Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

27 Temmut 1935 CUMHURtYFT 11 FAZIL ÇİL İLACI ile çil ve lekelerden kurtulursunuz. Bir tertib Bayındır Belediyesînden: Acele Bir Bando Muallimine Ihtiyaç Vardır İsteklilerin muallimlik ve ehliyet vesikalarile ve mümkün ise bizzat müracaat etmeleri ve dileklerini bildirmeleri ilân olunur. (4196) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı. Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Direktörlüğünden: 1 Karacabey Hârasında müteşekkil Merinos Yetiştirme Çift liğinin altı bin alt: yüz altmış beş lira otuz yedi kuruş bedel keşifli memurin bürosu inşaatile altı bin otuz bir lira yetmiş altı kuruş bedel keşifli bakteriyoloji lâboratuarı kapalı zarf usulile ve bin beş yüz yetmiş beş lira doksan yedi kuruş bedel keşifli sun'î telkih lâboratuarı inşaatı alenî eksiltme usulile eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme 2 ağustos 935 tarihine öz gelen cuma günü saat on beşte Karacabey Harasında yapılacaktır. 3 Bu işe aid şartname ve evraklar şunlardır: A Malî şartname. B Fennî şartname. C Nafıa şeraiti umumiyesi. D Proje. lstekliler işbu evrakları Bursa Bayındırlık Direktörlüğünden ve ya Karacabey Hârasında müteşekkil Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden bedelsiz olarak alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin memurin bürosu için beş yüz lira, bakteriyoloji lâboratuarı için dört yüz elli üç lira ve sun'î telkih lâboratuarı için yüz yirmi lira teminat vermesi. 5 İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olması ve 2490 numaralı kanunun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eylemesi ilân olunur. (4111) PARiS BRUKSEL seyahetine iştirak etmek istiyenlerin 30 temmuza kadar müracaatleri. N A K seyafıat acentalığı Galata Rihtıra caddesi 7 9. Telefon 43126 Telgraf: N A K İstanbul Erdek Beîediye Reisliginden: Erdek Belediyesinde mevcud keşifnamesi mucibince 3773 lira keşif bedeîi olar Beîediye dairesinin inşası 16/7/935 tarihinden itâ baren 21 gün müddetle ve 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ka mmu hükümleri dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. Ihale ağustosun alhncı salı günü saat on altıda Erdek Belediyesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatinden evvel muvak kat teminatlarını yatırarak açık eksiltmeye iştirak etmeleri. Erdek Belediyesinde mevcud keşifnamesi mucibince 1499 lira kesif bedeli olan iskelenin «vapur iskelesinin» yapılması 16/7/935 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve 2490 numaralı arttırma ve ek siltme kanununun hükümleri dairesinde açık eksiltmeye konulmuş tur. İhale 6 ağustos salı günü saat on altıda Erdek Belediyesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatinden evvel muvakkat teminat akçelerini yatırarak açık eksiltmeye iştirakleri. (4214) HURMA Herşey için kullanılan sabun SABUNU İSTANBUL AMERIKAN KOLECİ Arnavudköy, Tel: 36.160 » • * • * * • * • X l * r l | fiebek, Tel. 36...3 Mekteb, ingilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya fransızca ihtiyarî olarak müte • hassıs muallimler taraf ından öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. Ulusal terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Kütübhaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedenî tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. . Amelî ve nazarî elektrik, makine : v e N a f ı a m ü h e n d i , i y e tiştir«. ROBERT KOLECDE KAYİD GÜNLER1: 1 ağustosa kadar cumartesi günleri saat 9 dan 16 ya ka dar, 1 ağustostan sonra çarşamba günleri 9 dan 12 ye kadar ve cumartesi günleri 9 dan 16 ya kadar. AMERİKAN KIZ KOLECİNDE KAYİD GÜNLERİ: 15 ağustostan itibaren çarşamba ve cumartesi günleri 9 dan 12 ye kadar. Fazla malumat almak için mektubla müracaat etmelidir. SEKSULIN ; Bu kelimeyi iyi belleyinizl KIZ KISMh Amerikan Kız Koleci E D | C E | f I f l Ç M l r Robert Kolec, 1 ^ Çünkü ji oruj kullanmak sayesinde uzyiyetinizde M Ü H I Mdeğişmeler b ş gösterecektir a TURAN, HURMA adını verdiği yeni sabunu saygı değer müşterilerine takdiro eyler. Bu sabundan beher kutuda 24 veya 12 aded bulunur. Her şeyi yıkamak için kullanılabilecek olan bu sabun, gerek eşsiz kalitesi ve gerekse idareli olması sayesinde herkesin büyük teveccühünü kazanacaktır. HURMA sabunu, hem soğuk ve hem de sıcak suda bol köpük hasıl eder. HURMA sabunu her evde bulunmalıdır. Fiati: içinde 24 HURMA sabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruştur. Ve içinde 12 HURMA sabunu bulunan kutular yalnız 40 kuruştur. HURMA sabununu bakkalınızdan arayınız. Kutunun üs tündeki MAVt KUŞAK ambalâjın hakikî olduğunu ispat eder. HURMA sabunu TURAN mamulâtındandır. Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Tahmin Tutarı Birinci Tarihi Saati bedeli pey Kok kömürü 200 19 380 285 8/8/935 14 Mekteb ihtiyacı için «200» ton kok kömürü almacaktır. Buna aid teferruat yukanda yazılmış olduğundan isteklilerin şartnamesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek için de eksiltme kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle belli gün ve saatten evvel Gümüş tuyunda mekteb dahilindeki Eksiltme Komisyonuna müracaatleri. ; « , . (4252)' Cinsi Ton sıcakGençlik kanı istekle çarpan bir kâlp ^ Hasılı ^ Kütahyada: Jandarma Okulu Komutanlığından: 7,50 ilk Tahmin Çoğu üzerinedilen fiat teminat Erzakın cınsı Azî Çoğu den tutarı Kr. Sa. Lira Kr. Kilo Gr. Kilo Gr. Lira Kr. 10 00 1500 00 Ekmek «birinci nevi» 00 190000 000 000 200000 20000 00 20 00 600 00 Sığır eti 8000 00 35000 000 40000 000 30 00 22 50 Koyun e i t 500 000 1000 000 300 00 100 00 375 00 Sade ya*' 4000 000 4500 000 4500 00 8000 000 12 00 90 00 Bulgur 1200 00 10000 000 6000 000 22 00 132 00 Pirinç 1760 00 8000 000 3000 000 6 00 15 75 Tuz 3500 000 210 00 5000 000 5 00 26 25 Soçari 7000 000 350 00 3000 000 30 00 78 75 Sabun 3500 000 1050 00 7000 000 15 50 93 00 Kuru fasulye 8000 OuO 1240 00 6 00 22 50 Nohud 4000 000 300 00 5000 000 6 00 45 00 Patates 8000 000 10000 000 600 00 2000 00C 27 00 5p 62 Toz şeker 2500 000 675 00 35 00 15 75 Zeytin yağı 400 000 600 000 210 00 10 00 37 50 Kırmızı domates 3000 000 000 5000 500 00 25 00 7 50 Zeytin taner 300 000 400 000 100 00 6 00 18 00 Mercimek 3000 000 4000 000 240 00 25 00 37 50 Cekirdeksiz üzüm 1500 000 2000 000 500 J0 2000 000 26 00 48 75 Sehriye 2500 000 650 00 3000 000 26 00 . 78 00 Makarna 4000 000 1040 00 000 500 12 00 6 30 Süt «yağı almmamış» 700 000 84 00 9 00 4 05 U n «birinci» 500 000 000 54 00 600 30 00 2 25 Kırmızı biber 60 000 100 000 30 00 000 4 00 12 00 Kabak 3000 4000 000 160 00 12 00 46 00 Pathcan 4000 000 5000 000 600 00 000 30 00 22 50 Taze bamya 1000 000 300 00 500 5 00 18 75 Lâhana 5000 000 250 00 3000 000 20 00 9 00 Sirke 600 000 120 00 400 000 000 25 00 13 12 Salça 700 000 500 175 00 5 00 22 50 Pırasa 6000 000 4000 000 300 00 000 5 00 26 25 Ispanak* 7000 000 4000 350 00 000 5 00 7 50 Taze bakla 1000 2000 000 100 00 5 00 3 75 Semizotu 800 000 1000 000 50 00 000 15 00 33 75 Yeşil taze fasulye 2000 3000 000 450 00 000 17 50 13 12 İcbezelye 500 1000 000 175 00 15 00 33 75 Börülce 2000 ooo 3000 000 450 00 20 00 7 50 Sarmısak 300 000 500 000 100 00 6 00 45 00 Arpa 8000 000 10000 000 600 00 3 00 18 00 Kuru ot 6000 000 8000 000 240 00 2 50 11 2S Saman 5000 000 6000 000 150 oo 2 00 300 00 Cam odunu 190000 000 200000 000 4000 00 1 25 112 50 Mese odunu 100000 000 120000 000 1500 00 1 Yukanda adları yazıh yiyecek ve vakacak miktarı eksiltme şartnamelerine göre Komisyo numuzca münakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarlan yanlanna yazılmıstır. 2 Ekmek, sıfcır eti kaD»lı zarfla diger kırk kalem yiyecek ve yakacak açık eksiltme ile 15/ 8/935 günlemecinde »aat 15 te Kütahyada Jandarma Okulu KomutanlıSmda yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girecekleri" 935 i'ÜJ Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde Ierine gore ellerinde bulunan beleelerle ticarethane namına ise sfireceklerini isbu kanunda yazıh şartlar içinde noterlikten alınma vekâletnamelerle eksiltmeye «ireceklerdir. 4 Kaoah zarf eksiltmelerinde yukanda adı yazıh kanunauyeun olmak üzere kapalı zarf mektublarında İstenilen beleeler ve teminat makbuzu veya banka m»'*»Mannı ikinci Kir zarf a koy mak suretile zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe aid olduğunu ve kanunî ikametgâhlan yazılır. Zarflar mühürlü olarak belli gün ve saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baskanlığma verilmesi lâzımdır. Belli gün ve saatten sonra verİlecek veya gönderilecek teklif mektublan kabu! edilmez. Teminatlarm belli gün ve saatten evvel Kütahya Malsandıçma yatırılmış bulunması ve eksiltme sartnamelerini görmek üzere Komisyon yazganlığına müracaatleri ilân olunur. (4133) SEKSÜÜN de bulacaksınız! KUTUSU 200 Krj. Bu gün sizde bulunmayan her şeyi 3EŞİR KEMAL ECZANESİ MAHMUT CEVAT SİRKECI 1 yo u BİI* tİNDE AZIK DO U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog