Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 30 Temtnuz 1935 { Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal ttalya ve Uluslar Kurumu 9 ngiltere, hem bir İtalyan Habej II harbinin önünü almak, hem Uluslar Biiyiik holfc romanı : 51 Kurumunun varlığını kurtannak, Yaıanı Sermed Muhtar Alus hem de Afrikanın doğusunda Akdeniz Garsonun biri, Deli Tahsının biraz evden Umidburnuna kadar yayı'an Ingiliz vel Hamam sokağı lâfı ettiğini söyledi. müstemleke imparatorluğunun içine büKavanoz saniye geçırmeden fırladı; KaGümrükler ve înyük bir devletin sokulup yerleşmesini meKazanç vergisi için İstanbul barosuDün Ayasofya mozaiklannı açan M. raköy hamamının külhanının buiunduğu hisarlar Müsteşa na yazılı olan avukatlarm sınıflara ay netmek için Habeş davasının sulhan halVitmorla görüştük. Amerikalı profesör, Hamam sokağında ( l ) soluğu aldı. n Adil dün şeh rılması önümüzdeki pazartesi günü bi line çalışmıştı. Bu maksadla İngiliz SoSultanahmed mozaiklannı ortaya çıkaran Galatanm en mülevves sokakiar.ndan rimize gelmistir. tecektir. Bu mesele hakkında İ^tanhul malisi müstemlekesinin denize k a d u u M. Baksterin araştırmalan hakkında kenbiri. Altmış paraya veya bır çıft tayın Müsteşar Bakan barosu başkanı saylav Hasan Hayri zayan bir tarafını, bu mevanda müstemdisine «böyle bır mozaik çıkacağını umup ekmeğine alışveriş eden üç umumhane alığa aid isler hak lekenin en önemli limanı Zeylayı Habebir arkadaşımıza şunları sövlemiştir: ummadığı» şeklinde bir sorgu soran arkarasında iki tane de ev var. İçlerınde, dekmda şunları söy € Yeni kanuna göre avukatlan dört şistana bırakarak mukabilinde Habeşis daşımıza demiştir ki: kolte kadın gömlekleri, renkli fistanlar, lemiştir: smıfa ayırıyoruz. Bu ayırmayı şöyle tanın müslümanlarla meskun O~aden e« Evet, umuyordum... Fakat bunuzun konclu çorablar giymiş şabemred« Avrupaya giyapıyoruz. Hepsinden üstün, birinci sı yaletini Italyaya verdirmek yolunda M. lar, mozaik itibarile fevkalâde şeyler deler. den Tetkik direk nıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf. Geçen Musoliniye bir teklifte bulunmuştu. ğildir. Bizans değil, Roma mozaiklan törü ve Muame • Düzgünlü, allıklı bir genc, yarım saat M. Musolininin bu teklifi reddetmesi ^eneler varidatı gayrisafinin vKi^de yüdırlar. Kompozisyon değil, parça parça lât direktör mua • kadar evvel, Deli Tahsinin acele acele, zü alınıyordu. Halbuki bu sene jüzde üzerine italyan Habeş ihtilâfınm iki yapılmış bir takım resımlerden ibarettır. vini şimdi Mar Gümrükler ve tı+ ellisi almmaktadır. yukan doğru gıttıgini görmüş. tarafı da memnun edebilecek bir yolda Bunlardan Afrikada millerce bulunuyor. silyadadırlar. tş hisarlar mStteKavanoz: (Aranıyor muyuz, arın j Bu da orta sınıfh avukatlar için çok tesviye edılmesi imkânı son derecede aAyni mozaiktan İstanbul Müzesinde bir lerini bitirdikten şart Adil mıyor muyuz şimdi meydana çıkar. Ö iyi bir sonucdur. Biz, arkadaEİarm dü zalmıştı. Işin dönüp dolaşıp nihayet U Susma, çabuk çıkar ağzından... parça görülmektedir. sonra Marsilyadan lüm bir keredir!) diyerek Voyvoda karavazılar luslar Kurumunun kararına bağlanması Fakat bundan işi küçük gördüğüm îsviçreye gideceklerdir. Kendilerl Tür şünüşlerile bütün avukatlara ladı. V anında, Galata kabadayılanndan koluna vurdu. Serkomiseri de bıraz lanıgönderdik. Bu yazılarda 931. 932, 933 zarureti belirmişti. Çeşmemeydanlı Arab Nuri, Çeşmemey manası anlaşılmamalıdır. Bu mozaıkla kiyeye geldikten sonra gümrük ka yordu; ağzını aradı: Uluslar Kurumu konseyi 25 mayıs danlı Sulu Galib, Kiliseli Tabaka, tu nn keşfi, sarayın mevkiini tayin etmek nununda muhakkak surette bir deği ve 934 senelerinde nekadar ver^i ver Bizim reis, bu akşam size gelıp bir diklerini ve yeni kanuna göre kaçıncı toplantısında İtalyan Habeş hududunda noktasından büyük önemi haizdır. Sara şiklik yapılması düşünülmemekledır. lumbacı Kamçı vardı. şey danışacaktı; sonra bizi ÇeşmemeyArab Nuri de aimsiyah. Külhan tabi yın ana hatlarını meydana çıkarmağa ya Ancak onların görgülerinden ve neti derecede olmak istediklenni sorduk. çıkan hâdiselere bir hakem heyeti ile danındaki kahvede bulacaktı. Bekledik, Aldığımız vazılar sonuc itibarüe dü bakılarak mes'uliyetin tayin edilmesinin rile Gaîatayı uyutmuşlardan. Kurşun, bı rayacağı için pek çok dikkate değer..» celerinden her alanda faydalana%ağı tabekledik, gelen giden yok. Ne dersin, bir 1928 de Italya ile Habeşistan arasında Ayasofyada împarator Jüstinycnin biidir. Gümrük ve İnhisarlar kalınla şündüğümüzden çok iyidir. çak yarasından vücudünün her tarafı devukuat mukuat paşam? îstanbul avukatlarının yüzde sck yapılan andlaşma icablarından olduğunu lik deşik. Yirmi saldırmanın altına sok, gözü önünde işlenmiş olduğu söylenen rında herhangi bir değişiklik yapılmak Serkomiser Kavanozu oturttu. Sıgara, bir silkinişte kurtulsun; fesi avuca aiıp mozaiklannın açılması işine devam edil düşüncesi ve kararı yoktur. İstanbul sen beşi takdire ve hakikati hale ta tesbit etmiş, iki tarafın göstereceği ha kahve ikram ettı. mamen uygun oldu. Bu şekle göre de kemlerden teşkil edilecek heyet 25 temsaldırmaların hepsini birer birer çekip mektedir. Bu işle uğraşan Amerika Bı Gümrüğündeki değişikliklerin verdik Arab Abdullah ne o gün, ne de aknilebilir ki arkadaşlarımız kendi ver muza kadar bir karar veremediği ve oalsın, ikiye bölüp atıversin. Meşhur Çer zans Enstitüsü asbakanı Emerson ve leri sonuclar gözönünde tutulmakta şamı o taraflarda hiç gözükmemiş; vugilerini kendileri koymuşlardır. Biz de zamana kadar bitaraf bir aza da seçe kes Hurşidi meydana çıkaran ve fedayi sekreter Gano profesör Vitmorla beraber dır. Teşkilât kanunu da çıkınca bu sokuat, mukuat ta yok. Ayasofyada üç gün çalışarak Parise nucların faydalı kısımlan teşiklât ka bu şekilden bir takdir hakkı cıkardık. fnediği takdirde konseyin mezkur tarihsi olan babayiğit. Kavanoz, zıplıya, zıplıya, Idrisin kahGelecek sene bu yüzde seksen beş yüz ten sonra fevkalâde bir toplantı yapmaSulu Galibin adı üstünde. Sulu, sırna gitmişlerdir. nununun yeni kadrosile birlikte lüzum devüz olacaktır.» vesine geldi. Kapıdan girer girmez yukasını kararlaştırmıştı. şık, başağrısı. Edebsizliği ve kalleşliğ'le görülen yerlerde tatbik edilecektir.» nya bağırdı: nam vermiş. Tabaka ( 2 ) , Panaiya kiliBu toplantıda beşinci hakem seçilecek ŞEHÎR lŞLERt înhisarlar Umum Müdürlüğü için Reis!.. Gümrüklü!.. Yol açık, çaMUTEFERRlh ve icabında meseleye yeniden bakılacak, Ankarada yapılmakta olan bina 936 eysesi tulumbacılanndan ve Galata Rum buk inin aşağı!. Doğru değil lulünde bitecek ve Umum Müdürlük larının en azıhlarından. Kamçıya gelince bitaraf azasile önemi büyüyecek hakem Voyvoda karakolunda serkomiseri Yerli Mallar Sergisi bir hafta heyeti gene bir karara gelemediği takdiro da fil kuyruğu kamçı gibi indiğı yeri Bir sabah gazetesi, çoktanberi tahsil oraya taşmacaktır. gördüğünü, kendileri aranılsa komiserin çayır çayır yakanlardan. edilmiyerek biriken Uray (Belediye) jesonra kapanıyor de 25 ağustosta meclis meseleye esasınmutlaka haberi olacağını, Beşıktaşlıların Onikiler.Todorinin birer tek düzünü refıye resminden, borclu olanlann mahYedinci Yerli Mallar sergisi önümüz dan ve heyeti umumiyesile bakmak üzere herhalde Nail Mollanın peşinde o!duk ıçtıler. Fazla durmayıp tramvay yo'una kemeye verilmesi karar altına alındığını deki pazartesi günü kapanacaktır. Bu tekrar toplanacaktı. lannı söyledi. yazmıştı. Verilen malumata göre bu haçıktılar. Yallah, tam karşıdakı Hovar yılki sergiye iştirak eden sosyete ve ticaitalyan hakemleri hâdiselerin vukuu Üçünün de yüreği rahat «tmişti. Kahber doğru değildir. Zira şerefiye resmi danın meyhanesı. rethanelerin hemen kâffesi Izmir arsıulu itibarile ortaya koyduk'an durumun göz venin dışına çıkıp kararı verdiler: Bıraz Çeşmemeydanının, Boğazkesenin, Pe tahsili emval kanununa uygun olarak hüsal panayınna da iştirak etmek karannı önünde tutulmasını, hâdise yerlerinin hukafaları yerine getirdikten sonra kolları ruzağanın nekadar hovarda takımağası kümsüz bir biçimde tahsil edilen uray vermişlerdir. dudun beri, yahud öteki tarafında olmasısıvamak, İspir İzzeti bulmak. (belediye) vergilerinden maduddur. Ovarsa hepsi orada. Bundan ötürü bu sosyeteler önümiiz na bakılmamasını istediklerinden hakem Yatsıya kadar, Büyük Aynalıda içtiTezgâh başında, Yorgi isminde payet nun için mahkemeye gitmeğe lüzum yokdeki hafta içinde paviyonlarını ve mal heyeti iflâs etmiş, bitaraf hakemi dahi ler. Zomluğa vardırmıyarak, çakırkeyif parlak, sülün gibi bir delikanh. Tez tur. lannı İzmire nakledeceklerdir. seçememiştir. Iş tabiatile Uluslar Kurumeyhaneden çıktılar. Şımdi, Gaîatayı gâhtann karşısı omuz omuza. Atatürk köprüsüne talib çok Gayrisafî irad üzerinden vergiye tâbi munun fevkalâde toplantısına kalmıştır. Tophaneye doğru tarayacaklardı. Nümerotaj işlerini kim Ne var, maymun mu oynatıyor d>ye Atatürk köprüsünü yapmak üzere va tutulurken beyanname vermek istiyenlerBu toplantının 31 temmuzda yapılması Ilk sokağa, yani Şerbethane sokağına yapacak? ceksiniz. Yorginin öyle bir marifetı var ki olan müracaatler, son günlerde ço den almacak ruhsat tezkeresi harcı hakkararlastırılmış ve karar ilişiği olan devsaptılar. Soldaki, Arab Todorınin baloki değme hokkabazlar onun yanında cim ğalmıştır. Köprü şartnamesinden şimdi kında Finans Bakanlığından istanbul fiIstatistik Genel Direktörlüğü vilâyet letlere bildirilmiştir. zuna girdıler. ye kadar 45 tane satılmıştır. Şartname «ans teşkilâtına bir tamim gelmistir. Buna lere gönderdiği bir tamimde bazı yerlerde Ineiltere hükumeti yukanda söylediğiMerdiven çıkma filân yok. Sokakla karnında nokta kalır. Hüneri şu: Tezgâhın kenannda, boydan bova, Ierin önemli (mühim) bir kısmı ecnebiler göre, bunlar beyannameye tâbi miikelletler nümerotaj işlerinin finans memurlanna miz teklifinin M. Musolini tarafından bir hizada genişçe bir yer. Tavanın ortatarafından satın alınmıştır. gibi 25 liralık ruhsat tezkeresi harcına gördüriilmekte, bunun da halk tarafından reddedilmesi üzerine bir taraftan devletsında büyük bir gaz lâmbası; kenarlarda sarı tenekeden içkı şişesi gözleri. Birinde düz, birinde mastika, birinde koiıyak; Kilyosa otobüs tâbi tutulmakta idiler. 2395 sayılı kanu musakkafat veya arazi vergilerine yeni leri Italvaya karşı kendi tarafına toplaufak lâmbalar; etrafta çepeçevre mermeı Sarıyer ile Kilyos arasında otobüs se nun 47 ncı maddesıne göre beyanname bir çevre verileceği zannı hasıl olmakta mağa, diğer taraftan da Uluslar Kuru masalar. Solda, tezgâha benzer, taştan rom, cin... Meselâ sekiz on müşteri: (Ver bize bir düz!.. Bir mastika!.. Bir ferleri yapmak üzere Uraya (Belediye vermeği tercih edenlerin iştigal mevzu buiunduğu bildirilmiş ve bu işlerin Şar mu konsevinin işe vazıyed eylemesine çabir çıkıntı. Mal sahibinin makamı. konyak!..) dedi mi, Yorgi sağ elile şişe ye) müracaat edilmişti. Şimdılik bu iki Iarında bır değişiklik olmayıp yalnız mü baylık memurlanna yaptınlması tavsiye lışmıştır. Amerika ve Japonya gibi büArab Todori kuzgunî siyah ve T a • • yi yakalar yakalamaz hop; havaya; sol bölge (mıntaka) arasında küçük tipte iki kellefiyet tarzı değişmiş olmasına göre olunmuştur. yük devletlerle Iskandinavya hükumetletavlalı. Milleti Rum, semti Tatavla olan elile tutar tutmaz başparmağını şişenin otobüs isliyecektir. lleride yolun genişle bunun ruhsat tezkeresi resmine müessir ri Ingiltere tarafına celbedildiği gibi eski Nüfus Genel Direktörü bir marsık daha duydunuzsa bu da iki ağzına. iki saniyede o sekiz on kadeh, tilmesi ikmal edilirse büyük otobüsler de olmaması gerek olduğu ve kanunun 82 nIngiliz dostluğunu ve yardımını faşist olsun. Istanbulda bulunan Iç İşleri Bakanlığı mılimetresı milimetresine tıpatıp. Ne bir işletilecektir. ci maddesinin A fıkrasına göre değü, Italyanın yeni ve henüz tecrübe edilmeKapıdan girince karşıda çalgıcılar. Bir Nüfus ve lskân Direktörü Faik, göcmen damla eksik, ne de bir damla fazla. C fıkrasına göre gayrisafi iradları nis miş dostluğuna feda etmeğe yanaşmıyan Uray ve Evkaf işleri kıranete, bir lavta, bir çıftenara, bir tef. sevk mahallini gezmiş ve buranın ıslahı Hovardanın meyhanesinde, Ispir îzzcUray (Belediye) ile Evkaf arasında betinde ruhsat resmi alınması bildiril ve göçmenlere aıd bazı ışler hakkında e Fransızlar dahi Ingılizlerin izinden aynlTakım, lavtacı meşhur Sadık oğlunun te benzer kimseyi göremiyen Onikiler, üs askıda (muallâkta) kalmış işleri bitirmek mektedir. mıyacaklarını tavır ve hareketlerile anlatidaresinde. mırler vermıştır. tündeki Yüksek baloza yollandılar. mıslardır. üzere kurulan hakem heyeti perşembe güKart, kazulet beş altı düzgün kuklaPosta müvezzileri de cumartesi italyan Habeş davasının Uluslar Yüksek baloza (3), 25. 30 ayak mer nü ilk toplantısını yapacaktır. Bunun MALİYEDE sı, fistanlarının üstüne pembe, mavı, yedivenle çıkılıyor. Gene genişçe bir yer. için Uray (Belediye) avukatlan dün atatil yapacaklar Kurumunda bakılmasına muhalefet edilşil renkte, parlak atlastan bluzlar giymişEtrafta masalar. Karşıda çalgıcıların se ralannda bir toplantı yaparak hakem heAğustoS aylığı Posta ve telgraf tevzi memurlannm mesine imkân olmadığını gören İtalya hüler. Içeri selâmünaleyküm diyenin enseti. Gene rastıklı, düzgünlü, allıklı beş yetine verilecek meselelerin dosyalarını Memurlann ağustos aylıklan perşem cumartesi günleri yarım tatilden istifade kumeti hiç olmazsa fevkalâde toplantıda sine ekşiyorlar; (bana bir kahve ısmarlar altı karı. Burası Şerbethaneden bir göm tetkik etmişler ve bir de bu işlere dair be günü verilecektir. ettirilmedıkleri anlaşılmıştır. Bunların da müzakereyi meselenin yalnız bir cihetine mısın?) diye yanaşıyorlar. lek daha kibarca. bir liste hazırlamışlardır. Finans mütehassıslarının diğer memurlar gibi cumartesi günü öğle yani hudud hâdiselerinin mahiyetine hasSiftah, kurusa olan kahveden başla Bizimkıler girdikleri vakit kıranete iki den sonra ve münavebe ile tatil yapmala rehnek istemektedir. Buna zemin hazır » KÜLTÜR tŞLERt mada, hemen bardağı 100 paraya olan araştırmalan rı alâkadarlara bildirilmiştir. Iamak için Habeş hükumetine gönderdiği biraya veya karafakisi çeyreğe olan ra telliyi çalıyor, (aşağıdan yavrum!), Şehrimizdeki finans uzmanları (mali(Gerdan kır be babaçko!..), ( Ulan iyi Yar Direktörlerinin toplantısı bir nota ile hakem heyetinin hudud hâdikıya dayanmada. ye mütehassısları) dünden itibaren îs MÜZELERDE Kültür Yar Direktörleri (müdür muaselerine hudud meselesini mevzuu bah Müşteriler, balıkçı, mavnacı, jalapur kıvır küpeştelı!.) bağırtıları arasmda bir tanbul gümrüklerinde incelemelere başkartoloz göbek atıyor, alnına, onluklar. vinleri) Şevket Süreyya, Adil ve Nurulyacı, hamal camal makulesi... lamışlardır. Uzmanlar muamele vergisi Sultanahmedde ve Çukurbos setmeksizin bakmak için tekrar faaliyete lah ile enspektörlerden Kemal Edib, Şegeçmesine îtalyanın razı olduğunu bildirTulumbacıların sayılıları mangır sıç kuruşlar, çeyrekler yapı.itınlıyordu. tanda kazı alımı ve gümrük gelirinde hazneyi ilgi (Arkan var) fik ve Tevfikten mürekkeb bir komisyon diği gibi keyfiyetten Uluslar Kurumu ratmadan, cabasına çekmede. Daha ile liyen bölümü incelemektedirler. UzmanSultanahmed, Kabasakalda eski izer genel sekreterini (umumî kâtibini) dahi dün Kültür Direktörlüğünde bir toplanrideleri, Arab Todorinin sağında ve so (1) Şımdıki Karakövpalasın arkası lar Galata gümrüğünden işe başlamışlar ler aranmasına dört koldan devam olunresmen haberdar etmiştir. Fakat diğer talunda mihman. Onlerinde şışeler, meze na düşer. Bir adı da Sidikli sokaktı. Bu tı yapmıştır. Bu komisyon İstanbul içinde dır. makta ve Bizans sarayı temellerinin mey raftan Habeş împaratoru konseyin müsJerin çeşidı; hepsi baloz sahibinden. günkü, Beşiktaş tramvaylarının durdu bir mektebden, diğer mektebe nakilleridana çıkarılmasına uğraşılmaktadır. Ay tacelen bu işe bakmasını Cenevreye çekni istiyen öğretmenlerin durumlannı in Arab Abdullah, Şahab, Kavanoz, ğu jerin karşısındadır. gır deposu kısmında bulunan mozaikin celemekte olup bir haftaya kadar hazırtiği bir telgrafla istemiştir. Şerbethane balozundan içeri girince To(2) Kantocu küçük Eleninin ablası büyük bir kısmı açılmış ve izer üzerinde lıyacağı listeyi Bakanlığa gönderecek ve dori derhal (buyurun!.) diyerek karşı Dominonun kocasıydı. Işin Uluslar Kurumuna düşmesi üze' kazı henüz bitmemiştir. tasdik olunduktan sonra öğretmenlerin (3) Şimdi yerinde bir otel vardır. dari derhal (buyurun!.) diyerek karşj rine M. Musolini meseleye vazıyed et nakilleri yapılacaktır. Profesör Schazmannın Çukurbostan miş ve konseyin fevkalâde toplantısına arkasındaki kazı işi de ilerlemektedir. Bi20 talebenin şikâyeti İtalyanın iştirak etmesi için gelen davezans kilisesinin duvarlan üzerindeki freks te bizzat verdigi cevabda toplantının Pertevniyal lisesi dokuzuncu smıf tatarzı tablolar müzeye kaldırılmıştı. Kazıyalnız hakem heyetinin hudud hâdisele(Bastaraft 7 inci sahifede) rek Büyük Harbde ve gerek Millî Mü lebesınden 20 kisilik bir grup dün bir diya mâni olan duvarlar yıktırılmıştır. Evrine bakmak işinin kolaylaştırılmasile mıştır. Bu çok acıklı ölüm Ruşenin a cadele günlerinde bu vapurlarla mem lekle istanbul Kültür İşleri Direktörlüvelce bulunduğunu yazdığımız ikinci mesgul olması şartile daveti kabul eylediilesile onu sevenler kadar bütiin yurd lekete büyük fedakârlıklar. hizmetler ğüne başvurmuş ve riyaziye imtihanla bodrum katı da meydana çıkanlacaktır. gini ve konsey müzakere sahasmı genişdaşlan ve ulusu kederlendirecfktir yapmıştı. Posta vapurculufunu devlet rınm yapılış biciminden şikâyet etmişlerECNEBİ MEHAFUDE letmek istediği takdirde buna itiraz hakGenc denecek bir yaşta buJunan rah inhisarına alan kanuna uygun olarak dir. Bir sene evvelki imtihanda da smıfkını muhafaza eylediğini bildirmiştir. metli Ruşen, temiz vicdanı ve yüksek teşekkül edecek olan Anonim sosyete ta kalan bu gencler dileklerinden, mual300 Amerikalı geldi zekâsile memlekete çok hizmet etmiş, sinin teşekkülünde hayatının en çe limin sınıfta ve imtihan esnasında not M. Musolini diğer taraftan yazdığı bir Dün akşam «Roma» transatlântik va makale ile Uluslar Kurumunun devletle bundan sonra da kendisinden çok fay tin yorgunluklarile, müşkülâtile mü vermesi icab ederken üç gün sonra, dilepurile şehrimize 300 Amerikalı seyyah rin mevkilerine göre tasnifi esası üzerine dalar beklenen öz bir Türk çocuğu idi. cadPİe etmiş ve kanun çerçevesi icin diği gibi not verdiğini söylemekte ve bu gelmistir. Seyyahlar yann öğleye ka ıslah olunmasım Italyanın vaktile teklif Sadıkzade Ruşen vorulmak bilmiyen de, kendisini sevenlerin elbirliğile i imtihanın sayılmıyarak bir daha imtihadar şehrimizde kalacaklardır. çalışması ve geri dinmiyen iradesile ki sene evvel kurd,uğu Vapurculuk na tâbi tutulmalannı istemektedirler. eylediğini, Habeş meselesinin şimdi alRumen Elçisi memlekette çok önemli eserler vücude Türk Anonim sosyetesinin başına ge dığı durum üzerine bu zaruretin bir kat getirmistir. Kardeşlerile beraber kur çerek canile ve malile kendisini bu sine hasretmiş ve sosyete, memleket Romanya elçisi M. Filoti dün Anka daha anlaşıldığını bildirmiştir. Malum duğu Sadıkzade Biraderler şirketile sosyetenin yükselmesine hasretmiş. şir tekj bugünkü mevkiini Ruşene borçlu radan şehrimize gelmiş, öğle yemeğinı dur ki italya Uluslar Kurumunun ıslahı memleketin kara ve deniz teciminde ketin ilk zamanlarmda ve yenilik gün bulunmuştur. konsolosanede yedikten sonra Floryaya İV.umunu vakit vakit ileri sürmektedir. Türk Hava Kurumuna yardım her büyük ve sayıhr bir mevki tutmustu. lerinde geçirdiği bütün engelleri yengitmiştir. Büyük faşist meclisinin iki sene önce böyÇoruh ilbaylığında mütaahhidi oldu miş, kendi canını ve servetini öne sür Merhumun cenazesi Rizeden Trab gün çevresini genişletiyor ve yekunu EVKAFTA le bir karar verdiği de hatırlardadır. Uzona naklolunmuştur. Dün akşam İs nu artırıyor. Yurdun şurasından bu ğu Kurayıseb"a ormanları mahsulâtile müştür. luslar Kurumu, fevkalâde toplantısında tanbuldan gönderilen ve Ruşenin çok rasmdan çıkan hamiyetli vatan çocukRizede fennî ve asrî şeraitle bir keresGenel Direktör Bursaya müzakereyi M. Musolininin çizdiği kü Yeni teşekkül eden bu şirkete hcr sevdiği Tarı vapurüe cuma akşamı İs ları bu önemli vazifede büyüklük göste fabrikası kurarak ulusal kereste ihcük dairenin dışına çıkardığı takdirde gidecek racatında büyük bır rol ifa ettiğı gibi kesin şüpheli ve tereddütlü gözlerle tanbula getirilecek ve cenaze alayı cu termede âdeta yanş ediyorlar. Yukanttalya hükumetinin kurumun mekamzmaya resmini koyduğumuz Izmirde un Birkaç gün evvel Ege mıntakasını tefitbalât ve ihracat tarımında dahi önem baktığı bir zamanda o bilâkıs yeni va martesi günü yapılacaktır. sınm yanlış kurulduğunu ileri sürerek ıspurlar alarak kadrosunu yenileştırnıiş. Ailesi efradile Vapurculuk Türk A tecimeni Filibeli Bay Rahmi Cerniyete tiş etmekten dönen Evkaf Genel Direkb" muvaffakiyetler göstermiştir. 5,000 lira teberru etmiştir. Kendisini törü Fahreddin bir iki güne kadar Evkaf lahını istemek suretile işin içinden çıkacaMerhumun en çok sevdıği denizcllik son zamanlarda bütün zekâ ve iktida nonim sosyetesine ve bütün kendisini tebrik, vatan ve millet namına teşek işlerini incelemek üzere Bursaya gide ğı anlaşılıyor. ti, memlekette birinci derecede bir de rını, yorulmak bilmiyen çalışmalanm. sevenlere içten gelen taziyetlerimi2i suMUHARREM FEYZİ TOGAY kür ederiz. cektif. iiz tccjm filoiu vucude getırmış ve ge v:anını ve malını bu şırketın yükselme narız. ONIKILER Sultanahmedde Gümrük Müsteşarı bulunan mozaiklar îstanbula geldi Kanunda değişfklik yaoılacak değil... Avukatlar da sınıfa ayrılıyor M. Vitemor «Pek fetrkalâde eserler değil» diyor Baro reisi, alman kararları anlatıyor Gayrisafî irad üzerinden vergi Ruhsat tezkeresi harcı nasıl alınacak? Hamiyetli yurddaş Vakitsiz ve acıklı bir ölüm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog