Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

.10 CUMHURIYEI #0 Temmuz 19§3 iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı! 1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden maada: Şubat, Haziran, Temmuz, Eylul ve Birincikânun aylarının ilk günlerinde kumbara sahiblerî arasinda çekilecek kur'alarla «her biri ikişer bin liralık» fevkalâde ikramiyeler verilecektir. (Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sahiblerinin asgarî yirmi beş lira biriktirmiş olmaları lâzımdır.) Naf ıa Vekâletinden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Malatya Vilâyetinde Malatya Elâziz yolunda betonarme Memikân köprüsü inşaatıdır. İnşaatm keşif bedeli «24,000» liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname, E Betonarme büyük köpriiler hakkında fennî şartname, F Keşif hulâsası cetveli, G Proje. Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Şose ve Köpriiler Reisliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 13/8/935 tarihinde salı günü 8 a a t 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti binasında Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır 4 Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin «1,800» lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös termesi lâzımdır: 1 Ticaret Odasına kayidli bulunduğuna dair vesika, 2 Istekliler yapmış oldukları işlere aid vesikaları göstererek eksiltmeye girmek için Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası alacaklardır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçiincü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçiincü maddede yazılı saate ka dar gelmiş olması ve dış zarf ın mühür mumile iyice kapatılmış ol • ması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «1918» (4371) Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlânı Niçin Cildim Selimiye Askerî Satın Alma Komisyonundan: 1 Selimiye hayvan ahırlarında toplanan ve toplanacak olan hay van gübrelerile 6 aded hayvan derisi Selimiye Askerî Satınal ma Komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 2 Gübrenin bir arabasının tahmin bedeli 50 kuruş, derilerin biı liradır. 3 Istekliler hergün öğleden evvel saat 12 ye kadar Komisyont müracaat edebilirler. (4323) ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikalarında ve İSTANBULDA fabrikaların teslim edecekleri larzda: ister yağsın, ister rüzgâr essin umurumda değil. Terkibindeki «Krema Köpüğü* sayesinde «Tokalon pudrası» nın hertürlü havaya dayandığını iyi biliyorum. Cildim yağh ama, «Tokalon pudrası» diğer âdi pudralardan 4 defa ziyade cilde yapışık kalır, tere dayanır ve mesamatm genişlemesine mâni olur. Ne yapsanız, gündüz güneşinde veya gece aydınlığın da bulunsanız harikulâde güzelliğin tabiî tenkı »ize verebilecek ve par laklık eseri bırakmıyacak yegâne pu dra «Tokalon pudrası» dvr. Kuru bir cild içm «Tokalon Petalia pudrasii> nı yağlı cildler için «Tokalon Pero pudrası» nı kullanınız. TURKİYE Kuruş İKESME Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda yazılı yerlerde de ve hizalarındaki fiatlerle 10 ağustos 1935 tarihinden iti • x baren satışa başlanacaktır. 28 Kuruştur Yalnız Sirkecide, Istasyon karşısındaki bahçede dinliyebilirsiniz HerAkşam ULUSAL M U Z i K i r İstanbul Belediyesi ilânları \ Elâziz Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Nafıa İdaresine muktazi 600 kürek, 800 kazma ve 50 aded el arabası ve 50 aded varyoz ve 40 aded küskü 3/8/935 tarihine raslıyan cumartesi günü saat on ikiye kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Aranılan evsaf şunlardır: A Kürek Avrupa çeliğinden ve beheri birer kiloluk olacaktır. Beherinin muhamm<jn kıymeti 27 kuruştur. B Kazma Avrupa çeliğinden beheri üç buçuk kilo sikletinde olacaktır. Beher kazmanın muhammen kıymeti 97,5 kuruştur. C El arabası saçtan mamul ve beheri 30 kilo sikletinde verile • cek nümuneye göre olacaktır. Beherinin muhammen kıymeti 600 kuruştur. D Varyoz altı kilo sikletinde Avrupa çeliğinden, iki tarafı düz olacaktır. Beherinin muhammen kıymeti 200 kuruştur. £ Küskü on sekiz kilo sikletinde çelikten olacaktır. Beherinin muhammen kıymeti 500 kuruştur. F Bu malzeme Elâzizde Nafıa ambarında teslim edilecektir. Nakliye bedelleri de muhammen kıymetlerine ilâve edilmiştir. 3 Bu malzeme toptan eksiltmeye konulduğu ve toptan alınacağı için hepsinin nakliyesi de dahil olduğu halde muhammen kıy • meti 1542 lira olup muvakkat teminat miktarı 117 liradır. 4 Eksiltmeye girmek için muvakkat teminat makbuzu gösteril mesi şarttır. 5 Eksiltme Daimî Encümen dairesinde yapılacağmdan taliblerin birinci maddede yazılı müddet içinde Daimî Encümene mü racaat eylemeleri ilân olunur. (4358) Bir metrosuna beş lira <kıymet biçilen Cihangir yangın yerinde 36 ncı adada 1086 harita numaralı 55 santim yüzünde 8 metro 90 santim murabbaındaki arsa alâkadarları arasinda satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Istekli olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Arttırmaya girmek için de üç lira 35 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 5/8/935 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmabdırlar. «B.» . (4186) Senelik muhammen Muvakkat kirası teminatı Eyüpte Gümüşsuyunda 170 metro murabbaı arsa (metrük mezarlık) 12 0,90 Şehzadebaşında Şehzade medresesinin yalnız avlu kısmı. . 60 4,50 Yukarıda semti, teminatı, seneliği yazılı mahaller 936 senesi ma yısı sonuna kadar yarı ayrı pazarlıkla kiraya verilecektir. Istekli o lanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etme • lidir. Pazarlığa girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat te minat makbuz veya mektubile beraber 13/8/935 salı günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar «B.» (4396) fapılacak nüfus sayımı için İstanbulun ekseri evlerine yeni nü maralar konulmakta olup bilâhara tahakkuk ettirilecek masarifata göre bedeli Belediyece ve kanunu mahsusuna göre bina sahiblerin den tahsil edilecegi cihetle yapıldığı bildirilen işbu numara takma ameliyatı esnasmda her ne sebeb ve surette olursa olsun gerek numara takan ve gerekse bu şekilde müracaat eden kimselere hiç bir suretle para verilmemesi saygı değer halkımızın malumu olmak ü (4390) «B.» zere ilân olunur. Senelik muhammen Muvakkat teminatı kirası Çapada Saracdogari mahalle«înde Yenîçesme sokağmda eski 8/12 yeni 22/1 numaralı 2 o4,50 60 dalı ve bahçeli ev. Fatihte Çarşamba caddesinde cedid Abdur 2,70 rahman Ef. medresesinin 10 No.lı odası. Sultanahmedde Kabasakal mahallesinde Ke « mer sokağında 6 No.lı 120 metro murabbaı 37 2,78 arsa. Yukarıda semti, senelik kirası ve teminatı yazılı olan yerler 936 senesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Istekli olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Arttırmaya gimek için de hizala rındi gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 13/8/935 salı günü saat 15 te Daimî Encümesde bulunmalıdırlar. xB.» (4391) Kristal Bursada 25,50 Izmir Vagonda 26,10 Balıkesir » 26,40 Adana » 26,80 Izmit » 25,25 Adapazari » 25,65 Limanda 25,10 oamsun Fob c Kesme 28,60 20,25 29,70 30,15 28,30 28,80 28,10 (Fob Samsun fiati; Karadeniz sahillerinde her hangi bir is keleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura yükletilmiş bulunmak kaydiledir. Ve Samsundan sonraki navlun ve sair masraf müşteriye aiddir.) Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON sipariş kabul edilir. (Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktuO Yukarıdaki fiatlere sigorta dahil değildir. Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde veya istanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. Diğer sipariş şartları fabrikalardan veya İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. Mersin Liman İsleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi Umum Müdürlüğündeır Aşağıda evsaf ve miktarı yazılı malzeme Şirketimiz tarafından satın alınacakttır. Vermek istiyenlerin 10/8/935 tarihine kadar her kalem için ayrı ayrı f iat ve teslim şartlarını bir mektubla bildirmeleri lüzumu ilân olunur. (4380) 1 (20) balya katranlı üstüpü (en iyi cinsten) 2 (13) top katranlı keçe. 3 700 kilo (0.75 M/M) kalınlıkta bakır levha. 4 25 metro boy ve 1 \ pus kutrunda keten hortum, 5 50 metro boy ve 2 pus kutrunda keten hortum. 6 2 metro murabbaı (8) kilo sikletinde içi bezli lâstik levha. *** Selimiye Askerî Satınalma Komisyonundan: 1 «18,120» kilo soğanın açık eksiltmesi 1 ağustos 935 perşembe günü caat 15 te Selimiye Askerî Satınalma Komisyonunda ya • pılacaktır. 2 Soğanın tahmin fiati «1540,5» lira, muvakkat teminatı «115» lira «52» kuruştur. 3 Teminatlar ihaleden önce Muhasebecilik veznesine yatırılmış •lacaktır, 4 Şartname hergün Komisyonda görülebilir. (4047) Umum Bakkal, Kahveci, Şekerci, Sucu Esnafına Cemiyetlerinden almakta oldukları sıhhî muayene cüzdanlannın mu " amelesi için müracaat etmiş olanlar ağustos aymdan evvel gelip cüzdanlarını almalıdırlar. Herne sebeble olursa olsun müracaat etmemi» olanlar da kanunen ifasına naecbur oldukları tescil muamelesi için ağustostan evvel cemiyetlerine müracaatle beyannamelerini vermelidirler. Ak»i halde kanunî mes'uliyetten kurtulamazlar. Esnaf cemiyeti Birinci Grup Umuml Kâtibi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog