Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Hayat \nsiklopedisi Bflyuk bir kütübhaneyi birarada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. J „. Jll , AMc İSTANBUL CAĞALOĞLU Söjl • 4UZO Telgraf ve mektup adred: Cumhuriyet, tstanboı . Posta Kutusn: tst&nbnl, No. 248 Teıefon: Baçmuharrlı ve evl: 22368 Tahriı heyeti: 24298, tdare n matbaa fcumlle Matbaacüık ve Neçrtyat şırketl 24299 2429a M U 1 umhuri Hayat Ansiklopedisi Salı 30 Temmuz 1935 üncü cüzü çıktı 84 Avrupanın Göbeğindeki yara: Avusturya! iyana 26 temmuz Başvekil Dolfüsün öldürülüşünün bu yıldönümünde de bütiin memleket resmen matem tuttu. Bırkaç gündenberi Viyananın buna hazırlandığı görülüyordu. Acı bir şekilde öldürülmüş olan Başvekilin türlü kıyafette çıkarılmış ve büyütülmüş fotoğrafıleri kara kreplere sanh olarak camekânlara konuyor, büyük caddelerde, büyük bınalarda kapkara uzun bayraklar dalgalanmağa başlamış bulunuyordu. Kılıselerde devamlı bir ginş çıkış: Müteveffamn ruhuna dua okuyan sürekli ayinler yapılıyor, kılise kapıla nnda küçük boyda kara el bayraklan satılıyordu. En sonunda dün bütün bu gösteriler resmî ve genel bir matem günü ile tamlanmış oldu. Başta Kertnerin ünlü İstefen kilisesinde olmak iizere bütün kiliselerde matem ayinleri yapıldı. Öğleye kadar Prater taraflarında toplanan kadınlı erkekli yüzbinlerle halk öğleden sonra bütün şehri baştanbaşa yürüyerek Viyananın Babıalisi demek olan Balp latzı tavaf etti, ve bu saatler ve saatler sürdü: Kara tüllere bürünmüş bayraklarla ve susan bir matem havası içinde. Oğleden sonra dükkânlar kapatılmış, genel azad yapılarak matem gününün dokunaklığı .alabildiğine artmlmak istenilmi§ti. Italyanın kararı kat'î: Habeş davasını silâhla halledecek Italyan Habeş kuvvetleri arasında yeni bir çarpışma oldu, Habeşistan dün hududa 100,000 asker gönderdi Ingiliz doktor ve hastabakıcıları Habeşistana yardıma gitmek için hazırlanıyorlar, Londradaki zenciler gösteriler yaptılar, Fransız müs« temlekesinde de İtalyan aleyhtarlığı aldı yürüdü lmparator harbin nasıl olacağını anlatıyor Berlin 29 (Özel) ttalyanm süel hazırlıklarına devam etmesi ve Doğu Afrikaya külliyetli miktarda asker göndermesı ulusal meselelerini silâhla halletmeğe karar verdiğine kat'i delil addedilmektedir. Bigada dün geceki büyük yangın: şehrin üçde biri yandı Saat 19,5 ta başlıyan yangın geceyarısı hâlâ bütün hızile devam ediyordu Bigadan bir görünaş Biga 29 (Özel) Bugün akşam üzeri saat 19 buçukta başlıyan yangın gittikçe büyüyerek devam ediyor. Takri ben şehrin üçte biri yanmıştır. Asıl hakikî durum yann belli olacak Yeni bir hâdise Paris 29 (Özel) Nevyork Taymis gazetesi Habeş ttalyan hududunda yeni bir çarpışma olduğunu, 40 îtalyanla 20 Habeşlinin öldüğünü bildirmek tedir. Bu hâdise bir hafta evvel cereyan etmiştir. Timesin Adisababadaki aytan da, sağ kalan îtalyanları kurtarmağa ge len makineli müfreze yetişinciye kadar, 40 îtalyanla 20 Habeşin canlarına mal olan Ualkayit hâdisesini teyid etmektedir. Ualkayit, Eritre sömürgesinin kıyıcığındadır. Habeş komutanı, ttalyan askerlerinin Habeş topraklarına girmiş olduklan tır. Cıvar şehirlerin itfaiye teşkilâtı yardıma çağırılmıştır. Halk büyük bir korku ve heyecan içindedir. Bu büyük yangında, bir iğne kurtaramamak şartile benim evim de yandı. Ali Niyazi Atatürk Universitesi Bakanlıkta çalışan komisyonlar müfredat programları üzerinde önemli kararlar verdiler Ankara 29 (Telefonla) Kültür Bakanhğı Ankarada bir Atatürk Üni versitesi kurmağı kararlaştırmış hatta Üniversitenin bu yıl içinde kurulması için tetkiklere gırişmiştir. Üniversitenin bu yıl içindeki bütçe ile kurulması kabil olup olmadığını araştırmaktadır. Maamafıh kabıl ol mazsa örîümüzdeki yıl mutla^a açıla caktır. Balplatz önünden geçmek üzere şehri dolaşan halkta sıraya konmuş bir asker topluluğu vardı. Elbet bu kalabalığı yapan insanlar içinde ölen Başvekilin şahsında memleketlerınin halini düşünen insanlar çoktu. Elbet bunlar durumun ciddiüğini ve ağırhğını kendi yüreklerinde duyuyorlardı. Elbet hemen bütün bir halkm tek duşünce ile harekete gelişinde saygıya değen hüzünlü bir büyüklük varAı Fakat ne garıb ki Kiitün Kıı halkta baş lanndan çok felâket geçmek yönetmile kanıksamış insanlann bir türlü kayıdsızhgı, bezginlıği farkolunuyor gibiydi. Bir ordu topluluğu ile şehri dolaşan kad'.nlı, erkekli yüzbinlerle halkta sanki ısmarlanmış bir işi geilşigüzel yapan insanlann heyecansız hareketleri görülüyor sanılırdı. Mesafe uzun, hava sıcaktı. Belki yorulmuşlardı. Fakat dıkkatle bakan bir göz bu yorgunluğun daha ziyade ruhlarda olduğunu anlıyordu. Sen Jermen andındanberi itile kakıla ne yapacağını şaAralannda önemll konuşmalar olmast şırmı? olan bu halkta hayata karşı bir türlü bezginlık duygusu belırmiş ve bu beklenen duygu sanki onlan yavaş yavaş duyguM. Laval M. Eden suzluğa, vurdumduymazlıjjia sürüklemij iddiasındadır. Komutan, îtalyanların ti. yanında çadır kurdukları derenin mecBir kahvenin köşesinden seyrettiğimiz rasını değiştirip kendilerini susuz bıbu geçid üzerinde derin düşüncelerimize rakmak suretile geceleyin kaçmağa dalmış bir halde ıken omuzlarımıza doku mecbur etmiş, sonra da üzerlerine sal nan bir el vurgusu ile yanımıza gelen bir dırmıstır. dost, bize sanki inanılmıyacak bir bilgi Habeş hududuna 100,000 öğretiyor gıbi geçen şu kadınlı erkekli asker gönderildi yüzbinlerle halkın yarısı Nazi olduğunu Loııdra 29 (Özel) Taymis gazesöyledi, ve öyledir de neden bu yurdsetesinin Adisababa aytarına göre, güney ver matem ayinine ortaklık ediyorlar dü(cenub) Habeşistandan gelen 100 bin şüncesine de yer bırakmamak üzere: Habeş askeri bugün Adisababadan ge Çoğu türlü dairelerde işyardırlar çerek kuzey (şimalî) Habeşistana git da ister istemez bu topluluğa katılmak mişlerdir. Bu münasebetle payitahtta zorundadırlar. büyük bir geçid resmi yapılmıştır. Cümlesini ekledi. (Arkan 8 inci aahifede) Irkça Alman olmıyan dostumuz belki olduğundan aşın söz söylüyordu. Fakat • Avusturyayı yakından gördükten sonra insanın: Öyle de olsa hiç şaşmamak lâzım gelir. Dememesi elde olmaz. Gerçek olarak bin ıstırab içinde ne yapacağını şaşırmış bir halktan doğru ve yanlış her türlü düşünce ve hareket beklenebilir. Genel Savaştan sonra bütün Avrupada belki en ziyade Avusturyadır ki en fena bir durum içine atılmıştır. Nasreddin Hocanın eskidiği için kesilip parçalarından yıldız Ka^seri (Ozel) Şikago Üniversitelar yapılan ayı gibi galıb Avrupa devlet sinin eski jrazılar uzmanı profesör dckleri Avusturya lmparatorluğunu paramtor îgnace Celp isminde bir bilgin Külparça ettiler, ve onun parçalanndan partür Bakanlığının verdiği izinle uzun ça bohçası şeklinde devletler çıkardılar zamandanberi buralarda tarihî araştırFakat bunu yaparken Avusturyayı o kamalar yapmakta idi. Bir müddet evvel dar kırptılar, o kadar kırptılar ki ortada Bakanlığın emrile kendisine terfik e hiçbir başa geçemiyecek küçücük bir dilen Kayseri vilâyet müzesi müdürü takke kaldığmın farkında olmadılar. Ha Nuh Mehmedle beraber Adana, Maraş, kikat türlü andların toprağa dokunur ke Malatya etrafında Eti eserleri için bir sip biçmelerinden sonra Avusturya Vi geziye çıkmışlardı. Geziden dönen proyana devleti denılecek kadar kısalmış ve fesörü zij'aret edip araştırmalarmdan küçülmüş oldu. elde ettiği sonuçlan anlamak istedim Avrupada küçük, hatta Avusturyanm son şeklinden bile küçük başka devletler yok mu, bundan ne çıkar denilemez. Avusturyada kırpıla kesile geri bırakılan küçük toprak sahası, onu kalabahk bir Müfredat programları düzeltileeek Ankara 29 (Telefonla) Müfredat 1 programlarını hazırlamakta olan ko 1 misyonlar çalışmalarına devam edi vor. Encümenlerden bir kısmı programlar üzerinde önemli (mühim) kara vermişlerdir. Felsefe grupu encümer felsefe grupu içinde metafizik dersinin müfredat programlarından çıkarılma (Arkast 8 inci aahifede) Habeş tmparatoru Adisababaja halka hitaben toylec verirken w M ı t r 1 f ı . r ~ ı | L ı ı ı~ı . ,, .1.•«•• • nıı« • ~IJ ı'«»"» 1 1 ı~ ı ıı'«.n~n n~ı» 'ırı ır ıı ıwı1 1n•«» i Fransa, Konsey toplantısın? geri bıraktırmağa çalışacak İtalya, Cenevreye gidecek heyetine Habeş davasının beyeti umumiyesi görüşülürse geri dönmesi yolunda talimat verdi Yeni tefrikalarımız Paris 29 (Özel) Cenevreden gelen haberlere göre durum daha tamamile aydınlanmamıştır. Bu hafta zarfmda cereyan edecek hâdiseler hakkmda şimdiden herhangi bir tahminde bu lunmak imkânsız sayılmaktadır. Uluslar Kurumu Konseyinin Italyanm isteklerine göre yalnız hudud hâ dıselerini mi inceliyeceği, yoksa Habeşistanın istediği ve İngılizlerm de ta raftar oldukları gibi Habeş meselesinin heyeti umumiyesini mi tetkik eyliye ceği daha anlaşılamamıştır. Fransa iki tarafın arasını bulmağa çalışmaktadır. Salâhiyettar Fsansız mehafilinde temin edildiğine göre. Habeş meselesini hal için yapılacak dip lomatik konuşmalara müsaid fırsat vermek için, Fransa Uluslar Kurumu Kon Cenevreye gidecek. İtalyan heyeti Başkam (Arkası 9 uncu aahifede) Baron Aloizi ndan M. Turhan Tanın çok heyecanlı tarihî romanı Eski Ermeni yurdu hulyasına yeni bir cevab Türk ulusu ve Türk ordusu Kilikyanın Türk olduğunu ispat etmişti, şimdi de ilim ayni şeyi söylüyor Vakitsiz ve acıklı bir ölüm Vapurculuk Sosyetesi başkanı Sadıkzade Ruşen ansızın öldü Bugün okuyu culanmıza pek a cıklı ve kederli bir haber veriyoruz Vapurculuk Türk Anonim Şirketinin en büyük hisseda n ve İdare Mecli si Reisi Sadıkza de R u ş e n ayın 28 inci pazar günü öğleden evvel Ri zede kalb dur masmdan gözleri Merhum Ruşen ni hayata kapa (Aarkast 2 nci sahifede) YVNUS NADt (Arkast 3 üncü sahifede) Profesörü, Kayseri müzesinin bahre sinde ve güneş altmda çalışırken bul Çinde yeni su baskınlan dum. Eski yazılan, bir gazete okur giPekin 29 (A.A.) Hopei ilinin ck>bi, tereddütsüz okuyan profesör. Amerıhah profesör Kayseri müzesinin ğusunda yeni tuğyanlar olduğu ve yüz son gezisinde bulduğu eserler ve bu e (sağda) kadar cesedm su içinde bulunduğu bildiserlerde okuduğu tarihsel hakikatler bahçesinde, müze direktörii rilmektedir. ve Kayseri aytarımızla beraber 4 üncü aahifede) Klod Anenin büyük aşk ve macera romanı Yarın neşre başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog