Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 27 Temmuz 1935 Millî M. Vekâleti tekaüd Yeni Âlman donanması şubesinde işi bitenler Galatasaray itiraz ediyor en modern deniz kuvveti Almanya intıbaları Geçen pazar günü yapılan ve dedikodusu hâlâ devam eden Istanbulspor kongresinde yapılan seçime Galatasa J ray kulübünün itiraz edeceğin haber aldık. Seçimin gerek şekline v? gerek esasma taalluk eden bu itirazları Ga latasaray kulübü aşağıdaki noktalarda toplamaktadır. 1 Raporların okunmasmdan ve münakaşalardan sonra sıra seçime gelince, salonun şurasında, burasında kulüb murahhaslan arasında oturan ga zetecüerden ve dinleyicilerden de el kaldırarak seçime iştirak edenler ol muştur. Bu kanşık durumda kongre başkanı, yabancılann müdahalesine meydan vermemek için seçımi gizli yapıp murahhasların sayısına göre, rey kâğıdı dağıtacak ve yahud dinleyiciler. le gazetecileri salonun bir tarafına a yıracakken hiçbir tedbir almamış ve neticede salâhiyeti olmadığı halde el kaldırmak suretile yapılan reye iştirak edenler bulunmuştur. Spor kongresinde yapılan seçimin nızamsız olduğu Almanya, kısa bir zamanda, kuvvetli bir donanma hakkında kuvvetli deliller toplandı vücude getirmek için her türlü tedbirleri almıştır te bulunmuş olmasına rağmen, Gaîatasaray kulübü bu istifayı bildirmeği unuttuğundan mıntaka kayidlerinde kendisi hâlâ Galatasaray kulübü üyesi olarak görülmekte imiş ve Güneş lru lübü de üyeleri arasmda Nüzlıet adında birinin bulunduğunu mıntakaya bildirmemiştir. Pazar günkü kongrede Galatasaray murahhaslan, mıntaka kayidlerine göre Galatasaraylı olarak görülen Nüzhetin Güneş kulübü mu rahhası olarak konuşmalara ve reye iştirak edemiyeceğini ileri sürdiıkleri zaman, eski mıntaka ikinci reisi ve hâlen Mıntaka Başkanı Fethi Tahsin Ba. şaran cGerek Nüzhetin ve gerek Ke mal Rifatın vaziyetlerinin nizamî!» olduğunu söylemiştir. Halbuki Galata saray kulübünün yaptığı tetkihat ve tahkikat Fethi Tahsinin aldandığım göstermiştir. Okuyuculanmıza kolaylık Şa cetoeli doldurarak Askerî tekaüd şubesinde işiniz varsa bize bildiriniz, takib ve intac ederiz gönderinizt 911 1 Müracaat eden zatın muvazzah a^resi: 2 Niçin müracaat edildiği: Almanyanın yeni harb zırhlılarından ikincisi Amiral Alman donanması Büyük Harbden evvel dünyanm tonaj itibarile ikinci deniz kuvveti idi. Bu donanma, Skagerrak deniz muharebesinde keyfiyet iti barile İngiliz donanmasına üstün olduğunu gösterdi. Şurası muhakkaktır ki eğer sayı bakımmdan Alman İngiliz donanmaları denk olsalardı, Amiral Celiko, üssülharekesine dönemiyecek ti. Yeni Alman muharebe gemilerinden hiçbiri İngilizlerin topçu ateşile batmadığı halde, Alman deniz topçulan yeni üç İngiliz muharebe kruvazörünü berhava etmişlerdi. İngiltere bu acı dar beyi yiyince, mütarekede filen ve Versay andlaşmasile de ahden Alman do nanmasını 100,000 tonluk eski gemilerden ibaret bıraktı. son harbde, İngiliz kıyılarına bir sürü akın yapan Alman torpitobotlarının aynidir. Bu gemilerden 68 tenesi bitmek üzeredir. 3 Evrak son defa olarak hangi makamdan, hangi tarih ve numara ile tekaüt şubesine gönderilmiştir? Denizakı gemileri 4 Zabit ise sicil veya kayit numarası, smıf ve rütbesi nedir? Ve hangi kıt'adan tekaüt edilmiştir: Denizaltı gemilerine gelince, Almanya, bir zamanlar düşmanlanna denizi dar getiren bu gemilerden şimdi mahKuvvetli nizamî esaslara dayanan rumdur. İngiltereyi kuşkulandırmamak Galatasarayın itirazları haklı görülür için, bugüne kadar, gizli olarak ta yapresmî senedi 17118 No. de İstanbulspor kongresi yeniden topMuameleleri Tekaüd Şube valinden mamışlardır. Fakat resim ve plânları 18/6/935 2 Karmakarışık bir surette yapı lanırsa bazı kulüblerin kongrede, uıtıurince ikmal edilerek resmi nın, hatta motörlerinin hazır olduğunu Teğmen Osman ailesi Tokad emva lan seçimde kongereye başkanhk eden mî merkez namma nızsmnameyi iyice tenedleri Mantazam Borç • linden resmî senedi 18389 No. 20/6/935 iddia etmek yanlış olmaz. Almanya zat, mıntaka başkanhğı için ileri sü kavramış bir mümessılın bulunması 250 tonluk küçük denizaltı gemileri lar Madürlüğüne gönderi Teğmen Ali ailesi Kadıköy emva rülen altı yedi namzedden Fethi Tah nı ve her türlü nizamsızhkların önüne yaptıracaktır. Almanlar, İngiliz deniz lenlerin Vsteleri: sin Başaranı, hazır bulunanlara takdim geçilmesini istiyecekleri de söylenmeklinden resmi senedi 18454 No. 21/6/935 altı gemilerinin genel tonajına göre etmiş ve Fethi Başaran da bir rivaye tedir. Asteğmen İsa ailesi Eminönü emvaTekaüd zabitler yüzde 45 nisbetinde gemi yapmak hu te göre 29, bir rivayete göre de 32 rey Deniz mülâzim Hüseyin Mehmed Gi linden resmî senedi 18790 No. 21/6/935 susunde İngilizlerle anlaşmışlardır ki almıştır. Bu makam için namzed gös Asteğmen H. Hilmi ailesi İzmir em resun emvalinden resmî senedi 4/7/935 bu da bugün 23,715 ton eder. Ztrhlılar terilen diğer zevatın isimleri kongre valinden resmî senedi 15353 No. Teğmen Cevad Ankara emvalinden Hasılâtı tamamen Türk Hava Ku Almanlar, bu eski donanmayı bir tabaşkanı tarafmdan bir kalemde atla rumuna verilmek üzere Fencrbahçe, 25/6/935 resmî senedi 4/7/935 Alman gemilerinin üstünlüğiî nılarak reye konulmamış ve ikinci baş Galatasaray, Beşiktaş, Güneş, Vefa, İs lim filosu halinde kullandılar ve nihaTeğmen İbrahim ailesi Ankara emHesab memuru Ali îzmir emvalin Versay andlaşmasile elleri kolları kanlığın seçimine geçilmiştir. Bu ara tanbulspor, Beykoz, Süîeymaniye, Kur yet Alman deniz mühendisliği ceb zarh bağlanmış olan Almanya, bütün dünya den resmî senedi 4/7/935 valinden resmî senedi 11234 No. lısı denilen fen harikasını vücude ge da muhtelif kulüb murahhasları nv.n 25/6/935 tuluş, Pera, Şişli ve Arnavudköy bi tirdi. 10,000 tonun içine altı tane 28 lik denizcilerinin hayret ve takdirini ka Yüzbaşı A. Hilmi Eminönü emvalintaka başkanlığı için gösterilen diğer Teğmen M. Tevfik Mersin emvalinrinci takımları arasında tertib ettiğimiz top taşıyan bir zırhlı ve 26 mil süratli zanan gemiler yapmağa muvaffak ol den resmî senedi 4/7/935 namzedlerin de reye konulmasıru isteden resmî senedi 19328 No. 26/6/935 muşlar, 10.000, 6000 ve 800 ton gib futbol turnuvasına 30 ağustosta baş bir kruvazör soktu. Zabit yetimleri mişler, hatta, Fethi Tahsin Başaran, Asteğmen Mercan ailesi İzmir em mahdud büyüklüklerin içine mükem Binbaşı M. Nesib ailesi Eminönü emlanacaktır. Bu müsabakaların hakemBugünkü Alman donanması yenibaşkongre başkanına «Bu istekte bulunan senedi 19061 No. mel gemiler sıkıştırmışlardır. Bu yüz valinden resmî senedi 18098 No. valinden resmî lerini seçmek ve bir turnuva komitesi tan tamir edilen 4 tane 12,300 tonluk murahhasların hakkı 27/6/935 den Alman gemileri çok pahalıya, ö vardır. Diğer tayin etmek için bu kulüblerin salâ 15/6/935 eski zırhhdan başka 2 ceb zırhlısından namzedlerin de reye konulması lâzımAsteğmen M. Avni ailesi Kütahya General M. Tevfik ailesi Kadıköy hiyetli delegeleri, Tayyare Cemiyeti ve mürekkebdir. Bunlar Doyçland ve Ad teki milletlerin ayni cins gemilerinden dır. Hazır bulunanlara göre çokluğu alemvalinden resmî senedi 19476 No. Futbol Heyeti Başkanınm huzurile 1 miral Şerdir. Bu iki geminin büyük iki defa daha pahalıya mal olmuşlardır. emvalinden resmî senedi 17936 No. dığıma bakmayın. bir kişinin ayni ma 28/6/935 ağustos perşembe günü saat beş buçuk meziyetlerinden biri de bir defada ala Onun için Alman harb gemileri boyla 15/6/935 kam için birkaç namzede birden el kalTeğmen Uygur Cemal ailesi Üsküdar nndan boslanndan umulmıyan teknik Yarbay Dursun ailesi Erzurum em dırdığı çoktur» yollu ikazı da müessir ta matbaamızda ikinci bir toplantı ya cakları yakma (mahrukat) maddelerile kudretlere sahibdirler. Yumruk yapış emvalinden resmî senedi 19657 No. valinden resmî senedi . 17303 No. olmamış ve kongre reisi, ikinci baş pılacaktır. O gün, kulüblerimizle Tay Almanyadan kalkıp Afrikanın Ümid tırmakta olduğu kadar yemeğe de ta 28/6/935 15/6/935 yare Cemiyetinin salâhiyetli birer dele. burnuna kadar gidip gelebilecek kabi kanlığm seçimine geçmiştir. hammül gösteren boksörlere benzerler Malul neferleı ge göndermesi ve Futbol Ktyeti Baş liyette olmalarıdır. Bu gemilerden bir Binbaşı Bekir ailesi Ankara emvalinYani Skagerrak sürprizi bir daha te 3 Galatasarayın üçüncü itirazı kanımn da matbaamıza teşrifini rica Süleyman oğlu Muzaffer Fatih" emvaden resmî senedi 15839 No. 18/6/935 üçüncüsü Admiral fon Şpe yapılmakta kerrür edebilir. futbol başkanlığına getlrılen Kemal ederiz. Binbaşı M. Hayri ailesi Bakırköy em linden resmî senedi 15226 No. 16/6/935 olup bir seneye kadar bitecektir. Rifatın durumunadır. GalatasarayhlaBektaş oğlu Battal Eminönü emva valinden resmi senedi 18012 No. Versay andlaşmasını imzalıyanlar Almanlar, 1934 yılında iki zırhlı darın iddiasma göre Kemal Rifst, Gala Amerikalılar 1936 olempiyalinden resmî senedi 14759 No. 24/6/935 Almanyaya sadece tedafüî bir deniz 18/6/935 tasaray kulübünden istifa etmiş ve bu dına iştirak etmiyecekler mi? ha tezgâha koydular; fakat bunların kuvveti vermek istemişlerdi. Yeni Al Ali oğlu Mehmed Fatih emvalinden Yarbay E. Zihni ailesi Beşiktaş embüyüklüğünü ve toplarını gizli tutu istifası mıntakaya bildirilmiştir. Fakat valinden resmî senedi 17082 No. resmî senedi 13817 No. 24/6/935 Nevyork 26 (A.A.) Nevyork He yorlardı. Bu gemiler ağlebiihtimal 9 man gemileri ise mükemmelen teca bundan sonra Kemal Rifat hiçbir ku Aziz oğlu Mürsel Tortum emvalinden rald gazetesine göre, Birleşik Ameri tane 28 lik top taşıyacaklar ve artık vüzidir. En büyük tecavüz kurtleri ise 18/6/935 lübün üyesi olarak kaydedilmemiştir. bir defa aldıkları mahrukatla binlerce Binbaşı H. Behçet ailesi Kadıköy em resmî senedi 12456 No. Î4/6/935 ka atlet amatörleri birliği başkanı A!. Versay andlaşmasının 10.000 tonluktan Kendisinin Güneş kulübünün iîeri gevalinden resmî senedi 18531 No. Hüseyin oğlu Hüseyin Marmaris emMahoney, Almanyanın dinî meseleler fazla gemi yapmağı yasak eden hük mil uzağa gidip gelebilmelerindedir. lenlerinden hatta o kulübü kuranlar 18/6/935 valinden resmî senedi 9017 No .24/6/935 Alman gemi endüstrisi yüzünden atletlere karşı ayrı muame münü tanımadıkları için, daha büyük dan olduğu herkesçe malumdur. Fa Mustafaoğlu Hidayet Daday emva * le yaptığı anlaşılırsa Amerikanın 1936 olacaklardır. Alman gemi endüstrisi, son yıllard? Binbaşı M. Talât ailesi Kadıköy Ikat Türkiye Idman Cemiyetkri îttifakı Olimpiyadlarına girmiyeceğini söyle hayli sıkıntı geçirmiş olmasına rağmen emvalinden resmî senedi 18479 No. linden resmî senedi 14158 No. 24/6/935 Bu suretle üç seneye kalmadan Al jsicillerinde, şimdi hiçbir kulü\ün azaAli oğlu Hüseyin Develi emvalinden miştir. manyanın Okyanuslarda harbedebile gene çok kuvvetlidir. Süratle yeni harb 20/6/935 jsı olarak görünmemektedir. Binaen resmî senedi 15017 No. 24/6/935 gemileri yapabilir. Nitekim Yavuzu ya Tuğgeneral Behçet ailesi Üsküdar cek beş zırhlısı olacaktır. laleyh pazar günkü spor kongresine, İbrahim oğlu İbrahim Baskil emva pan Hamburgdaki Blum und Fos mü emvalinden resmî senedi 18355 No jbiran için, iştirak edebileceği kabul Kruvazörler linden resmî senedi 17438 No. 24/6/935 essesesi hükumetten bir sürü siparişleı 20/6/935 edilse bile Futbol heyetinde vazife Kruvazörlere gelince, en eskisi 1926 almıştır. Bu itibarla iki yıl içinde Al Hasan oğlu Hamza Kayserı emvalinBinbaşı M. Sıddık ailesi Beyoğlu lamaz, üye veya başkan olamaz. Fenerbahçenin eski futbolcula da yapılan üçüncü Emden ve en yenisi man donanması, bugün mahrum bu den resmî senedi 15120 No. 24/6/935 emvalinden resmî senedi 19082 No Gene ayni iddiaya göre Güneş ku 1931 de biten Leipzig olmak uzere rından Hâkem Encümeni Reisi Ali oğlu İbrahim D. Bekir emvalin * lunduğu tayyare gemilerile denizalt 21/6/935 îübünün murahhası olarak kongreye 5400 ilâ 6000 tonluk beş kruvazörü varden resmî senedi 16259 No. 24/6/935 gemilerini de yaparak. kuvvetli bir hal ştirak etmiş olan Nüzhetin vaziyeti ise Albay Şefik ailesi Kadıköy emvalindır ki bunlar 8 veya 9 tane 15 lik t o P gelebilir. 1910 dan 1914 e kadar îdris oğlu Şuayib Terme emvalinden büsbütün karışıktır. Nüzhet, Güneş den resmî senedi 18482 No. 25/6/935 taşırlar ve resmî süratleri 32 müdir. resmî senedi 13625 No. 24/6/935 ya, her yıl 3 veya 4 drednot, 2 veya ılübü kurulurken Galatasaraydan ısBinbaşı Mahir ailesi Eminönü emvaİngilizler bu gemilerin, ayni sınıftan hafif kruvazör, 12 muhrib ve 6 deniz Ali oğlu İsmail Bartin emvalinden fa etmiş ve istifası herkesçe bilinmeklinden resmî senedi 19463 No. 26/6/935 îngiliz kruvazörlerile boy ölçüşecek altı gemisi yapmak kabiliyetini göster resmî senedi 14896 No. 24/6/935 Tümgeneral Ahmed ailesi Fatih emkudrette olduklannı kabul ediyorlar. miştL Musatafa oğlu Hasan Bursa emvalinvalinden resmî senedi 19054 No. Bir sene sonra bu cinsten yeni bir kruEğer Hitler de Kayzer Vilhelm gib 26/6/935 den resmî senedi 11022 Noö 24/6/935 vazör daha filoya iltihak edecektir. «Almanyanın istikbali denizlerdedır Abdurrahman oğlu Şevket Çatalca Albay M. Nuri ailesi Kadıköy emvaMuhribler ve torpitobotlar derse Almanya 6 nihayet 7 sene sonra linden resmî senedi 19032 No. 26/6/935 emvalinden resmî senedi 12694 No. Almanların 30 mil giden 14 tane 500 Fransız donanmasına üstün bir deni 24/6/935 Binbaşı Lutfullah ailesi Kars emvailâ 600 tonluk, eski ve küçük torpitobo kuvveti vücude getirebilir. linden resmî senedi 19691 No. 27/6/935 Hamid oğlu Şevket Pmarbaşı emva tundan başka 12 tane 800 tonluk kü Almanyanın yeni deniz program Binbaşı İ. Hakkı ailesi Beykoz em linden resmî senedi 14449 No. 24/6/935 çük muhribi vardır. Bunlar tecrübeleYukarki yazı yazıldıktan sonra Al resmî senedi 19457 No Davud oğlu Ramazan Eskişehir emva rinde 3334 mil yapmışlardır. Üçer tane manya yeni deniz programını neşretti valinden 21 . 2 2 . 2 9 I X 1 9 3 5 27/6/935 linden resmî senedi 16112 No. 24/6/935 VI. JEUX BALKANIQUES 10,5 luk top ve 6 şar tane 50 lik kovan Bu program şöyle tertib edilmiştir: Binbaşı İhsan ailesi Ankara emvalin. Osman oğlu Ahmed Akşehir emva taşırlar. Bu gemiler, ecnebi muhrible1 26,000 tonluk ve 28 santimetrelik den resmî senedi 19809 No. 27/7/935 linden resmî senedi 14667 No. 25/6/935 rine nazaran küçüktür ama torpitocut a r a f ı r > d » n « y ı k a r l l n v a k t a c J ı r Yarbay A. Remzi ailesi Fatih emvaAli oğlu Salih Denizli emvalinden res Iukta çok ileri gitmiş olan Almanlar, toplar taşıyan 2 muharebe kruvazörü P U B U E EAR LA f t D 4 R A T I . C N .0" ATHL6TISME DE J U R G U U 2 10,000 tonluk ve 20 santimetrelik linden resmî senedi 19851 No. 2/7/935 mî senedi 14897 No. 25/6/935 Büyük Harbdeki tecrübelerine dayanaBinbaşı A. Tevfik ailesi Eminönü İsmail oğlu Ahmed Edirne emvalinŞehrimizde yapılacak olan Altıncı Balkan Olirnpiyadı için Atletizm Fcde rak yeni muhriblerini Baltık ve Kuzey toplar taşıyan 2 büyük kruvazör, 3 1625 tonluk ve 127 milimetreli emvalinden resmî senedi 20121 No. den resmî senedi 14993 No. 25/6/935 rasyonu tarafmdan on beş günde bir çıkmak üzere bir bülten çıkarılmağa (Şimal) denizinde baskın harbi yap M. Emin oğlu Mehmed Eminönü embaşlanmıştır. Bu bültende Balkan oyunları, şimdiye kadar yapılan Olimpiyad mağa müsaid bir kudrette yapmışlar toplar taşıyan 16 muhrib, (bunların bir 3/7/935 kaç tanesine 1934 te başlanmıştır.) General A. Naci ailesi Bursa emva valinden resmî senedi 15936 No. 25/6/35 dır. lar, alınan dereceler ve diğer umumî malumat bildirilmektedir. 4 250 tonluk 20 denizaltı gemisi, linden resmî senedi 19829 No. 3/7/935 Hacı Kul oğlu Said Düzce emvalin Bir seneye kadar bu neviden 4 yenı (bunların bir tenesi haziran sonunda Yüzbaşı A. Rıza ailesi Bursa emvalin den resmî senedi 16107 No. 26/6/935 muhrib daha filotillâya ilâve edilecek denize indirilmiştir.) den resmî senedi 16912 No. 15/6/935 Sadık oğlu Bekir Fatih emvalinden tir. 5 500 tonluk 6 parça denizaltı geYüzbaşı Hüseyin ailesi Ünye emva resmî senedi 15368 No. 26/6/935 Almanya, Versay andlaşmasını yırt misi, linden resmî senedi 17007 No. 15/6/935 Ebubekir oğlu M. Tevfik Sarıkarmş madan önce (eskortör) escorteur deni(Baştarafı 1 incı sahifede) (Baf tarafz 1 tnci sahifede) 6 750 tonluk 2 parça denizaltı ge Yüzbaşı Şemseddin ailesi Akhisar emvalinden resmî senedi 14869 No. len ve türkçede refakat gemisi diye nin de yakında alınmasının muhte denilen çelikmiğfer birliğinin doğu Prus misi, emvalinden resmî senedi 17896 No 26/6/935 bileceğimiz 600 tonluk gemiler de yaptnel bulunduğunu söylemiş vc demiştır kı: yasındaki bütün şuğbeleri kapatılmış ve Uçak taşıyan gemiler, gelecek yıl dü 26/6/935 mağa başlamıştır ki bunlar hakikatte, Nefer yetimlen « Hududa kadar gıdeceğiz. Hatla malları alanc edilmiştir (müsadere edil şünülecektir. Yüzbaşı O. Zihni ailesi Fatih emvaOsman oğlu Mustafa ailesi Ordu emva 1] Alman askerliği hakkmdaki bunnmız on bin kılometro olunca ana hatlar mistir). Bu yazı ile Alman askerliği hakkın linden resmî senedi 18256 No. 26/6/935 linden resmî senedi 15491 No. ?0/6/935 bitmiş olacaktır. Yahudiler hakkında yeni kararlar dan evvel çıkan yazılar 3, 7, 9, 13, 14, daki betke (makale) serisi bitmiştir. Yüzbaşı Ö. Raşid ailesi Fatih emvaAli oğlu Garib ailesi Yozgr. emvaIstanbul tramvay sosyetesi işini bir deABİDİN DJVER Berlin 26 (A.A.) Bohum, Kar 16, 18 ve 21 tarihli sayılarımızdadır. linden resmî senedi 20107 No. 2/7/935 linden resmî senedi 17542 No. 20/6/935 reccye kadar düzelttik. Sermayesıni bir lisruhe, Mannheim, Friburg, Willingen Yüzbaşı M. Ali ailesi Refaiye emvaMehmed oğlu Kâmil ailesi Ünye emva milyon 400 bin liraya kadar indirdik. urayları, Yahudilerin yüzme havuzlanlinden resmî senedi 17408 No. 2/7/935 linden resmî senedi 15159 No. 20/6/935 Sonradan bazı yeni hatlar için sermaye na girmesını yasak eüniştir. Teğmen Mehmed ailesi Keskin em Ali oğlu Murad ailesi Rize emvalingetireceklerini söylediler. Bir Türk lirasıBerlin 26 (A.A.) M. Göbbels, valinden resmî senedi 18170 No. den resmî senedi 15056 No. 20/6/935 nı 26 îsviçre frangı sayarak sermayeyi özel komiser M. Hans Hinkeli Alman15/6/935 Hasan oğlu Hüseyin ailesi Sürmene on milyon liraya çıkardılar. Bunu da dü yada oturan ve âri ırktan olmıyan ya Yarbay S. İzzet ailesi Ordu emvalin emvalinden resmî senedi 16965 No. zelttik. Şirket yenı hatlar bahanesile bi bancılann fikir ve san'at faaliyetini konden resmî senedi 17725 No. 17/6/935 20/6/935 letlere üç buçuk kuruş zammetmiştir. Kur trola memur etmıştir. Teğmen İhsan ailesi Fatih emvalin Ali oğlu Hasan ailesi İnebolu emvatardığımız bir milyon 700 bin lira budur. Hinkel, Nazi cereyanına ilk katılan den resmî senedi 16438 No. 15/6/935 linden resmî senedi 17530 No. 20/6/935 Vaziyeti adaptasyon mukavelesine irca lardan biridir. 1923 Münih ihtilâline işTeğmen H. Sami ailesi Edirne emvaReceb oğlu Hasan ailesi Saray emvaettik. Şirketi almak isteyince bir milyon tirak etmiştir. Hinkelin şiddetli bir Yalinden resmi senedi 18474 No. 18/6/935 linden resmî senedi 15821 No. 18/6/935 400 bin lira üzerinde konuşacağız.» Almanyanın en yeni ve seri kruvazörü Leyipzig hudi düşmanı olduğu söylenmektedir. Teğmen M. Eşref ailesi Ankara em(Arkası 9 ııncu tahifede) Tayyare kupası maçları Yarınki sayımızda Nüzhet Abbasın miihim bir yazısı lalkan olimpiyadları için bir bülten çıkarılıyor T. I. C. I. ATLETİZM FEDERASYUNU Şark Demiryollarının da | Almanyada Yahudi ve satın alınması muhtemel katolik aleyhtarhğı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog