Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

50 Temmttı 1935 CUMHURİYE1 II Umumî Müdürlüğünden 1934/1935 Lise ve Ticaret Mezunlarına Sümer Bank Jandarma Genel Komutanlığı «J. U. K.» Ankara Satınalma Komisyonundan: 1 2 Ankarada yapılmakta olan Jandarma ve Polis mektebinin kalorifer tesisatı kapah zarf usulile eksiltmeye konuîmuştur. Eksiltme: 12/8/935 pazartesi günü saat «10» da Ankarada Jandarma Genel Komutanlığı Kurağında Satınalma Komis yonunca yapılacaktır. Şartname, keşifname ve teferruatı «436» kuruş karşıhğında Komisyondan ahnabilir. Eksiltmeye girebilmek için yirmi bin lirahktan aşağı olma mak üzere bu gibi tesisatı beğendirmek syretile yaptığına dair belge ile şartnamede yazılı diğer belgeleri ve tesisatın keşif bedeli olan «87162» liranın «2490» sayılı kanuna göre hesab edilmiş olan «5608» lira «10» kuruşluk ilk inanca için banka mektubu veya bu kadar paranın Malsandığına yatırıldığına dair Sandık karşılığım önerge kâğıdile «teklif mektubile» eksiltmeden bir saat evvel Komisyona vermiş olmaları gerektir. «1849» (4272) TÜRK ANONİM ŞİRKET1 lstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 VAPURCULUK Denizyolları 1ŞLETMESİ Acent&lan: Karakoy Koprabaçı Tel 42362 Sirkeci Ma Han Tel 22740 IZMIR SURAT YOLU S A K A R Y A vapuru bu haftaya mahsus olmak üze re C U M A günü saat 16 da İstanbuldan 1 Z M t R E ve PAZAR günleri de 1ZMİR DEN tstanbula kalkar. 1 Müsabaka İle Memur Alınacaktır Bankanın dahiiî teşkilâtmda, fabrikalarında ve diğer müesseselerinde istihdam edilmek üzere müsabaka ile «25» memur alınacaktır. Müsabaka imtihamnda muvaffak olanlara baslangıc tn&aşı olmak üzere, kazanacakları derecelere göre, 5 0 6 0 7 0 lira veri lecektir. Bu memurlar ayrılacaklan teşekkülün idarî, tîcarî, teknik iş bölümlerinde muayyen devrelerle çalıstırılarak yetistirildikten sonra ehliyet ve liyakatlerile temayüz edenleri bir seçim imtiha • nına tâbi tutularak tecrübe ve bilgilerini tekemmül ettirmek üze re banka hesabına ecnebi memleketlerde fabrika ve ticaret müesseselerine gönderileceklerdir. Müsabaka imtihanına kabul şartlarr. 1 Türk olmak, 2 Liseden veya Ankara, tstanbul, tzmîr Ticaret mekteble • rinin birinden veya lise muadili ecnebi mekteblerden pek iyi, iyi derece ile 1934/1935 ders senesi mezunu olmak, 3 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak^ 4 Sıhhati tam olmak, Imtihana gireceklerin nihayet 20 ağustos 1935 tarihine kadar aşağıdaki vesaikı Ankarada Sümer Bank Memurin Müdürlüğüne ve tstanbulda Sümer Bank Istanbul Şubesi Müdürlüğüne gönder • meleri lâzımdır: 1. Nüfus tezkeresi, 2 Mekteb sehadetnamesi ve yahud mekteb tarafından verflmis muvakkat tasdikname, 3 Resmî bir bastaneden alınmıs sıhhat raporu, 4 3 aded vesika fotoğrafı. Müsabaka imtîhanı 26 ağustos günü saat 3 te başlıyacak ve A.nkarada Sümer Bank Umum Müdürlüğünde, tstanbulda Sümer Bank şubesinde yapılacaktır. 20 ağustos tarihinden sonra vaki olacak müracaatler nazari itibare alınmıvacaktır. «1781» (4114) TRABZON YOLU KARADEN1Z vapuru 30 temmuz SALI günü saat 20 de Rizeye kadar. (4342) 3 4 DOKTOR AYVALIK YOLU B A N D I R M A vapuru 31 temmuz ÇARŞAMBA günü saat 19 da Ayvalığa kadar. (4386) H0RH0R0Nİ I Eminonü Valde kırathaneıi yanında Telefon 24131 Lîman îşleri Umum Müdürlüğünden: Idaremizde çalışmak üzere orta derecede tahsilini ikmal etmiş olan ve pek seri surette yanhşsız makine yazısı yazan bir bayan dak • tilo alınacaktır. Müsabakada kazananlar arasında daha yüksek de • recede tahsil görmüş ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih oluna caktır. Alınacak memura imtihandaki muvaffakiyet ve tahsil de recesine göre aylık verilecektir. Istekli olanlar tahsil şartlarım ve şimdiye kadar çalıştıkları ma« halleri hav5 birer talebname yaparak hüviyet cüzdanları ve mekteb diplomaları vesair vesaikle «9 10,5 arasında ve 30 temmuz ilâ 2 ağustosa kadar» Liman hanında Umum Müdürlük Kalemine mü • racaatleri. (4375) Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabibliğinden: Müessesede kalmak üzere 30 lira ücretle hastabakıcılık etmiş, resmî evsafta 2 hastabakıcı alınacaktır. İsteklilerin vesaik, şehadetname ve iki fotoğraflarile Adana Doğumevi Bastabibliğine bir istida ile müracaatleri ilân olunur. (4360) PEŞTE ViYANA BÜKREŞ KÖSTENCE'ye 18 günlük seyahat ( 725 Ağustos 1935) Yaz tatili ve banyoUr mevsimi münatebetile yerler mahdud olduğundan kaydolmak için acele ediniz 125 TÜRK LİRASI "PASSRAP1D,, Millî Türk Seyahat Şirketi Galatasaray No. 279. Telgraf: "Panrapid İstanbul Telefon: 40451 Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: Tahroin edilen bedeli 17,655 lira 85 kunış olan 20 kalem boya ma'.zemesi 5 ağustos 935 pazartesi günü saat 15 te Kasımpasada Komisyon binasmda kapah zarf usulile eksiltmeye konulmustur. Şart namesi ve crnekleri hergün Komisyonda görülebilir. tsteklilerin 1324 lira 19 kuruştan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektuHalis ve hakikî tabletleri sıhhatinizi bile kanunî belgeyi havi teklif mektublarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisvon Baskanhema vermeleri. (4089) soğuktan ve bütün ağrılardan korur. ASiPiN KENAN İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu tlânlan Türk Maarif Cemiyeti Okulları BURSA KIZ LİSESİ: Yatı ve gündüz talebesi içindir. Senelik ücret yatı 185, gündüz 35 liradır. Kardjeşlere ve memur çocuklarına ayrıca tenzilât var • dır. Inerilizce lisanına bilhassa önefn verilir. l Ankara İlk ve Orta okulları: Kız ve erkek gündüz talebesi içindir. Senelik ücret ilk kısım 60, orta kısım 70 liradır. Ortanın bütün sınıfları vardır. Ortanın tekmil smıflarında ve ilk üçüncü sınıftan itibaren ingilizce ders leri verilir. Çatalcadaki kıtaatça (121) kilo 800 gram sığıreti için tanzim edilen 13/6/935 günlemeç ve 10/20 ve 212070 umum numaralı ayniyat teslim makbuzu zayi olduğundan hükmü yoktur. Mezkur ayniyat makbuzu İstanbul Komutanlığına teslim etmeleri. (4330) J Keşif Kilometre Ihalesi bedeli mevkii Tarihi Saati Teminatı Günü Yolun ismi Lira K. Lira 7540 01 62 + 193 75 +' 380 7/8/935 Çarşamba 15 . 565 Babaeski • Burgaz 3515 20 39 + 640 42 + 410 7/8/935 » 264 15,5 Kuleli Babaeski 5216 12 58 + 086 70 4341 7/8/935 % . 392 16 Kırklareli Vİze 3456 72 20 + 981 3 1 + 1 1 0 7/8/935 » 260 16,5 Kırklareli Babaeski 3287 99 13 + 577 14 + 237 8/8/935 Perşembe . 246 15 Pmarhisar Burgaz 2071 58 20 + 186 26 + 798 8/8/935 Kırklareli Haskö 3 15,5 156 1 Yukarıda altı maddede yazıh isler açık eksiltmeye konmustur. 2 Taliblerin ehliyet ve liyakatleri Basmühendislikçe musaddak olmaları veya böyle bir fen me murile tesriki mesai edeceklerine dair noterden tasdikli bir İaahhütname vermeleri lâzımdır. 3 Kesif ve sartnameleri görmek ve eksiltmeye iıtirak etmek istijenlerin yeni yıl Ticaret Odasî vesikalarile muvakkat teminata aid banka makbuz veya mektubumı ve ta»Hhütname veya ehliyet vesikalarile birlikls Kırklareli Daimî Encümenîne muracaatleri ilân olunur. (4199) Kırklareli Vilâyeti Daimî Encümeninden: ÛANKA/I Eskişehir İlk Yatı okulu: K17 ve erkek talebesi içindir. Senelik ücret yatı 150, gündüz 10 liradır. Kardeşlere ve memur çocuklarına yatı ücretlerinde ayrı ca tenzilât vardır. Üçüncü sınıftan itibaren almanca dersleri verilir. Yukarıdaki okulların kayid islerine 15 ağustosta başlanacaktır. Her türlü izahat için Okial Direktörlüklerine ve yahud Ankarada Türk Maarif Cemiyeti genel merkezine baş vurulması lâzımdır. (1721) (4004) istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D. ]No. 5601 5759 Semti ve mahaüesi Büyükdere Sokağı E. Hançerli Y. Bayır Kantarcılar Emlâk No. E. 19 Y. 5 E. ve Y. 5961 Cinsi ve hissesi Ahşab hanenin tamamı Hisseve görej muhammen K[ 400 T. L. Açık arttırma 534 > Istanbul Hatabkapısı Sandemir 2041 Halıcıoğlu 673ö Abdüsselâm 4457 Beyoğlu Hüseyinağa 6080 Kocamnstafapaşa Hacıdemir 4017 Yeniköy Güzelcealipaşa 6083 Bevoğlu Kurtuluş 1953 Aksaray Kâtibkasım 2777 Yeşilköj 6334 5110 » Umraniye Büyükdere 44,50 metre arsanın tamamı E. 747678 Ahşab hane ve dük. 675 Bademlik kânın 75/112 his. Y. 64 66 Kârgir hanenin 1464 E. Sultançeşmesi E. 24 tamamı Y. Taksımçeşmesi Y, 324 ve Arnavut çıkmazı Hammallar E. 33 Y. 41 Ahşab hane ve 500 mahallen 43 bahçenin tamamı hanı 27008 tarlanın Bağlar 94 750 1/2 hissesi mevkii Ahşab hane ve 910 E. Akarca E. : bahçenin 165/240 his. Y. Akağalar Y. Ahşab hanenin 1400 LangabostanE. ! tamamı ları ikinci Y.3 105,50 metre ; 422 E. Bostan arsamn tamamı Y. Kalaycı 107 metre arsa428 E. > 106 mü. nın tamamı Y. > Ahşab hanenin 800 E Elmadağ E. 25 tamamı Y. Yemigli Y. 21 Kapah zarf Açık arttırma Kapah zarf Açık arttırma yo u AZIK DO U Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 7/8/935 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on dörttedir. Satış, münhasıran gayrimübadil bonosiledir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog