Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

30 Temmuz 1935 CUMHURİYET O IV LEFON TELGRAF, Almanyada durum Atatürk . ^M Yürümiyen bir iş IHEM NALINA MIH1NA Lise programlan ünkü Aksamda şöyle bir An i kara haberi vardı: <iKültür Bakanlığı Uselerin müfredai programlan üzerinde yeniden araşlırmalar yapmağa lüzum görmüştür. Yeni Küliür Bakanı, Saffet Ankanın yaptığı tetkikler sonucunda, Uselerdeki müfredat programlannın pek yiiklü ve ağır olduğu anlaşdmıştır. Bunların arasında ruhiyat, içtimaiyat derslerinin Use derecesinde olmadığı gözönünde lutulmaktadır. Bundan başka okuüarda okunan fizik kitabmm da yüksek ihtısas okullannda okunacak derecede ağır olduğu anlajil' mıştır. Kültür Bakanlığı müfredat program' larını yaparken, lise derecesindcki talebenin seviyes'mi gözönünde tutacaktu.» Değerli Kültür Bakanımızın müfredat programlarını hafifletmek istemesi çok yerindedir. Çocuklarımızın çantalanndaki lise kitablarına bir bakınız; bunların her birinin kocaman birer cild teşkil ettiğini hayretle görürsünüz. Lise kitablarını yazanların, yalnız kendi derslerini düşündükleri ve uzmanlık (ihtısas) derecesine çıkan kendi bilgilerinin hepsini lise talebesine öğretmek hevesine kapıldıklan görülür. Fakat işi pratik tarafından incelerseniz (tetkik ederseniz) talebenin bu koca koca cildlerin içindekileri tamamile öğrenmek şöyle dursun; bunlan sadece, roman okur gibi okumalarına bile, bir ders senesi yetişmez. Onun içindir, ki müfredat programlannın dolgunluğuna ve ağırlığma, kitabların büyüklüğüne rağmen, talebenin bilgi dağarcıklan pek dolu değildir. Saffet Arıkan, seçkin (güzide) bir erkânıharb zabiti sıfatile pek iyi bilir ki birçok şeyleri yarımyamalak bilmektensa daha az şeyi adamakıllı bilmek üstün * dür. Liselerde talebeye öğretilen bilgiler uzmanlık (ihtısas) derecesine kadar çıkanlmaz; ancak genel malumat sahibî olmalan sağlanır (temin edilir) ve ileride uzmanlık peyda edecekleri ilim ve fen şubesinin esaslan, ana çizgileri îiğretilir. Lise tahsili, üniversite tahsiline yaklaşan ağır müfredat programlarile yapılırsa çocuklar, bu kadar çok şeyi, lâyıkile öğrenemezler. Programlann ve o* na göre kitabların hafifletilmesi, herhal» de, okutulan bilgilerin daha esash suret* te öğretilmesini sağlıyacaktır. ıtoliklerle komünistler nazilere karşı birleşmeye alışıyorlar, Amerikada amelenin Almanyayı boykot etmesi isteniyor Gren, «Alman hükumetinin yahudilere, katoliklere ve Alman işçilerine karşı yaptığı hareketleri» hükumet nezdinde pro testo etmiştir. M. Gren, Amerikan işçi sınıfımn Almanyayı boykot etmesi zamanının gel Yahudiler askere alınmıyacak diğini hükumete bildirmiştir. Başkan, hüîerlin 29 (A.A.) Resmî Rayş kumetin durumun gerektirdiği tedbirleri etz Blatt gazetesi, Âri ırkından ol alması icin ısrar etmektedir. Bremen vapuru hâdisesi anlann faal süel hizmete alınmama Berlin 29 (A.A.) M. Goebles, hakkında iç ve sü bakanlıklannm bir Bremen vapuru mürettebatına bir telgraf amamesini yazmaktadır. 3u kararnameye göre, anası ve babası çekip, bütün ülkelerde aslen korkak, fatudi olanlarla cedlerinde 3 yahudi bu kat sayıları çok olunca da küstah olan anlar faal hizmete alınmıyacaklardır. komünistlerin Alman vapuruna ve bayrağma karşı yaptıkları hayasızca tecavüz Amerikada protettolar Vaşington 29 (A.A.) Genel iş önünde gösterdikleri erkekçe durumdan ıfederasyonu başkanı M. William ötürü hayranlığını bildirmiştir. İerlin 29 (A.A.) Resmî bir bil | e göre, Münihte komünist partisinin asile bir takım propaganda kâğıdları ıtılmıştır. Bu kâğıdlarda, katolik halk, ilere karşı durmak üzere komünist e elbirliği etmeğe çığırılmaktadır. Değerli süvarilenmizi Alkol metilik, sirkeruhu ve asetonun memlekette birer kol saatile taltif istihsali yolunda dört sene evvel yapılan teşebbüs, buyurdular ı Tarım Bakanlığının bir mülâhazasile geri kaldı ^ Ankara 29 (Telefonla) Alkol delerin memlekette yapılmasını muvafık metilik, sirkeruhu ve asetonun memlekette istihsali yolunda yapılan bir teşebbüs, dört senedenberi, birkaç bakanlık arasında dolaştıktan sonra, şimdi de Tarım Bakanlığının bir mülâhazasile durdurulmuş bulunuyor. Meseleyi anlatmadan evvel, memlekete haricden getinlmekte olan bu maddelerin neye yaradıklannı kısaca kaydedeyim: Alkol metilişin Türkiyede istihsalıle kloruform, formaldehit, eter gıbı mülıim e lüzumlu maddelerin yerli olarak yapılması da kabil olacaktır. Bundan başka tıbbî müstahzarat sanayıımizde kullanılan birçok maddelerin haricden getiril mesine de lüzum kalmıyacaktır. Bizzat Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı da her yıl dışarıdan alkol metilik satın almaktadır. Sirkeruhu, endüstri programı mucibince memlekette kurulmakta olan sun'i ipek fabrikalannm başlıca iptidaî maddesidir. Bundan başka dokuma fabrıkalarında, boya işlerinde, debagatte ve tarım ala Gümüşhane 29 (Özel) Başbakan îsmet Inönü şehrin finans, sağlık ve ba nında da kullanılmaktadır. Bu maddeleyındırlık durumu ve bilhassa ulusal ser rin yerli olarak çıkarılması tırnak cilâsı vetimiz olan orman işlerile çok yakından nın dahi dışarıdan almmasına lüzum bı ilgilenerek orman işyanndan icab eden rakmıyacaktır. Tasavvur, bu maddelerin, Mersin ciizahatı almışlardır. İsmet I nonu Eski Kasabayı gezdikten sonra Belediyeyi, varında, Osmaniyede kurulacak bir fabHalk Partisini, Halkevini ve orta okulu rikada, odun taktirile elde edilmesiydi. gezmislerdir. Başbakan Halkevinin ça Bu civarda meşe ormanlıklan vardır. Bu lışmasına ve durumuna aid birçok sorgu maddeler de yaşlı ve iri meşe ağacların lar sormuş ve belediyede halkla uzun u dan çıkanlmaktadır. İnhisarlar Bakanlığı, incelemeler yapzadıya görüşerek ilin ihtiyaclarını ince tıktan sonra tasavvura muvafakat etmiş, lemislerdir. Ihtiyaclar arasında bilhassa eski ka iş bir kere de Sağlık Bakanlığından so sabada bir prevantoryom açılması mcse rulmuştur. Sağlık Bakanlığı da bu madlesile ilde bolca bulundugu ümid edilen gümüş, bakır, demir ve liğnit madenleri Başbakanın ilgilendiği en önemli mese leler olmuş ve bunlar için birçok notlar almışlardır. îsmet Inönü geceyi Gümüşhanede geçirdıkten sonra halkın coşkun tezahürat arasında Bayburda hareket etmişlerdir. Haber aldığımıza göre, Avrupada birçok birincilik müsabakalarına girerek büyük muvaffakiyetler kazanmış olan süvari subaylarımız dan yüzbaşı Cevad Kula, teğmen Saim Pulatkan, Eyüb Öncü, Cevad Gürkana, Atatürk tarafından imzalı birer kol saati verilmiştir. Saatlerin birer köşesinde değerli sübaylarımızın adları da yazılıdır. Saatler kendilerine dün Dolma bahçe sarayında Cumuriyet Başkanlığı Başyaveri tarafından tevdi edilmiştir. (A.A.) bulmustur. Teşebbüs, orman istemek üzere Tarım Bakanlığına gelince, Bakanlık, alkol metilik istihsaline yarayacak iptidaî maddelerin memlekette bol olduğunu, bu sebeble, ağaclara lüzum olmıyacağını bildirmiştir. Bu cevab Inhisar larca tetkik edilmiş, înhisarlar kimyahanesi de, alkol metiliğin sadece odun taktirinden çıkarıldığmı, bir de sentetik şekil varsa da, bunun dünya yüzünde an cak bir iki yerde tatbik edilebildiğini bildirmiştir. Tarım Bakanlığı bunun üzerine ÎU mülâhazasmı İnhisarlar Bakanlığına bildirmiştir: «Usulsüz kesim yüzünden pek çok tahribe uğramıs olan ormanlarımızın fennî bir düzen altında muhafaza ve ida mesi için yaptırılmakta olan tetkikat he nüz neticelenmemis olduğundan ağac satışı bir müddet geri bırakıldığı cihetle ilişik dilekçe sahibinin isteğine imkân yoktur.» Maamafih, bu işi takib için Mersin den buraya gelmiş olan endüstriyel kimya mühendisi Yasinin dediğine göre: Bahsedilen Osmaniye ormanında kesim devam etmektedir ve günde bazan 40, 50 ton odun kesilerek kömür yapılmak tadır. Hatta Tarım (ziraat) Bakanlığı köy namına bunun için ruhsat bile ver miştir. Halbuki alkol, metilik ve saireyi istihsal için günde on ton odun taktiri memleket ihtiyacını karşılıyabilecektir. Sonra bu odunlar, en yaşlı meşe ağaclarından ve Bakanlığın gösterdiğı şartlarla, nezareti altında ve fennî bir surette kesı lecektir. M. S. İngilterenin gizli Önemli malların deniz programı değerini azaltanlar fedi yılda 150 milyon sterlin harcıyacaklar Londra 29 (A.A.) Daily HeraV avtan d e n i z ı diplomatik bakanhgmm :1i programım neşretmıştır. Bu program 7 yıllık bir müddet için pılmıştır. 12 harb kruvazörü, 63 partorpito ve filotillâ kruvazörü, 20 tane nizalü ve birçok ta uçak gemisi yapılısım gözetmektedir. Bu gemilerin yapılması için 150 mıl m lngiliz lirası harcanacak ve bu paraQ bir kısmı ödünc almacaktır. Aytar,, bu programın Fransa. Italya, .lmanya ve Japonyaya bildirilmiş olduınu söylüyor. Başbakan dün Bayburda geçti Izmire giderek sergiyi açması muhtemel Hükumet şiddetli harekete karar verdi Ankara 29 (Telefonîa) îzmir Ku ru Meyva îhracatçılar Birliğmin aliv re satış asgarî fiatlerini tekrar indir miş olması Ankara ekonomik mehafi linde büyük bir infial ve teessür uyandırdı. Türkofis hiçbir makul ve mücebbir sebeb olmaksızın alivre satış fiatlerini düşüren ihracatçılar hakkmda esaslı ve şiddetli tedbir almağa karar vermiştir. îzmir Kuru Meyva îhracatçılar Bir liği fiatleri tekrar düşürürken rakib memleketlerin mümasil malları fiat lerinin de indirilmiş olduğunu ileri sürmüştür. Türkofisin dış kolları vası tasile dış pazarlarda yaptığı esaslı a raştırmalar bunun yersiz bir bahane den ibaret olduğunu göstermiştir. Ra kib memleketler fiatleri indirmedikleri gibi bir iki aydanberi müstekar tut maktadırlar. Diğer taraftan iç pazar lardan Türkofise yapılan müracaatler Varşova 29 (A.A.) Dün, ülkenin Türk ihracatçılarmm üzüm fiatlerini a parçasını Polonya ile Çekoslovakya akırmalarile memleket hesabına nekadar ısında ikiye bölen elçiler konferansı^ ka zararlı bir işe girmiş olduklarmı da teırının 15 inci yıldönümü ilgisile, Kleşin barüz ettirmiştir. Bu fiat düskünlüğü ölgesinin Polonya hükmü altındaki kıs nü hayretle karşılıyan dış pazarlardan unda 20,000 kişilik bir gösteri yapılmış Türkiyenin haricî ticaretinde istikrar r. olmadığı kanaati de uyanmağa başla Bu gösteri esnasında, Polonyanm bu mıştır. Birçok firmalar Türk mallarına ölüntüyü hiçbir zaman tanımamış. Dıyet karşı çekingen durmaktadırlar. Bazı urulunun da elçiler konferansının bu ka firmalar da bir müddet Türk malı al ınnı hâlâ onaylamamış olduğunu tesbil mamağa karar vermislerdir. Türk malden bir karar alınmıştır. larını tağsiş ederek dış pazarlarda bo Bakaya cetveli göndermiyen zanlar hakkındaki mücadeleye de yeni bir sonuç verilmiştir. •. muhasibler Berlinde böyle bir çirkin meseleden Ankara 29 (Telefonla) Mal san[ıklarının yeni seneye devrettikleri eşhas doğan muhakeme Ankara mehafilinde immeti ve muvakkat sarfiyat bakayala dikkatle ve alâka ile takib olunmak ına aid cetvelleri yeni sene haziran so tadır. Bunca emeklerle kurulmasma ıunda merkezde bulundurmaları Finans çahşılan emniyeti birkaç kuruşluk vurBakanlığınca tamim edıldiği halde, bazı gun icin bozm»ya yeltenerek memle nalsandıklan cetvellerini göndermemiş ketin hem malı hem de heysıyeti aleyerdir. Bu yüzden merkezce yapılması hine söz getirenlere aman verilmiye âzım gelen takibat vaktinde ve esaslı bir cektir. Lehler ve Çekler Yunanistandaki rejim davası Burdur Baladiz demiryolu .ehistanda Çekoslovakya aleyhine gösteriler Gösteriler devam ediyor, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya başlama M. Çaldaris yeni bir Başbakanın Izmire de gitmesi törenini yaptı diyev verdi muhtemel Atina 29 (Özel) Dün Korfo adasından dönen kralıcılar partisi lideıi Metaksas Atina şarbayile görüşüp eski kralın Yunanistanda tekrar krallık kurulması için koştuğu şartları öğrendikten sonra gazetecilere demiştir ki: « Lideri bulunduğum partinin programının başında eski kralı Yunanistana getirmek vardır. Bu. kralın bileceği iş değildir. Ulusun hakkıdır. Ulus kendisini isterse kral Yunanistana gelmek mecbu riyetindedir. Kralın şarbaya bu şekılde cevab vermesi \unanistanm hakikî durumunun kendisine yanhş anlatılmasından ileri gelmistir.» Başbakan îsmet lnönünün yaptığı son inceleme dolaşması bir haftaya kadar sona erecektir. Evvelce tertib edilen programa göre, Başbakanın Gümüşhaneden sonra Samsun ve Sıvası da ziyaret ederek oradan Ankaraya dönmesi mukarrer bulunu yordu. Son bir tahmine göre îsmet Inönü Samsundan Güneysu vapurile şehrrnize gelecek ve burada bir müddet kaldıktan sonra ağustos sonlarında îzmir Arsıulusal panayınnı açmak üzere Izmire gidecek tir. Burdur 29 (A.A.) Bugün Bala dız Burdur demiryolunun Baladiz is tasyonunda başlama töreni yapılmıştır. Törende Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, Afyon, Burdur, İsparta ilbaylan, Antalya ve îsparta saylavlan bulunmuşlardır. Törende Antalyadan ve bilhassa Burdurdan binlerce kişi bulunmuştur. Bur durda yaptınlan gümüş bir kazma ile Ali Çetinkaya ilk kazmayı vurmuştur. Törende, Bakan Türkün kurtuluş hareketlerini ve ilerleme yolunu aydınlatan bir söylev ile bu yönde şimendiferin ö nemini anlatmış, içten gelen duygularla duraksız alkıslanmıştır. İsparta 29 (Â.A.) Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya bugün beraberin deki zevatla birhkte şehrimii/e geldi. Uray tarafından onuruna bir şölen verildi. Şölende Aydın hattmın devlete geçmesinin her alandakî faydalan ile cumhuriyet devrinin büyük varlıklan şükran ve saygı ile anıldı. Avrupanın göbeğindeki yara: Avusturya! (Başmakaleden devam) şekilde dolduran nüfusu yaşatabilecek ekonomik şartlarda değildi. Viyana çevreleri daha ziyade fabrikalarla dolu bir endüstri alanı idi. Üst tarafı da endüstrisiz olmamakla beraber daha ziyade dağlık topraklardı. Avrupada ekonomik hayat bakımından ilk buhran alâmetleri gösteren memleket Avusturya oldu. Fabrikalar kendi ihtiyacından çok fazla idi. Bunların yetiştirebileceği mallan sürmeğe imkân yoktu. Bir yandan herkesia endüstrisi vardı, diğer yandan gene herkes kendisinde eksik endüstriyi tamlamağa koşuyor, bunun için ilk iş olarak gümrük duvarlarını yükseltiyordu. O gün bugün Avusturya gittikçe daha ziyade şaşkınd'.r, ve bilhassa bundan dolayı şaşkm. Kolay anlarsınız ki bu hayat zorluğu bu halkı pekâlâ bezgin de yapabilir, ve nitekim işte yapmıştır da. Yüksek medeniyetli bir memleketin yaşamak için taştan su çıkarmağa çalışan bütün uğraşmalarından sonra gene eksin kalması kadar az acı şey bulunabilir. Avusturya bu halile yaşıyamaz. Onu bu halinde tutmak istiyen garb Avrupası devletleri kendisine ekonomik ve finansal yardımlar yaptıîar, ve hâlâ bu yolda tedbirler düşünüyorlar. Şimdiye kadar şu hakikat anlaşılmış bulunuyor ki bir memleketi dışarıdan gelecek yapma yardımlarla ayakta tutmak imkânı yoktur. Diğer bir çare Alman Avusturyanm Almanyaya, yani yukarıdaki büyük Alman kütlesine katılmasıdır. Buna da olmaz diyorlar. Bunun niçin ve ne kuvvette bir karşıtlık (muhalefet) olduğımu biliyorsunuz. Peki bu yaşıyamıyan ve bu halile yaşıyamıyacak olan Avusturya ne olacak? Bu Avrupanın en ileri önemde bir meselesidir. Denebilir ki bu Avrupanın böğründe açılmış bir yaradır. Açıktır ki bu yara ya dondurulur, ya kangren olur. YUNUS NADÎ Yunanistanda yeni tecim anlaşması M. Çaldarisin diyevi Atina 29 (Özel) Dün gece Atina basın üyelerini kabul eden Başbakan iç siyasal durumun değişmediğini, Atina şarbayının eski kral Jorjdan getird:ği haberlere rağmen hükumetin kararlaşmış olan genoyu yaptıracağını ve bu esnada memleketin asayişinin bozulmasına da kat'iyyen meydan vermiyeceğini söyle miştir. M. Çaldaris hükumetin iyi niyetIerine delil olarak cumhuriyetçi gazetelere tecavüz edileceğine dair çıkanlan yayıntı üzerine bu gazete idarehanelerinın polislerle muhafaza altma aldınldığmı bildirmiştir. •ekilde yapılmamakta ve cetvellerin geirilmesi için muhabereye mecburiyet hâiil olmaktadır. Bu yıl için de, ayni halin rlevamı muvafık görülmemiş ve cetvellerini vaktinde göndermiyen muhasiblerin nemurin kanunu hükümleri dairesinde cezalandınlmaları kararlaşmıştır. Finans Bakanlığı bu cetvellerin nihayet 30 temmuz sonuna kadar gönderilmesini alâkadarlara yeniden bildirmiştir. Afrikada bir mesele daha! Paris 29 (Özel) Güney (cenub' Afrikadan gelen haberlere göre, oradaki îngilizlerle Almanlar arasmda birçok hâdiseler çıkmıştır. îki tarafın birbirlerile münasebatı kesilmiş gibidir. Durum tehlikeli olduğundan Ingilizler şiddetli tedbirler almışlardır. Söylendiğine göre, Almanlar proparib saylavlan gandası neticesinde yerliler arasmda güney Afrikayı yeniden Almanyaya bağParis 29 (Özel) Fransız eski mulamak lehinde kuvvetli bir cereyan baş harib saylavlarmdan mürekkeb bir heyet göstermiştir. bugün Rusyaya gitmiştir. Sovyetlerin miKonyada su işi safiri olan heyet Rusyada on gün kalaKonya 29 (A.A.) Yapılması o caktır. naylanan Baraj ile Sarısuyunun Bey şehir gölüne akıtılması için incelemesi yapılmaktadır. Paris 29 (Özel) Paris Borsasımn Inceleme işleri îlbay ile Tarım Ba bugünkü kapanış fiatleri şunlardır: kanlığı uzmanı tarafından yapılmaktadır. Londra 74,98, Nevyork 15,11 1/4, Ber. Attilânm mezarı bulundu lin 609, Brüksel 255,75, Madrid 207.25, Peşte 29 (Özel) Profesör tstefan Amsterdam 1026.50, Roma 124, Lizbon bugün Diokopa şehri yakınlannda Atti68.25, Cenevre 494,12,1/2, Bakır lânın mezarını bulmuştur. Hakıkî bir zenginlik olan bu mezarı açmak ve tetkik 34 1/2 35, Kalay 233,17/6 Altın 140,7, lerde bulunmak üzere hükumet tarafın Gümüş 30,3/16. Laval kanunlan dan hususî bir komisyon seçilmiştir. Ankara 29 (Telefonla) Türk Fransız ekonomik anlaşması parafe edildikten sonra Paristeki heyetimiz Yunanistana gidecektir. Türkofiste Yu nanistan işlerile uğraşan müşavir de Devlet Şurasımn bir dileği bugünlerde Atinaya giderek heyete il Ankara 29 (Telefonla) Devlet tihak edecektir. Şurası, tahkikat dosyalannda görülen Atinada yeni bir anlaşma konuşmabazı işi geciktirici noksanlann kaldınl ları yapılacaktır. ması için Başbakanlığa müracaat etmiş, Türk Macar tecim anlaşması Basbakanlık ta keyfiyeti alâkadar Ba Tarafımızdan feshedilmış olan Turkkanhklara bildirmiştir. Bu noksanlardan Macar anlaşması 31 ağustos sonuna kabashcası şehidlere yemin ettirildiğine dair dar uzatıldı. Yeni bir anlaşma yapmak kayıdlann bulunmamasıdır. Bu yüzden üzere Budapeşteye gitmiş olan heyetidosyaların geri gönderilmesi icab etmek miz Macar hükumetile temas etmiş ve te, bu gecikmelerden de hem âmme hak görüşmelere başlamıştır. ları, hem de şahsî haklar müteessir ol Türkiye Ispanya tecim münatebatı maktadır. Ceza muhakemeleri usulü kaAnkara 29 (A.A.) Türkofis baş nununca tahkikat yapılırken şahidlikten kanlığından: önce olarak doğruyu söyliyeceklerine İspanya hükumeti tarafından, memdair şahidlere ayn ayrı yemin ettirilmesı leketimizden yapılan ithalâta yeniden gerektir. düşük para koefisyanmın tatbikma kaRusyaya giden Fransız muha rar verildiği Madridden telgrafla bildirilmiştir. Bakan Eğridiri ve Dinarı da gezdi İsparta 29 (A.A.) Şelmmizde bulunan Bayındırlık Bakanı Ali Çetin kaya bugün saat 7,30 da yeni yapılan istasyon binalarile istasyon yerini gezmiş ve oradan İğridire doğru yollanmıştır. İğridirde kasabayı ve adayı gezecektir. Bakan ayrılmadan önce îspartaya gelecek hattın başlangıcı olan boz önünde incelemede bulunmuştur. Dina 29 (A.A.) Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkayaya beraberinde bu lunan zevatla birlikte bugün şehrimize geldiler. Bakan, bayındırlık işlerini inceledi ve bu arada yeni yapılan uray kurağınile yapılmakta olan park ve halkevi kurağmı gördükten sonra İzmire hareket etti. Gösteriler Atirra 29 (Özel) Dün Giridde İraklionda cumhuriyet lehine büyük bir gösteri yapılmış ve genoyun yapılma ması için hükumete başvurmağa karar verilmiştir. Golosta da böyle bir gösteri yapılnvştır. Atina 29 (Özel) Dramanm Yeniköyünde kralcılarla cumhuriyetçiier arasında çıkan bir kavgada bir jandarma ölmüş, bir sivil de ağır surette y?ralan PARİS BORSASI İtalya Kralınm yıldönümü Roma 29 (Özel) İtalya Kralı Üçüncü Viktor Emanüel tahta çıkışııun 35 nci yaıldönümünü kutlulamıştır. Kralın isteği üzerine hiçbir tören yapılmamıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog