olmak üzere Ibernia ve Rassel zırhhlan, çifte gövdeli Balc, Krozer, Grafton ve Raglan; Heyolok ismindeki ağır monitörlerden mürekkebdi. Aralık devre esnasmda bu ihtiyat kuvvetinin zırhIılarma ihtiyac görülmemişti. Sahildeki toplanmızm azalmasına rağmen geri kalanlarla takviye filosu toplan, düşmanı kontrol altmda tutmağa kâfi görülm"ştü. Bu sebebden dolayı düşman top ateşi bir "Cnkumriy»!,, in bötami: 4 4 İSTANBUL: Dün şehrimize son zamanlarda görül18,30 almanca ders 18,50 dans mı , memiş derecede çok buğday gelmiştir. kisi (plâk) 19,40 haberler 19,45 ] Bu buğdaylardan ancak 720 tonu cıkacaz türkçe sözlü eserler 20,15 koni rılabilmiş ve borsaya arzedilmiştir. Diğer Ingillc Deaiz Harb tarihinden rans 20,30 stüdyo orkestrasa 21 rac buğdaylar da bugün gelen buğdaylarla caz ve tango orkestralan 21,30 Şe mânia mahiyetini kazanamayıp, ancak beraber çıkarılacaktır. İlgili olanlar bu Tiyatrosu artistlerinden t Galib, küç (Ba$taraft I inci aahifede) gerekse diğer yazılar ispat ediyor ki taciz derecesinde kalmış ve zayiat ihmal durumun gelecek hafta ekmek fiatleri edilebilecek bir miktarda kalmış ıse de nın bır kuruş kadar düşmesini icab etti hakkında sorgular sordum. Aldığım Kilikva denilen mıntaka Boğazköyün fıkralar 21.45 son haberler. borsala şimdi başka endişe sebebleri doğmuştu. receğini söylemektedirler. Son hafta için cevablar. tarihte değisiklikler yapacak de hükumet süren büyük Eti kralları 22 Rita Mahmud (şan) derecede mühimdir. Profesör, tarihte na aiddir. Kilikyanin, Eti hükümdar VTYANA: Havalar fenalaşıyor de buğday fiatleri 20 para düşmüstür. larına aid topraklar olduğu anlaşıldık 18,15 şan ve piyano 19,05 konuşn Dün borsada yumuşak buğday 5 ku mühim devrimler yaratacak olan bu Ayın dördüncü günü hava hep sakin tan sonradır ki, burası artık ne Suriye lar, haberler, hava raporu, ulusal yay gitti. Fakat akşamüstü gene fırtına çıktı. ruş 2,5 paradan 6 kuruş 16 paraya ka keşiflerinden mütevazıane bir şekilde den addedilebilir ve ne de eski anla • 20.50 orkestra konseri 22,05 İtalyan Rüzgâr, bütün gece poyrazdan fırtına | dar satılmıştır. Sert buğdaylar üzerinde bahsederken, bir Türk olmadığına e mında Kilikya ile bir alâkası kalmış İspanyol mizahı 23,05 haberler 23 halinde esti. Bu hal üzerine plânm bu bir muamele olmuş ve 4,5 kuruş fiat al minim ki çok pişmandı. demektir. Kilikya bir Eti ülkesidir. Bu eğlenceli konser 24,35 kitablara dau Profesör diyor ki: şeklile çok büyük tehlikeleri ihtiva ettiği, mıştır. radaki eserler bunu her vakit ispat e 1,05 salon musikisi. Suvla ile Anzakta tatbik olunanlardan Nerh gene değişmedi < Etilerin merkezi (Boğazköy) ol decektir. Suriyeyi de istilâ eden Etiler, BERLİN: daha esaslı bir tedbir alınması lüzumu Bir aydanberi on bir kuruşa satılan duğu halde arazisinin düz ve taşlıksız Torosu aşhktan sonra önlerindeki Çu 17,05 ev musikisi 17,35 konuşms kendını gösterdi. Havanın halıne nazaran ekmek fiatleri dün, Uray (belediye) ge olması dolayısile burada yazilı eski taş kurovayı bırakıp Suriyeye nasıl geçe 18,05 Königsbergden taşıma 19.35 Is son devrenin muhtac olduğu gibi, birbiri nel encümeninde yeniden incelenmiştir. pek azdır. Yalnız Boğazköy, Karga, bilirlerdi?... Bunun haricinde muha rışık program 20,05 keman musikisi ni müteakıb iki gecenin sükunetli ve fırtı Zahire borsasından alınan buğday res Taşçı, Karakuyu, Çalapverdi köylerin keme yürütmek tarih bakımmdan manşarkılar 20,35 konuşma 20,45 güni nasız olacağını ümid etmek âdeta deli mî satış cetvellerine göre yapılan bu in de az miktarda taş ve eser bulunmuş tıksızhk olur. Tarihte Anadolu nasıl bir akisleri 21.05 haberler 21.15 Ştut likti. Sahilde bırakılacak olan 15,000 as celeme neticesinde buğday ve un fiatle tur. Kayseri ve civarı ise taşlık oldu Türk vatanı olarak biliniyor ve tanılı garttan taşıma 23.05 haberler 23, ker ve 40 tane topla birinci geceden son rinden önemli bir düşüş olmadığı görül ğu için burada, bilhassa Erkilet, Tekır, yorsa, Kilikya da gene aynen böyle Alman san'ati 24,05 Münihten taşım ra 24 saat mukavemet edebıleceğıne Ge düğünden gerek ekmek fiatleri, gerekse Firaktinde çok kıymetli Eti eserleri dir. Eski iddialar, asırlarm mahvede BUDAPEŞTE: neral Davis emin ise de, bundan sonra francala fiatleri olduğu gibi bırakılmış mevcuddur. Bunlarm bir kısmı mcy mediği ve edemiyeceği bu Eti eser 17,15 masallar 18,05 salon musikis danda, bir kısmı da henüz toprağın al lerinin haykırdığı hakikati değiştire hatta birkaç gün sahile mavnalann yak tır. 18,55 halk şiirleri 19.25 viyolonsel ko tında... Bu defaki gezimizde iki büyük mez. Kilikya binlerce yüz yıl önce E laşamaması ıhtımalı de vardı. Muhafaza ve mühim keşfimiz var, bunlardan i tilerin hududları ve imparatorluklan seri 20,40 Çingene orkestraa 21,! edilecek arazi sekiz millik bir cephe olkonuşma 22,55 opera orkestrası 23,ı kisi de tarih için çok ehemmiyetli şey içinde bulunmuş bir yerdir. duğu için 17,000 ile 50 toptan az bir Kahireden taşıma: Arabca konferans lerdir. kuvvetle kalmak mümkün değildi. Eğer Bu iki keşif karşısmda hatıra iki şey 23,15 haberler 23,35 opera orkestraa donanma son iki gecelik işini tek bir geBunlan izah edeyim: gelmektedir: Birisi Türklerin çok es 24.05 gramofon 1,10 son haberler. cede yapabilirse her şey olup bitecekti. 1 Binlerce yüz yıl evvel, Anado ki ve tarihten önceki devirlerden biri PRAG: General işte bu fıkırle kalyon kaptanı luyu Mezopotamyaya bağlıyan yenı bir bu topraklara gerek idare ve gerekse 18,55 işçilerin zamam, gramofon, t: (deniz miralayı) Ç. M. Steville müşaveyol bulduk. Bu yol, bugün Türk tarihi kültür itibarile hâkim oluşlarının inkâr rım konuşması 19,25 Alman yayını reye girişti. Kaptan Steyville nakliyat âiçin kültürel bir yoldur. Tarihçiler ve edilmez bir hakikat olduğunu kabul et 20,05 almanca haberler, gramofon 20.' miri ve sahıl memuru olmak sıfatıle bo arkeologlar, başta biz olduğumuz hal mek, diğeri de içinde yaşadıkları yur haberler 20,30 Dolores Divinin başın şaltma isinin lâzım olan teferrüatını tan de Kayseriyi merkez ittihaz ederek bu dun tarih bakımmdan bir hazine oldu gelenler: Dördüncü fasıl 21,10 gramc zim ve buna nezaretle uğraşıyordu. Fa kültür yolu üzerinde çalışacağız. Bu ğunu bilmektir. Türk milleti bu iki ha fon, konuşma 21,35 Brünodan taşıma kat Steyvillenin, havalann haline göre, yol, Kayseriden çıktıktan sonra Hisar kikati artık anlamıştır.» 22,35 Çek musikisi 22,50 piyano kon batı sahili iskelelerinin kullanılmasına gücık, Tekir, Firaktin, Taşçı, Imamkolu, seri 23.20 haberler, gramofon 23,3 Profesöre, mensub olduğu Üniversi venmek mümkün olmadığı netıcesınde kaSaimbeyli ile Kilikyaya inen yoldur. ingilizce haberler. te namına başka yerde de böyle haf rar kılması, güçlüğü artınyordu. Bu halBurada çok mühim Eti eserleri vardır. TULUZ: de bindirmeyi güney (cenub) limanla Meselâ Hisarcık ve Tekir, Kral Kür riyat ve araştırma yapılıp yapılmadı 20,05 dans orkestrası 20,25 eğlence] rından yapmak lâzım geliyordu. Bunundasa, Firaktin ve Taşçı, Kral Büyük ğını sordum; buna karşı dedi ki: yayın 20,35 haberler 20,50 opere la beraber kaptan Steyvillenin fikrince Suriyede Antakye civannda ve Hataşile, îmamkulu, Kral Büyük Kaşarkılan 21,10 balalayka konseri çok nakliye gemisi bulunur ve zaten kalapuntukala aiddir. îmamkulunda (Ko Rimaniyeye yakın bir yerde de çalışan 21.20 haberler 21,35 opera musikisi Komünistler hakyerinde balık olan iskelelere daha çok mavna yapuntukal) ın icrayi hükmettiği tarih arkadaşlarımız vardrr. Oradaki araş 22.05 Giyom Tel operasmdan parçalar Izmir (Özel) Ana yasamızı de lerce şimdiye kadar mcçhuldü. Bu, yeni tırma, üç yıldır devam ediyor. Bu a naştırılabilirse iki gecelik iş bir gecede 22,45 senfonik konser 22,50 Müzikho yapılabilirdi. Ancak artık top taşmma ğiştirmek, komünist teşkilâtı yaparak loca bir keşiftir. Bugün için kültürel olan raştırmanın ilk iki yılında pek çok numaraları 23,25 haberler 23,35 Ar açmak, 1 mayısta şehre beyannameler at bu yol ayni zamanda Anadoluyu Ki masraflara mukabil birşey elde edile malıydı. jantin orkestrası, dans havalan 24,2( makla suçlu on üç komünistin muhakeme likya ve Mezopotamyaya baöhyan en memişti. Fakat bu sene mühim eserler Askerin bindirilmesini filim musikisi 24,40 cazband takımı • leri Ağırceza hakyerinde başlandı. kısa ve ekonomik bir yoldur. Etiler, ce bulundu. Bu eserlerden anlaşılıyor ki 24.50 süel marşlar 1,05 geceyarısı nu • kolaylaştıran çare Hakyeri salonu oldukça kalabahktı. nuba, Suriyeye bu yoldan inmisler ve Anadoludaki Eti saltanatile Suriyede marası 1,20 haberler 1,25 filarmonilî Ertesi gün kaptan Steyville ne yapı!Hakyeri başkanlığında Süreyya, iddia akmışlar, bu iki kıt'a arasındaki irti ki Etiler arasında (500) yıl kadar bir musiki. mak mümkün olduğunu anlamak üzere makamında muavin Şevki Sümer vardı. batı bu yolla temin etmislerdir. Bu yol fark var. Orası buradan daha gene... V ve W sahillerine gitti. Orada iskele saltanatlarından Suç delillerini teşkil eden eşya (ağzı yalnız bir Eti yoludur ve onların ese Etiler Anadoludaki lerin ıslahı içîn pek çok çalışmakta olan beşyüz yıl sonra Suriyeyei istilâ etmişmühürlü ve dolu bir çuval, beyannamele, ridir. Biz arkeoloji uzmanları tarih i miralay Keyri ile istişare ederek bir hal Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun«Emekçi Kızıl îzmir» mecmuaları, yazı çin bir hazine olan bu yolda çahşaca lerdir. Ve her hükümdarlık ettikleri çaresi buldu. Teknelerde methal hizme ğız. Yeni bulduğumuz bu Eti yolu ü yerde mutlaka eserlerine tesadüf edil lardır: makinesi ve saire) bir masa üstündeydi. tini görmek üzere büyük delikler açılıp Şinasi (Büyükada), Yusuf (Heybe Evvelâ hüviyetleri tesbit edildi. Bunlar zerindeki arastırmalarımız arkeoloji mektedir. bu tekneler 1 numarah iskeleye bağlanali), Beşir Kemal (Sirkeci), Sırn (Çemde büyük bir rol oymyacak ve tarih i dan biri (Cazim) Yunan lisesinden, diProfesör, Kültür Bakanlığının kendicak ve böylece asker doğrudan doŞruya berlitaş), Asador Vahram (Gedikpa ğeri de kollejden mezundur. Geri tarafı çin yeni devrimler yaratacaktır. sine karşı gösterdiği kolaylık ve yar bunlara girerek iskelelerde fazla mayna şa), Ahmed Necati (Cibali), Hamdi ancak okur yazardır. Ilktahsilleri bile dımlardan çok memnun ve minnettar, ızdıhamı olmaksızın efradın bındırılmesı Ikinci keşfimize gelince, bu, evvel Şeref (Cerrahpaşa), yoktur. 20 30 yaşlarındadırlar. Üçü kendisine refakat eden müzemizin mü (Şehzadebaşı), mümkün olacaktı. Fransız limanında bu kinden de mühimdir. Biliyorsunuz ki. dürü Nuh Mehmede de müteşekkirdir. Teofilos (Samatya), Nazım (Topkapı), evlidır. Cazim daha evvel gene komü tasavvur ıçın bir mâni yoktu. F akat W nistlikten dört yıla mahkum olmuş. Üç iklim ve coğrafya itibarile Anadolu ile Şimdive kadar bu sahada iki üç eser Kemal (Karagümrük), Merkez (Bakırkıyısında 1 numarah iskele ile tekneler yıl yatmış, sonra aftan istifade etmiştir. Kilikvayı birbirinden avıran en büyük neşretmiş olan profesör, bu son ve nıü köy), Arif (Fener), Yeni Türkiye arasında ancak sabih bir köprü ile dolduIzmirde son teşkilâtı yapan kunduracı dağ Torostur. Bu iki iklim arasında bu him araştırmalarına dair de bir kitab (Hasköy), Yeni Turan (Kasımpaşa), rulabilecek bir açıklık vardı. O vakte kaRıza (Beşiktaş), Hidayet (Karaköy), Giridli Ahmed Can da: dağın bulunuşu burada yaşıyan eski ka çıkaracaktır. dar bunun yapılması mümkün olmamıştı; Necdct Ekrem (Kurtuluş), Kanzuk 1 Tahsilim ilk derecededir. Mah vimleri de yekdiğerinden ayırmış sa şimdi bunun yapılabileceği de anlaşıldı. Güneş altında ve masa başında, mü (Taksim), Karakin Kürkçüyan (Pan nılıyor ve Kilikyanin Ermenistan ol zemizin Etil^re aid olan çok kıymetli Bır gün evvel hava oldukça düzelmışti. kumiyetim yoktur. galtı), Güneş (Taksim), Saadet (Ka Dalgakıranı yapmak için bu sakin geceDemiştir. Suçlulardan Salâhattin Is duğu zannediliyordu. îstiklâl Harbin taştan küçük kitabelerini, bir diş fir dıköy, Muvakkıthane), Osman Hulusi den istifade edildi. tanbulda kunduracılık, Fevzi de îstan de Lozan sulh masasına kadar çıkarı çasile fırçalıyarak pertavsızla tetkike (Kadıköy, Söğüdlüçeşme), Merkez (ÜsMaharetle yapılan bir gemicilik ma bulda Mahmudpaşada seyyar bastoncu lan bu iddia iledir ki Ermeni yurdu i başlıyan profesöre veda ederken, Bü küdar, İskelebaşı). nevrasile açıklığın bulunduğu yerde bir luk yaptıklarını söylediler. Istintak ka çin Adana ve civarı seçilmiş, burada yük Önderin şu sözü dudaklarımdan vapur batırıldı. Bu vapur, köprüyü dalga rarnamesine göre, Ahmed Can elebaşı eski Ermeni împaratorluğuna aid bu dökülüyordu: VEFAT Ne mutlu Türküm diyene!... lardan muhafaza edecekti. Kaptan dır. Beyannameleri lstanbuldan getiren lunması iddiasile bir Ermenistan hü 28 temmuz pazar akşamı, Berga Steyville buradan avdet eder etmez plâ Salâhattındır. Beyannameler ve mecmu kumeti kurulmak istenmişti. Hatta AvSAHlR ÜZEL m<xfa 81 yaşında ve salih derecede nını General Davisin karargâhında top alann muhteviyatı, hükumet aleyhinde ve rupa devletlerinden bunu terviç eden vefat eden SERPİSKOPOSUMUZUN lanmış olan bir erkânıharbiye konferan fakir işciyi aldatarak harekete getirecek ler de vardı. Fakat bu defaki gezimiz Doğum muhterem pederî sına bildirdi. O zaman da komodor Keys şekildedir. de Ceyhanla Adana arasında ve (Sir bir kolaylık çaresi teklif etti. Hakyeri heyeti, davanın gizli görül kelihöyük) denilen yerde, uzun yüz yıl tstanbul Belediyesi Varidat direktö nin 1 ağustos perşembe fünü sabah rü Orhanm bir oğlu dünyaya gelmiştir. saat 10 da Sentespri baskilisesinde Muhribleri nakliyatta kullanmak mesini kararlaştırmıştır. lar önce kayalar üzerine yazılmış pek Miniminiye uzun ömürler diler, Orhanı yapılacak büyük cenaze mer asünine suretile fazla nakliye gemisi aramak çok eserler bulduk ve okuduk. Bun tstanbulda bulunan papazlan, rahibŞehremininde bir ev yandı lardan birisinde (Burası Anadoluda ic tebrik ederiz. zorluğu kalmıyacaktı. Muhrib kap leri, rahibeleri ve bütün katotîk rmiŞehremininde Küçük Saraymeydanıntanlan gemilerini liman teşkil eden rayı hükumet eden büyük Eti krallarıminleri davet olunur. ve şimdi iskelelik te yapacak olan da dün bir evden yangın çıkmış, yangın na bağlı ve onların idaresini kabul et Covani Batista Roncalll batırılmış gemilerin bordalarına ge çıkan ev tamamen yandıktan sonra ateş miş bir yerdir.) yazısını okudum, ve söndürülmüştür. Bu sırada itfaiye efratirmek işinde usta idiler. AŞK UĞRUNDA KAT1L Başkilisenin encümeni fotoğrafisini aldım. İşte gerek bu ve (Arkası 9ar) dından birinin ayağı sakatlanmıştır. Izmirde yakalanan Komünistlerin muhakemesi Nöbetçi eczaneler Üskiidar Hâle Sinemasında Mümessili: MİRNALOY pek az izhar ediyordu. Kızı Moya ile aralarında geçen hâdiseyi de unutmuş görünüyordu. Keza izdivac hikâyesi de bir daha mevzuu bahsedilmemişti. Mikenin kayboluşunun ilk günü Lord kızına düşüncelerini anlattı: Ben Ralfi görmemekle pek iyi bir iş yapmış oluyorum. İş iştir, dostluk ta dostluk. Altınlar gemide iken kaybolsalardı her mes'uliyeti üzerime alırdım. Fakat gemıden karaya çıktıktan sonra karışmam. Altınların bundan sonra muhafazası vazifesi tamamen Ralfe aiddir. O nun mes'uliyeti yaplaşmak iddiasını sureti kat'iyyede reddederim. Moya sordu: Bu darbeye tahammül edebilecek mi? Sigortacılar zararını kısmen telâfi edeceklerdir. Sir Ralf hasisliğine kurban oluyor. Zaten her zaman böyledir. İktısadla hisseti biribirine karıştırır. Ben kendisine altınları tamamen sigorta ettirTercüme etten: ~ Yaznn: mesini söylemiştim. O hasis bir düşünce ömer Fehmi Başkut Edgar Vallas *** ile ancak üçte birini sigorta ettirdi. Sir Ralf hiddetle bağırdı: Lord Flamboroha gelince o Sir RalfLord Flamboroh sustu. Bir müddel Böyle olursa haydudlana yakalan ten daha soğukkanlı idi. tçindeki sıkınnyı düşündü. Sonra ilâve etti: ması benim ne işime yarar? benim 2,800,000 altınımı kim tazmin edecek? Haydudlar tutulsun, yahud tutulmasm bana vız gelir. Benim istediğim altınla nmdır. Düşününüz ki hem haydudlann yakalanmaması, hem de altınların bu lunmaması ihtimali dahi var. Herhalde sizin mahnızı bulmak yolunda Mikeyi kaybedersek buna çok yanarım. Garib şey.. Her işin kendisine göre tehlikesi vardır. O böyle işler için maaş almıyor mu? Ben bunda bir fevkalâde lik görmüyorum. Ben görüyorum. Size tavsiyem derhal buradan çıkıp gitmeniz ve asabınjzı teskin edecek bir ilâc almanızdır. Sir Ralf merhametsizce sordu: Ne vakit bir haber alacağım! Ne vakit altınlarınızın şıkırtılarını duyacak olursanız. Şef bundan sonra içeri giren hademeye dönerek ilâve etti: Sir Ralfi götürünüz! Sir Ralfin başına gelen felâket tabiî canımı sıkmadı değil, sıktı. Fakat ne yapabilirim. Herhalde onu görmemekle pek akılâne hareket etmiş oluyorum. Izdivac meselesine gelince sizin nişanınızın bozulması belkı de doğru olacak. Sizden bana hiç hoşlanmadığım bir şekilde bahsetti. Hulâsa ben aldanmışım. Sizin hareketinizi makul buluyorum, demek istemiyorum. Fakat hiç kimsenin sizden hürmetsizce bahsetmesine razı olamam. Filhakika Sir Ralf Moyaya kızmış, fakat ondan sonraki hâdiseler dolaysile babasma derin bir husumet ve kin bağlamıştı. Mikenin kayboluşunun ikinci günü Sir Ralf büsbütün zivanadan çıktı. Deli iken zırdeli olmuştu. Bu halde iken Lord Flamborohu dahi gidip görmeyi kararlaştırdı. Lord Flamboroh Sir Ralf gelirse kendisinin evde bulunmadığını söylemelerini uşaklarına tenbih etmeği unutmuştu. Çaalışma odasmın kapısı hızla açılıp ta Sir Ralf bır gölge gibi içeri girince tuzağa tutulduğunu anladı. Şaşkın şaşkın kekeledi: Ooo azizim Sir Ralf, siz nereden çıktınız böyle! Rica ederim, oturunuz! Sir Ralf bu nazikâne teklife avazı çıktığı kadar bağırarak mukabele etti: Hayır, oturmıyacağım. Oturmıya cağım, diyorum size anlamıyor muşunuz? Lord Flamboroh yerinden fırlıyarak kapıya koştu: Durunuz kapıyı kapatayım. Aziz dostum unutmamanızı rica ederim ki... Ben birşeyi unutmuyorum. O da mahvolmak üzere bulunduğumdur. Sir Ralf durdu, boğazı kurumuştu. Yutkundu. Sonra devam etti: B u iş bana bir buçuk milyon sterline maloldu. Flamboroh, siz de bu zarara iştirak etmelisiniz. Sizin de mes'uliyet leriniz vardır. Sizin o mel'un kızınız olmamış olsaydı. ederim dışan çıkmız! Eğer kızınızın başma gelen kaza vuku bulmamış olsaydı daha e\vel Londraya varacak ve daha evvel geri dönebilecektik. Ben şimendifer memuru değilim azizim. Makiniste Sohamptona dönmesıni söylemek te salâhiyetim haricbde idi. Haydi aklınızı başınıza almız! Zarara iştirak etmelsiniz! A ne dedim de sizinle boyle bir işe giriştim. Buna da kızınız sebeb oldu. Onunla guya evlenmek istiyordum. Sir Ralf korkunc bir şekilde sararmıştı. îki gün içinde o kadar zayıflamışh ki ölçü üzerine yapılmış olan elbisesi bir başkasının malıymış gibi gözüküyordu. Herşeyin bir konuşma tarzı var dır, azizim Sir Ralf. Uğradığınız kayıbdan dolayı size acıyorum. Bunda çok samimiyim. Fakat zarar tazmini cihetine gelince siz de bilirsiniz ki dostluk başka, alışveriş gene başkadır. Siz mes'uliyetlerinizi paylaşmayı benden beklememeli Lord Flamboroh muhatabının sözünü kesti. Zâhirde hiddetli ve müteessir, fakat hakikatte ise bahis mevzuu değişmiş olduğu için memnundu. Kızım hakkında böyle kelimeler kullanmanızı menederim. Eğer bu şekil sınız. de konuşmakta devam edecekseniz ric* (Arhan var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog