Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

27 Temmuz 1935 CUMHURÎYET italyan Habeş davası ızdz™™' tekrar hakeme veriliyor Çıplak ayaklı, fakat çok Zardan ince bir ahlâk... iyi harbeden bir ordu SKERÜK BAHİSLERİ 7=1 bufikirde) Yeni amac Yeni amac verildi, yurdseverîer üerif. Yalnız toprak değildir, hava da Türkün Gök Erkmeni (•) adını, kazanrmş bir soydarur» gökyüzüne bir uçak!. Dumanıru kaybeder, bir değil, on bin ocak, Biz ocak söndürmiven Atatürk kanındanızBaşımız, ta üzelden, alışık dik durmıya!. Bir elimiz yerdeyse. öteki uzar aya, Sonrasızlık ününe kavuşmuş ulustanız» Türkümüzü yer değil, gökler de dinliyecek!. Yükseldikçe, dağlarla, bulutlar eğilecek, Doğu ile batıyı, aydınlatan koldanız.. Kanadmı germezse, Bir Ingiliz muharriri «Italya, Habeşistanı alabilmek için 500000 askerle üç sene ugraşmalıdır» diyor Son sistem harb vasıtalarına malik olan İtalyan ordusuna karşı Habeşis tan kendini koruyabilecek mi? îngiliz ce News Of The World mecmuasının Habeşistandaki aytarı (muhabirı) bu < suale şu cevabı veriyor: « Japonlar gibi Habeşliler de büyüklerinin emrile ölmeyi şeref bilirler. Bu duygu dolayısile İtalyanlar karşı larında ölmeğe hazır, inadcı bir ulus bulacaklardır. Habeşistanı baştanbaşa gezmiş, ka bilelerin ellerindeki silâhları muayene etmiş, ordunun imparator önünde yaptığı resmigeçidde bulunmuş bir yazıcı sıfatile diyebilirim ki bu son Afrika İmparatorluğunu yıkabilmek için İtalHabeş tmparatoru süel Sniformayanın 500.000 askerle üç sene uğraş sile askerini teftiş ederken ması lâzımdır. Silâh fabrikalarınm son modellerini Güzel tesadüi neticesi İtalyaya bir gösterir kataloğlar daima Habeş îm îtalyan gemisile döndüm. Orada Mu paratoruna gönderilır. O da derbal bir soliniyi hare'ket edecek askerlere bir nümunelik ister ve bunu tecrübe vazi söylev verirken gördüm. Musolini de fesini ordusu başındaki mütehasîislara îtalyan ulusu ve ordusunu söylevle verir. rıle coşturmuş, cenge, hatta ölüme İmparator eskiden Adene yaptığı bir : muheyya bir hale getirm ştir. ziyaret esnasmda Ingiliz harb tayyareîtalyan ordusunu Trablusgarb sava lerinden birinde bir uçuş yapmak ıs şmda yakmdan görmüştüm. Mısır ka tediğini söylemiştir. Bunun üzerme dar bir ülkenin polislik vazifesini de kendisine mevkii müstahkem üzerinde ruhde etmiş olan İtalyan tayyarecile uzun süren uçuşlar yaptırılmıştır. İmrile görüştüm. Bütün bunlara rağmen parator memleketine dönünce derhal diyebilirim ki Romadan ayrılırken bir Fransız tayyareci heyeti getirtmiş Fransız ve îngilizler gibi daha kuv ve memleketinde tayyarecüiğm temelvetli milletlerin girişemiyecekleri bir lerini atmıştır. savaşa İtalyanlarm nasıl olup ta girişGeçen senelerde Habeşistana en çok tiklerine hayret ediyorum. îtalya Af levazımı harbiye satan devletler Çe rikaya kuvveÜi bir ordu göndermiş koslovakya, Almanya ve Belçikadır. Bu bulunuyor. devletler kredi açmışlar, hatta kahveyi Fak§t unutmamalı ki Habeş kadm para yerine kabul etmişierdir. lan bile cenge elverişlidirler. Yıyece Sağlam bir membadan aldığım ha ğini yalnız avladığı kuşlar ve hayvanberlere göre bu sene kânunusani üe nilarla temin eden bir ulus, hedefini dasan ayları arasında Habeşistan 10,000 ima bulabilecek bir ordu vücude geti mavzer, 2,000,000 fışek, 200 makmelitürir. fek ithal etmiştir. Son sistem tayyareler, gaz bomba Almanya birçok gaz ve seri ateşli lan, tayyare düşürücü toplar ve ma toplar göndermiştir. kinelitüfeklerle mücehhez, İsveç ve BPIHabeş Sü Bakanı, kendisile son gö çikalı mütehassısların kumandasında rüşmem esnasında 350,000 kışüıîr mü ve pek çok emeklerle vücude getiril kemmel bir ordunun silâh altında bu miş, 50 bin kişilık Habeş ordusunu gor lunduğunu sö'yledi ve on btş gün için düm. Bu orduyu vücude getiren ecne de bunun 800,000 kişiye ıblâğa ulu biler iftihar ediyorlardı. tabıleceğini ilâve etti. Habeş împaratoru aç gözlü Avrupa Bütün Habeş aşiret reisleri İmparadevletlerinin ülkesine göz dikmiş ol tora yardun edeceklerini, kendi kuv duklarını bildiği içindır ki Uluslar Ku. vetlerile harbe iştirak eyliyeceklerini rumuna dahıl olmağa gayret etmiştir. geçen hafta parlamentoda yeminle te Ayni zamanda yedi senedenberi ordu min ettiler. Harb olursa, tanbur ve sunun kuvvetlenmesi için birçok emek zurnalarla halk silâh altma davet ediler sarfetmiştir. Bu maksadla Avru lecek, geceleri ateşler yakılacak ve büpadan mümkün olduğu kadar çok silâh tün memleket az bir zaman içinde sialmış, mütehassıslar vasıtasiie ordusu lâh başına koşuşacaktır. Habeş süva nu modern bir hale getirmeğe gayret rilerini uzun bıçaklarile hücum eder etmiştir. Bu arada Habeş askerlerı Av ken görmek üısanın üzerinde pek mütrupa ordularının askerleri gibi giydi hiş bir tesir bırakıyor. rilmiş, kendılerine elbise ve ayakkabı Acaba İtalya tayyareleri bu milleti verilmiştir. Fakat ilk yurüyüşten son mağlub edebilecek midır? Gorüştüğüm ra askerlerin ayakkabılanm el]erinde İtalyan tayyarecileri 400 mıî mesafeds taşıdıkları görülmüştür. iîu suretle bu bulunan payitahti 8.000 kadtmeden bomçöl" çocuklarıran çıplak ayakla daha ıvi balamak kabil olamıyacağım s^yledi yürüdükleri anlaşılmış, ayakkabısız, fa ler. Son sistem bomba tay\areleri bu kat iyi yürüyen bir ordu vücude geti uzun seyahati bomba ile yüklü olarak rilmiştir. yere inip benzin almadan yapamazlar. Habeşistanın arazisi öyle dağlıktır ki Acaba tanklar bu dağlık arazide da bir çift ayakkabı üç günden ziyade da ha îm müessir olacak? Gene hayır! yanmaz. Hücum eden bir ordu için bu Çünkü Habeşliler çete muharebesi ya da bir meseledir. pacaklardır.» Bir sabah gazetesi Atinadan bir tel graf alıyor: «Selânikte beyaz kadın ti careti yapan ve iki evi idare eden iki kadm, bu yolda şimdiye kadar görül memiş bir usule müracaat ederek, kendilerine müşteri temin etmek istemiş lerdir. Bu kadınlar şehrin tanmrmş kimselerine, yeni açtıkları müesseseleri ziyaret için davetiyeler göndermişlerdir. Davetiye alanlann bir kısmı polise şikâyet etmişlre, Müddeiumumî de yir minci asır ticaretinin en mühim vası talanndan biri olan reklâm işini pek hususî meslekleri için kullandıklann dan dolayı bu kadınları marıkemeye vermiştir.» Ne yüksek bir ahlâk örneği... Diye ceksiniz ama, hata edeceksiniz. Bu iki kadınm bu iki evi işletmesi anlı şanlı ahlâka sığar da, reklâm yapmalan ne den sığmaz?.. Atina Müddeiumumisinin mukaddes, mübarek ahlâkmı, gizli bir bomba gibi fitüliyen, fuhuş evinin açılması değil, yirminci asır medeniyetinin bir vasıtası olan reklâmın bu zelil işlerde kullanılmasıdır... Ne büyuk cüret!.. Ne eşsiz küstahlık!. Yeni silâhlarla silâhlanan Habeş askerleri hudjuda gönderilmek üzere Adisababa istasyonuna sevkedilirlerken (Baftarafı 1 incı tahıfede) ratoru, Parisuar gazetesinin Cenevreye gönderdıği özel aytarına aşağıdaki diyevi vermiştir: «Uluslar sosyetesinin kararma güve nim vardır, hele Fransa ve İngiltere haklı taraftan, yani bizim tarafımızdan olursa. Fakat Italyadan yana toprakça veya ekonomik hiçbir imtiyaz mümkün değil dir. Ve eğer harb başlarsa ordumun ilk neferi ve askerlerimin akibetine ortak olacağım.» İmparator îtalyan nezimetinin muhtemel olduğunu söylemiş ve sebeblerini saymıştır: 1 îtalyan ordusu Fransız ve îngiliz Somalileri tarafından ikiye ayrıl mıştır. 2 îtalyan kıtaatı yüksek dağlarda şüphe edilemiyecek zorluklarla karşıla şacakür. 3 Gajen çölünde içilebilecek s u yoktur. 4 Birçok Somalili ve Eritreli İtalyan kıtaatını terkedecektir. imparator, silâh üzerine ambargo konulmasmdan ve Belçika, Çekoslovak ve Amerika firmalarile olan mukavelelerin bozulmasmdan dolayı teessürlerini bil dimnisrir. rilmesi için istenilen müsaadelerin reddi hakkında Ingiliz hükumetinin verdiği karar, muvakkattir. Kesin olarak tatbik edildiği takdirde bu karardan, silâh fab rikalan olmıyan Habeşistan zarar görecektir.» Times, İtalyan Habeş anlaşmağliğına banşçı bir çözge bulunamazsa, bu meselenin yeniden inceleneceğıni ilâve etmektedir. Uluslar sosyetesi konseyi, harb etmeleri muhtemel olan ülkelere silâh ihra catı meselesi ile de meşaul olacakhr. Ülkümüzde bir yılın, bin yıllık değeri var!. Bir adım kazanc bile çetin savaştan doğar, Devrimde cok kıskancız, Kamâlist budundanız. İlerü. Ey Kamâlist başladı yeni savaş!. Kanımız Türk kanıdır, dolaşmaz yavaş yavaş!. Bu yeni yanşta da geçeceğiz en öne!. Gönül verdik ülküye, Atatürk, İnönüne!. MÜNİR MÜEYYED BEKMAN (•) Tanrıkut = Gök Tanrısı. Müddeiumumî haklıdır... Fuhuş ya pılır ama, reklâm edilmez... Onun ahlâk çerçevesinde yeri var dır... Hem de <içtimaî bir zaruret» saçmasile, asırlara dayanan bir kökü var dır. Beyaz kadın ticareti bu ağacm. bütün ülkelere kol atmış dallarıdır... Bu büyük ticaret, büyük sanayi gibi, yirminci asır medeniyetinin en kârlı iktısadî şubelerinden biridir. Stok pa zarlarında olduğu gibi bu pazarlarda da sipekülâsyon ve rekabet hâkimdir. Bu müesseselerin ajanlan bir memleketten bir memlekete kadm taşır, kadm sa tarlar. Hangi payitaht eski Babile daha çok benzer, orası meçhuldür. *** Malum olan bir şey vardır. Avrupada resmen siyah köle ticareti memnudur. Fakat bütün zâhiri teşebbüslere rağmen beyaz kadın ticareti mevcud dur ve revacdadır. Fakrin, zaruretin, içtımaî birçok sebeblerin bu ağ içine düşürdüğü kurbanlar, Somatraya, Cava ya, Çine, dunyanın her tarafına bir meta gibi sevkedikrler.. *** Atinalı Müddeiumumî hakhdır. Fuhuş evlerinin açılmasına, bazı şartlara göre kanun yer verir.. Bu «içtimaî zaru ret», ahlâka da sığar... Amma ki rek lâmın bu işlerde yeri yoktur... Bu ka dar kuvvetli bir ahlâka dayanan bir zihniyetin karşısmda, bu hükme karşı el bağlayıp, hak vermekten başka di yecek ne kalır?.. SABlHA ZEKERİYYA Amerikanın fikri Vasington 26 (A.A.) M. Noıman Davis, Uluslar Sosyetesinin, Habeşîtalyan anlaşmazlığına banşçı bir çözge bulmaga muvaffak olacağını söylemiştir. M. Davis, Fransanm, îtalyaya arka olmak için Uluslar Sosyetesinden ve îngiltereden aynlmasının hıç muhtemel olmadığını ilâve etmiştir. Maçek îçin Zağrebde yapılan tören Sırblarla Hırvatlar arasında ihtilâf yok Belgrad (Özel) Hırvat önderi Maçekın doğuşunun elli altıncı yıldönümü münasebetıle Zağrebde ve diğer Hırvat şehir ve köylennde törenler yapümıştı. Maçekın bütün öğütlerine rağmen birkaç kanlı hâdise olmuştur. Bunların içinde en mühımmı Zağrebde Metropol oteli önünde geçmiştir. Hırvat bayraklan ve mızıka ile dolaşan halk otelın Hırvat bayrağı çekmedığini görünce kapısında toplanarak otele de bayıak çekilmesıni istemiş lerdir. Buna razı olmıyan otel sahibinin adamlarile bir Hırvat grupu arasında kavga çıkmış ve buna girişenlerden birkaçı hafıfçe yaralanarak hastaneye kal dınlmışlardır. Hırvatistandaki Sırblarla Hırvatların aralan siyasa bakımmdan Sırb kilisesine Hırvat bayrağı çekecek kadar çok iyi iken bu hâdisenin çıkması evvelâ hayret ve endışe uyandırmışsa da sonradan kavgayı çıkaran Sırbların bu iş için Belgraddan hususî olarak geldikleri anlaşılmışür. ttalya Cenevreden ayrılacak mı? lngiliz Somalitinde bir hâdiae Paris 26 (Özel) Stefani ajansı na göre Ingiliz Somalisi hududunda da bir hâdise çıkmış., üç Ingiliz tebeası öl d';rü!müştür. M. Eden de Cenevreye gidecek Londra 26 (A.A.) Uiuslar sos yetesi konseyinin gelecek toplantısında İngiltereyi M. Eden temsil edecektir. Yeni sevkiyat Napoli 26 (A.A.) «Biancamano» vapuru dün Napoliden yola çıkmıştır. Bu vapur, doğu Afrikasına, mitralyöz grup Roma 26 (A.A.) İtalya hükumeti, Uluslar Sosyetesini bırakmadan, doğu A ıkasında kendifine hareket özgürlüğü verilmek suretile kabule değer bir kotarma yolu bulunması mümkün olduğunu sanmaktadır. Hükumet çevenleri, Japonya tarafından Çinde yapılan hareketlere karşı daha az şiddetle protesto edıldiğini kaydetmektedırler. Ingiliz kabinesinin Habeşistana silâh ihracah için müsaade vermekten çekindiği dakikadanberi îtalyan kamoyu İngıltereye karşı daha müsaid bulunmaktadır. Söylendiğine göre M. Eden, Cenevrede itidal göstermek hususunda talımat almışhr. tngilizler Ahikada harb çıkmasını niçin istemiyorlar? Viyanada çıkan Nevye Fraye Prese IKtiyacdan fazla bu£dav geliyor larına mensub J\J subay ile I IUU asker ve n ı .n r . . . . . , ... • '] c .... . , , , ,cn L ı Londra muhabirı tarahndan ogrenıisomurge kıt alarına mensub IJV subayla .... .. t ... , . . . D ı t. , AnA dıgme gore Ingiliz kabınesı Komadakı ö n n c Hava durumu Dün en çok sıcaklık Diyarbekirde idi 15 bin liralık define 1100 liralık masraftan sonra birsev cıkmadı Karadeniz kıyılarmda Rize, Giresun ve Samsunda olmuştur. Metre kareye Rizede 14, Giresunda 2, Samsunda 1 kilo gram yağış suyu ölçülmüştür. Gökyüzü Trakya ve Ege alanlannda açık, hava sıcaklığı bir gün b'nceye göre buralarda 2 derece daha yüksektır. Orta Anadoluda gökyüzü bulutlu, hava sıcaklığı bir gün evvelkine göre 27 derece daha düşüktür. Yurdda bugün en yüksek sıcaklık Diyaribekirde 40 Malat yada 39, Adanada 36, Kilis ve Naztllide 34 derecedir. Ankara 26 (A.A.) Tanm Ba kanhğı Meteoroloji En^titüsünden: Bu sabah saat 4,25 te Bahkesirin 25 kilometro kuzeyinde Kesutta ve saat * 4,55 te îstanbulda 10 saniye devam eden ^ deprenmeler duyulmuştur. Zarar yoktur. polanna taşınmıştır. Çin Kültür Bakanlığı tarafından eserleri götürmeğe memur edilen Ankara 26 (A.A.) Tarım BakanBursa (Özel) Bir Rum Izmirli ÇuangŞangYen yolculuğunun norIığı Meteoroloji Enstitüsünden: Celâl adında birine mektubla başvurarak mal geçtiği hakkmda hükumetine raBugün yurdda yağış yalnız kuzeyde İstiklâl Harbi esnasında 15,000 altınîa por vermiştir. pek çok mücevheratı Bursanm Yenişehir ilçebaylığında ve Mecidiye köyü civa nnda bir yere gömdüğünü bildirmiş ve bu yerin bir de krokisini göndermiştir. Borsada dün buğday fiatlerî bir gün evveline nazaran biraz daha düşüklük göstermistir. Bu, son günlerde her gün iistüste fazla buğday gelmesinin normal bir sonuncu (neticesi) telâkki edilmektedir. Nitekim dün de gelen buğday şehrin ihtivacından 90 ton fazlaydı. Romadaki gösteriler r> • • £ / A A \ >. »«• Dün Borsada yumuşak buğdaylar 6 Pans 26 (A.A.) Matııı gazetesıkuruş 27,5 paradan 6 kuruş 32,5 paraya kadar, sert buğdaylar da 4 kuruş 22 pa nın Roma aytan, dun süel kuvvetlerın radan 5 kuruş 10 paraya kadar satılmış Arrıkaya hareketi esnasında yapılan coşkun gösterileri anlatmaktadır: tır. «Göstericiler, İngiltere, Japonya, U luslar sosyetesi ve Habeşistana karşı ya Çin sanat eserleri zılarla dolu ilânlar taşıyorlardı. Habeş Londra 26 (A.A.) Suffolk krumeselesinde dostça bir rol oynadığı, buvazörü Çin sanat eserlerini dün karada herkesçe büinen Fransa, alkışlanı raya çıkarmış ve eserler Akademi deyordu. 800 nefer ve ayni zamanda 600 uzman (mütehassıs) işçi ile önemli miktarda harb gereci (malzemesi) götürmektedir. Biancamano vapuru, Mesinaya uğn yarak ayrıca 21 subayla 580 asker yükliyecektir. Bu suretle 200 den fazla subay ve 3000 nefer taşıyan vapur, îtalyan So malisinde Mogadiçyoya gitmektedir. Burdurda Hava tehlikesi için bir toplantı Burdur 26 (A.A.) Bugün Halkevi salonunda Hava tehlikesi için Ilbayın başkanlığı altmda yapılan toplantıda bu tehlike İlbay ve Antalya saylavı Rasih Kaplan tarafından anlatılmış, Burdur halkı büyük bir ilgile bu yönde çalışmağa hız almış tır. Her yurddaş kudreti yetiminde üye ve yardımcı üye yazılmaktadır. Izmirli Celâl Maliyeden aldığı ruh satnameyi çöstererek bu defineyi aramrya gitmiştir. Yenişehir ilçebayı, jandarma kumandanı, maarif memuru ve malmü diiründen mürekkeb bir heyet Mecidiye köyüne giderek krokide gösterilen yerde araştırma yapmışlar, fakat bir şey bulamamışlardır. Izmirli Celâl bu uğurda 1100 lira harcamıstır. Uşakta yedek Subaylar atlı gezinti yaptılar bir Adana mektebliieri kambdan döndü Adana (Özel) Lise ve Muallim Mektebinde tahsil gören Renclerimiz, genel sınamalardan sonar süel kamp lara çıkmışlardı. Kamp müddetini bitiren bu gencler, süel muzika ile şehrimîzde îvî bir gösteri yaptılar ve çok beğenildiler. * Lehistanm yaptığı istikraz Varşova 26 (A.A.) Resmî Gazete Finans Bakanlığını yüzde altı faizli ve hâmiline yazılı 50 milyon zelott tutarında 14 odunç akdi hak kindaki kararnamesini neşretmigtir. Uşak (Özel) Usakta mevcud o tuzdan fazla yedek subaylar geçen pazar Uşakın on beş kilometro kuzeyinde Kurtsuyuna kadar ath bir gezinti yap mıslar, ak«ama kadar hosca vakit geçirilmiş ve eski savaş hatıraları anılmıştır. Gidilen Kurd köyündeki su İstanbulun kavnak sulannı aratmıyacak kadar güzel ohıb Uşaka hayat vermektedir. Her sene bu ayın ilk pazarı Yedek subaylar günü olarak onaylanmıştır. Yapılan törenlerde kral aleyhinde ve yaşasm Hırvat devlet Başkanı Maçek dive bağırıldığı rivayetleri çıkmışsa da bunlann yalan olduğu anlasılmıştır. Yaralananların hastanelerden cıkmak üzere olduklan temin edildiği gibi sayılannm bütün Yugoslavyada on üç kişiden fazla olMuharebe ne netice verirse versin be madığı resmen bildirilmektedir. Metro y a z , a r l a H a beşlerin enn ordulan arasında pol oteli camlannm kınlma«ından baska eğinden Afnkadaki c e r e y a n eedeceğinden deC cereyan da hiçbir zarar ve ziyan yoktur. Memletemlekelerin halkmı ciddî surette hareke^e kette asayiş mükemmeldir. getirecektir. Böyle bir halin tazammun edeceği tehlikeler önünde İngiltere hüUşakta lik hıaçlan bitti kumeti lâkayd kalamaz. Habeşistanın îngiltereye tâbi memleUsak (Öze\) Uşakta lik maclari ketile 2,000 mil uzunluğunda müşterek «»nuçlanmıs ve (Gencler Birliği) Ergehududu vardır. Ayni zamanda Nılin nekon ve Turan kulüblerini büyük farkmembalan Habeşistandadır. Bu memle l arla yenrreV UsaV şampivonu olmustur. İtalyan gazetelerinin ketin İtalyanm siyasi cihetten kontroL alJaponyaya hücumu tma girmesi îngiltere ile îtalya arasmna kömür vermemeği kararlaşürmış Roma 26 (A.A.) Giornale d'ltal daki dostlukla telif olunamaz.» lardır. ya italyan Habeş anlaşmazhğını Ulusttalyan parast tehlikeh Kömür ihracatçılannın bu kararuı lar sosyetesine götürmek için yapılmakta giinler geçiriyor dan sonra diğer baslıca ihracat firma olan harekette ve bu anlaşmazlıkta Ja Londrada çıkan <Deyli Ekspres> galan da liretin düşmesile alacaklarının ponyanm muhtemel durumundan bahse zetesi yazıyor: derek diyor ki: «îtalyaya mal satan İngiliz kömür ve tehlikeye gireceği düşüncesile îtalyan «Devletler, bu meseleyi Uluslar sosye emtia ihracatçıları gönderdikleri mal firmalarile olan alışverişlerini mümkün tesinin yargıçhğına sunmadan önce Ja ların bedellerini tediye hususunda kar mertebe kısmaktadırlar. ponya Mançuriyi ele geçirirken ne için sılastıklan gevşeklikten dolayı son günİtalyanm Habeşistan macerasında bu sosyetenin seyirci kalmış olduğunu an lerde ciddî surette kuşkulanmağa baş rapmağa mecbur olduğu sarfiyat de lamışlardır. latmaktadırlar. vam ettiği takdirde liretin düşmesine Japonyaya gelince, komşusunun top Mayıs nihayetinde îtalyan firmalan muhakkak nazarile bakılmaktadır. raklarına saldıran bu memlekerin İtal nın İngilteredeki ihracatçılara olan Doğu Afrikası memleketlerinden alıyan Habeş anlaşmazlığında tüze adına borcları yekunu 452.000 İngiliz lirasına söz söylemeye hakkı yoktur. Japonyanın baliğ olmakta iken 10 temmuzda bu ye nan haberler îtalyanlarm oralardan büher ne sekilde olursa olsun bu işe karış kun 1,356.000 îngiliz lirasma çıkmıştır. yük mikyasta etlik hayvan ve sair hu» ması yalnız italyaya karşı bir düşmanlık Bu tarihten itibaren ise bu alacağın da bubat satın almakta olduklarım ve bu hareketi olmak ile kalmaz. Ayni zamanha fazla kabardığına şüphe yoktur. Yal yüzden Konva, Tanganika, Cenubî Af • da JaDonyanın ekonomik ve Avrupa anız kömür ihracatçılarının alacakları rika, Sudan ve Mısırda büvük bir ticaleyhinde amaclarla Afrika uluslarının birkaç yüz bin İngiliz lirasım bulmuş rî hareket basladığım bildirmektedir. topraklannı ele geçırmek icin beslediği yeîtalyanlar 400 mil mesafede kâin ni emperyalist düşüncelerın bir belgesı tur. Monbasadan çok miktarda su almaktaVapurlara ihraktye için verilen kö dir. mür paralarının tediyesi o kadar ge dırlar. İngiltereden silâh ihracı yasaği Satıcılar tarafından bütün bunlar içül cikmiştir ki kömür tüccarlan peşm paLondra 26 (A.A.) Timeâ gaze ra verılmedıkçe veya bir banka garan pek fahiş ücretler istenmekte ve pe^in tesi yazıyor: «İtalya ve Habeşistana silâh gönde tisi gösterilmedikçe İtalyan vapurları para talebi arzusu kuvvetlenmektedir.» İngiliz elçisine gönderdiği yeni talimatta M. Musolmi ile tekrar görüşüp kendi sine şu malumatı verme=mi bildirmıştir: «İngiltere hükümeti M. Musolin'nin plânlannı yalnız Uluslar Birliğinin karşısına çıkaracağı zorluklar itibarile dtğil ayni zamanda îngiliz müstemlekelenndeki vaziyet itibarile dahi son derecede tehlikeli buluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog