Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURlYET 27 Temmnz 1935 r""" I I Yerli Mallar Sergisinde: " ^ " ~ ^ Paviyonunu ziyaret ederken hatırlayınız ki henüz Yerli Malı yok iken 1J I ı I J ^I I ı \ / A J L J I \ JL MA V PERTEV firması kendini tanıttırmıştı. KREM PERTEV Türkiyenin en eski olduğu kadar en cok beğenilen ve en çok aranan Güzellik ve genclik tılsımıdır. iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 lîradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı! 1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden maada: Şubat, Haziran, Temmuz, Eylul ve Birincikânun aylannın ilk günlerinde kumbara sahibleri arasında çekilecek kur'alarla «her biri ikişer bin liralık» fevkalâde ikramiyeler verilecektir. (Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sahiblerinin asgarî yirmi beş lira biriktirmiş olmaları lâzımdır.) Sabahlar. aç fjt A 7 O K I a l m d l k t a Karnma bir I V I A ^ U I N K A B I Z L I G I kahve kaşığı MEYVATUZU defeder bir saat sonra alınırsa Mide ekşilik ve yanmalarını giderir Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. Fazla bir yemek ve içmeden s< n a hissedilen yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. MAZON tuzunun tesirinden memnun kalmıyânlar şişesı açık ta olsa Bahçekapıda Iş Bankası arkasında 12 No. lu Mazon Boton ecza deposuna iade ederek bedelini geri alabilirler. MAZON isim ve markasına çok dikkat Denizyolları İŞLETM ESI Acentalan: Karaköy Köprübaşı Tel 42362 Sirkeci Mühurdarzade Han Tel 22740 istanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: tİ Kilo Safi Marka No. 0 930 1 930 2 220 100 60 520 530 2 430 1 160 3 69 101 499 499 499 499 499 1362 1460 718 538 538 538 538 538 499 135 526 1442 538 136 40 1701 1479 1339 870 530 1 900 2 200 16047 720 200 1 360 543 20 259 125 829 18607 18606 458 2 95 240 630 460 670 5 50 5 490 1332 1043 1042 Mukavva arkalı yazılı kâğıd takvim Galalitten mamul kliçe 1 127 190 156 Galalit tozu 2 127 1 30 156 Mayi vazelin 3 8 3 650 2600 Galalit tozu 4 8 19 3 980 1445 10 Ecnebi lisanile yazılmış mu 200 3938 kavva kaplı kitab. 20 Lâstikten makinesiz oyuncak 1445 140 3938 20 Fotoğraf resim 1445 50 3938 50 Mukavva arkalı kâğıd takvim 1368 32 790 1367 25 Mukavva arkalı matbu kâğıd 330 31 takvim. Yukarıda yazılı eşya evvelâ iç isteklisi bulunmazsa ayni günde dış memleketlere götürülmek üzere açık arttırma usulüne tevfikan sa tılığa çıkarılmıştır. lsteklilerin 29/7/935 tarihinde saat 14 te İstanbul Satış Gümrüğü Müdürlüğüne gelmeleri ve daha ziyade malumat istiyenlerin bugün den ve ayni günde ihaleden evvel Müdürlüğe müracaatleri ilân olu nur. (3739) 2534 25 921 621 Antalya asliye hukuk hâkimliğinden: Muddei, Antalyada tüccardan Hacı Kadir vekili avukat Ismail Hakkı imzasile Antalya asliye hukuk hâkimii Fakat S y i c e k u r u l a n d ı k t a n tonra ğine verilen 4/10/934 tarihli dava arvucudunüzu ruhalinde müvekkili Hacı Kadirin müddeaaleyh Antalyalı Yeltenli oğlu Şevketin Antalya Osmanlı Bankasına kremî basened medyun bulunduğu (500) liyagı raya müvekkili Hacı Kadir kefil olup 11e uvmağı unutmayımzi Bu s a y e d e hülulü vadede müddeaaleyh Şevket guneşte yanmak t e h l ı k e s ı n a karşı k o r u n m u ş o I u r s u n u z, tediyei deyin etmediğinden kefaleti itenıniz taze ve s a ğ I a m I a ş ı r , tibarile müvekkili Hacı Kadir C Idmiz yumuşak ve gergm kaiır* mezkur beş yüz lirayı medyu . nun namına Osmanlı Bankasına tediye ederek icra dairesine mü racaat ettiği halde mumaileyh Sevket icra dairesinde borcunu inkâr eylemiş olduğundan meblâğı mezkurun tedi ye tarihinden itibaren yüzde dokuz faiz ve icrada inkârından dolayı kanunen muktezi tazminat ve bilcümle masarifi muhakeme ve yüzde on ücreti vekâlet tahsilini istemis ve müdKıymeti Eşyanın cinsi deaaleyh Sevektin ikametgâhı meç 1 Oksit dözenk. hul bulunması hasebile hukuk usulü 2 Şekerli nefis hamur işi muhakemeleri kanununun 141 ve 00 20 Adi boş cam çişe 142 nci maddeleri mucibince dava ar. 1 Müstamel keten havlu zuhali ve davetiye varakasımn bir 1 İpek boyun bağı nüshasının mahkeme divanhanesine 4 ve diğerinin lstanbulda münteşir Sade pamuk gömlek 1 Cumhuriyet gazetesinin 22/6/935 taMüstamel yün örme fanilâ rih ve 3987 sayılı nüshasile ilânen 10 Müstamel yün erkek elbisesi tebliğ olunduğu halde gelmemis ve bir palto, pantalon, yelek 3 Müstamel ipek astarlı yün er vekil de göndermemis ve davacı ve kilinin talebine binaen bu babdaki kek ceketi. muhakemenin müddeaaleyhin jfiya 2 Şekerli nefis hamur işi bında yapılmasına karar verilmiş ol2 Yazılı kâğıd takvim duğundan hukuk usulü muhakemeleri 1 25 Bez ve mukavva kaplı ecnebi kanununun muad'del 398 inct maddesi lisan kitabı. mucibince isbu gıyab kararının dahi 2 Kangal halinde demir tel bir nüshasının Antalyada bulunduğu anlasılan validesine ve diğer nüsha 1 Nebatî is «Fahmi nebatî» sının da Cumhuriyet gazetesile ilânen 1 Saraca mahsus kösele 3 16 Demirle müretteb ağaç do • tebliğine ve muhakemenin de 17/9/ 935 salı günü saat dokuza talikine kuma makinesi. karar verilmiş olduğundan yevmi 25 Kasarlı tek telli pamuk ipliği mezkurda dahi Antalya asliye hukuk Eczayı tıbbiye 2 mahkemesinde hazır bulunmadığı veEcza ya bir vekil göndermediği takdirde Sirop de vasgas ecza tahkikat ve muhakemenin gıyaben baNümunelik kesilmiş yazı kâğıdı kılacağı ilân olunur. 1 NIVEA Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilânı rZMIT POSTASI GÜLNİHAL vp r a uu Sümer Bank Umumî Müdürlüğünden: 1 Nazillide inşa edilecek basma fabrikasi birinci kisım in • şaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli 328,942 lira dört kuruştur. 2 Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Fennî şartname, D Metraj, vahidi fiat ve keşif hulâsasî, E Projeler. fstiyenler bu evrakı 16,50 lira bedel mukabilinde Sümer Bank Ankara şubesinden satın alabilirler. 3 Eksiltme 8 ağustos 1935 perşembe günü saat on altı buçukta Ankarada Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Merkezindeki Komisyonda yapılacaktır 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 İsteklilerin 16,908 lira muvakkat teminat vermesi bundan başka en az 50,000 liralık bir tek bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olması lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda yazıldığı gün ve saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumî Müdurlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta :1e gönderilecek mektubların K'hayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanunî şekilde kapatılmış bulunması lâzımdır. 27 TEMMUZ CUMARTESİ günü SAAT 11,30 da Tophaneden Denizyollan rıhtımından kalkacaktır ve Izmit hattı iskelelerine uğrıya • rak saat 17 de tzmite varacaktır. Izmitten 28 temmuz pazar günü saat 10 da kalkarak ve ayni iskelelere uğrayıp saat 15,30 da İstanbula varacaktır. (4343) Maltepede Feyzullah Ef. Vakfı Mütevelliliğinden: Maltepede Kadıasker Fey zullah Efendi vakfına aid su fazlası bir sene müddetle icar edi • lecektir. Muhammen kıymeti «40Ö» liradır. Müzayedeye işti rak edeceklerin ^ 7,5 pey ak ç yini alarak 12 ağustos 935 pa zartesi günü saat 14 te İstanbul Evkaf Müdiriyeti Idare ve İhale Encümenine müracaatleri ilân olunur. (4328) I istanbul Komutanlığı I Satınalma Komisyonu tlânlan I | İstanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları \ 1 Boğaziçinde Beylerbeyi Kayığı iskelesile İstanbulda Köprübaşında Validc hanı önünde köprü tarafmdaki iskele bir itibar edildiğine göre yalnız beşinci iskeleye yanaşmak hakkı. 2 Boğaziçinde Çengelköyü kayığı iskelesi. 3 Kadıköy Zühtüpaşa Tahtaköprü sokak 2 No.lı hane. 4 Boğaziçinde Çengelköyünde Kuleli caddesinde 4 numara • h oda. Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi mayıs bitimine denlü kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. lstekliler 29 temmuz 935 pazartesi günü saat on beşe denlü Evkaf Müdiriyetinde Varidat Kalemine gelmeleri. (4130) 5 •"•" Dr. İHSAN SAMi M M ~ BAKTERİY0L0Jİ Umumî kan tahlilâtı, ferengi noktai nazarından (Vasserman ve Kahn teamulleri) kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, hususî aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlarının tayini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981. İstanbul 5 inci icra memurluğun dan: Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen mavun kütüpane, uzun camlı mavun yazıhane ve yazı makinesi 30 temmuz salı günü saat 16 da Beyoğlunda Istiklâl caddesinde Hiris taki Pasajında satılacağından almak istiyenlerin mahallinde bulunacak memura müracaatleri ilân olunur. LABORATUARI RADI0 SALTS ile çabucak geçecektir. Hemen bugünden bir kutu alınız ve aksamları derunüne kâfi miktarda koyacağınız Radio Salts ile bir ayak banyosu yapınız. Kat'î bir tedavi bulunacak, ayaklarınız hafifliyecek, sancı ve şişkinlikler zail olacaktır. Biitün eczanelerde satılır. Ş A R K ŞARK P A N A Y I R I 621 EYLÜL 1935 B A R I (İTALYA) İÇİN EN MUHIM PAZAR İstanbul Komutanlığı birlik • leri ihtiyacı olup ihalesi yapılan 58,000 kilo sadeyağa verilen fiat Komutanlıkça pahalı görüldü • ğünden tekrar kapalı zarfla ek siltmeye konmuştur. Beher kilosuna tahmin edilen bedel 84 kuruş olup ihalesi 8 aeustos 935 perşembe srünü saat 15 tedir. Şartnamesi 246 kunış mukabili Fındıkhda Satınalma Komisyonundan alınabilir. Ek * sîltmeye gireceklerin 3654 lira hk teminat mektubu veya malr buzu ve 24^0 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddel»»rindeki vesika larla birlikte teklif mpktublarinî ihale saatindfn en az bir saat ev. vel'ne kadar Komisyona jjerme « leri. (4165) *** 1 ikinciteşrin 935 günlemecinde îstanbulda açılacak olan mu • vazzaf hesab memuru mektebi • ne gireceklerin şeraiti anlamak üzere en geç 5 ağustos 935 günlemecine kadar bulundukları As« kerlik şubelerine müracaatleri. (4299) SATILIK HAMAM Eyübsultanda Eski Yeni caddesinde Eski Yeni hamamı namile maruf çifte hamam altı masura maileziz suyu havi köşebaşı büyük bir araziye malik olup ayrıca üç apartımanlık arsası dahi vardır. Talib olanların Yemişte Zindan han 1 No. ya müracaat. Telefon: 21603. TUZLA İÇMELERİ FEYZİ AHMED Cild ve zührevî hastalıklar mutehassısı. Ankara caddesi No. 43. Pazardan başka hergün sabahtan akşama kadar. Tel. 23399 Tafsilât almak ve kayid olunmak için İstanbul Ticaret Odası kâtibi Bay Cemale müracaat olunması. s OTELİ: HergÜn Köprüden 6,30 7,35 8,20 9.45 11 13, 15,10 da Haydarpaşaya giden vapurların trenleri membalara kadar gideceklerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog