Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

f \ Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. umhuri : 4022 Telgral re mektnp adred: Cumhurlyet latanbul . Posta kutum: îstanbul, Ko. 246 ve matbaa tasmile Matbaacılık Ânsiklopedisi CUmaiieSİ 27 ÎBIlimiJZ 1935 üncü cüzü çıktı 84 " Teıefon: Ba§muharrtr ve evl: 22368, Tahriı beyetl: 24298, îdare ve Neşrlyat Şırketı 24299 24290. Devlet binalarının Bayındır bir halde Tutulmaları umhurluk rejiminin özel işlerinden biri yeni ve güzel bınalar yapmaktır. Bu rejımm kuruluşundanberi her nerede bina adına ne yapılmışsa hepsi giızeldir. Ülkenin en ücra köşelerinde hükumet konağı, okula ve saire olarak yapılan bınalar bulundukları yerlere aydmlık ve yenilik veren en modern san'at eserleri sayılmak değerindeIzmir 26 (A.A.) Bayındırlık Badir. Bu kadar güzel yapılan bu eserlerin kanı Ali Çetinkaya dün de türlü bayınbu güzellikte, bu bayındırlıkta terniz oladırhk işlerini incelemiştir. Yanında burak tutulmalan lâzım olduğunda oybirlilunanlarla Halkapınar bataklığınm ku ği etmiyecek tek yurddaş olamaz. Bu firutulması işini tetkik etmış, Karşıyaka Çokirden ilerileyerek yeni, eski bütün dev Paris 26 (Özel) Dün Romada îcuk Yuvasmı ve Sağırlar kurumlanm, let binalarının hiç arasız, devamlı olarak talya Dış îşleri müsteşan M. Suviç ile yangın yerlerindeki yeni inşaatı ve patemiz ve bayındır tutulmalarını düşün Romadaki îngiliz ve Fransız elçileri aranaym gezmiş, telefon sosyetesinde bir mekse şüphesiz en yerinde işlerden biri smda yapılan önemli konuşmalar neticesaat kadar çalışmıştır. dir. Bu bakımdan memleketimizde bu sinde Uluslar Kurumu toplantısmda îtalOğleden sonra sala gitmiştir. Bugün devlet binalan işinin temelli olarak ele yanın tutacağı yol kararlaştınlmıştır. Aydın hattını teftişe çıkacaktır. alınıp haklannda alınacak kararlarla geSiyasal mehahlde söylendiğine göre InAli Çetinkaya basın oruntoklanna dinel bir prensip altında bu bmalann ba gilterenin Roma elçisi Sir Erik Drumond yevinde Izmir urayı ile Havagazi sosyeyındırlıklannm temini ergeç üzerinde Italyaya yeni bazı teklifler yapmıştır. tesi arasında satın alma işini Ankaraya b'nemle durulacak bir meseledir. En bü Elçilerle M. Suviç arasmda yapılan bu dönüşünde inceliyerek sonuclandıracağını, yük bir devlet dairesinden, en küçük bir konuşmalann neticesinde ttalyan hüku Izmir otomatik telefonunun modern ol polis kulübesine kadar her devlet binası meti bu sabah Uluslar Kurumu genel duğunu, hükumetin beş yıl sonra bu teBayındtrltk Bakanı Ali Çetinkaya bulunduğu memleketin baymdırlık ve tesekreteri M. Avenola bir telgraf çekerek sisatı almak hakkının mahfuz bulundu dım edeceğini, mülkü esasen devletin olaı mizlık örneği olacak halde bulundurul 25 mayısta Uluslar Kurumu tarafından ğunu, Halkapınar bataklığındaki urut Şark demiryollan hattının işletmesi ' malıdır. Bir kere bunlar millet malı ol verilen karara göre îtalyanın ihtilâfı hamadan sevindiğini, Bakanlığın buna yar(Arkan 8 inci sahifede) duğu için devlet gibi kuvvetli bir heyet kem usulile hal için Habeşistanla yeniden elinde elbette hususî mallardan daha üs konuşmalara başlamıya hazır olduğunu lün bir bakımla iyi halde tutulabilirler, ve M. Musolini Kral ve yabancı devletlerin delegelerile beraber tutulmalıdırlar. Ondan sonra millet malı italyada son yapılan manevralarda olan bu binaların bayındırlıklan, temizlikleri devletin yüksek otoritesine uygun bir bildirmiştir. rumu Konseyi 31 temmuzda toplana onuru, o onurun her göze çarpan bir belSalâhiyettar mehafile göre, bu müra caktır. Uluslar Kurumu genel sekreteri gesi olur. caatile îtalyanın Uluslar Kurumunda yal M. Avenol bu sabah telgrafla devletleri Bu sonunca varmak için hangi bakannız Valval hadisesi mes'ullerinin aran toplantıya çağırmıştır. masını istediği ve diğer meselelerin .Fransız kabinesinin toplantısı lığın işlerınde kullanıhrlarsa kullanılsmHabeşistanla Italya arasmda doğrudan lar, bütün devlet binalannı, hatta bütün Paris 26 (Özel) Kabinenin bu doğruya hallini arzu ettiği anlaşılmak günkü toplantısmda Başbakan M. La devlet mallarını merkezi Ankarada olatadır. cak ve bu işe önemle bakacak bir daireval genel siyasal durumu anlatarak, 31 Sofya (Özel) ^ Diger taraftan Habeş hükumeti d*j>a temmuzda Habeş meselesinin Uluslar de toplamak gerek olur sanıyoruz. Devlet RulgarUtanm cok kem heyetine 5 inci bitaraf bir üyenin se Kurumu tarafından nasıl tetkik edılece binalarının bayındırlığı, yapılması ve onasevimli ve çok kiçilmesini kabul ettiğini bildirdiğinden U ğini ve konuşmalann ne şekil alacağını rılması için her yıl bütçeye konulan bir bar yeni polis müluslar Kurumu konseyinin işi çok kolay arkadaşlanna bildirmiştir. paradan her tarafa az çok hisseler aydürü mirlay BakırBu münasebetle kabine, Uluslar Kurulaşmış oluyor. rılıp veriliyor. Bütün devlet binalarını bir ciyef geçenlerde biı Bu durum karşısmda konsey toplan munda Fransanın tutacağı yolu kararlaşaraya ve kendı bakımı altına toplamış İstanbul gazetesin tısının kısa olacağı ve ihtilâfın bir daha tırmış, Fransız delegelerine venlecek taolacak bir dairenm onlara yapılacak bade çıkan bir yazı hakeme havale edileceği zannolunmak limatı tesbit etmiştir. kımlar hakkında esaslı tedbirler alması dan dolayı, beni o imkânı vardır. Ulkenin her yanındaki ge Sulh güvercini Acaba mevcudiye tadır. Habeş Imparatorunun diyevi gazetenın Sofya muKonsey 31 temmuzda toplanacak nel yöntemde millet malı sayılan bütimi farkedebilecekler mi? Paris 26 (A.A.) Habeş İmpa habiri sanarak yan tün devlet binalarının özel bir tüzüğe gö Amerikan karikaturu Cenevre 26 (Özel) Uluslar Ku (Arhan 5 inci sahifede) lıslıkla yanına da re temiz ve bayındır tutulmaları devamlı vet etmişti. Yanlışlık bir gözden geçirme ile kovalanmalıdır. çabuk anlaşıldı. Fa t ılıbeaen orr manzara Her yıl bütçesine konulan yapı, onarım kat bu vesile ile polis müdürü ile de biyet verenleri her kim olursa olsun şidİstanbul 26 (A.A.) Cumur ve donanım (tamir, döşeme ve saire) tanışmış olduk. Miralay Bakırciyef bir detle cezalandıracağım. Bunlar Türk Başkanlığı Genel sekreterliğinden masrafları bir işe yarar yöntemde harasker gıbi çok açık bir surette gazetelerinin sütunlanna geçip te böyle bildirilmiştir: canarak bunlardan hatta tek santıminin « Bulgar hü mahallî hâdiselerle iki memleket dostluğu Lozan günunün 12 nci yıldönüziyana uğramaması lâzımdır. Bu uğurda münden ötürü yurdun her tarafından kumeti Bulgaristan Türklerinin bu mem bozulmasın. Biz Türk dostluğuna çok yapılacak masraflar her halde işe varaleketten gittıklerini istemiyor. Kendilerine kıymet veriyoruz» dedi. gelen kutlama yazılarına teşekkürlemalı ve devlet binalarının onarılmalarile sistem dahilınde bir tazyık te yapan yokBen de miralay a şu cevabı verdim: rini iletmeye, Atatürk, Anadolu Aberaber çabuk harab olmamalan amacı tur. Bu, hiç kimsenin hatırından bile geç« Biz de, bu hâdiselerin ne vukuunu, iansını memur etmiştir. sürekli olarak güdülmelidir. Bütçeye komez. Şayed bazı yerlerde hâdiseler olu ne de gazete sütunlanna geçmesini istc nulan onanm paraları azar azar her tayorsa bunlar tamamile mevziî hâdiseler miyoruz. Zannetmeyiniz ki biz bunlarPariste çıkan întransigeant gazetesi yarafa serpiştirme kabılınden dağıtmakta dir. Yoksa kat'iyyen hükumetin siyasası dan kendimize sermaye yapmak istiyo çok kez ortaya belli bir iş çıkaramamak zıyor: değildir. Çok rica ederim. Böyle hâdi ruz. Biz de Bulgar dostluğuna kıymel Berlin hükumeti, birkaç hafta evveline sonuncu vardır. Böyle yapılacağına her (Arkası 3 üncü sahifede) seleri hemen bana haber veriniz. Sebe gelınciye kadar, dışarı işlerile meşgul göyıl bellıbaşlı binaların esaslı olarak onalUIIMlınılllllltnMIIMIIIIIIllllllllliitillllMltUlllllllllrMIIIIMIIMIIlllitiTlltllllllllHHinitllllllllillilllfllllltllllllltMnlltllliltitllllllllffllllllMlllintn » nlmalarile ve öteki yıllar da hep ayni yol ründüğü halde, şımdi birdenbire dahılî larda yürünerek bütün ülkedeki devlet meseleler, ön sah işgal etmiş bulunmak binalan böyle ciddî bir şekılde elden ge tadır. Nasyonal sosyalistler, katoliklere, Yaçinlmekle befli bir zaman devresi içinde hudilere, çelikmiğferlilere ve komünistlebütün devlet binalarının bayındırlığı yore karşı cephe almışlardır. luna konulmuş olacağı şüphesizdir. Eskişehir 26 (Özel) İspartadan Yahudiler ve muhalifler aleyhindeki Devlet mallarmın sigortaları için şimdi şehrimize getirilen ve dini siyasete âlel ^^m hareketi idare eden, Göbbels, katoliklerîasıl hareket olunmakta olduğunu bilmiederek devletin emniyetini ihlâle teşebre yapılan hücumun başında bulunan da yoruz. Bir vakit bunlar düzce sigorta Almanyada Yahudiler ve katolikler büsten suçlu Şeyh Saidi Kürdınin ılk sorGeneral Göringtir. ettiriliyordu. Gene o zaman bu kadar çok hakkındaki hareketleri idare edenler gusu bitmiştır. 1 1 7 maznundan yırmısınin Berlin polis müdürlüğüne fon El sigorta parasının devletçe bir araya topM. Göbbels M. Göring tahü muhakemeye alınması ve diğerleridorffun tayın edılmiş olması, dın aley tanmasile daha iyi neticeler alınabile nin de meni muhakemeleri istenmi;tir. hindeki icraatın eskisine nazaran daha luk beslediklerini açığa vurmuşlardır. Kaceği düşünülmüştü. Devlet binalarında nşıklıklar çıkmasından korkulduğu için, Maznunların muhakemeleri için karar artacağını tahmin ettiriyor. sigorta işini gerçekten böyle yapmak ve hâkimliği bu babdaki kararını hazırla Dresdde, Yahudi dükkânlannın saat Hıtlerci milisler kışlası sıkı bir muhafaza bu maksatla devlet binalarma bakmağı makla maşguldür. Yakında maznunların altında bulunduruluyor. kendisine ısmarlıyacağımız daireye bir 17 de kapatılması mecburiyeti konulmuşKatolikler, mükemmel surette organi muhakemelerine başlanacaktır. tur. Bir Yahudi ile birhkte görülen gene sigorta sandığı kurdurmak pek iyi bir iş ze edilmiş görünüyorlar ve bütün tehdidolur. Devlet binalannın sigortalan için kız veya kadınların ismi, gazetelerle ılân lere rağmen, papazlr, kiliselerde, Berlin her yıl herhangi bir kumpanyaya yüz ediliyor. Bazı umumî yerlerin kapısma, hükumetinin konkordatoya muhalif ha binlerce lırayı vermektense, bu sigortayı üzerinde «köpeklerin ve Yahudilerin gir reket ettiğine dair Osservatore Ro devlet binalarına bakacak dairede kura mesi yasaktır» ibaresi yazılı yaftalar a mano gazetesinde çıkan bir yazıyı oku cağımız sigorta sandığına yatırmak elbet sılmıştır. Buna mukabil, ahalisinin büyük bir muslardır. te pek çok daha kârh bir iştir. Her yıl Çelik Miğfer birliğinin bütün devlet dairelerinin sigortalan için bütçe kısmı katolik olan Renanide, nasyonal şubeleri kapatıldı ye konacak para, bu sandığa yatınlacak sosyalistlerin kilise aleyhindeki hareketBerlin 26 (A.A.) «Stahlhelm» leri memnuniyetsizlik uyandırmış ve haltır. Bu sandık devlet dairelerinin, gene (Arkast 8 inci sahifede) Ankara 26 (Telefonla) Beledidevlet elinde bir sigorta sandığıdır. Dev kın ekserisi, Naziler hakkında hoşnudsuzllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllliniMllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllinillMIIIMIllllHllllllllllllllllllllllllllillMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII yeler imar heyeti toplantılanna başlamış. let dairelerini iyi halde tutacak daire onilk iş olarak Mersin ve Adana şehırleların yangın afetinden korunmuş olması bile kurtulabilir. Fakat dairenin elinde yeni bayındırlıklar bile yapabilir. Irak ve Bağdadı İstanbul ve Avrupaya bağlıyacak olan Kısası devlet binalannın herhal rinde içme suyu tesisatı yapılması için na elbette artık özen verecektir. Z a her ihtimali karşılıyacak ve herhalde devdemiryolunun geçeceği yeri gösterir harita ten sigortalarda ziyan ihtimalinin hesab let binalarını bayındır halde tutacak de şunun bunun özel binalanndan hazırlıklara girişmiştir. daha artık bir önem ve özenle bayındır Heyet, ilk toplantılarda memlekette Birkaç gün evvel Anadolu Ajansı ö Irakta petrol arayan sosyetelerden lan bellidir. Çoklukla kârgir binalar olan toplu bir para bulunmuş olur. devlet mallarında bu ihtimal % 10 de Bu daire eldeki binalan iyi halde tut tutulmalannın başlıca bir iş olarak ele bir boru fabrikası kurulması lüzumunu nemli bir haber verdi. Irakı ve Bağdadı British Oil Development^os^etesi Musulun güneyinde (çenubuhda) Gayya> gildir. Bunun neticesi olarak her yıl san tuktan baska kendi sigorta sandığındaki alınması lâzım geldiğini anlatmak istiyo da duymuştur. Memleketimizde birçok istanbul ve Avrupaya bağlıyacak y dığa konulacak prim karşılığı paralar üç bol para ile genel ve özel bütçelerin ya ruz. Bu iş Turkiye Cumhuriyetinin at büyük şehirlerin içme su tesisatı yoktur bir demiryolunun yapılması için Irakta', rede zengin petrol madenleri bulmuş ' bes yıl sonra büyücek bir sermaye halini pacaklan bazı binalan, bedelleri kendi mıs olacağı hem temelli, hem ileri bir me ve bunlar için mühim miktarda boru kul bir mukavele ımzalandığmdan bahse tur. Yalnız bu kuyulardan çıkan petrol lanacağmdan memleket için böyle bir den bu haber, gündelık hâdiseler ara çok kalm ve ağır olduğundan mevcud bulacaktır. Belli bir hadde vardıktan son sine parça parça ödenecek yöntemde ya dejıiyet adımı olacaktır. fabrika yapılması muvafık olacaktır. YUNUS NADİ (Lutfen sahifeyi çeviriniz) smda gürültüye gitti. ra devlet bu ara oraya para yatırmaktan pılabilic vani bu daire elindeki para ile Italyan Habeş davası tekrar Şark demiryollarının da hakeme havale ediliyor satın alınması muhtemel Ali Çetinkayanın diyevi Italyan gazeteleri Japonyaya şiddetle hücuma devam ediyorlar, İngilizler Habeşistanda harb çıkmasını kendi müstemlekelerine sirayet edeceği korkusile istemiyorlarmış, İngiliz Somalisinde de bir hâdise oldu * Romada yapılan son konuşmalar iyi netice verdi, Uluslar Kurumunun toplantısı kısa olacak Bayındırlık Bakanı «Hududa kadar gideceğiz, hatlarımız 10,000 kilometro olunca anahatlar bitmiş olacaktır» diyor Filibe hapisanesinde dayak yiyen Türkler Türkiyeye casusluk ediyorlar bahanesile 13 Türk gencine dayak atıldı, beş gene hâlâ hapiste! Almayada yahudi ve katolik aleyhtarlığı Atatürkün teşekkürü Yahudilerin yüzme havuzlarına girmeleri yasak edildi, umumî yerlere ayni şekilde levhalar kondu Dini siyasete âlet edenler 1 Ispartada yakalananların muhakemeleri başlıyor Bağdadı Istanbula bağlıyacak demiryolu Irakın demiryollarımıza bağlanması siyasa, ekon< mi, kültür ve turizm bakımlarmdan cok önemlidir Boru fabrikası Memleketimizde bir boru fabrikası yapılması duşunuluyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog