Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Buyük bir kütübhaneyi bir arada eviniza getiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulonmak lâzımdır. Uyanan Almanlık Ve Versailles Andlaşması Onbirinci yıl sayı: 3998 umhuri Te^t Te m<*tnp a d r e J s T £ , S ^ t ! SSfb^fpoJ^tutâsüirtstanbTii.K0.24e ve matbaa fasmlle Matbaacıhk ve Çarşamba 3 Temmuz 1935 Neşriyat şirfcetı 24299 24290. üncü cüzü çıktî Teiefon: Başmuharrlr ve evl: 22366, Tahrlr heyeti: 24298, îdare Dresden: Haziran 1935 itlerciliğin uzun sürmiyen bir urtına gibi çok geçmeden ortadan silineceğini batı illeri gazetelerinde sık sık okumuşuzdur. HitBizde ılk defa Ingiliz gazeteleri Italyanlarla beraber lercilik nedir? Biz teoriden (nazariyekutlulanan deniz den) kendimizi sıyırarak siyasal ve Fransızlara da hücum etmeye başladılar bayrammm tafsi soysal gerçekliğe önem (ehemmi lâtını dün yazmış, yet) vermeliyiz. *% i, ^ ^ gece Kaptan ve MaSoysal teoriler, çok kez (defa) budun kinistler Cemiyeti kımıldanışının dekoru sayılabilir. Çuntarafından Ankara kü, cemiyet varhkları teorilerin çizdiği vapurunda da bir yollarda değil, kendi öz yollarında kıdeniz balosu ve mıldanırlar. Hitlerciliği bu bakrmdan rildiğini haber verkavramağa çalışmak lâzımdır. Hitler miştik. cilik, Almanlığın kendısini sezişi, parti Ankara vapuru didişmeleri kaosundan sıyrılışı, kurtu bayram şerefine luşunu özleyişidır. Bu büyük sezgi ve fevkalâde süslen duyuğunun beşiği her Almanın gönlü mişti. Üst güver dür. Alman gonlüne temel veren ta tede güzel bir caz, rihsel benliğin derinliğini anlıyabilmek alt salonda da saz için Alman tarihini bilmek gerektir. Bu çalıyordu. Gemi, 9 uzun ve geniş konu (mevzu) yu burada Tophane rıhtı Londra 2 Gazeteler M. Edenin da araştıracak değiliz. Yalnız bu ulusal mından kalkarak benliğin kıhç ve siyasa kudretile değil, M. Musolini ile yaptığı görüşmeler hakdeniz şenilklerinin kında avam kamarasında verdiği izahat» ferdleri sımsıkı bağlıyan köklü bir külyapılacağı Dolma türle doğmuş olduğunu söylemek iste dair şu tafsilâb neşrediyorlar: bahçe açıklanna M. Eden ItalyanHabeş anlaşamamaz* riz. Alman benliği onun için sağlamdır. giderek demirle York gibi Hitler de öne atılmak hızını Iığı meselesinde, Ingiliz metodlanmn miş ve bayrama işbu büyük kültür kaynağından almıştır. bencil olmadığı gibi, îngilterenin Afritirak etmiştir. Almanlığın süel (askerî) ve siyasal kadaki asığlarile (menfaatlerile) de ilAtatürk Ankara vapurunu sereflendirdikleri sırada ve Saat on bire doğtarihi, bütün Avrupa tarihinin en ö gili bulunmadığını ve fakat Uluslar Sosru Büyük Şef Ataayakta Istiklâl marşını dinliyorlar. nemll bir parçasıdır. Romalılarm avu yetesi üyesi sıfatile bu metodlan kullantürk refakatlerinde runda oyuncak olan birbirile geçinmez tnakta olduğunu M. Musoliniye anlathemşireleri Makbule, öğre<tmen Afet, vermişür. Atatürk umumî sevinç içinde mış şehir ve kıyılar, güzel bir hava ve Alman tekinlerini (prenslerini) birleş mıştır. 1 Ekonomi Bakanı Celâl Bayar, saylav ve alkışlarla karşılanmış ve kendileri Atatürkün huzurundan doğan derin şeIngiltere hükumeti Cenevre kurumutirdikten sonra Roma generali Varusu lardan Kılıç Ali, Cevad Abbas, Hacı üst güverteye çıkarlarken istiklâl mar ref ve haz içinde eğ ^niliyordu. Teuteborg ormanında yenen Hermann nun geleceğini geniş ölçüde tehlıkeye düAnkara, Boğaz açıklarmdan geri dön« Mehmed, harb filosu kumandanı deniz şı çalınmıştır. Biraz sonra vapur demir der Kerusker bahtsız bir Annıbal de şürebilecek olan hâdiseler karşısında ilgiSolda İtalya Kralı Afrihaya gönderi miralayı Şükrü ve diğer zevat olduğu alarak Karadeniz boğazma doğru yol müş, tekrar Dolmabahçe önlerine geleğıldir. Romayı ortadan kaldıran Ger siz (alâkadar) bir durum takınamaz. lanmıştır. Bu sırada caz çalıyor, donan(Arkan 4 üncü sahifede) Onun içindir ki, İtalya Habeş an len kuvvetleri teftis edeken, $ağda halde Sakarya motörile gemiye şeref menlerle Türklerdir. Tarihsel bir coğHabe Imparatora kabile reislerine rafya atlasına göz gezdirilırse Alman Iaşmazhğını büsbütün sonuna erdirmek ? hitaben beyanname okuyor lığın Avrupada oynamış olduğu eski ve amacıyla, M. Eden, Ingiltere hükumetiyeni rol, kendiliğinden anlaşılır. Hitler, nin, kendi Somali sömürgesinden (müs lamağa hazır bulunduğunu M. Musolinicu aunyanın çocugudur ve bu dunya tcmlckcsinden) Habeşistana, denize dağ ye bildirmiştir. fcın üzüntüleri, sevinçleri arasmda ye ru yol verecek bir toprak şeridini bağış(Arkan 8 inci aahifede) tişmiştir. Onun için Hitler, iş başma geçtiği vakit, ilk büyük sözlerıni Potsdamda söylemiş ve büyük Friedrich Bu mutlu gün kutlulanırken bir taraftan da (Frederik) in sini (mezarı) karşısında M. Beck, M. Hitler AfyonAntalya hattında ray döşenmesine başlandı and içmiştir. Hitler, bu bakımdan, Al man tarihsel benliğinin dıle gelişidir. ile de görüşecek Hitlerin ulusal sosyalistliği (nasyonal Varşova 2 ( A sosyalistliği), geniş Alman yığınını sarsGörüşmelerde Balkan ve Küçük Andlaşma A.) Havas aymak ve diriltmek için düşünülmüş bir oy (fikir) disiplinidir. Burada asıl öhükumetlerinin Orta Avrupa meselesi hakkın tarıM.bildiriyor: yarıı Beck nemli olan şey, bu disiplinle elde edıl Berline hareket e • mek istenilen amaçlardır (gayelerdir). daki isteklerile Habeş me^lesi mevzuu bahsoldu decektir. Mareşaî Hitler, tam bir utku (zafer) ile biten Londra 2 (A.A.) M. Titulesko Pilsudskinin ölümü propagandasına başladığı gündenberi üzerine Polonyanın yüreğinde ürperen derin özleyişi giz dün, M. Baldvin, sonra da M. Van Sittuttuğu yas dolayısilememiş ve apaçık söylemiştir: Al tart ile görüşmüştür. Bugün de Sır Samule geciken bu gezi, m a n l ı ğ ı V e r s a i l l e s ( V e r s a y ) el Hoar ve M. Edenle görüşecektir. Göring ve GobbelA n d l a ş m a s m d a n kurtarmak... Bu görüşmeler, başlıca orta Avrupa sin Polonyaya yapBu sözlerin Alman gönüllerinde tutuş ve Balkanlar durumu ile ilgili olacaktır. tıklan görete bir turduğu ateşi kavrıyabilmek için bir aLondra 2 (A.A.) M. Baldvin ve karşılıktır. vuç insanın birkaç yıl içinde modern si Edenle görüşen M. Titulesko, İngiltereVarşovada söylendiğine gore, gezmın yasa dünyasının en büyük ve eşsiz bir nin, doğu ve orta Avrupanın güvenliğiözel siyasal bir anlamı olmakla beraber siyasal kurumunu yarattığını bilmek lâ ni başarmak için diplomatik çalışmalanM. Becke, iki ülkeyi ilgilendiren mese Bize hergün bir muvaffakiyet temiri eden Bayındırlık Bakammtz Ali zımdır. En sağlam temelli partiler, ör na devam edeceği umudunda bulundu leleri Alman hükumet adamlarile etraf Çetinkaya yeni açılacak demir yollarından birinin güzergâhını gütler (teşkilât) Hitler propagandasına ğunu söylemiştir. hca konuşmak fırsatını verecektir. engel olamamıştır. Çunkü, Hitler büAnkara 2 (Telefonla) Aydın de lunmak ve lüzumlu tedbirleri almak ü. ei Küçük Andlaşma ve Balkan hüku y ü k ö z l e y i ş i n dıli ile konuşmuşVarşova 2 (A.A.) Kurier Poran miryolları işletmesi dünden itibaren ana Devlet demiryolları genel direktörü Ib' tur. Almanyayı Versailles felâketinden metleri, İngilterenin, Tuna işinde İtalyani gazetesi, Berlinden aldığı bir telgraf devet demiryollanna takılmış ve İzmir rahimin başkanhğı altında bir heyet Ayyı başlıca hareketlerde özgür bırakma ta Alman çevenlerinin M. Beckin Ber den kalkan ilk tren merasimle uğurlan dına hareket etti. kurtarmak.. Ulusal kurtuluşun ne de sından korkmaktadırlar. Dolaşan bir halin göreti haberini büyük bir sevincle mıştır. Bu münasebetle tetkiklerde bu mek olduğunu derin duyanlar, Alman(Arkan 8 înct sahifede) bere göre M. Titüleskonun İngiltereye Rumen Du Işleri Bakanımn görüştüğükars.ıladıklannı ve M. Beckin henüz ta lllllltllllllllllllHlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllHITIIIIIIIIIIIIIII llllllllllll ıııııııınıııiıııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııiııı lığın bu uyanışına başka bir gözle baknımadığı M. Hitlerle şahsiğ değetimdeki (Arkan 4 üncü sahifede) tngilîz Başbakanı Mr. Baldvin masını bilirler. Biz Hitleri burada uluIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII önemi kaydetmekte olduklarını yazıyor. sal sosyalist olarak değil, Alman sez gısinin alpı (kahramanı) olarak gözden geçiriyoruz. Ulusal sosyalistlik doğru Bükreş Elçimiz Romanya dan doğruya Ahnanlığı ilgilendirecek Kralının nezdinde (alâkalandıracak) bir iştir. Bürkeş 2 (A.A.) Türkiye Elçisi Hitlerin iş başma gelışi Versailles Hamdullah Subhi Tanrıöver ve baya Romanya, bunlara toplu pasaport verilmesini Andlaşmasının sonu sayılabilir. Hitler, nile Sovyetler sefiri bugün, Kral tarafındünya savaşı utkusunun çelengmi kabul etti. 7,200 kişi daha geçen seneden başında taşıyanlan üzüntülü bir du Oyun çok güzel oldu, futbolcularımızın kibarlığı dan öğle yemeğine çağmlmışhr. ruma sokmamak için, ilkönce, doğrudan mallarmı satarak göçe hazırlandılar ve soğukkanlılığı alkışlarla karşılandı doğruya görüşme yolu ile Versailles Bükreş 2 (Hususî muhabirimizden yükünü silkmeğe çalışmıştır. Kamumuz telefonla) Fenerbahçe Güneş muhbiliyoruz ki bu görüşmeler hiçbir yemiş vermemiştir. Utku çelenklileri, (mu teliti bugün burada ilk maçı Yuventüs takımile yaptı. Stadda pek kalabalık zafferleri) belki hesablarını yanlış yapbir seyirci vardı. Bükreşliler, Türk mışlar ve Hitlerin düşeceğini sanmış futbolcularmm oyununu görmek için lardır. Onlar böyle bir taktikle en büM. Turhamn en güzel tarihi maç saatinden çok erken stada akm etyük Alman davasmın tavsayabileceği romanlarından biri meğe başlamışlardı. umuduna kapılmışlardır. Bu davada AlPerşembeye başlıyor manlığın bayrağı olan Hitler, uluslar Futbolcularımız, halkm şiddetli al derneğinden ayrılmış, Polonya ile tam kışları arasmda sahaya çıktılar ve halyerinde ve sırasında anlaşmıştır. Bun kı selâmladılar. Arkadan Yuventüs tadan sonra gelen hâdiseleri biliyoruz. kımı da alkışlar arasmda sahaya geldi. Batı gazetelerıne göre, Almanya, kan Sahada mutad merasim yapıldıktan Golleri atan sonra oyuna başlandı. Oyun çok seri 5 incide: Linç: Ağaoğlu Ahmed, FıkirM. NERMİ Fikret Salâhaddin başladı. İlk dakikalarda takımımız çok Köstencede yurddaşlarımızı bekliyen Nâzım vapura ler: Refık İnce (Arkan 7 nci sahifede) güzel hücumlar yapıyordu. Biraz son addid fırsatlarla karşılaşmamıza rağ 6 ncıda: Hikâye, hava tehlikesini bi Bükreş (Hususî) Bu yıl Roman mal ve mülklerini satmışlar ve göçe hara hücumlarda tevazün hasıl aldu. Fa men gol yapamadan devre 01 aleyhilenler yadan ana vatana 30.000 göçmen gide zır bir durumdadırlar. Geri kalan. kat futbolcularımızın hücumları daha mize bitti. 7 ncide: Almanya intıbaları: Abidin cektir. Şımdiye kadar göç için konso 19,008 soydaşımız da ekinlerini topla tehlikelı oluyordu. Bu arada aleyhimi İkinci devrede futbolculanmız tamaDaver, Doktorlanmızın Taş losluğa müracaat edenlerin adedi tah dıktan sonra, yani sonbaharda göç ede> öz edib İsmail Habibin güzel ze bir korner oldu. Rumenler, bu kor men hâkim oynamağa başladılar. İlk delendeki tetkikleri minen 26,270 kişiyi bulmuştur. Bunlar bıleceklerdır. bir yazısı yarınki sayımızda ner atışından bir gol kazandılar. Müte, dan 7262 soydaşımız daha geçen yıldan (Arkan 7 nci sahifede) (Arkan 8 inci sahifede) Ingilizler "ItalyanHabeş harbi patlarsa seyirci kalamayız,, diyorlar Deniz bayramı ve şenlikler Ankara vapurile yapılan büyük deniz gezintisine Atatürk te şeref verdiler M. Titulesko Londrada neler konuşuyor ? Leh Dış îşleri Bakanı bugün Berline gidiyor Aydm Demiryolları da dün elimize geçti FenerGüneş muhteliti Bükreşte 21 galib geldi Bu sene Romanyadan 30,000 göçmen gelecek Ha geçti, Ha geçiyor! Bugün Istanbul önünde J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog