Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane buiunmak lâzımdır. umhuri Onbirinci yıl sayı: 4024 Teıefon: Başmuharrlı ve evl: 22366, Tahriı beyeU: 24298, Idare Hayat Ansiklopedisi üncü cüzü çıktı 84 J Temat TC mektup *.<&&. cumhunyet! istanbm. posta ^tufiu: tstanbui, No. 248 ve matbaa bsmlle Matbaacüik ve Pazart8si 29 Temmuz 1935 Neşrtyat şırfcetı 24299 2429a Yunanistanda rejim davası Ingiliz ve Mısır kuvvetlerinden mürek İtalyada bir infilâk keb müşterek bir ordu hazırlanıyor Büyük bir cepane Cumhuriyet lehinde fabrikasmda fikirler kuvvetleniyor İtalya, şayed Habeşistanda ilerliyecek olursa Her millete göre Bilgi ve medeniyet iyana: 26 Dünya Savaşı sonunda Almanyanın geçirdiği çok zor kargaşalık devirlerinde Ştrezman, yüreğinde hafıflık duymak \e yüreklere hafıflık vermek için ıkide bir yüzünü Alman üniversitelerıne çevırir: Bunlar ayakta oldukça korkuya yer yoktur. Eğer ünrversitelerimızde bir kargaşalık devrı başlarsa işte asıl o zaman ulusal yıkımdan korkmalıyız. Dermiş. Bu gorüşte ve onun ınanında yanlış yoktur. Çünkü millet, son incelmede kendisıne yönet veren kafaların zenginhğıle blçülür. Ve bılgi denılen şey bütün milletler arasında ortak arsıulusal bir işken her yığıtin bir yoğurt yiyışi olmak kabilinden her millete göre ulusal şekılleri gösterir. Bılgi her mılletten medenî bir cemiyet çıkarır, onun için bılginin millete dokunan ve cemiyete şekıl ve renk veren tarafı ulusaldır. însanı yalnız teorik olarak tek düşünebilıriz. Hakıkatte insan, kendisinin bağlı bulunduğu cemiyetten bir parça olan bir yaratıkhr, ve en doğru olarak onu ancak böyle kendisinin bağlı bulunduğu cemiyetle beraber düşünebiliriz. Her cemiyet, hayattaki yeterliğinin derecesine uygun bir şekıl göstermekten kurtulamıyacağına göre insanı ve bılgıyi bütün ınsanlığa yayılan başı boş bir bağsızhkla gözönüne almağa imkân yoktur. Medenî kabıliyet ulusal bilginın gelişmesile gürbüzleşebilır ve yukselebılır. Ne hacet, komünıst rejiminin bütün arsıulusallağına rağmen Rus Sovyetlerinde bıle bir çeşıd yerli bılgi yolu ve bir çeşid özel medeniyet şeklı belır1 1 . V^ 1 1 karşısmda Ingiliz ve Mısır bayraklarını görecek patlama oldu İtalya Uluslar Kurumunun değil, Hakem Komitasının kararını istiyor Kahire 28 (Özel) Elmukattam gazetesine göre, İtalya ile Habeşistan arasında harb çıktığı takdirde Çata gölü mıntakasmı zaptederek orada Mısır ve Ingiliz bayraklarını dikmek üzere Mısır ve Ingiliz kuvvetlerinden mürekkeb müşterek bir işgal ordusu hazırlanmaktadır. Bu suretle İtalya, Habeşistanda şayet ileriliyecek olursa, karşısmda Ingiliz ve Mısır bayraklarını görecektir. Mısır gazeteleri mavi Nil sulannın Italyanm eline geçmesine Mısırın asla razı olmıyacağını yazarak, Çata gölünün Mısır için hayatî ehemmiyette olduğunu söylemektedirler. 50 amele öldü, 20 ağır yaralı var Paris 28 (Özel) Majeur gölü kenarında ve Milânm 50 kilometro uzağında bulunan «Italyan patlayıcı maddeler sosyetesi> nin fabrikasında bugün çok kuvvetli bir patlama olmuştur. Patlamanın işddetinden 20 kilometro uzaktaki kasaba ve köylerdeki bina larm bütün camları kırılmıştır. Resmen bildirildığıne göre 50 kişi ölmüştür. Bununla beraber patlamalar bütün gece devam ettıği için ölülerin (Arkan S inci tahifede) Cumhur Başkanı ayrışık liderlerile görüşüyor. M. Çaldaris «Kralın da bizim gibi düşündüğüne sevindim» diyor! Atina 28 (Ö zel) Dün Cum kur Başkanını zi yaret edip uzunboylu konuşan Kafan d a r i s gazetecilerf Cumhur Başkanı • nin memleketin nor mal hale kavuşmas için çok çalışmak • ta olduğunu ve Yu nanistanda r e j i rr dolayısile ikiye ay • rılmış olan siyasa kanaatlerin birbir ^ lerile çarpışmasınır Uluslar Kurumu çarşambaya toplanıyor Başbakanımu Gümüsanede Uluslar Kurumu Konsey Başkanı M. Litvinof dildiğine göre, Musolininin imzasım taşıyan ve dün, Uluslar Kurumu genel sekreterliğine gelen telgrafta İtalya 14 ve 23 temmuz tarihlerinde Habeşistana iki nota verdiğini, bu notalara daha cevab alamadığını bildirerek, Uluslar Kurumu evvelce teşkil edilen hakem heyetini işine devam edebılecek bir hale getirdiği tak dirde îtalyanın çarşamba günkü toplantıya iştirak edebileceğini bildirmektedir. Bu telgraftan anlaşıldığına göre, îtalya Uluslar Kurumunun Habeş Italyan ıhtilâfının resen halletmesini değıl, yalnız hakem heyetinin yeniden işine de vam etmesine karar vermesini istiyor. Bu durum karşısmda Uluslar Kurumunun yalnız Valval hâdisesile meşgul olacağına dair teminat verilmedikçe îtalyanın (Arkan S inci tahifede) önünü alacağım ü Ortada mid etmekte bulun Cumhur Başkanı M. Zainris, solda M, Çptldaris, sağda M. Kafandaris Başbakah •i» v* yalnız ekonomide değıl, musıkı, edebiyat, bilgisel araştırmalar gıbi manevî saha larda dahi. Tarihsel maddecıliğın en doğru belirişi de zaten bunu ıcab ettirırdı. Gerçek olarak Karl Marksın prensiplerinde en doğru teori tarihsel maddecilıktedır. Bu her cemıyetın kendı bunyesi içinde gelışimi demektır. Aslı her cemiyete dokunmakla işe başlıyan bu teori, bütün cemıyetlerin topluluğu olan insanlığa da tatbık olunur: Zamanı ve mesafeyi genişleterek. Fakat şurası bir hakı Bazı ürünlerimiz kattir ki her cemiyet ayn ayrı gelişir ve (mahsullerimiz) ü ilerler. Bu esasa göre cemıyetlerin hayatında zerinde ekonomsal milliyetçılık etkesi en doğru bir temeldir, (iktısadî) inceleme ve denebilir ki ıster istemz her cemiyet ler yapmak üzer* bu temele dayanarak ve onun içinde yü bir Rumen heyeH TÜyerek kendısi içm taliın gösterdıği bir dün Romanya vageleceğe doğru koşar gider. Rus musi purile şehrimize gelkisi zaten vardı. Sovyetler de musikiye miştir. Heyet nh önem venyorlar, değıl mi> Acaba Sov tımda Türkofis dayetler şimdi Çarlık zamanının Ruslan a nışmanlanndan Hayrasmda vücud bulan musıkiden aynlmış reddin Şükrü, E Bakanlızı lar mıdır? Hayır. Sovyetler o musıkiyi konomi olduğu gıbi sevmekte süriip gıderek ayni Nakliyat direktö ulusal kaynaklardan sezın alan bir mu rü Ayet Alhığ, Dış siki yolunda alabildığine ilerlemeğe çalı îşleri Bakanlığın şıyorlar. Rusyadaki musikinin Sovyetler dan Rifat, Türk den e\velki ruhu ve şekli Çarlığın (yani ofis direktörü Mi... eski rejlmin) değıl, belkı ulusundu. Ni mud Celâl, Tecim tekim şimdi dahi hakıkî musiki orada ko Odası Genel Sek münizmin (yani yeni rejimin) değil, belki gene ulusundur. Rusyada, karşımızdaki musiki dun olduğu gıbi bugün de re]im şartları dışında ulusal duyguların belirişini göstermekte sürüp gidıyor. Bu iş en müspet bilgilere kadar hemen her alanda böyle görünüyor. Rus tayyarecıliği, Rus stratosfercilıği, Rus kutub geziciliği Rus mizacına uygun şekıller göstererek ilerliyor. Bütün bu işlerde, bir güzel san'at eserinden bayağı bir endüstri işine vanncıya kadar her yolda ulusal özellikler seçmemeklığimiz ımkânı yoktur. Devrimcılıği dilde milliyetçıliğe varıncıya kadar ileri götüren Türk Başbuğunun bu hareketlerindeki derinlik işte böyle bir hakikatten sezin ve kuvvet almaktadır. Hiç olmazsa bizim doğru sandığımız görüşümüz böyledir. Gerçek olarak bir milletin medenî alanda kendine göre hatın sayılır bir yer alabilmesi için herşeyden önce kendi ulusal ruhuna dönmesi ve bu pürüzsüz ruhla bilgi ve ilerleme yoluna katılması lâzımdır. Millet, özel bir cemiyet demek olduğuna göre arsılusal millet olamaz. Her millet ancak kendi özelliklerile ve bu özelliklerin güzellikleriledir ki arsıulusal büyük insanlık cemiyetinden bir parçadır. Kendi ruhunu YUNVS NADİ (Arkast 3 üncü aahifede) Cenevre 28 (Özel) M. Litvinof çarşamba günü saat 17 de Uluslar Kurumu konseyinin fevkalâde toplantısını açacaktır. Uluslar Kurumu genel sekreteri M. Avenol, çarşamba günkü toplantınm ruznamesini bugün konsey üyelerinc bildirmiştir. Ruzname şudur: 1 Uluslar Kurumu konseyinin 25 mayıs tarihli karan, 2 26 temmuzda konsey üyelerine çekilen telgraf, 3 Konsey üyelerini çarşamba günü fevkalâde toplantıya çağıran dünkü telgraf, 4 İtalya tarafınclan dün Uluslar Kurumu genel sekreterliğine gönderilen telgraf. Uluslar kurumu mehafilinde temin e Halk tarafmdan coşkun tezahüratla karşılandı Gümüşhane 28 (Özel) Bugün saat 6,6 da Trabzondan harcket eden Baş bakammız İsmet înönü yol üzerindeki kazalara uğradıktan sonra vilâyetimiz hududunda kendisini karşıîıyan ilba yımız Hilmi Ocaklı, vilâyetimiz saylavlarile birlikte saat 12,5 ta Gümüşane mizi şereflendirmişlerdir. Kazalar halkının saygılarını sunmak üzere gelen heyetlerle memleket halkının ve memurların iştirakleıüe Gü müşhanede görülmedık bir şekilde coşkun tezahüratla karşılannnştır. Başbakan kendisini karşıTıyan TaStüh rnemurlar ve halkla ayrı ayrı konuştuktan sonra istirahati için hazırlanmış olan Vi(Arkan S inci tahifede) duğunu ve bütün parti liderlerını birer birer dinledıkten sonra kendisinin önayak olarak harekete geçeceğini söylemiştir. Yunanistanın münevver ve mütefen nin kısmının cumhuriyet lehindeki hare ketleri gittikçe artmaktadır. Birçok avu katlar gazetelerde cumhuriyet rejiminin muhafazası için yazılar yazmaktadırlar. Genoyda (reyiâmda) cumhuriyetin ka zanması için sözleşen avukatlar bini bul muştur. Bunlar arasında ahali partisine mensub olanlar ve saylavlar da vardır. Siyasal çevTeler genoyun geriye bıra «j kılması işini Başbakanm incelemekte ol duğunu ve gün geçtikçe geriye bırakılması hakkındaki fikirlerin kuvvetlenmekte bulunduğunu söylemektedirler. Atina 28 (A.A.) Venizelosun ye \ rine liberal parti başkanlığına geçen M. (Arkan 5 inci aahifede) Paşabahçedeki yangın Ateş, ocak tünelinin şişelere sarılan otları tutuş turmasmdan çıkmıştır, zarar belli değil Rumen Heyeti geldi Bazı ürünlerimiz hakkında incelemeler yapmak Suriye Ali Komiseri Kont üzere bugün temaslara başlıyacak dö Martelin divevi Halebde çıktrt Vahdet gazetesi nin yazdığına göre Fransanın Suriye fevkalâde komise ri Kont dö Martel Iskenderiyeden geçerken Mısır gaze tecilerine önemli beyanatta bulunmuştur. Komiser Şam sergisinin ilkbahar da açılacağını ve ((Büyük Arabistan kuru bir hulyadır!» ( » M J I İSPjilJOlllJCKILERjllHİSftR u I 11 JJ Büyük bir kısmt yanmış olan Paşabahçedeki înhisar ispirto fabrikasi geçmesi dolajısüe şişelerin sarılı olduğu otları kızdırıp tutuşturmasından çıktığı anlaşılmışsa da zararın miktarı henüz tesbit edilememiştir. înhisarlar idaresi tarafmdan yaptırılacak tahkikat ve incelemelerden sonra zararın mik • tarı anlaşılabilecektir. Dün gelen Rumen heyetinden bir kısmı gümrükte esyalarını muayene ettiriyorlar Evvelki gece saat 24,30 da Paşabah Kont dö Marteı çede Inhisarlar idaresine aıd ispirto fabrikasından çıkan yangında fabrika şarkm en parlak sergilerinden biri olaca nin mühim bir kısmının yandığım dün yazmıştık. ğmı söylemiş ve demiştir ki: Yangının, ocak tünelinin ispirto dolu « Asurilerin Suriyeye göçmeleri şişelerin bulunduğu ambarın altından (Arkan 7 nci tahifede) reteri Cemal ve Bükreş Tecim sekrete rimiz Nejad tarafmdan karşılanmıştır. Romanya ekonomi heyeti Romanya Dış îşleri Bakanhğı namına konsül jeneral M. Mikolon, Romanya demiryol lan idaresi namına M. Bukur, M. Ka Yeni tefrikalarımız : Âkından Akına! M. Turhan Tanın en büyük tarihî eseri Genc Rus Kızı Aryan Klod Anenin şaheser romanı lamciu, M. Kazatyeviç, Romanya sey risefain idaresini temsilen M. Vasılesku, lstanbul Romanya seyrisefain acentası lstanbul yaz kodirektörü M. Malyo ve Rumen tecim şularının birinci mümessili M. Manlekodan mürekkebdır. si dün Veliefendi Heyet bugün temaslara başhyacaktır. koşu yerinde yapıl mıştır. Büyük bir kalabalık önünde yapılan bu koşula nn sonuçlan şunlardır: Birinci koşu: Üç yaşında yerli ya rımkan Ingiliz er kek ve dişi tayla ra mahsustu. Me saf esi 1200 metro, mükâfatı da 200 lira idi. Ankaralı Salihin Semiramisi bi rinci, Salâhaddinjn Güleri ikinci, Mehmedin Olgası üçüncü geldiler. tkinci koşu: Üç ve daha yukan yaşta haliskan îngiliz at ve kısraklarına mahsustu. Mesafesi 1600 metro, mükâfatı da 230 lira idi. Birinciliği Ankaralı Ahmedin Eseksi aldı. Prens Halimin Şurbarası ikinci, gene Ankaralı Ahmedin Strombası üçün At yarışlarına dün Veliefendide başlandı Dünkü at yartşlarından heyecanlı bir an cü geldıler. Üçüncü koşu: Dört ve daha yukarı yastaki yerli yarımkan Arab at ve kısraklarına mahsustu. Mesafesi 1200 metro mükâfatı da 255 lira idi. Birinciliği Mehmedin Sevdası aldı. Ankaralı Ahmedin Ünlüsü ikinci, Hüsnünün Tayyarı üçüncülüğü aldılar. Dördüncü koşu: Dört ve daha yu < karı yastaki Ingiliz at ve kısraklarmı mahsustu. Mesafe 2000 metro, mükâfa tı da 255 lira idi. Akıfin Gozbodalyası birinci, gene (Arkan 9 unca aahifede}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog