Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURfYET 37 Temmnz 1935 Rossiterin karısı İngilizceden Duymadıklarımız ve bilmediklerimiz İMECGÜN İBİD FlkPA Taş Casusluk tarihinde tazelenen bir sahife: 6 Mister Whitney, Amerikanm en lâ oldu. Ona nekadar çok defa yal güzel bir yeri olan Palm Beachta bir vardım. Birkaç kere oyunu bırak Bizim türkçede bir terim (tabir) varmağa gayret etti. Fakat mümkün de Nevyork civarınkumarhanenin sahibi idi. dır: «Filân adam, falancaya taş çıkardı.» Onun kumarhanesi Monte Kar ğil. Bu iptilâ onda herşeyden kuv daki büyük cam derler. Bu da, filân adam, falancadan lonun meşhur kazinosuna rekabet vetli idi. Ve işte nihayet bütün va fabrikalarmdan bibaskın çıkh demeğe gelir. edebilecek bir güzellik ve konfurda rımızı bir günde feda etti. Esasen rinde, birkaç ay Bir tarihte ahmaklığı, edebsizliği ve idi. Oraya gidenler muhakkak ki rehine konulmuş olan evimiz satı danberi, fizik âlimşirretliğile ün almış bir adam varmış. her masada en meşhur şahsiyetleri lacak, mektebde iki kızım var, on lerinden mürekkeb şey öğrenmek istiyordum. Fakat, o zaHakiki Matmazel Doktör Ölmüş. Bir oğlu kalmış ki, babasına rahlan mektebden alacağım ve kendiın bir heyet ve bir agörebilirlerdi. met okutacak kadar ahmak, edebsiz ve Oscar Rayin yazısı, 1935 adlı gaze manın genc kızlarını fazla alâkalandıraa mele grupu dün Mister Whitney kendisi oyun sa çalışmağa mecbur olacağım. şirret çıkmış. Bir gün, bir mecliste, ba tede, «Matmazel Doktörün hakikî sırrı» şeyler, bana boş ve manasız göründü. lonlarında pek görünmezdi. Ve kadın daha neler, neler söy yanın en büyük muakkar avnası basını tanıyanlardan biri buna: diye tefrika edilmeğe başlayınca kaç yıl Ailemin arzusu hilâfına, lise derslerini O kendi minimini yazı cdasmda Iüyordu. Ve Whitney bütün bu hi nın soğumasına nezaret etmektedirler. Babanız merhuma taş diktiniz mi? dır, maceralarını büyük bir merakla ta takib için müsaade aldım. Lise tahsilim oturur. Ve müessesenin kârını kon kâyenin içinde en fazla herneden 2 ikincikânun 1934 te kalıba dökülen her zaman kolay olmadı. Diye sorunca, orada hazır bulunan kib ve ffetkik ettiğim bu kadına dair yetrol ederdi. Işte gene bir sabah böy se iki kız çocuğunun tahsilinin ya bu muazzam adese kalıbdan, ancak öni şeyler öğreneceğımi sanıp sevinmiştim. Lise ve Üniversitede tahsil ediyor le oturup hesabları kontrol eder rım kalmasma müteessir olmuştu: nümüzdeki teşrinievvelde çıkarılabile (Haşmet), ötekinden tez davranıp: Kendime tayin ettiğim amaca (hedeken Livreli bir uşak içeri girdi. Ve Hayır efendim.. Taş dikmedi am Fakat bu yazıda Berndorf tarafından Dinleyiniz beni madam dedi. cektir. Müessesemde böyle bir hâdisenin Dünyanın en büyük teleskopuna ta ma, maşallah taş çıkardı... cevabmı ver yaradılan hayalî kahramanm maceralan fe) üç yıl içinde varmak istiyorsam, buona: nı, daha sönük bir şekilde görünce ve nun için sıkı çalışmak, benim yaşımdaki Madam Rossiter sizinle konuş cereyan etmesi beni müteessir etti. kılacak olan bu adese, yirmi bin kilo a miş. Kocanızın kaybettiği parayı iade e ğırlığındadır. Bu adesenin yapılması iMatmazel Doktörler, üçe dörde çıkarı kızlarm yaptıklan gibi balolara ve suamak istiyor, dedi. relere gitmekten vaz geçip eski yunanca çin otuz sekiz ton hali zevebanO John Rossiteri tanırdı. Bunun deceğim. Sefihin birine sormuşlar: «Dünya^a lınca inkisan hayale uğradım. Anladım Kadının gözleri sevincle ve min da cam kullamlmıştır. için karısını kabul etti. Fakat kapıki bu Fransız yazıcısı da, bize Alman ile lâtince derslerine dalmak lâzımdı. en büyük dileğin nedir?» Zevki bırakıp derslerime çalışmaya deBu adese, Kaliforniya, Palorma dan içeri giren kadm daha bir söz netle dolmuştu. casusluk tarihinin yeni ve gizli bir sahiO da: vam edecek enerjiyi gösterdim ve Kar Siz ne iyi adamsımz, diye ke dağımn tepesinde bulunan rasadhaneye, söylemeden ağlamağa başladı. Yük Babamm katledilmesidir.. demiş. fesini değil, kısmen kendi hayalinin do lsruhede muvaffakiyetle imtihanlarımı keliyordu. sek sesle ağlamıyordu. Kendisini zorbilhassa yapılmış bir vagona yükîene ğurduğu ve kısmen de başka muharrirverdim. Lise tahsilim esnasında, büyük Neden? O kadar iyi bir adam olduğu mu rek götürülecektir. Fevkalâde parlak o]a tutuyor. Buna rağmen gözlerin lerin uydurduklan masallan anlatıyor. tarihî vak'alarla bunların sebeblerı ve Diye soronca d a : den yaşlar boşanıyordu. O bu yaş hakkak mıydı?. Bu bir parça da iyi lan bu adese yerine takıldıktan sonra, Filvaki, Fransız yazganının hikâyesi, lan mendilile durmadan silmekte i bir iş adamı olduğuna delâlet etmı ay ve Meriç yıldızı gözle görülür gibi Katledilirse, hem diyetine, hem de Matmazel Doktörleri çoğaltmak suretile münasebetleri, yeni devletlerin teşkilâh hassaten alâkamı çekmişti. Onun için yor muydu? Insanların kendi işlettiği tefrık edılecektir. di. mirasına konanm.. cevabmı vermiş. işi büsbütün kanştınyor. Muhakkak olan îiyasal bilgilerde uzmanlık (ihtısas) peybir kumarhanede iflâs etmesi, bu Wells'in mecmuası Böyle bir manzara hiç te güzel deÖTÜKÇÜ birşey varsa, yalnız, yarıresmî Alman da etmek istedim. Bu yüzden bir çok üğildi. Ve kumarhane müdürü ne za müessese için hiç te iyi bir reklâm olkaynaklarındaki Matmazel Doktörün niversitelere devam ettim ki bunlar araBundan birkaç sene evvel meşhur tnmazdı. man yolunda böyle mustarib hakikî ve ötekilerin uydurma olduğudur. sında en ziyade Friburg, Lozan ve Bergiliz muharriri Wells, Henley isminde çehreye rasgelse yolunu çevirir ve Yalnız bir şartım var madam bir arkadaşile birlikte bir mecmua telin Universiteleri vardır. Matmazel Doktör kendini başka taraflara giderdi. Fakat bu de dedi. Kocanız bir daha bmada oy sis etmişlerdi. Wells, o tarihte de gerçi nasıl anlatıyor? fa o da nasıl olduğunu anlama namıyacak. 1913 yılında Badedeki Friburg Ünibüyük bir şöhrete malikti. Fakat kim mıştı. Ağlıyan bu güzel kadm, Size vadederim, efendim. Hakikî Matmazel Doktörün, kendi versitesinden doktorluk diploması aidım. omerhametini tahrik etmişti. Ve ona parayı verdiği zaman bilir nedense, bu mecmuaya ancak bir kalemile çizdiği hakikî çehresini görmek Sonra Berlinde bir staj yaptım. nun O daha ağzını açmadan Whitney ona kadm iki ellerine birden sarıldı, bu tek abone kaydedebildiler. ıster misiniz? Oyle ise aşağıki saurlan Bu esnada Büyük Harb patladi. O Bir gün gazete idarehanesinde otu elleri göz yaşlarile öpüyordu: acımağa başlamıştı. okuyunuz. günlerde, yaş ve cinsiyet farkı olmaksıBelediye Istanbul çöplerini, medenî rurlarken, sokaktan bir cenaze geçti Allah sizi takdis etsin. Kadm anlatmağa başladı. Kocası Almanyada, harbden sonra, Alman zm, memleket hizmetme koşan bütün ğini görmüşler; iki ortak endişe ile bir bir şehre yakışacak şekilde ve hiçbir sızıl*** çarşamba günü yani bundan bir gün resmî vesikalanna dayanarak Büyük Almanlar gibi, benim de yalnız bir dütıya meydan yermeden toplatmak ve imevvel kumaıda kaybetmiş. Mister Whitneyin tenbihi üzeri birlerine bakarak: Harbin kocaman bir tarihi yazıldı. Bu şüncem, bir tek ihtirasım vardı: Yurdu> Sakın bu bizim abonenin cenazesi ha etmek istemektidir. Bu işe istekli herMüessese direktörü: ne adamları John Rossiter gelir geltarih, kara, deniz, hava harblerine ve ma hizmet etmek. olmasın, demişlerdi. hangi bir şahıs ve sosyeteye de çöpleri Ne kaybetti, diye sordu mez ona haber verdiler. gizli harb denilen casusluk faaliyetine Seferberliğin ilk günlerinde vermeğe hazırdır ve bunun için hiçbir pa Otuz bin dolar. Direktör hemen yerinden fırladı, Romancıların cemlyeti dair müteaddid kısımlara ayrılmıştır. Bu Seferberliğin ilk günlerinde Berlin ra istiyemiyeceği gibi her sene de çöp Otuz bin dolar mı?... daha dün karısına parayı vermiş ve Zabıta romanları yazan muharrirler için sarfetmekte olduğu 500 bin liranın büyük tarihin, 1931 yılında, Münihte garlarında çalışan yüzlerce kadın ara O kadar büyük bir servet de kocasının bir daha bu müesseseye basılan kocaman cildlerinden bir tanesi smda ben de vardım. Gelip geçen trenLondrada bir cemiyet kurdular. Bu cedörtte üçünü de vermeğe razıdır. ğil, belki efendim. Fakat bizim va gelmemesini söylemişti. Parası ol de casusluk, casuslukla mücadele ve lerdeki askerlerimize ağır kovalarla su miyet erkânı, muntazaman ziyafetler rımız, yoğumuz bu otuz bin dolar mıyan insanlar kumar oynıyamaz Belediye 18 ağustosta Frakfurtta top gizli istihbarat servisine aid olup resmî tertib ederler ve bu ziyafetler, halkın taşıyorduk. îstasyon nhtımlannda bir dı. lardı. lanacak olan arsıulusal çöp kongresine İs ve hakikî Alman ve Avusturya Macar merakmı celbeder. En son defa verilen yandan su taşırken öte yandan da, seferSalona girdi. Genc adam rolet maWhitney, John Rossiteri tanırdı. ziyafet bundan 25 yıl evvel ölen meş tanbul şehri namına delege olmak üzere vesikalanna ve düşmanların ele geçirilen berlik bittikten sonra, memleketıme fayBeş senedenberi her mevsim buraya sasının başında. Müessese sahibi ne hur bir caninin şerefine verilmiştir. Temizlik İşleri ve Makine ve Sanayı bu gibi evrakma istinaden yazılmıştır. dalı olmanın yollarını ve çarelerini dü gelirdi. Adeta dost olmuşlardı. Bir zaketle: şubesı Direktörü Nusratı göndermeğe ka Muhtelif kısımlara ve fasıllara ayrılmış Ziyafette, caninin Londra müzesi taşünüyordum. O zaman tahhime ve ka Allo. John Rossiter sizinle bibirlerini uzaktan bir (hallo!.) ile serafından hedıye edilen, balmumundan rar vermiştir. Nusrat, kongrede, büyük olan bu muazzam eseri yazanlar, Alman dınlığıma lânet okuyor, politika ve ekolâmhyacak kadar teklifsizdiler. Mü raz konuşmak istiyorum. Bir daki heykeli sofranın en başma oturtulmuş, şehirlerde temizlik işlerinin nasıl görül ve Avusturya Macar ordularının eski nomi öğreneceğime tıb tahsil etmedığimessese direktörü bu adamdan hoşla ka lutfeder miainiz, dedi. Ve \air ke bu suretle cani ziyafete riyaset etmiştir. iğü, çÖDİerin nasıl toplattırıldığı, ve gizli istihbarat zabitleridir. Aralarında den dolayı kendi kendimi muahaze edinırdı. İyi bir müşteri idi. Mevsim so nara çekildikleri zaman gayet sert KUstahhk mUkâfatı bu çöplerden nasıl ve kaç türlü istifade e generaller, büyük rütbeli zabitler, casus yordum. Bütün bilgilerimi ve istidadlanr" »• •nunda hesabları santimi santimine bir lisanla: * dilmekte olduğu hakkmda geçecek olan lukla mücadele teşkilâtında çalışan hafi mı yurdumun hizmetine vakfetmeğe and Bu ne demek, dedi. Müesse öder, ve müessese hizmetkârlarına Fransanın, iki asır evvel yaşayan müzakereJeri görüp döndükten sonra bu zabıta erkânı vardır. Geçen yaz, bu kiseme bir daha gelmenizi size me büyük şairlerinden Boileauya, Kana mesele hakkmda Şarbaylığa bir rapor ve tabın en önemli kısımlarını ve en doğru içtım. iyi bahşişler verirdi. Bunu nasıl yapacaktım? Orasmı ben Fakat Whitney onun hususiyetini nettiğimi dün karınıza müessesem dalı âlimler, son günlerde «küstahlık recektir. Çöplerden istifade etmenin casusluk maceralarını okuyucularıma de kaybettiğiniz otuz bin doları ia mükâfatı> tevcih etmişler. Bu mükâ mümkün olup olmadığı, kat'î olarak an takdim etmiştim. İşte bu ciddî eserın de bilmiyordum ve hiçbir şeye karar vebilmezdi. Nekadar kazandığını, ne remiyor, bir çare bulamıyordum. Nihakadar kaybettiğini ve bilhassa büt de ederken söylemiştim. fatm sebebi, büyük şairin şu hareketi cak o vakit anlasılmıs olacaktır. «Dünya casusluğu lâbirenti» adlı fasyet, düşman memleketinde daha kolay Rossiter müessese direktörüne bir imiş: çesinin nekadar kaybetmeğe müsaid lında, Felix Bauman (Feliks Bavman), fırsat çıkacağını düşünerek hemen yöneolduğunu hiç, amma hiç tahmin e saniye hayretle baktı ve sonra: On dördüncü Lui, bir gün Boileauya, POLÎSTE kuru lâfla değıl vesikalara müsteniden, ye (cepheye) gönderilmem hakkında Kaybettiğim otuz bin dolar' kendi yazdığı bazı mısraları göstererek demezdi. Matmazel Doktörden de bahsedıyor. bir istida verdim. mı?. dedi. Fakat efendim ben ne o şairin mütaleasını sormuş. Mısralar o Halbuki işte şimdi karşısında kaAlman yazıcı, Anne Marie Lesserin tuz bin dolar kaybettim, ne de ev kadar kötü imiş ki, şair, krala şu cevaBir sürü güçlüklerden sonra, 20 ağusnsı ağlıyarak anlatıyordu: maceraları masal olduğunu kaydettıkten Evvelki gece Ayaspaşada Parkotelin Bütün hayatımızda en büyük liyim. Bu işte bir yanlışlık olacak! bı vermeğe mecbur olmuş: sonra, hakikî Matmazel Doktörün yani tos 1914 te mıntaka kumandanlığından SÜVEYDA H. derdim ve felâketim ondaki bu ipti Sizin için imkânsız hiçbir şey yok de bir kavga olmuştur. Şevket Remzi a Elsbet Şragmülierin «Büyük Harbin bil yazı makinesile yazılmış ve müteaddid tur. Kötü mısralar yazmak istemiş ve dında biri refikasile burada otururlar mediğimiz taraflan» adıle yazdığı kita mühürlerle mühürlenmiş küçük bir kâğıd muvaffak olmuşsunuz! ken, başka bir masada oturan doktor bm başlangıcını aynen alıyor. Ben de,aldım. Bu kâğıdda şu birkaç satır yaBürhanettin Fehmi ile Şevket Remzi a oradan size, hakikî Matmazel Doktörün zılı idi: Kendi kendisine ceza «Matmazel Elsbet Şragmülierin özhayatını naklediyorum: rasında kavga çıkmıştır. Amerika şehirlerinden birinin polis gürce (serbestçe) ve bilâkayd ve şart Matmazel Doktörün ailesi Bu iki zat yumruk yumruğa gel müdürü, otomobilini, başka bir otomo her iki yöneyde (cephede) dolaşmasına ve gencliği bile çarptığı için, kendi kendini büyük mişlerdir. müsaade edilmiştir.» bir para cezasına çarpmış. Çarpışma Şevket Remzi bir aralık tabancasmı «Ailem, Vestfalyanın kırmızı toprakGeri hizmetleri "kumandanlığı esnasında, orada bulunan zabıta me da çekmişse de araya girilerek işin da larına sağlam surette kök salmıştır. BaMatmazel Doktör Brükselde murlan, polis müdürü hakkmda zabıt ha fazla büyümesine ve kanlı bir hâbam tarafından, zabitler, çiftlik ve İyi ingılizce ve fransızca bildığım için tutmamak suretile vazifelerinde ihmal toprak sahibleri şeceresine mensubum. gösterdıkleri için, onları da ayrıca, ta dise çıkmasına meydan verlimemiştir. Annem ise eski bir Hanover soyundan tabiî batı yöneyi (garb cephesi) mıntalimatnamenin emrettiği cezalara mah Yalnız, itişip kakışma arasında, dok dır. İlk tahsilimi Münsterde yaptım. O kalarını tercih ettim ve Brükseli seçtim. tor, ayrı bir masada ailesile birlikte o rada, büyük anamın sakın ve seçgin Burada, işgal edilen arazi genel valiiiği kum etmiş. turan ve bir ecnebi sefaretine mensub (mümtaz) evinde gayet dikkatli ve itı ve kumandanlığı kurulmakta olduğunu İfrat ama, faydalı ifrat! bulunan bir zatın üzerine düşmüştür. nah bir terbiye ve tahsil gördüm. Büyük bana söylemişlerdi. Fakat, geri hizmetBarıştırma kulesi anam, geçen yüz yıhn ikinci yansını ya leri kumandanlığı tarafından elime verilİsviçrenin bazı kantonlarında boşan Ecnebi zat, bu vaziyet üzerine «burada şamış olan kendi gencliğinin an'anele miş olan, istediğim yere gitmek müsaama vak'alarınm durmadan arttığını gö polis yok mu?» deyince, Şevket Remzi rine tevfikan, bana fransızca öğretmek desine rağmen, Brüksele varmak kolay ren federal meclis azasmdan biıi, eski bu zata da hakaret etmiştir. Biraz sonra istedi. Çünkü, birkaç dil bilmeğe büyük ış olmadı. zamanlarda İsviçrede ayrılmak ıstiyen zabıta memurları gelerek doktorla Şev önem (ehemmiyet) verıyor; onun için, Belçika payıtahtına vannca genel vakarı koca hakkmda cari olan bir usulün ket Remziyi Beyoğlu sulh ceza mah bana ecnebi dadılar ve mürebbiyeier tulilık ve kumandanhk erkânıharbiyesinin tekrar tatbikına başlanmasım teklif et kemesine götürmüşlerdir. tuyordu. Genel kültürümü artırmak bulunduğu oteli öğrendim ve ben de omiştir. Bu zatın, lâtife olsun diye ha ve yükseltmek için, tedavi maksadile git raya indım. Süel nizamnamelere ve taliBurada iki taraf ta birbiri aleyhine tırlattığı usul şudur: dava açacağını söylemiş ve özgur (ser tiği güney (cenub) memleketlerine beni matnamelere uygun bir şekilde hareket Bundan iki asır evveline gelinciye kade sık sık götürürdü. Böylece, daha ço ederek geldiğimi kumandanlığa haber vedar, Zürihliler, aralarındaki geçimsizlik best) bırakılmışlardır. cukluğumdan itibaren, muhtelif yabancı rerek bir ödev (vazife) ve hizmet isteten dolayı boşanmak istiyen karı kocayı, Esrarengiz kemiklerin mahiyeti medeniyetlerle temas etmiştim. meğe mecbur olduğum halde, Berlinde göle nezareti olan bir kuleye, on beş Malatyada kayısı harmam anlaşıldı iken müsaade almak için yaptığım deMektebden çıkınca, iki sene için beni Malatya (Özel) Buranm meşhur lan Akıncı adını alarak önümüzdeki gün kapatırlarmış. Bir tek odada, bir Şişlide Selçuk apartımanında bulunan Türingede bir pansiyona gönderdiler. neçlerden (tecrübelerden) ders almış tek yatak içinde yatmağa, bir tek is yemişlerinden kayısı bu yıl daha az ol Cumhuriyet bayramında törenle açılakemlede oturmağa, bir tek bıçak kul iskelet meselesi morgun raporuna rağmen Orada tahsilime devam ettim. Her şeyi olduğum için, bunu yapmadım. makla beraber nefasetçe geçen sene caktır. lanmağa mecbur edilen bu çift. eşya na eski Lâzıstan saylavı Sudinin şehrımıze kolayhkla öğreniyor ve gittikçe daha çok Arkası var A. D. kilerden daha iyidir. Kayısı kurusu Bundan başka bura tecimenlerinden mına ne varsa hepsi tek olan bu müşte gelmesi beklenilerek neticelendırilmiştir. (kabuk) ve çekirdek üzerine çok alış Ethem Fadilli sahibi bulunduğu büyük Yalnız bu kemiklerin muhtelif insanlara veriş yapılmaktadır. Piyasada çok is bir arsayı süel hastane yapılmak ü rek kulede, yaşıyabilmek için biribiriTecim Borsası seçimi Hava tehlikesi ve Maraş nin lutufkârlığma muhtac kalırlar ve aid olduğu anlaşılmıştır. Polisin yaptığı tekli vardır. zere bağışlamıştır. Tecim borsası yeni idare heyeti seçimi ekseriya on beş günlük mühlet bıtme derinleştırmeye göre Sudi evvelce bir ara Maraş 27 (A.A.) Hava tehlikesiTarım Bakanlığı 15 eylulde açılıp iki Bu ders yılı, İlbaylık smırlan için den ebediyen barışırlarmış. lık Tıb Fakültesine devam etmiştir. Bi ne karşı veritler (tdberrular) Maraşda önümüzdeki sah günü yapılacaktır. Seçim hafta devam etmek üzere bir hayvan den beş sınıflı ilk okullardan 359 genc naenaleyh bu kemiklerin o zamandan hararetle devam etmektedir. Bugün ilbay için seçecekle/ ve seçileceklerin listeleri 5 dakikada bir kaza sergisi açılmasını ilgili kimselere em diploma almıştır. kalmış olduğu anlaşılmaktadır. Iıkta toplanan çiftçiler ürünün gayrisafî asılmıştır. Bu listelerde seçici olarak 80 retmiştir. Sergiye yalnız binek hayvanKömür, insanlara hem para, hem haBirkaç gün evvel Derezatu köyünde kişinin ismi vardır. 36 kişi de seçilmek Yiizme bilmeden denize yüzde ikisi ve çeltiğin gayrisafî yüzde biları alınacaktır. Bu durumda bu sergi bir cinayet olmuş, Yusuf isminde biri yat bakımından pahalıya mal olan bir hakkını haizdir. rini Hava Kurumuna vermeği kararlaş girmenin cezası yalnız kısraklarla taylara mahsus ola karısını öldürmüştür. Epeycedir îstan nesnedir. İngilterede, kömür madenle Liret üzerinde dün de caktır. Kısrak ve taylar arasmda birın bulda bulunan Yusuf, köyüne dönüşte rinde her beş dakikada bir kaza olur. Dün Kazhçeşmede denizde bir faica tırmıştır. Bu karar ilbaylık hududu içinde muamele olmadı ci, ikinci, üçüncü gelenlere para mükâkarısının fena yollara saptığını duy 1927 den 1933 senesine kadar ölen a olmasına ramak kalmıştır. Burada denize tatbik edilecek ve önemli bir gelir vere fatı da verilecektir. meleden 185 i on altı yaşmdan aşağı giren İlhami isminde 8 yaşında bir çocuk cektir. Dün de İstanbul borsasında liret üzemuş, kadını kollamağa başlamış ve karinde hiçbir muamele olmamıştır. Paris ll içinde bayındırlık işleri de ilerle dın da başka köye kaçınca büsbütün çocuklar, 264 ü on altı ile on sekiz yaş yüzmek bilmediğinden kendini akıntıdan Moskovada bir tren faciası arasındaki delikanlılar ve 244 ü on se kurtaramamış ve batıp çıkmıya başlamışten gelen liret fiatlerinde evvelki güne mektedir. Bu cümleden olarak îsmet hırslanmıştır. Nihayet pusu kuran YuMoskova 26 (A.A.) Moskova yökizden yirmiye kadar olanlardır. Ayni trı. Ilhami bir hayli su yuttuktan sonra nazaran çok cüz'î bir düşüklük vardır. paşa nahiyesindeki büyük beton köp suf karısını tenhada yakahyarak kur müddet zarfında, kazaya uğrıyanlann Süleyman isminde bir genc tarafından resinde (banliyösünde) bir otokarla bir Dün Paris borsasının verdiği fiate göre rünün yapısına hızla devam edilmek şunla öldürmüş ve kaçmıştır. Katil a sayısı 158,157, yirmi yaşmdan a§ağı olkurtarılmışhr. Ilhami hastanede tedavi al tren çarpışmış, otokarda bulunanların ye bir Türk lirasının mukabili 10,06,40 litedir. Bu köprü îlbayımızın soy adı o ranmaktadır. mak üzere 987,935 tir. tına alınmıştır. rettir, disi ölmüş, yedisi yaralanmışUr. 20000 kilo ağırhğmda bir adese Hakikî Matmazel Doktör kendi hayatını anlatıyor ^ Froylayn Doktor Lise ve Universite tahsili yapmış, siyasa ve ekonomi doktorü olmuş bir kızdır Çöp kongresi Uray Frankfurt kongresine delege gönderiyor Parkotelde bir döğüş Ürün bu sene, geçen seneden az olmakla beraber çok nefistir ve isteklisi çoktur Malatya Kayısıları ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog