Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHDRÎYET 30 Temmuz 1935" 1 Ağustostan itibaren vasatî TENZİLAT '/J / , / =• 7'i İnhîiar Likörleri AHUDUDU KAYISI ÇİLBK VtŞNE Yazın bu terletici sıcaklarında bîr bardak buzlu içVinin lezzetine payan olur mu? Evlerinde daima buzlu içki bulundurabi leulere imrenmeyiniz. Bu rahata siz de kavuşabilirsiniz, 10 liralık ilk taksite mukabil artık herkes bir Kokteyl Inhisar Likörlerile yapılan ANKÂRA, TEKIT, FLORYA* Kökteyllerı şık kutular içinde İnhısarlar Paviyonunda satılmaktadır ^"Kokteyl reçetelerini »tftu istemeği unutmayınız! Yerli mallar sergisindeki İnhisarlar paviyonunda tenzilâtlı fiatiar üzerinden satışlar şimdiden başlamtşttr, .... sahibi olabiliyor. Siz de bu konfor vasıtasından istifade ediniz ve yaz günlerinizin tadma varınız Yaz günlerinde pişen ye meklerin hemen yarısının döküldüğünü teslim edersiniz, değil mi? Şu halde ancak 40 mumluk b:r ampul kadar cereyan sarfeden FRIGIDAIRE Zile Şarbaylığından: Iki kilo metro murabbaını ihtiva eder düz arazide bulunan kentimizin hali hazır harita ve müstakbel plânı yaptırılacakttır. Bunu bir sene içinde yapmayı taahhüd etmek ve daha fazla bilgi istiyen lerin Şarbayhğa müracaat etmeleri. (4373) Hayatın neşesi Dinc olmaktır FRİGİDAİRE'in size lemin edeceği isfifadeyi de hesablayabilirsiniz. Her Bayanın evinde artık bir mtmmmmmmmmammamm Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilânı Sümer Bank Umumî Müdürlüğünden: 1 Nazillide inşa edilecek basma fabrikası birinci kısım in şaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıçtır. Tahmin edilen inşaat bedeli 328,942 lira dört kuruştur. 2 Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Fennî sartname, D Metraj, vahidi fiat ve keşif hulâsa.sı, E Projeler. fstiyenler bu evrakı 16,50 lira bedel mukabilinde Sümer Bank Ankara subesinden satm alabilirler. 3 Eksiltme 8 ağustos 1935 perşemjıe günü saat on altı buçukta Ankarada Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Merkezindeki Komisyonda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 tsteklilerin 16,908 lira muvakkat teminat vermesi bundan başka en az 50,000 liralık bir tek bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olması lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukanda yazıldıgı gün ve saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumî fylüdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta :1e gönderilecek mektubların ^'hayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanunî sekilde kapatılmış bulunması lâzımdır. FRİGİDAİRE soğuk hava dolabı bulunuyor. Ona alışanlar onsuz yapamazlar. gîderir, yaşamak neşesini iade eder Eczanelerde bulunur. Istanbulda fitı 150 kuruş. Tafsilât için Galata posta kutusu 1255 İKTİDAR8IZLIGI BEL GEVSEKLiGiNi ve Yorgun vücadları dincleştirir tabletleri MUDERRiS l Kömürciyanın Asrî ve ticarî eserleri: Yeni harflerle: Tenzilli bedeli Kr. Amelî ve tatbikî kambiyo 35 Yeni muhasebe usulii 122,5 Ticarî malumat ve bankacılık 105 Iktısad ilmi 87,5 Ihtısas muhasebeleri 175 (Sirket, sanayi, ziraat ve banka) Ticarî ve malî hesab 70 Lugaritma cetvelleri fveni rakamlarla) 56 Başlıca satış yeri: İKBAL KÜTÜBHANESİ BİRADERLER ve Şsı. Galata: Hezaren caddesi Beyoğlu: İstiklâl caddesi Ankara: Bankalar caddesi İzmir: Gazi Bulvarı Doğum ve Kadın hastaJıkları birinci sınıf mütehassısı Kadıköy Rıhtım Cad. Nemli Z. ••sokak No. 52 Tel. 60788 • • Sahıb ve Başmuharrtrı Yunua Nadt Umum\ neşrtyati idare eden Yazı tşlen MudüTÛ: Hikmet Münif MafbaaeıMe ve Neşrtyat Türk Anontm Sirkett . htanbyi MUKADDER Doktor Operatör ^ mmı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog