Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHUBİYE1 27 Temmuz 1935 DENİZ SAFASI SURUNUZ JOHNSON Deniz motörü küflenmiyen, kırılmı yan yeni bir madenden yapılmıştır JOHNSON Deniz motörleri yaşamak zevkîni tattıracak.. Bir çocuğun bile idare edebileceği JOHNSON motörleri masrafsız, dayanıklı ve daima emrinize hazır olan bir arkadaştır. Herhangi bir kayıgın arkasına takılabiler JOHNSON Motörü ağır değildir. Kolay taşınır. Kolay takılır ve kolay kullanılır. JOHNSON OHN BOURLA BİRADERLER ve 9 Herkes bir otomobil sahibi olamaz... Fakat bir J O H N S O N deniz motörü ile bu yaz unutulmaz saatler geçirebilir. deniz motörü ile bu yaz Boğaziçinin ve Adalarm zümriit sahillerini altüst edebilirsiniz Bu ucuz ve masrafsız cleniz motörlerinden bir tane edinmeniz için size hertürlü kolaylıklar gösterilecektir. Geliniz, yapismîn sağlamlığını görünüz ve beraberinizde götürünüz. I. Galöta, Hezaren caddesi Güzel San'atler Akademisi Türk Hava Kurumu Piyango Direktörîüğünden: Direktörlüğünden: 15/7/935 tarihinde 30/7/935 tarihine kadar devam etmek üzere muhtelif şubelerin bir yıl zarfındaki faaliyetini gösteren bir talebe sergisi açılmıştır. Sergi hergün saat dokuzdan on yediye kadar umuma açıktır. (4205) Bir buçuk milyon aded beyanname bastırılacaktır. Münakasa a çık eksiltme ile 30/7/935 sah günü saat 14,30 da başlıyacak. lstekli olanlar hergün Direktörlük Muhasebesinde şartnamesini görebilirler. (4286) bire birdir. Ameliyatsız memeleri kurutur. Kanı, a£nyı hemen keser, bütün dünyada şöhret bulmus,, milyonlarca hayat kurtarmış bir ilâctfır. Yüzlerce Alman doktor ve profesörlerinin takdir mektubları mevcuddur. At Yarışları Veliefendide 28 temmuzda başlıyor Altı hafta, pazar gunleri saat on beşte yapılacaktır. Trenler ucuz ve sıktır, Büfe vardır. Müşterek bahis zengindir. Birinci mevki: Elli kuruş, subaylar ile okullulara yirmi beş kuruştur. Ikinci mevki parasızdır. KARON ALMAN KİTABHANESİ Istanbul, Beyoğlu Tünel meydanında 523 MÜZAYEDE İLE SATIŞ Sümer Bank Umumî Müdürlüğünden: 1 Nazilli Basma fabrikası iltisak demiryolu toprak tesvi yesi sinaî imalâtı balast, tedarik ve döşemesi ve poz işi v njdi fiat esasile eksiitmeye çıkarılmıştır. Tahmin ediİen bedeli 28.588.25 liradır. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: a) Eksiltme şartname.* b) Mukavele projesi, c) Fennî şartnameler, d) Hususî şartnameler, e) Metraj vahidi fiat ve keşif hulâsası, f) Projeler. fstekliler bu evrakı 1,45 lira bedel mukabilinde Sümer Bank Ankara şubesinden ve Izmir Yerli Mallar Pazanndan tedarik edebilirler. Fazla tafsilât Ankarada Sümer Bank tnşaat servisinden ahnabilir. 3 Eksiltme 7/8/935 çarşamba günü saat 17 de Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank Umum Müdürlüğündeki Komisyonda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiitmeye girebilmek için isteklinin 2145 lira muvakkat teminat vermesi ve fennî ehliyetini ispat etmesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda yazıldığı gün ve saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde veriJecektir. Posta ile gönderilecek mektubların i hale saatinden nihayet bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanunî şekilde kapatılmıs olması lâzımdır. 1935 temmuzun 28 inc! pazar günü sabah gaat 10 da Beyoğlunda Daire istasyonundan sonra birinci sokak olan Kıblelizade sokağında 22 No. lı Emin Bey Hanin 4 numaralı dairesinde mevcud ve Bayan Melâhat Nimete aid gayet müzeyyen. eşyalar müzayede suretile satılacaktır. Gayet zarif bir vitrini havi ve on parçadan mürekkeb mükemmel bir yemek oda takımı, asrî müketnmel bir yatak oda takımı, kadife örtülü kanape koltuk takımı, 7 parçadan mürekkeb bronzlu akajurdan mamul salon takımı, kadife ve keten perdeler, bronze elektrik avizeler, yepyeni muşambalar, asrî port manto, aynalı ve aynasız dolablar, Kristofl çatal bıçak takımı, hayli vazolar, çini ve kalorifer sobalar, gaz ocaklan, lâke beyaz karyola, porselen kolon kaşpo, bronz saat şamdan takımı, hayli tabak, çanak ve kadeh ve sair ev esyalan. A nadolu ve Acem hahlari. Pey süren lerden 100 de 25 teminat alınır. Satıs peşindir. (13332) Bakırköy hukuk mahkemesinden: Bakırköyde Kartaltepede Belediyehekimi sokagında 1/3 No. h evde mukim albaylrktan mütekaid Hüseyin Musinin atehi seyhi halinde bulun masına mebni kanunu medeninin 355, 359 uncu maddelerine tevfikan hacrına ve kanunu mezkurun 361, 364 ün cü maddelerine göre de karısı Sabire. nin kendisine vasi olarak tayinine 22 temmuz 935 tarihinde karar verilmis olduğundan keyfiyet ilân olunur. Sahib ve Basm.uha.TTvn Yunua Nadı ümumi neşrıyatı idare eden Yazt Işıert Müdurü: Hihmet Münif CdatbaacüiK ve Neşrıyat Türk Anontm Ştrkett . Istanbul Bayanlar Artık yorulmaktan ve üzülmek [ten kurtuldunuz. I Olanca emeğinize rağmen arzv jettiğiniz gibi temiz ve beyaz bir çaımaşır elde etme^e muvaffak ola Imazsınız. Halbuki çamaşırı kendi kendine lyıkayan ve her kumaşa parlak be lyazlığı veren: Ikullandığınız takdirde bem zahImetten kurtulacak, hem de istedi |ğiniz gibi temiz ve beyaz çamaşır elde etmiş olacaksınız. Şu halde, siz istirahat ediniz ve Içamaşırınızı: URSİL Neticesinden kalacaksımz.. jyıkatınız.. TURSiL'le hayrette TURSİL Terkibinde hiçbir muzır madde olmadığı gibi çamaşırınız için kat'iyyen tehlike teşkil etmez TURSİL çamaşe/U kendikendine yıkoh f HER YERDE SATILIR MÜNİR NUREDDİNPANORAMA ve arkadasları bu akşamdan itibaren yetişd i H H H B H BAHÇESİNDE ^mmmmmmmmmm^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog