Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET ?7 Temmuz 1935 ( Şehlr ve Memleket Haberlerî Gümrük binası Büyük fealk 48: Vazc Nufctar AIHS ) Siyasî icmal İstanbul Bağdad demiryolu mumî Harbin en büyük sebel>lerinden biri de İstnbul ile Bağdad arasında bir demiryolu yapılması meselesinden dolayı îngıltere ile Almanya arasına giren derin zıddiyet ve rekabettir. Almanlar bu hattı harbde tamamlamak istemişlerdi. Fakat en güç larafı olan Toros tünellerini yaptıkları halde hattı Bağdada kadar uzatamamışlardı. Şimdi ise îstanbul Bağdad hattı siyasî düşüncelerden ziyade iktısadî 'nenfaatlerin saiki ile vücud buluyor. Musul petrollannı işletmek için teşekkül eden ve adının îngiliz olmasına rağnaen sermayesinin yüzde kırkı Almanlann, yüzde otuz altısı îtalyanların ve kalam da îngilizlerle, Fransızlaraı ve İs viçrelilerin elinde bulunan îngiliz petrol işletme kumpanyası (British Oil Development Company) kendisine aid kuyulardan çıkan petrollann boru ile akıtılamıyacak kadar çokkoyu olan kısmını Akdenize demiryolu ile nakletmek mecburiyetınde kalmıştır. Petrollann çok koyu olması BağdaJ ile İstanbul arasında natamam kalan hattın Irak arazisinde yapılmadan kalan kısmının tamamlanmasını temin etmiştir. Bu kumpanya bir hafta evvel Irak hükumetine resmen müracaat ederek mevcud İrak demiryolu ile Türk demiryolları arasmdaki boşluğu dolduracak bir hat yapılması için imtiyaz istemiştir. Evvelce Irak hükumeti ile kumpanya uzunuzadıya pa zarhk yapmış ve hattın yapılması, işleülmesi şeraiti üzerinde mutabık kalmış olduklarındao son müracaat tören (mera5im) den ibarettir. Buna göre Bağdad İstanbul hatünın vücud bulduğuna şimdiden hükmolunabüir. Yeni hat her şeyden evvel Musul petrollarınan îskenderun limanına vagonlarla nakli maksadıle yapılıyor. Fakat dolayısile Türkiye ile Irak, daha doğrusu Avrupa ile Basra körfezi arasında doğru bir muvasala yolu temin edeceğinden seyyah, yolcu ve eşya nakli cihetınden dahi büyük değeri olacaktır. Fransızların şimalî Suriye hattı dedikleri Toros hattını geçenlerde Suriye arazisjnde ve Irak hududundaki Tel Koçeke kadar uzattıkları malumdur. Bağdadın şimalindeki Irak demiryolunun müntehası Baijidedir. Yeni hat bu iki nokta ara•nda ve Irak arazisinde yapılacakür. Irak hükumeti ayni zamanda Musul üzerinden Türkiye hududuna bir şose yaptırıyor. îstanbul Bağdad demiryolunun hiç beklenilmiyen bir ihtiyaçtan dolayı şimdi vücude gelmesi yalnız Irakı ve Türkıyeyi değil, yakm doğu (şark) daki bütün memleketleri ve bahusus Suriycyi iktısadî cihetten çok alâkadar ediyor. Bu defa deniz tarikile memleketine dönen Suriyedeki Fransız komiseri İskenderiyede verdiği bir diyevde Istanbul Bağdad demiryolunun yapılmasını Suriyeyi iktısadî buhranın tahribatından kurtarmak için düşünülen çarelerin birincisi olarak saymıştır. Bir zaman bütün dünyayı birbirine katan Istanbul Bağdad demiryolu şimdi milletleri yakınlaştırmak ve iktısadî yaralarını sarmak için en faydalı bir araç (vasıta) teşkil ediyor. Bunun hikmeti doğu milletlerinin istiklâl ve mevcudiyetlerini artık baska türlü anlamalan ve anlatmıs olmalarıdır. MUHARREM FEYZİ TOGAY Denize doğru kaydığı haberleri doğru değil Dünkü akşam gazeteierinden biri Gümruk Başdirektörlüğü binasmın bazı bölümlerinde çatlaklar hâsıl oldu ğunu ve bundan dolayı biı:anm denize doğru kaymakta olnıasından korkulduğunu yazmakta idi. Bu hususta yaptığımız ıncelenıelere göre Gümrük Başdirektörlüğü binasında vakıâ bazı çatlaklar vardır. Fakat eski gümrük memuriarının söylcdiği ne göre bu çatlaklar şimdi ki gümrük binası yapıldıktan pek az zaman sonra hâsıl olmuştur. Esasen rçümrük binası üç kısımdan mürekkebdir \e bunlar denize doğru kademeler teşkil etmektedir. Bu bakımdan binada bu kısımların birbirinden ayrüması da gayet normal görülmektedir. Gümrükler Başdirektörlüğü İlba yındırlık başmühendisliğ'ine baş vurarak bu ayrüıklarm bir defa gözden geçirilmesini istemiştir. Fakat henüz ne bakılmış bir yarık ne de alınmı§ bir netice vardır. Binanın denize kaymasına esasen ihtimal verümemektedır. Çunkü bina nın önü Sirkeci nhtımıdır ve bu rıh tımlar fevkalâde sağlam yapılmıştır. Eski Adliye binasının enkazı Molozun kaldırılmasına imkân bulunamıyor Vapur tarifeleri Komisyon fiatlerin indirilmesine lüzum görmedi Üç aylik tarifeleri tesbit eden liman tarife komisyonu, Deniz Tecim Direktörlüğünde toplanmış ve Akay, Şirketı Hayriye ve Halic Sosyetelenrin tarifelerini incelemiştir. Bu inceleme neticesinde komisyon şimdiki tarifelcnn olduğu gibi bırakılması karannı vermiştir. Tarife komisyonu önümüzdeki salı günü toplanarak Fabrik3 ve Havuzlar İdaresile Liman ve Rıhtım İşleri Sos yetesinin tarifelerini inceliyecektir. îzzet oğlafi da bizifli arabacuuzıa yanma bfnsm. Kâmil Ağa ile bir örnek elbise yaptıralım. Meselâ koyu nefti ne kibardır, ne de yarasır. Şatafatnmza uyar olraaz. Paşa oiur denrış vc haiuBİaf da DDU ratfiarata ermiş. Izzet, parlak düğmeli kabuk gibi esvablar sıruada, kolları çaprazvari göğsiinde, haaafeodikrle beraber Beyoelu, KâğKÜıane, Direklerarası pi yasalanna, bir müddet gidip gelmiş. Arabacıbaşı bakmış ki iş içinde iş var. Bir yerdc raola verraek mi lâzım, kupanm içmdekiler, camlan vurarak, lâstık düdüğu öttürerek, paralanmada: îzzet, kuzum yavrura burada biraz duralım!.. Araba durur dunnaz gene içeriden feryad: îzzet atla, biraz buraya gel. Al şu kuruşu dılencrye ver!.. îki dakika geçmeden: îzzet, bir kere doJaşalun ama nca ederim gayet yavaş. Hızlı giderken hem bir tarafı görmüyoruz, hem nekadar toz varsa üstümüze başımıza doluyor. Arabacıbaşının ayranı kabanruş. Bümem ne yemenin arabcası. Arabayı kullanan varken bpire duralım demek ne oluyor?.. Dilencı burnunun dıbine gelmişken, clıot bile pencereden içeri daldınnışken İzzeti çağınp (al fu kuruşu, dilenciye ver!) in manası?... Terbiyder. kamçı omm elmde mi ki (rica ederim, gayet yavaş, dolaşalım!) diyorlar ona... Bir akşam konağa donüuce Kâmil Ağa adamakiüı srvanmış. Gidiş seyisioe bir temiz sopa çekip kafasını gözünü yardıktan sonra doğru Paşanm yanı... îşi çıtlatır gibi olmuş. Paşa: (Aferin oğlura, yecbğâı ekmek helâl olsun!) diyip memnun olsa ya. Burada emir, kumanda bana aiddir. Buranın âmın benım, kel kâbya ıstemem. Yıkıl karşımdan haddini, hududunu bilmez teres! Diyerek emektar arabacısını kapı dışan efcmiş ve îzzetin aylığını bir misli daha artırmış. Birkaç ay böyle gidedursun, başka bir bilmcm ne paşanınkıler, yanı haremı hanfendi, baldızı ortanca hanfendi, kızı Küçük hanfendi de tutturmuşlar: lllâ ki filân paşalann gidiş seyişi gibi biz de ağır başlı, vekarlı, eli yüzü düzgün birini bulalım; arabacımızın yanma oturtalım. Eskisi gibi yalnız jehzade, sultan, damadlarda değil, vükelâdan filâncanm, falancanın arabalannda, hünkânn kaininın faytonunda da böyle seyisler var... Artık harem ağasmdan gına geldi. Görmüyor musunuz, hadırn ta§ımak mübtezelleşti, barid oldu. Paşa, delikanlının taıifini gayet alâkadar dinlemiş. Diinden teşne gibi derhal selâmlığa çıkıp kâhyasını çağırmış. * * paşalann harem arabasında, şabıemred bir ispir varmış. Şunu bir gör, bana malumat ver! demiş. Kâhya, İzzeti hemen peşine takıp konağa getirmiş; paşasının karşısına çıkaımış. Paşafendi, delikanlıyı gördüğü saniye: Uyanık, açıkgöz bir gence benziyor. Akçapakça da!.. Dedikten sonra sakal sıvazhyarak: Allahü cemiliin yuhibbül cemal! Diye bir hikemiyat ta savurup: Bizhn Hasan yaşlandı, eni konu bunadı. Evrak çantamı bile orada burada unuruyor. İzzet benim hizmebme baksın, daireye benimle gidip gelsin! Emrini vermiş. Uzatmryalım efendim, hazret delikanlıyı ihya etmiş. Evlendirmiş. Konağın yanmda ona mahsus yedi sekiz odalı bir er yaptırmış. Evinin masrafından ve bol cep harçlığmdan maada namına bankaya para da yatırmış. Daha sonra 1500 kuruş maaşla Hazineihassaya koydunıp salise rütbesini, üçüncü mecidiyi gümüş liyakati de kopannış. borularla Akdenize nakli kabil olamamaktadır. Bunun üzerine petrolleri demiryolile nakletmeği düşünen sosyete bu mak sadla Irak hükumetine müracaat ede rek Gayyareyi yeni bir demiryolile Nusaybine bağlamak teklifinde bulun muştur. Irak hükumeti, bu teklifi prensip itibarile kabu} ederek. yapılacak hattın Musuldan geçirilmesini istemiştir. Sosyete bu teklifi de kabul etmiştir. Ancak Fransızlar Nusaybin hattı Irak hududuna yakın Telküçük köyüne kadar uzattıkları cihetle Musuldan ge çecek olan yeni hat buraya kadar uzatılacaktır. Bundan başka Irak hükumetinin is t*ğl Ozerins, sosyete, demiryolunun yalnız Musulun kuzeyine (şimaline) de Paşacık yetmişmi aşkm, göğüs illetli yaran btr adamcağız. Ba fâm düayada (âb ve tanesi) tükenmiş; sizlere ömür. Bak İzzetteki cibilliyetsizliğin, alçakhğın, nan ve rrrmet hafnhğmin derecesiBC Rahmetlmın daha kefenı solmadan sen haniendile işi pişk. Kucağında nartopu gibi yavrulu, ayın on dördü gibi kızcağızın üzerine, anan yerindeki kart karryı çabr çabr nıkâhına al; konağa emrüemrüküm kurul. Şimdî bu ispir îzzet soysuzu, paşadan kalanUrı har vurup hannan savuruyor, gelirleri çekip çekip eritiyor, iradlan, akarian satıp satop yiyiyor, Galatalardan, Beyogullarından çıkmıyormuş. Böyle bir âdi ruhlunun gezip tozacağı yerlerde elbette bayağınm bayağısı yerler oJur. Binaenaleyh o da gece gündüz Galata bak>zlannda; Kötnürcü, Ziirafa, Arkadj gibi en mtistekıeh sokaklarda; Beyoğluna çıkbğı vakit te Çiçekçı, Tiraoei, Zıba, Macar gibi oraaıa aşağılık sefahethanelennde. Bu sözlere kulak kesilmiş olan AraL Abdullahla Kavanoz, ispirin tepesindea tirBağıoa binbir kiifürü yağdınrlarken, Asalı da: Ona buaa şa^nıyoruBi. Bu fürumaye zıpçıkü aasıl bu eve girdi? Nasıl K.üçiikanıını kandırdı? Benim biidiğım böyle ev ptliçleri onu sarmaz! derken: Tak, tak, tak!.. Sokak kapısuun tokmağı. Hepai yerlerinden sıçradılar. Asalıya: Koş, kimmiş bakalım? Aynasız biriyse aman idare et! dediler. Molla palas pandıras merdiveni indi. Kapının anahtar deliğindea baktı. İki poHs kooıiîeri, iki kanun, üç dört srvil. Hepsi de palabryıklı, çatık suratlı, minare kınğı gibi herifler. îki sene evvel yaomış olan eski adlıve bkıasının enkazının kaldınlmasına bir türlü imkân bulunamamıştır. Enkazı satın alan müteahhid bunun taşını ve sakesini sattıktan sonra molozundan ancak ofak bir kısramı kaldırmış, üst tarafını olduğu gibi bırakmıştır. Millî emlâk direktörHiğü müteahhidden kalan kısmm da kaldırılmasını istemiş, müteahhidin aldinş etmemesi üzerine teminat akçesi o!an 1800 liraya el konmustur. Millî emMÜTEFERRIK lâk mücrarhiğü ba para ile molozlann nakline karar vermiş fakat bunlann döSelânik panayırı külmesi için bir yer tayinıni Beledıyeden Selânik panaymna iştirak için zaman istemiştir. Maamafm bu para ile de molozun kaldınlmasına imkân hasıl olamı çok dar olduğundan Türkofis bütün illere (vilâyetlere) yeni bir tamim yapmışyacaktır. Belediyeden araştırma yapbk. Millî tır. Bu tamimde her Ude yetişen ürünleremlâk müdürlüğünün müracaatinden he den süratle nümuneler gönderilmesi is tenmektedir. berdar olmadıklarını söylediler. Yeni garsonlar mektebinin muallim leri ve garsonlar kurulu idare heyeti salı günü cemiyetler muşterek bürosunda bir toplantı yaparak yeni mektebin tüzüğünü hazırlıyacaktır. Bu nizamname ve mektebin ders programı Kültür Direktörlü Istanbul limanında yapılacak yeni ğüne verilecektir. rıhtımlar hakkında Ekonomi Bakanlı Yer deprenmesi oldu ğmca hazırlanan projenin tetkikine Dün sabah saat dördü 54 dakika Bayındırlık Bakanhğı mühendisleri ta 38 saniye geçe merkezüstü îstanbuldan rafmdan başlanmıştır. 80 kilometTo mesafede, oturanlar tarafınProjede, Istanbul ve Galaka tarafın dan hissedilecek derecede yer depren daki nhtımlarm tamir ve ıslahı ve mesi kaydedilmiştir. Tophaneden Fmdıklıya kadar olan saBeş dakika sonra oturanlar tarafmdan hilin rıhtım haline getirilmesi için bir hissedilemiyecek derecede hafif bir depbuçuk milyon liraya ihtiyac gösterü renme de onu takib etmiştir. mektedir. Ziraat Bankası maaş cüzdanBu paranın bir kısmile de, Ford kumlarını kırmağa başladı panyasmm elinde bulunan antrenolarla o kısımdan Güzel San'atlar AkadeZiraat Bankası şimdiye kadar Beledimisine kadar olan sahada antrepo ola ye, eytam, eramil ve muhasebei hususi rak kullanılacak olan binaların tamir yelerden maaş alanlann koçanlannı b ve ıslahı işi görülecektir. Yeni rıhtım rarak borç para vermekte ve bu suretle lar yapıldıktan sonra şilepler Tophane ihtiyac sahiblerini mürabahacılardan kurile Fmdıkh arasmdaki ki6ma yanaşa tarmakta idi. caklar ve buralara konulacak modern Banka bu usulü geçen aylarda bırak vasıtalarla yükler doğrudan doğruya mıştı. Ziraat Bankasının ilgili olanlar için antrepolara çıkarılacaktır. Bu suretle çok önemli görülen bu yardım usulünü limandaki yükleme boşaltma masrafkesmesi maaş sahiblerinden çoğunun şiları varı varıva azalmıs olacaktır. kâyetini mucib olmuştur. Banka, yapılan teşebbüsler üzerine yeniden eytam ve eramil maaşlarını kırmağa başlamıstır. Yeni rıhtımlaı Garsonlar mektebi V1LAYETTE Büvükdere meyva fidanlığında yetişen meyvalar Hazırlanan projenin tetkikine başlandı Büyükderede Istanbul vilâyetine aid bir meyva ve fidanhk vardır. Burada her sene, her cınsten birçok meyva fidan öraekleri yetiştınlerek istiyenlere dağıbl dığı gibi son senlerde gayet lezzetli meyvalar da alınmağa başlanmıştır. Bılhassa bu sene alınan şeftaliler, kayısılar gayet leziz olmuştur. Bu şeftaliler, kayısılar fenTak tak tokmaktan başka güm giim nî bir surette ambalâjlı olmak üzere bir yumnıkJarı da iniyorlar, bağmyorlardı: iki güne kadar yeni Halde piyasaya çıka Ne bekletiyorsunuz, açsanıza be!.. nlacaktır. Asalı dooa kalmıştı. ŞEHİR İŞLERİ Bunlar kim?.. Ne diye gelmişler?.. Kimi arryorlar? Ahır talimatnamesi Baskın maskın dese gündüz olmaz. Uraym yapmış olduğu ahrrlar talimatOnun da yolu, erkânı var. Gece olur; namesine göre inek sahiblerinin birer defimam muhtar. mahallcli Kulunur. Gü ter tutarak bütün ineklerinin yaşlarını. pegündüz baskm, hem bu semtte, Beşik isimlerini bu deftere kaydetmeleri, ölen ve taş yakasında?.. îmkânı yok.. yeni alman inekler hakkmda da ayrıca Kapı yıkıhyordu: malumat vermeleri icab ederken bu nok Bizi belâya sokmadan açacak mı taya dikkat etmedikleri yapılan teftişlersuuz yoksa açmıyacak mısınız?.. Biz ka den anlaşılmıştır. Bunun için uraydan pıyı arkaya devirmesini de biliriz. Paşa kaymakamhklara yazılan bir tezkere ile mızdan sıkı emir aldık. Mutlaka içeri bu gibilerin isimleri bildirilmiş ve cezagirip din ve devlet haini alçaklann, Pa landmlmalan emredilmiştir. dişahımıza dii uzatan o köpeklerin beyKöprünün tamir işi nini ezeceğiz!.. Galata köprüsünün tamir işi devam Asalıda el ayak büsbütün bırakmıstı. Anahtar deliğine bir daha gözünü etmektedir. Eminönü tarafındaki duba yanaştırdı. (Eyvah!) diyip yan belin yenileştirilmiştir. Şimdi ortadaki dubada den aşağısı rutmaz oldu, ' oracığa çökü çalışılmaktadır. Köprünün Galata ve Istanbul tarafındaki ayaklan da birer mikverdi. tar yükseltilecek ve dubalar arasmdaki Sokaktakiler Beşiktaş zabıtasmın en inhina farklan da düzeltilecekrir. Çünkü çetinleri, en Firavunlanydı. Hele o serşimdi dubalar arasında aralıklar dolayıkamiser yok mu, Allah bir, adamm desile raylar da açılmış olduğundan Köprisini yüzer, yüzdükten sonra da tuzun 1 riiden gecen tramvay arabalan çok sariçme yuvarlar da fes yıkıp çubuğunu içe sdmaktadır. içe seyTİne bakar. Köprünün tamir işi daha bir iki ay Mutbak kapısmın önünde yatan bacı devam edecekür. gözlerini açmıştı. ADLtYEDE Kımo?.. Gana mı Şehıslâmının Şeker kaçakçılığı davası kapısının hocalan?.. Ananız guzel mi sizin? Artık vallaa billaa açmam. CehenŞeker kaçakçılığından suçlu Karabe neminc gidin adabsizler!.. kir ve arkdaşlarırun duruşmasına dün de Diye haykınrken, Asalı yerlerde sü sekizinci ihtısas hakyerinde devam edilrünc sürüne, hemen bacının yanını bul miş, şahid olarak gümrük muhafaza kadu. Kulağına diyordu ki: mutanlığı bürosu işyarlarından (memur Aman bacıcığım mahvoiduk, asıl larından) Nermi dinlenmiştir. Nermi şimdi hapı yuttuk. Beşiktaş zabıtasmın vak anın nasıl olduğunu ve kaçakçılığm komiserleri, polisleri, kanunları kapıya şeklini anlatmıştır. dayandı. Karabekir bu ifadelere itiraz ederek Dışandan Arnavud ağzile bir bağırlı Nerminin kendisine düşmanlığı olduğunu koptu: söylemiştir. Nermi ifadesine devam ederek Kara More mavi Mollasin, kırmızı Mollasin aç bre kapuyi... Açmazsan billâ Bekire hicbir düşmanlığı olamıyacağını çis patlattırtıracayim altıpatlari.... Senin bu isi meydana cıkarmakla sadece vazifeiki kaşın ortasinden geçirttirtireceyim sini v>ot'"?nı ilâve etmi^tir. kurşuni!.. (Arkast var) Yerli Mallar Sergisini dün de birçok kimseler gezdi ğil, güneyine (cenubuna) doğru da uzatılmasını kabul ettiği için, Mu sul şimendiferle Bağdada bağlana eaktır. Musulla Bağdad arasında vaktile Almanlar zamanında Bağdaddan başlanan ve Bici kasabasına kadar uzanan bir demiryolu vardır. Şu halde British Oil Development sosyetesi Telküçük köyünden başlıva rak Musuldan geçecek olan yeni hattı Bici kasabasına kadar uzatacak ve Bağdad böylece Akdenize bağlanacaktır. Bundan başka, şimdi Nusaybine kadar giden Toros ekspresi de Bağdada kadar gidecektir. Siyasa, ekonomi, kültür ve turizm bakımlarından Bağdad ve Irakın Türk Yataklı Vagonlar kumpanyası uzun hatlarda aybaşından ıtibaren yüzde 20 ile 40 arasında tenzilât yapmağa karar Sergiye iştirak eden endüstriciler vermiş tir. Kültür Bakanma muşterek bir telgraf Yakında kumpanyanın madenî va çekerek serginin gece saat onbire kagonlan gelecek ve Ankara ekspresinde dar açık kalmasına müsaade istemiş bu vagonlar kullanılacaktır. lerdir. Dün sergiyi şehrimizde bulunan gezDoktorlarm tasnifi ginler de ziyaret etmiştir. Gezginlerin Ehbba Odası idare heyeti dün doktor başkanı kendisile görüşen gazetecilere Niyazi Gözcünün başkanlığında toplademiştir ki: narak doktorlarm aynlacağı smıflar hak« Sergi tasavvurumuzun fevkında kmda akşam geç vakte kadar çalışmış bir güzellik ve orijinallikledir. Fakat ve Beyoğlu mıntakasından Galatasaray, asıl ha\^ret ettiğimiz nokta sergide gör Tepebaşı ve havalisi doktorlanrun bö düğümüz Türk kadmlarmm temiz ve lümlere aynm işile uğraşmıştır. şık giyinişleridir. Eğer kadmlannız Oda tarafından aynm işi bitirilen yerli mallarmızla giyiniyorlarsa bu mmtakaların listeleri aid oldukları maliye yerli mallarınız için hakikî bir zafer tahakkuk memurluklarına gönderilmekdir.» tedir. Bu meyanda Galata, Eminönü, Eyüb, Fatih, Kocamustafapaşa, KumKÜLTÜR tŞLERİ kapı, Küçükpazar, Şehremini, Şehzadeİki kaçakçı yakalandı başı Tophane, Kadıköy, Usküdar MaEvvelki gün Karadenize hareket eden Istanbul Kültür Direktörlüğü liye tahakkuk şubelerinin listeleri göndeErzurum vapurunda şüohe üzerine iki Şehrimiz Kültür Direktörü Mehmed rilmiştir. şahsın üzerleri aranmış, iki Karadağ rüvelverile birçok Manliher fişekleri ve Eminin Ankaraya çağırıldığmı yazmış Romanya ve Bulgaristandan kaçak barut ve çakmak taşı bulunmuş ve bk. Mehmed Emin Kültür Bakanlığmda gelen göçmenler bu adamlar tevkif edilerek ihnsas mahke daha mühim bir ödeve (vazifeye) tayin edilecektir. Mehmed Eminden açılacak Dün de Köstenceden Adana vapurile mesine verilmişlerdir. Kültür Direktörlüğüne de, genel müfet 600 göçmen gelmiş Tekirdağma göndeşimendiferlerinin hatlarma bağlanması tiş Salih Zeki ile îstanbul kız öğretmen rilmiştir. okulu edebiyat muallimi Tevfikten biriçok önemli bir hâdisedir. Son günlerde Bulgaristandan da gelsinin setirileceSi söyleniliyor. British Oil Development sosyetesinin mekte olan göçmenlerin sayısı çoğalmışTAPU VE KADASTRODA tır. Bu göçmenler kara yolile gelmektehisselerinin yüzde 40 ına sahib olan Almanlar da bu hatta büyük bir önem dir. Bu hafta içinde 110 araba göçmen Tapu ve Kadastro Direktörü gelmiştir. Bunlar Bulgaristanın Balpı (ehemmiyet) veriyorlar. Diğer taraftan bu yol yapıldığı tak Tapu ve Kadastro Genel Direktörü nan, Eskicuma, Yenipazar, Niğbolu dirde, Neft şirketinin Gayyareden çı Cemal dün de îstanbul Tapu ve Kadasşehir ve köyleri halkındandır. karacağı petroller şimendiferle doğru tro Direktörlüğünde öğleye kadar tetkiBeraberlerinde hayvanlannı ve tarım Sam Trablusuna ve hatta icabında katta bulunmuş ve öğleden sonra da KaMersine nakledilebilecektir. Yalnız Nu dıköy Tapu Müdürlüğüne gıtmış ve o aletlenni de getirmişlerdir. Ayrıca geçen saybin Mersin yolu, Nusaybin Trab radaki işler için alâkadar memurlarla pazartesi günü gene Bulgaristandan üç lus Şam yolundan biraz daha uzundur. temasta bulunmuştur. vagon göçmen gelmiştir. Yedinci Yerli Mallar Serg'si dün de çok kalabalıktı. Şimdiye kadar sergiyi gezenlerin miktarı 163 bini bıılmuştur. 5 ağustosa kadar bu miktarın yarım milyonu bulacağı umulmakî^chr. Ulusal endüstrimizin ilerleyişini tesbit eden sergi halktan fazla rağbet görmektedir. Bilhassa İnhısarların Avrupaî bir sistemde kurdc^u modern paviyonu herkes beğenmektedir. Dün sergiyi gezenler arasmda yerli ve ecnebi birçok büyükler de vardı. Bu arada birçok saylavlar ve genel kurmay ikinci reisi General Asım da sergiyi ziyaret etmiştir. Ticaret Direktörlüğünün neticelenmemiş işleri Istanbul Ticaret Direktörlüğünün kaldırılması üzerine neticelenmemiş olan işleri bitirmek üzere îstanbul İlbaylığı emrinde bir ticaret bürosu kalmıştı. Bu büroda neticelenmemiş birçok işlerin bu lunduğu anlaşılmtş Vilâyet te bununla uğraşamıyacağına göre bu işltrin Tür kofis İstanbul şubesi tarafından bitirilmesi kararlaşmışhr. Yataklı vagonlarda tenzilât Emniyet Direktörlüğünde yeni tayinler Çerkeş kaymakamı iken Emniyet beşinci şube direktörlüğüne getınlen Kâmran vazifesine başlamıstır. Artvin kay * makamlığına tayin edilen emniyet yar direktörü Hüsnünün işi vekâleten ikinci şube direktörü İsmail Rasih tarafından görülmektedir. İsmail Rasihin bu vazi feye asaleten tayin edileceği söylenmek' tedir. Kaçakçılık bürosu şefi Mazhaı ter * fian Diyarbekir emniyet direktörlüğüne, ikinci şube direktörü Demir Edirne emniyet direktörlüğüne tayin edilmişlerdir. Demir dün vazifesi başına gitmiştir. Maz« har da birkaç güne kadar gidecektir. Birinci şube merkez memuru iken terfian Mardin emniyet direktörlügüne ta « yin edilen Nureddin de dün vazifesi bagitmiştir. Cumhuriyet Nöshan 5 Kuruştnr AbOBe I Türkiye şeraiti» '**» W» Hariç Senelik 1400 Kr. Altı aylıU 750 Üç aylık Bir ayttk 400 1S0 UOO Kr. 1450 800 yoktur i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog