Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

27 Temmuı 1939 CUMHUEtYET SON TELEFON NABERLER... TELGRAP veTELSiZLE Haymana kaplıcalan *^ta İHEM NALINA MIHINA Kral Karolun diyevi Romanya Kralı Krallığa aid yetkelerin genişletileceği yayıntılarını yalanladı debiyat üstadı arkadaşun, îsHaymana (Ö mail Habib Sevük, o pek bezel) 400 evlik ğendiğinize şüphe etmediğim ve 1750 nüfuslü ogezi (seyahat) yazılarından birinde Selan bu kaza mer Bucarest 26 (A.A.) Kral Karol, temel yasasının değiştirilmesi yolunda mendreden bahsederken şöyle diyordu: kezi Ankaranın 73 \ssociated Press» mümessiline demiş bazı sağ cenah çevenleri tarafından ya« Semendredeyiz .,. Akmcılarile kilometro güneyinki: pılan propagandaya cevab teşkil etmekMohaçta düşmanı çeviren Bali Beyin dedir. Havası gün« Rumenler, otokrasi ve istibdad te ve uzun uzadıya incelemektedir. beldesi. Diğer yerlerde mazi hatıra Selânik 26 (Özel) Kavalada grev düz sıcak, geceleri emezler. Ulusun hiçbir zaman diktaBükreş 26 (A.A.) Ulusal Banka ilân eden işçiler 11,000 kişidir. Yanı bu dtr, burada madde. Diinü gözünle de serindir. Bu yüz rlüğü kabul etmek zorunda bırakılmıgöriiyortun. Kıyıda ve baştaki bürc, genel direktörü çekilmiştir. Genel direk mevsimde Kavalada tütün işlerinde çalı den halkı sağlam ıcağı, parlamento veya her hangi bir P'ıza hulesi gibi iğri. Meğer ton hartf lör, gazeteler tarafından şahsına karşı şanların hepsi grev yapmışlardır. Bun ve güçlüdür. Hay gür müesseseyi dağıtmak teşebbüsünde lerin birinde temeline bir gülle düş • ların teşkil ettikleri bir heyet Kavala il mana bu kadar küyapılan son hücumların, bankanın presılunulmıyacağı muhakkaktır.» mîiş, Türkün hendesesi: Güllelerrin, bayına bir kararname vermiştir. Bu ka çük olmasma rağ Kralın bu diyevi, Krallığa aid yetke tijine dokunmaması için çekildiğini söysallamr; fakat yıkılmaz; iğrilmiftir, rarnamede parlâmentonun dağıtılması, men hepsi birer yirin (salâhiyetlerin) genişletilmesi için I lemiştir. fakat devrilmiyor. Çarpıldı, çür&mecumhuriyet rejiminin muhafaza edılmesi yecek ambarı olan • '•'•"'"!>nt'iı"mıll||l|||||||||| di; çürük durduruyorsun, gene Bağ ve işçi meselelerinin düzeltilmesi isten 116 köye merkez naymanaaan bir görünuş: Hükumet daîresi lam: Bu iğri kuleye vahtile bütün orta mektedir. lik etmektedir. Polatlının büyüyerek dir. Gelenlerin yatıp kalkmalarına el Avrupa anrlarca boyun iğmifti.* Bazı hükumet gazeteleri bu grevleri kaza merkezi olusu Havmananın everişli iki pansiyonla kiralık evler ^e İsmail Habib Sevüğün bahsettiği son Venizelistlerle birleşen komünistlerin tez konomik durumunu baltalamıştır. otel haline sokulmuş hanlar vardır. harblerin biri hangisidir, biliyor musuyid ettiğini yazıyorlar. Buna karşı buradaki kaplıcalar eşsİ2 Belediyenin malı olan bu kaplıcalara nuz? Büyük Harbde Feld Mareşal fon Genoy zamamnda yaptlacak ve rakibsiz bir haldedir. Bu kaplıcalaım girmek, yiyecek, içecek ve yatmak için Makenzen orduları grupunun Sırbis Atina 26 (Ozel) Başbakan Çal suları radyoaktivite yönünden dünya üç kişilik bir aile günde bir buçuk lira daris dün gece gazetecilere parlâmento mn en güzel sularından biridır. Geçen ile idare edebilir. Romalılar zamanın tanda yaptığı büyük taarruz. Alman arşivinin (mahzen evrakının)' nun tayin ettiği müddet içinde rejim için yıl bu sulan gözden geçirmeğe gelen su dan tanınmış olan bu hamamların etraresmî «Büyük Harb> eserinin 9 uncu genoya başvurulacağını tekrar etmiştir. kimyagerlerinden Kerim Ömerle bir fında Etiler devrinden kalma hüyükler, Moskova 26 (A.A.) Türk ekonocildi «1914 ten 1916 yılına kadar, Bal Paris 26 (A.A.) Yeni «Hava Kralcıların ileri gelenleri eski bakanlar Alman uzman bu kaplıcaların roma amtlar ve harabeler vardır. ıik heyeti başında Celâl Bayar olduğu Biti» uçağı, evvelce yelkenli uçuş lehin dan Mavro Mihalisin evinde toplanarak tizmaya, cild hastalıklarile her türlü Burada güzel bir okul, bir jandarma kanlar ve Turkiyede Büyük Harb) den alde Noguinskdeki elektrik fabrıkasını de Almanyada yapılan propaganda ka genoyun behemehal yapılmasını ve eski ekzamalara ve kadın hastalıklarına çok dairesi ve bir de posta ve telgraf san bâhistir. e radyo merkezini gezmiştir. Dün gece dar, Fransada da tayyarecilik lehinde kral istese bile geri bırakılmamasmı ka iyi geldiğini görmüşlerdir. * trali vardır. Bu santrali yalnız direk Bu harb tarihinde geçen gün şu sa • ğır endüstri komiserliği, Türk heyeti şe önemli bir propaganda doğurmuştur. rarlaştırmıslardır. Bu su içildiği takdirde böbreklere de tör idare etmektedir. Kadroda müvezzi tırları okudum: efine bir kabul resmi yapmış ve bunda çok iyi gelmektedir. Sudan çıkan bu olmadığı için mektub dağıtma işlerini «Hava Biti» amatörler için yapılmış «Ordular grupunun talimatına gSVenizelosun mektubu. riirkiye büyük elçisi Zekâi Apaydın ile bir uçaktır. Bunu Henri Mignet adlı bir harı koklamakla da nefes darlıkları gi okuyup yazma bilmiyen demiryolu ba re, Lukov kolordusu evvelâ batıya, At>a 26 (Özel) Venizelos hürri>ütün heyet ve elçılık ileri gelenleri, ağır doğramacı yapmıştır. Bu doğramacı, yetperver partinin liderliğine Sofilısin ge derilmektedir. kıcılan yapmakta ve bu yüzden ara Semendre istikametine yürüdü. Bunndüstri komiseri, Dış Bakanlığı ile ağır yazdığı bir kitabda, 25 beygir kuvvetin tirilmesini tasvib ettiğine dair gönderdiği 43 derecede olan bu suya girip sağlık sıra yanlışlıklar olmaktadır. Kazanm dan maksad, Tuna yolunun açılm<f ndüstri ileri gelenleri hazır bulunmuşlar de bir motörle mücehhez ve 10,000 mektubda, eğer hükumet partileri Yu bulmak için Ankara ve çevresinden pazarı cuma günleri kurulmakta ve sıydı. Semendre kasabannın eski ktu hr. (takriben 800 lira) franga mal olacak nan halkının özgürlüğüne riayet ederlerse her yıl birçok aileler buraya gelmekte çok kalabalık olmaktadır. sak beden tahkimatt, hatta en ağır 23 temmuzda Celâl Bayar beraberin bir uçağın nasıl yapılacağını tanımlamış bir daha siyasal hayata girmiyeceğine bataryalann ateşlerine bile dayam " le Zekâi Apaydın, M. Krestinski oldu tır (tarif etmiştir). yordu, ilâ...z söz vermekte, şayed bu partiler Yuna 5 halde M. Kalinine tarafından kabul U Kendisi gelecek seneden önce, 10,000 nistanda kralı getirerek diktatörlük tesi ukiye hesabına köyde casusluk yapıyor Alman kitabmda en ağır bataryalar (Baştaraft 1 inct tohifede) îdilmiştir. Görüşme, oldukça uzun sür uçak hazırlıyacağını ummaktadır. «Hava sine kalkışırlarsa o vakit bu sözünün hükdediği toplarm kaç santimetroluk ol • veriyoruz. Fakat bu hâdiseleri yapanlar larmış! Bu hiç olur şey midir? nüştür. Türk Ekonomi Bakanı ile büyük Biti» uçağının üstünlüğü sade olmasın mü olmıyacağını bildirmektedir. Bulgaristan Türkü şimdi değil, Balkan duğu yazılı değildir. Yalmz, Almanlar cezalandırılmayıp ta tekerrür edince onîlçisi ayni günde M. Voroşilof tarafın dadır. iki kanadı, birbirinin arkasında oGeneral Kondilisin gezisi ları artık gazetelerde yazmağa mecbur harbinde Bulgaristanla Türkiye harbe ve A\usturyalılarm Büyük Harbde, en dan da kabul edilerek uzunuzadıya gö larak ayni ufkî satıh üzenne konulmuşAtina 26 (Özel) Sü Bakanı Ge oluyoruz. Şimdi sizin söyledığiniz gibi derken bile Bulgaristana ihanet etme ağır bataryalar tabirini 15 likten daha rüşmüşlerdir. 23 temmuz akşamı Türkiye tur. Bu kanadlar, uçağa dikkate değer neral Kondilis Yunanistanın şimaJ ta büyük, yani 21 lik, 24 lük, 30 luk ve bunlar hemen cezalandırılacak olursa ta miştir. Buna mukabil Türk ordusundaki 42 lik toplar, obüsler ve havanlar için elçiliğinde bir şölen verilmiş ve bunu bir ileri hareket kabiliyet ve süratini kaybet raflarındaki garnizonları teftiş etmek übiatile bu mahallî hâdiselerin önü alına Bulgarlar ve Rumelideki Bulgarlar, Türkullandıklarını biliyoruz. Bu toplar, kabul resmi takib etmiştir. Bunda ağır tiği zaman da görülmemiş bir mukave zere dün aksam yola çıkmıştır. cak ve bunlardan hiçbiri de gazete sü kiyeye yapmadıkları ihanet bırakmamışBelçıkada. Rusyada ve Fransada, hangi endüstri komiseri M. Kosengoltz Kres met vermektedir. General Kondilis bütün subaylara si tunlanna geçmiyecektir. Bundan emin o lardır. Hiyanet denilen şey zaten Türkün modern istihkâma ateş açtılarsa tuzla tinski ile dış ağır endüstri ve dış tecim Mignet, uçak kullanmak istiyenlere bir yasal işlerden uzak kalarak süel ödevle labilirsiniz Bay miralay» dedım. ahlâkmda bulunmıyan bir şeydir. Burabuz ettilor. komiserlikleri ileri gelenleri hazır bulun öğretmenle birlıkte dolaşmak için iki ki ri ile uğraşmalannı da tavsiye edecektir. Polis müdürü ile biraz daha görüştük sını Bulgar dostlarımız iyi bilsinler! Sırbistana karşı 42 liklerin kullaml muşlardır. şilık bir uçak hazırlamaktadır. Bugün Kuklene köyünün Türk halten sonra kendisini fazla taciz etmemek dığmı sanmıyoruz ama öteki batarya için teşekkür ederek yanından ayrıldım. kında hasıl olan kanaat şudur: Bulgar Kanadlann sistemi, Rus mültecilerinların kullanılmıs olduğunu kabul edelar en aydın genclerimızi hapse atmak vc Ayrılırken: den M. Machvoin tarafından icad edilTrabzon 26 (A.A.) Hopadan biliriz. 24 lüklerin kullanıldığı ise mu« Sık sık görüşelim de bu anlaşa onlan dayaktan ezmek suretile bizi hic hakkaktır. Çünkü Balkan yolu açılır ahareket eden Başbakan İsmet înönü Ri miştir. Hava Bakanlığı bu icadı yeni tesrete teşvik etmek, köyümüzü bozmak, bağ mamazlıklar ortadan kalksın» dedi. zeye çıkarak bir müddet çalışmış ve 25 cil etmiştir. Uçak, geniş bir yelken be çılmaz, bu 24 lük obüslerden bir Avuszile uçmakta ve tam süratini bulduğu zaSofya polis müdürüne de söyledim; ve bahçelerimizi yok pahasına ellerimiz turya bataryası Çanakkaleye gelmiştir. temmuz akşamı Trabzona varmıştır. man, kanadların ucunda bulunan bu yelşimdi aşağıya da yazacağım: Filibeye 13 den almak istiyorlar. lşte Kuklene TürkEski Türk yapısmın şu sağlamlığına Ankara 26 (Telefonla) İstanbulda kilometro mesafede Rodop dağlannm e lerinde bu hâdıse dolayısile bugün bu kakenler içeri girmektedir. O zaman satıh bakmız ki son sistem beton ve n r h iskültür işleri hakkında tetkikatta bulunan teklerinde Kuklene namında çok zengin naat vardır. Polis müdürünün kat'î beyaazalmakta ve sürat artmaktadır. Kültür Bakanı Safıet Arıkan bugün An bir köy vardır. 1000 hanelık olan bu kö natından sonra ben bu hâdisenin Türk tıhkâmlarm altmı üstüne getiren en Yere inmek için bu manevranın tam ağır toplar, Semendredeki eski Türk karaya döndü. Saffet Arıkan öğleden yün 300 hanesi Türktür. Köy halkı umu leri kaçırmak için yapıldığına ihtimal vetersi yapılmaktadır. kalesipin bedenini yıkamamışlardır. sonra Bakanhğa gelerek geç vakte ka miyetle bağcılık ve bahçecilikle uğraşır. remiyorum. Bunun için Bulgar hükumeEcdadımızın yıkılmaz eserlerile ifti dar mesgul oldu. Kültür Bakanlığı, yeni En iyi arazi Türklerin elindedir. Bundan tinin nazarı dikkatini celbedıyorum. Bu har edebiliriz. müfredat programlarını hazırlamak üzere bir ay önce bu köyün aydınlarından (mü zavallı gencler yoktan sebeblerle hapis muallimler arasında bir anket açmıştır. nevverlerinden) 13 Türk genci Rodop lerde cürümesinler ve dayaktan ezilmeAnkara 26 (Telefonla) Emniyet Gene müfredat programlarıle alâkadar Türklerini hicrete teşvik ediyorlar ve hu sinler. Bunların şayed bir kabahatleri varLa Haye 26 (A.A.) Kabine is müdiri umumiliği dördüncü şube müdü olmak üzere toplanacağını evvelce haber duddan kaçak adam geçiriyorlar, diye sa neden mahkemeye verilmiyorlar? Netifasmı kraliçeye vermiş ve kraliçe bu is rü Osman Sabrinin Trakya umum mü verdiğim komisyona çağırılanlar Ankaraya Filibede hapse tıkarlar. Bir hayli dayak den yalnız polisin şüphesi üzerine bu tifayı kabul ederek bakanları gündelık fettişliği iskân müşavirliğine, Trakya is geldiler. Komisyon toplantılarına başla attıktan sonra bu genclerden sekizini bıra gencler hapislerde dayaktan eziliyorlar? işleri görmege ve memleketin menfaatini kân müşaviri Hulusinin asayiş müşavirli dı. İlk iş olarak ders zümrelerine göre en kırlar. Şimdi Filibede hapiste kalan beş Bu gayrikanunî bir hareket değil midir? korumak icin ellerinden geleni yapmağa ğine, Bulvadin kaymakamı Nedimin En cümenler secildi. Bu suretle edebiyat, genc vardır. Bunlar da köyün basöğretPolis bir kimseyi on günden fazla hamemur etmiştir. nıyeti umumiye 6 ncı şube müdürlüğüne, felsefe, tabıiye, tarih, coğrafya, riyaziye, meni Hüseyin Sungur, köyün kültür en piste tutamaz! Neden bu gencler böyle La Haye 26 (Özel) Kabinenin müdür vekili Mehmed Alinin asaleten fizik, kımya ve yabancı dil gruplan için cümeni veznedan Hüseyin Sulakçı, kö gayrikanunî bir suretle bir aydanberi haistifasını kabul eden Kraliçe, katolik Emniyeti umumiye birinci şube müdür encümenler teşekkül etmiştir. Her en yün aydın genclerinden \ usuf Ayvaz, pislerde çürütülüyorlar? Dostluk ancak partisi şefinden yeni kabineyi teşkil et lüğüne, altıncı şube müdür muavini Beh cümen aid olduğu ders grupuna aid müf Memiş Ismail ve Mehmed Osman Ça böyle gayrikanunî hareketlere müsaade mesini rica etmiştir. Katolik partisi çetin Ankara emniyet müdür muavinliği redat programının ana hatlannı tesbit ede vuştur. Bunlar köyün en ileri gelenleri etmemekle gösterilir. Biz bunu Bulgar ne, Ankara emniyet müdür muavini Şi rek bir rapor halinde Bakanhğa vere nin ve en zenginlerinin oğulları ve kö hükumetinden bu dostluk namma Türk şefi hemen konuşmalara başlamış, nasinin emniyeti umumiye üçüncü şube cektir. yün en aydın gencleridir. Şimdi bu za genclerine i^kence yapanların cezalandıfakat çokluk temin edemiyeceğini Tokyo 26 (A.A.) Gazetelere gömüdürlüğüne tayinleri Çumhur BaşkanAnkara lisesinde toplanan encümenler vallılar polis tarafından casuslukla itham rılmasını i>tivoruz. anlıyarak, yeni kabineyi kuramıya lığınca onaylanmıştır. re ordu tarafından kabineye yeni bir müMEMDUH TALÂT TEZEL çalışmalanna her gün devam edecekler edilivorlarmıs! Guya bu zavallılar Türcagını Kraliçeye bildirmiştir. dafaa programı verilmiştir. Bu program, dir. Habsburgların tahta dönmeYunanistandan geçen İtalyan ordunun yeğrimini, km'vetlendirilmesini, Avusturya bizden Buğday Hindistanda bir maden Habeşistan fahrî konsolosumuleri suya düşüyor uçakları alacak eskilerin yenilerle değiştirilmesini hedef ocağında patlama zun Ankaradaki temasları Londra 26 (A.A.) Royter ajansı Londra 26 (Özel) Yunan bü tutmaktadır. Program, 1936 senesinde Viyana (Özel) Avusturya VıüLondra 26 (Ozel) Hindistandan Ankara 26 (Telefonla) HabeşisViyanadan öğreniyor: kumeti 6 İtalyan uçağınm Yunan a başlıyarak beş yıl içinde tatbik edilecekgelen haberlere göre, Kalküta yakınlatan fahrî konsolosumuz Hans Buherbet kumeti hazırladığı yeni kontenjan razisi üzerinden uçarak Doğu Afri tir. Programın tatbiki için 60 milyon ln«Siyasal görmenler (müşahidler) resnnda bir maden ocağında bir patlama ollistesinde Türkiye için 500 vagon mî çevenlerde Habsburglara karşı göste ger buradaki temaslarım bitirdiğinden kasına gitmelerine müsaade etmiştir. giliz lirası harcanacaktır. muş, 33 işçi ölmüş, 63 işçi de ağır suretbuğday ayırmıştır. rilmekte olan soğukluktan dolayı hayret Istanbula hareket etmiştir. Fahrî konsoBulgar ormancıları Belgradda Hava kuvvetleri iki misline çıkarıla te yaralanmıştır. losumuz, Dış îşleri Bakanlığına vazıyet Yugoslavyada yeni bir parti içindedirler. Son 24 saat içinde üç Avuscaktır. hakkında izahat vermiştir. Kendisi sekiz Belgrad (Özel) Bulgar orman Parlamentolar konferansı turya eyaleti Noralberg, Yukarı AvusBelgrad (Özel) Yevticin YugosAlmanların Yugoslavyadan senedenberi yaptığı fahrî konsolosluğu cıları buraya vardılar. Bunların yirmi açıldı turya, Tirol Habsburgların Avustur lav kulübünden çıkan fakat Basve muzu ifada devam edecek ve ağustos dördü erkek, ikisi kadındır. İçlerinde Sofaldğı tütün Brüksel 26 (Özel) Arsıulusal yaya dönmelerine karşı olduklarını ilân ortalarına doğru Adisababada buluna kil Istoyadinoviçin hükumeti ekseri ya Universitesi profesörleri ve tanınmış Belgrad (Özel) Alman sîgara parlamentolar birliği kongresi bu sabah etmislerdir.» yet partisine gidemiyen saylavları, orman mütehassıslan vardır. caktır. Brüksel sergisinde Belçika Başbakanı fabrikaları, Yugosla\Tanm geçen yılmüstakil Yugoslav kulübü adile yeIngiltere Almanya deniz Fahrî konsolosumuz Habeşistanla Yugoslavya Orman ve Maden Baka lardan arta kalan ve bu seneki eri Van Zeelandın bir diyevile açıldı. Frananlaşması Türkiye arasındaki ticarî münasebatm da ni bir parti kurmuşlardır. Bu parti nı Bulgar ormancılannı kabul etmiş ve 8iz Kültür Bakanı M. Mariyo Rostan ile minden otuz vagon tütün satm al Londra 26 (Özel) Avam Kama ha ziyade açılması yolundaki mütalea son bütçe görüşmelerinde mutedil bir Avala dağındaki Turistevinde bir öğle Ispanya, Romanya ve îsveç delegeleri mıstır. Yugoslavya tütünleri Almanmubalefet göstermişlerdir. rasının bugünkü toplantısındaM. Eden bir lannı da aynca bildirmiştir. yemeği vermiştir. de söz aldılar yada bir hayli tutunmuştur. Yugos Pariste renkli cam kullanan saylava cevab vererek şunları söylemiş lavya înbisar idaresi Alman sigara tir: Yunanistanda durum Romatizma, cild hastalığı, ekzama, kadın hastalıklarile nefes darlığma çok iyi fplen bu kaplıcalar çok ucuzdur Türk yapısmın sağlamlığı Kavalada grev devam ediyor, genoy zamanmda yapılacak Celâl Bayarın Rusya gezisi 800 liraya bir tayyare fconomi Bakanı M. KaliFransîzlar «Hava biti» lin ve Voroşilof la görüştü isimli bir tayyare yaptılar Filibe hapisanesinde dayak yiyen Türkler İsmet İnönü Kültür isleri Müferredat programları için bir anket açıldı Felemenk kabinesi istifa etti Kraliçe yeni kabinenin kurulmasma çalışıyor Emniyet Direktörleri arasında Japon ordusunun yeni programı Ordunun kuvvetlendirilmesi için yılda 60 milyon sterlin harcanacak « Ingiltere ile Almanya arasında Paris 26 (Özel) Mağazaların caimzalanan deniz anlaşması Moskovaya toekânlarında gösterilen mallan güneşten gittiğim zaman neşredilen lngiliz Sovyet korumak için birçok mağazalar renkli beyannamesine tamamile uygundur ve ocamlar kullanmıya başlamışlardır Gü nun kıymetini hiçbir suretle azaltacak maheşli günlerde dumanlı gözlük takan inhiyette değildir.» Banlar gibi, bundan sonra mağazalar da yazın renkli camekân kullanacaklardır. Paris 26 (Özel) Paris borsasmm bugünkü kapanış fiatleri şunlardır: Londra 75,08, Nevyork 15,13,25, BerAnkara 26 (A.A.) îzmirde Filibeli Süleyman oğulları Türk hava ku lin 608,50, Brüksel 256,75, Madrid rumuna 5000 lira vermişlerdir. Hava 207,125, Amsterdam 1018.75, Roma 124, kurumu genel merkezi bu değerli yar Lizbon 68.25, Cenevre 434 50. Bakır dımdan dolayı bir teşekkür mektubi" 34 1/2 34 3/4, Kalay 232,5, Altm 140,6 1/2, Gümüş 30 3/16. göndermiştir. mağazalar fabrikaları mümessillerile on senelik bir ali"5 veris mukavelesi yapmak ü » zere görüşmelere başlamıştır Tuna paktı Londra 26 (Özel) Romadan gelen son haberlere göre, Fransa ile Italya Tuna paktı için bir proje hazırlamışlar ve bunu Avusturya, Maca ristana ve diğer T u n a devletlerine bildirmişlerdir. Projenin yakında ıngiltere ile Lehistanda bildirileceği söyleniyor. Projenin Avusturyanın istiklâ liyeti prensibine dayandıjh temin edilmektedir. Hamiyetli bir yurddaş Hava Kurumuna 5 bin lira verdi PARİS BORSASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog