Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulonmak lâzımdır. umhuri S3]fl ! 4023 Telgıaf ve melrtup adresl: Cumhuriyet, tstanbui . Posta tutasa: tstaabul, No. 246 ve matbaa taanll« Matbaacılıi ve Hayat Ansiklopedisi üncü cüzü çıktı 84 P3Z3F 28 T6I11ITIUZ 1935 Neçriyat şirKeU, 24299 24290. Teıefon: Baçmuharriı ve evl: 22366, Tahriı neyetl: 24298, tdare Italyanın Uluslar Kurumu Derincede infilak ve yangın Konseyine geleceği şüpheli! Süel bir fişek ve bomba deposundan çıkan Bugün Londrada Italyanlara karşı büyük bir gösteri yapılacak! Fransanm İtalyaya borç para vereceği söyleniyor, Japonlar Avrupadan silâhalarak Habeşistana gönderiyorlar, hususî mahkemeler kuruluyor yangın itfaiyenîn de yardımîle söndürüldü. Dün trenler işlemeğe başladı. Nüfus kaybi yok.. Yurdu kaldırmak için tarımı Düzeltmek gerektir ğer memleketi kaldırmak gibi bır mesele yalnız tarımı (zıraatı) düzeltmekle hakikaten kotanlabilecek olsaydı, ne yapıp yapar bu tek işi yoluna koyarak şapkamızı havaya atardık. Memleketın kaldmlması gibi yüksek derecesinde sosyal bir meselenin pek çok yüzü ve şartı olduğunu herşeyden önce soylemiş olalım. Meselâ genel sağlık işlerile nüfus meselesi de memleketın kaldınlmasına temel olan maddelerdendir. Gene meselâ halkın salt okuyup yazmasından başlıyarak kültürce ilerletişi de memleket kaldınmında halkın yiyip içeceğinden daha az önemli bir mesele değildır. Gene meselâ bi zimki gibi bir memlekette endüstnye memleketin en çok lâzım ihtiyacları kadar olsun yer ve hayat vermek en aşağı bir medeniyet şartıdır. Aransa bu yolda daha sayılıp dökülecek birden artık başka işler de bulunur. O halde bu yazıy başlık yaptığınuz rVİT>l<'ın.İP hakikî. rnanası larını ısının uıcııııcneı Kâlüirimııîcia Yangınt sondürmeğe çalışırken yaralanan itfajye neferlerinin Izmit istasyonuna çtkarıhp hastaneye nakledilirken alınmış resimleri ru otlar, yolcularm sigaralardan Iduğu zannedilen bir sebeble tutuşarak yangın küçük ve esAnkara 27 (A.A.) Resmî tebliğ: ki bir Fışek ve bomba deposuna doğru iler267935 günü saat 4,10 da Derince lemeğe başlamıştır. Depo nöbetçisi kimseye habe. vermeğe skelcsi alanında bulunan bir cephane demuvaffak olamıyarak kendisi söndürmek' istemişse de başaramamıştır. Yangın depoya sirayet etmiş ve ba • rutlann tutuşmasile depoda mevcud pi * yade fişek ve bombaları arasında da infilaklar başlamıştır. İzmit ve Kadıköy itfaiyeleri yetişerek sabahın saat sekizine doğru tehlikenin (Arkan S inci sahifede) Romanya ile transit Ekonomi Bakanımızın Rusya gezisi anlaşması Yarın İstanbulda bir toplantı yapılıyor Yaş sebze ve meyvalarımızla bır kısım mallanmı • zın orta Avrupa ve diğer Avrupa memleketlerine çıkışl (ihracı) için en kestirme addedi len Romanya yo lundan transit olarak yollanması işini incelemek ve Romanya ile bır Toplantıya bas • anlaşma yapmak kanlık etmeti üzere yarın şehri muhtemel olan mizde Türk Ru Numan Rifat men delegelerm den mürekkeb bir toplantı yapılacaktır. bu toplantıda Romanya hükumeti na mına bulunacak olan Romanya heyeti bugün saat iki buçukta şehrımize gelecek ve karşılanacaktır. Toplantıda bulunacak Türk heyeti azasmdan Türkofıs danışmanlarından ilk temeltaşı olmasından ıbarettir. Memleketin maddî ve manevî yükselmesinin Habeşistanın harb hazırlıklartndan bir intiba: Harb zamaninda elde edilmesi için iktısadî şartlann ıslah harcanacak buğday stokları yeraltında viicude ilk başta gelir. Türkiyenın iktısadî işleri getirilen depolara yerleştiriliyor ise ençok tarımına (zıraatine) dayanır Cenevre 27 (Özel) İtalya Başba dermiş olduğu bir telgrafta, Habeş hüTürkiyede tarımı düzeltmek demek, kam M. Musolini Uluslar Kurumu ge kumetıne biri 14 ve öteki de 23 tem memleketi yükselmeğe doğru götürmek nel sekreterlığıne gönderdıği bir tel muzda olmak üzere iki bild'rigde bu demektir. Halkın ve memleketin iş ve grafta Habeşistanın 14 ve 23 temmuz lunmuş olduğunu bildirmiştir. zenginlık temeli buradadır. Bir kere bu tarihli ttalyan notalarına henüz cevab Habeş hükumetine yapılan bu bildiişe başarıcılıkla el atılırsa sonra onun ver vermedığini, konsey toplantısına işti diği maddî imkânlara dayanılarak ötek rakinin bu cevabların gelmesine bağlı riglerden birincisinde İtalyan hükumetıni uzlaşma ve hakem komisyonunun şartlar da yerine getirılebilir. olduğunu bildirmiştir. işlerine tekrar başlam«sı hususundaki Altı yedı yıl ara ile bu yıl yeniden, Uluslar Kurumu mehafıli İtalyanın hiç olmazsa yaylalarımızda kuraklıkla Uluslar Kurumu konseyinin fevkalâde fikri sağlanmış ve bunun için de tabiakarşılaştık. Bereket versın çok değil, ve toplantısına iştirakini şüpheli addet tile komisyon çalışmasının iki taraf arasında kararlaştırılmış olan tahkim genel değil. Amma bu felâketin ziyan mektedirler. (Arhan 7 nci sahifede) lar yaptığı yerlerde bir bölük halkın elKonsey ağustosun 31 inci çarşamba leri böğürlerinde kaldı. Uğrunda bunca günü saat 17 de toplanacaktır. emek sarfederek yüz binlerce dönüm tarRoma 27 (A.A.) İtalyan hülcumelayı eken insanların mıktarlan hıç te az ti bu sabah Uluslar Sosyetesi genel sekolmıyan bır bölüğü toprağa attıklan toreterlığine aşağıdaki telgrafı gönder humu da alamadılar. Bazıları yalnız toİtalyan Habeş davasına aid yazımıştir: humlannı alabildıler, diğer bazıları ise larımız burada bitmemiştir. 7 ncı «İtalya hükumeti, Uluslar Sosyetesi yalnız bire bir iki almağı bahtiyarlık saysahifemize bakınız. genel sekreterliğine 25 temmuzda göndılar. Bunlar bir kısım yaylalanmız halkıdır. Halbuki bu halkın bütün umudu ııiMiıııııınıııııınııiıınıııınınıııııiMirnnıııııııııııiMinmııuııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııuıııiMiıııııııtııınıiMiıııııııııııınıııııııiıınınııııııiıııııı toprağa attığı tohumdan çıkacak üründe idi. Şimdı bu kısım halk kendi yiyeceğini, hayvanlarının yiyeceğini ve gelecek yılın tohumunu yardımlarla, borclar harclarla tedarık etmek zorundadırlar. Bundan önceki büyük kuraklık yıllannda bazı şeylere dikkat etmiştik: Halkımız çeşidli ekim ve dikim işi yapmı yor. Kör değneğini bellemiş gibi en çok arpa, buğday ekiyor, ve kuraklık bu bir Nikola îorga, «Yeni bir dış siyasa iki çeşid ekimi vurdu mu, artık iki eli mı?» başlığı altında Neamux Românese böğründe kalmaktan başka çaresi olmuyor. O zaman bu halk çeşidli tanma gazetesinde yazdığı bir başyazıda diyor sevkolunmalıdır fikrinin bütün gerekliğile ki: «Yugoslavya Krallığı Naibinin seyakarşılaşmışıtık. Yerlerinde gezilerek öhatile ilgili olarak Romanyada birçok nemle yazılmış büyük raporların içinde bu fikrin üzerinde haklı olarak uzun uza zamandanberi Berlin tarafmdan çekilen dıya durulmuş olduğunu hatırlıyoruz. ve Berlinin bazı vasıtalanle elde edilmiş Öyle anlaşılıyor ki zorluk geçince onla olan bazı adamların hiçbır hicab duy nn hepsini unuttuk. Memleketin tanm maksızın gürmeğe hazır olduklan yeni işlerini düzeltmek için yapılacak işler bir bir dış siyasasından bahsedilmeğe başlandı. M. Göringin Balkanlarda boşuna tane, beş tane değildır. Fakat ekimi çeuçmadığı, arzu edilmiyen adamdan bi şidlendirmek bizim memlekete göre şimlâkis arzu edilen adama istihale ettiği, Kral Karol Prens Pol dilik bu işlerin başında geliyor. vaizlerde bulunduğu, bu Hitlerci ağalara Bu anadan doğma körler yakın ola Misal diye patatesi ele alabiliriz. Bibazı Yugoslavların tutulduğu zannolu rak gördükleri iktidar mevkii serabı iie zim memlekette patates yetiştirilmesi hânabilir. Almanların rakibi olan İtalyan körleşenler Alman ulusunun istemediği lâ genelleşmekten çok uzak kalmış olan bir maddedir. Nasılsa Adapazan ve çev lardan korku bes]i;'en bu Yugoslavlar bir harb sonunda düştüğü vaziyeti kabul resi patates yetiştirmeği öğrenmiş ve âdet bu yolla kıymetli bir Bulgar dostluğu edemiyeceğini, garbde açık bir sınır, edinmiş. Memleketin tektük şurasında kazanılacağını, Almanyanın iyi bir mal şarkta yenmiş bir sınır dığer kuvvetlerin burasmda da patates yetiştirildiği görüle alıcısı olduğunu yalnız bu suretle ekono eli altına düşmüş bir Alman Avusturyası bilir. Hepsi biribirine eklenip bir araya mik krizden kurtulunabileceğini ve niha istemiyeceğini ve nihayet bütün Alman ruhunun intikam hislerile dolu olduğunu toplansa bu miktar bütün memleketin yet Lehistanın da bize kapılannı açaca görmüyorlar mı? Ve nihayet, Alman onda birini ya karşılar ya karşılamaz. ğmı zannediyorlar. Evet bu gibi manasız fikirler besliyen ların tabiî müttefiklerinin daima banş YUNUS NADl (Arkan 5 inci aahifede) adamlar da vardır. (Arkan 6 nct sahifede) Celâl Bayar Moskovadan Almanyaya hareket etti Ekonomi Bakanımızın evvelki gece ziyafette verdiği söylev, büyük memnuniyet uyandırdı Moskova 27 (Özel Aytanmızdan, Telsiz telgrafla) Gazeteler, Ekonomi Bakanımız Celâl Bayarın dün geceki şölende verdiği söyle\n, Türk Sov yet dostluğunun yeni bir tezahürü olarak kaydetmektedirler. Celâl Bayann söylevi çok samimî telâkki edilmektedir ve bura mehafilınde çok iyi telâkki edilmiştir. Celâl Bayar, refakatinde Muammer Eriş, Nurullah Esad Sumer olduğu halde bu gece 22,45 te ekspresle Varşova yolile Marianbata hareket etmiştir. Ekonomi Bakanımızla, hareketinden evvel görüştüm. Bana, dün akşamki söylevine ilâve edecek hiçbir şey kalmadığını, gösterilen samimiyetten, misafirseverlikten çok memnun kaldığını söyledi. Celâl Bayarın seyahati, bir etüd mahiyetinde dir. £konomi Bakanımız Celâl Bayar (Arkan S inci Bahifede) Habeşler geceleri bile meş'ale aydmlıQmda talim yapıyorlar Rumen ve Yugoslav dış siyasaları değişiyor mu? Belgrad, yayıntıları tekzib etti, böyle birşeye ihtimal verilmiyor Ortalığı haraca kesen Akmdan Akına hırsız şebekesi tutuldu. Romanyada da M. Turhan Tanın (Arkan 6 nct sahifede) nıııııııııııtmıın niHniMiııın n ı ııııııııuı ıu ı » <•« ınııııııu > • ıımıımıı ıııitınınmnıımMt tarihî romanı Şimdiye kadar sevgilisi Cankıranın evinde saklanan sabıkalı Mustafa, kadın kıyafetinde kaçarken yakalandı Gene Rus Kızı Aryan Klod Ane'nin en büyük aşk romanı BUGÜNLERDE Tarihin meşhur şimaları müsabakası En çok rey alan şahsiyetler tasnif edıldi, şimdi kari reyleri ayrılıyor. Tafsilât dörduncü sahifede... Yukartda hırsızlardan ikisi yaztctmtzla görüşürlerken, aşağıda bir sabıkalt çaldığı eşya ile beraber Son günlerde şehrin muhtelif yerlerinde sık sık hırsızlık vak'alan oldyğunu gören Emniyet Müdürlüğü, bu vak'alann hayet evvelki gece lıepsîni birden yaka faillerini yakalamak için şiddetli emirler lamıştır. Bunlar 9 kişidir. Hırsızlarda vermiş, ikinci şube memurlan maruf sa Mustafa oğlu Mustafa, Hafız At (Arkan 6 nct nahifede) bıkahlan sıkı bir göz hapsine alarak ni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog