Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

25 Temmuı 1935 CUMHURtYET Tahsili en yüksek biçki mektebidir. Dersler en kolay metodla gösterilir. Biçki, dikişten başka korsacıhk, gömlekçilik, şapkacı'ık, çiçekçilik ve boya ile tezyinat derslerî de vardır. Bunlar îçia ayn öcret ahnmaz. Musaddak diploma verilir. Kayidler ba$lamıştır. İstiyenlere talimat re progrom gÖnderilir. Bu senenin dikiş ve elişi sergisi 20 eylulde açılacaktır. Akaretlerde 64 numara. Tetefon : 43687. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Beşiktaş Dikiş Yurdu Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Muğla Nafıa Direktörlüğünden: SİNGER SAATLERî SİNGER SAATLERî Hava Kurumu Piyango Meşh ur Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletinden Bu yıl Istanbulda leylî Ebe Talebe Yurduna ortamekteb mezunla rından derecesi pek iyi ve iyi olanlardan talebe ahnacaktır. lsteklilerin kendi e! yazılarüe yazılı istidalarını 1 eylul 1935 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Vekâletine gönder İöeleri lâzımdır. Kabul şartları şunlardır: 1 Yaşı 20 den aşagı 30 dan yukarı olmıyacak ve gerek tahsiHni gerek ileride mecburî hizmetini yapmaya engel olacak bir hastalığı •e arızası bulunmıyacaktır. 2 Istîda ile bîrlikte aşağıda yazılı vesikalan gönderecekîerdir: A Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren niîfu« hüviyet cüzdanının aslı. B Mezvm buhınduğu mekteb şehadetnamesinin aslı. C Hü nü hal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemiş bulunduğunu gösteren mahallî hükumetçe tasdik edilmiş ilrnühaber. D 4,5 X 6 boyunda öç tane fotoğraf. «Fotoğraf lar profil olmıyacak cepheden alınmış olacaktır.» E Mütehassısları tam hastane heyetinden alınmış basılmış ör »eğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat ra poru «bu rapor hastane baştabiblikleri tarafından zarflanarak altı mühürlenecek ve ıstekli tarafından mühürlü zarf halinde istidauına bağlanac&ktır.» Muayene yapacak hastaneler: Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir Nümune hastaneler*, Istanbul Çocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana., Samsun Memleket hastaneleridir. Buralarda muayene olun • mak îcin hastanenin bulunduğu yerlerdeki Sıhhat ve tçtimaf Muavenet Müdürlüklerine Uteklilerin bizzat müraeaat etmesi lâzımdır. H Örneği aşağıda gösterilen noterlikçe tasdik edilmiş bir ta * ahhüd senedı «Bu sened isteklinin velisi tarafından, eğer Velisi yoktâ kendisi tarafından veriHr. 3 Istekliler tarafından gSnderilecek olan istlda ve vesikalann Vekâletçc alındığı hemen adreslerine bildirileceği fibi bu vesikalara göre kabul edilip edilmedikleri de gene adjeslerine vaktinde bildirilecektir. Taahhöd tenedl Srneği: Istanbul Üniversitesi Tıb Fakültesine bağlı Ebe mektebinde okunSlası lâzım dersleri okuyup bitirerek mektebden çıktıktan sonra Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin göstereceği her hangi bir yerde cbeliğe giderek 3 yıl müddetle tayin olunduğu «olunduğum» vazifede gtreği gibi hizmet etmediği «etmediğim» veya tahsil sırasında her hangi bir sebeble Yurddan çıkarıldığı «çıkarıldiğım» yahud Yurdu terkeylediği «eylediğim» takdirde kendisi «kendim» ıçin hükumetçe yapılan masraflan nizamî faizilc birlikte hiç itiraz etmeden Öde • meği taahhiid ve tekeffül eylediğimi bildiren bu senedim adı geçen Vek&lete verildi (3928) 1 Eksiltmeye konulan iş: Muğla vilâyetinde Muğla Köyceğiz yoliradır. Emsali gibi 15 «ene teminatlıdır. Bu fırsattar istifade etmek lunda beton arme Namnam köprüsü inşaatıdır. tnşaatın keşif uteyen taşra müşterilerimiz bedeli posta veya banka vasıtasile pebedeli 23,500 liradır. şinen gânderdikleri takdirde posta ucreti tarahmıza ait olmak üzere 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: saat gönderiliyor. A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, = .* C Nafıa işleri şeraiti ıdmımiy«sî, ISTAMBUL EMINÖNÜ D Tesviyei türabiye, şose, kârgir inşaata dair fennî şartname, F Keşif hulisa cetvel; G Proje, M ' U # " : > 2»tiyenler bu »artnameleri ve errakt 117,5 kuruş bedel mukabi « Hnde Muğla Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 21 ağusto» 935 çarşamba günü saat 15 te Muğla Vi lâyeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. Bir buçuk milyon aded beyanname bastırılacaktır. Münakasa a4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. çık eksiltme ile 30/7/935 salı fünü saat 14,30 da başlıyacak. istekH 5 Eksiltmeye gîrebilıriek için isteklinin 1762 Hra 50 kuruş mu • olanlar hergün Direktörlük Muhasebesinde şartnamesini görebilirler. vakkat teminat vermesi. (4286) Bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lâzımdır. 1 Ticaret Odasma kayidli bulunduğuna dair vesika. 2 İsteklinin en az ya on metro açıklığında betonarme köprü veya elli bin lira değerinde esaslı aksamı betonarme inşaat taahhüt Hepsine 11 lira kıymet biçilen Çarşambada Altmışıncı mekteb ve iyi surette ikmal ettiğine dair resmî vesikalar. bi4hçesinde 20 metro 52 santim metro mikâbı taş pazarlıkla satıla • caktır. İstekH olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne 6 Teklif mektubları yukanda üçüncü maddede yazılı saatten müraeaat etmelidirler. Pazarhğa girmek istiyenler de bir liralık mubir saat evveline kadar Muğla Nafıa Dairesine getiriUrek Eksiltme vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 9/ Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 8/935 cuma günü saat 15 te Paimî Encümende bulunmahdırlar. Posta iie gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede ya«1.» (4296) zılı saate kadar g«lmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil • r Senelik mez. ? (4247) muhammen Muvakkat kirası teminatı Istanbulda bulunan 500 37,50 Yakacıkta Yakacık mesire yeri Ortaköyde Mecidiye mahallesinde Vapur iskelesi So. 8 No.lı 7 odalı, 2 katlı Mecidiye mektebi. 180 1330 Çemberlitaşta Nunıosmaniye sokağında 74 numaralı kârgir dükkân. 60 4,50 Törkjyede îkaraet etmetrte olan trak tabaasının Ankaradaki jfukanda »emti, kirası ve muvakkat teminatı yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar ayrı ayrı pazarlıkla kiraya verile İrak Eiçüiğine şahsen veya mektub yazmak suretile müraeaat cektvr. Şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne müraeaat et * ederek isimlerini ve aileleri efradımn kdm ve adreslerini vaah melidir. Pazarhğa girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat surette bildirmeleri. teminat makbuz veya mektubile beraber 9/8/935 cuma günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmahdırlar. «B.» (4297) Son modelleri gelmiştir. Ince ve yayet zariftb. Reklâm fiaü 12 Türk Direktörlüğünden: I Istanbul Belediyesi ilânları \ Irak tabaasının nazan dikkatine ANKARADA IRAK ELÇiLiGiNDEN 10002000 ton Mazot MUsiki meraklılarına Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Tahmin edilen bedelî 70,000 : 140,000 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı malzemc Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın • alma Koraisyonunca 2 ağustos 935 tarihinde cuma günü saat 15 U kapalı zarf la ihale edilecektir. Şartname yedi lira mukabilinde Komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan «8250» lirayı havi teklif mektublarım mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona ver • meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Koraisyona mtiracaatleri. (4128) KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKINDA Sümer Bank Umumî Müdürlüğünden: 1 Naıilli Basma fabrikası iltisak demiryolu toprak tesvi >esi sinaî imalâtı balast, tedarik ve döşemesi ve poz işi vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 2S.588.25 llradır. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi, b) Mukavele projesi, c) Fennî şartnameler, d) Husus! şartnameler, c) Metraj vahidi fiat ve keşif hulâsasî, f) Projelef. îstekliler bu evrakı 1,45 lira bedel mukabilinde Sümer Bank Ankara şubesinden ve İzmir Yerli Mallar Pazarından tedarik edebilirler. Fazla tafsilât Ankarada Sümer Bank lnfaat servisinden alınabilir. 3 Eksiltme 7/8/935 çarşamba günü saat 17 de Ankarada Ziraat Bankası binasmda Sümer Bank Umum Müdürlüğündeki Komisyonda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2145 lira muvakkat teminat vermesi ve fennî ehliyetini ispat etmesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda yazıldığı gün ve saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların i hale saatinden nihayet bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanun: şekilde kapatılmış olması lâzımdır. mammmmm Idinliyeceksiniz. Ayrıca bir buçuk aydanberi Izmirde bulunan kıymetli [•an'atkârlar îstanbula gelmiş ve parkımızı şenlendirmişlerdir. Her lakşam altıdan itibaren: I Kemeneeeî ALEKO, piyani»t YORGİ, klarnet ŞEREF, b»n«o EDIB, Ikemanî MAKSUD, okuyucu YAHYA ve HAMİD ve TAHSİN ile memlleketimizd* Unınmış bayaolardan mürekkeb heyeti musikiyeyi dinliyelcektiniz. Telefon: 49356 DENiZ KIZI EFTALYA SADi'yi Salıdan maada her aksam tstanbul Gümrükleri • Kilo Cr. Markasî No. 697 00 Kıymeti Lira K. 507 75 Satış Eşyfcnın cinsi Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Cinsi Azı Çoğu Tah. MuvakFi. kat Te. Lr. Kr. 225 12 270 12 108 12 20 7,5 84,38 Müdürlüğünden: !•••••••• Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinin eski Ahmedbey, yeni Nigâr sokağında eski 38, mükerrer yeni 54 numaralı Narlıyan apartıma • nının «44500» pay itibarile «33575» payı 9/8/935 cuma günü saat 14 te «18862» lira üzerinden peşin para ve kapalı zarf usulile ve arttırma suretile satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçesi makbuzile diğer geregen vesaiki muhtevi mühürlü zarflarını arttırma saatinden bir saat evveline kadar İdaremizde müteşekkil Satış Komisyonu Başkanlığına vermeleri. «M.» (4257) Kilo Kilo 20000 25000 Akliye hastanesi için: Süt 29000 30000 Çocuk i » : Süt 10000 12000 Süt 1800 3000 Yoğurt Emrazı Sariye has3500 7000 Kâse yoğurdu tanesi için 1750 S 3250 Prasa 1400 4 2600 Lahana 1120 10 2080 Kereviz 2380 4420 7,5 Ispanak 2100 7 3900 Taze bakla 3500 10 291 6550 Pathcan Sanatoryom içia tahmin Eksilt360 30 1040 Taze bamys İlk te edilen 840 11 1560 Çalı f asulye Cinsi Katem minat fiat Tarihî Gun Saat şekli 800 7 800 Sırık domate» Rontken alâtı 19 225 L. 3000 L. 8/8/935 perşembe 15 Açık 700 5700 5 Yer domates Vakıf Gureba hastanesine alınacak olan yukarıda yazılı 19 kalem 2806 5200 5 Sakız kabağı 2100 rontken alâtı eksiltmeye konmuştur. Bu alâtın ne suretle eksiltmeye 6 Enginar 3900 12,5 Ayşe K. fasulye 2100 3900 konulduğunun ve hangi gün ve saatte yapılacağım ve eksiltme şart • 5 Semizotu 1400 2600 namesindeki ilk teminat miktarı yazılıdır. Eksiltme Istanbul Evkaf 10 Barbunye 1050 1950 Müdiriyeli dairesinde toplanan Idare Encümeninde yazılı gün ve saYukarıda adları yazılı sıhhî müesseselerin hizalarındaki ihtiyae* atte yapılacaktır. ları açık eksiltmede verilen fiatler fazla görüldüğünden eksiltme Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanu • muamelesi 2/8/935 cuma gününe bırakılmıştır. nun ikinci ve üçüncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle, 1 Eksiltme saat 15,5 ta Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binaticarethane namma işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinsındaki Komisyonda yapılacaktır. 2 Tahminî fiat, muvakkat garanti ve miktarları hizalarında gösde noterlikten alınan vekâletnamelerle eksiltmeye girbilirler. tstek • terilmiştir. lilerin yazılan gün ve saatten bir saat evvel teminatlarını Evkaf vez3 Şartnameler aid oldukları müesseselerde parasız görülebilir. nesine yatırmaları ve eksiltme şartnamelerini almak ve görmek üzere 4 Eksiltmeye gireceklerin bu işe yeter muvakkat garanti mak Evkaf Levazım Idaresine gelmeleri. (4281) buz veya banka mektublarile 935 yılı Ticaret Odası vesikası ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerile belli saatte Komis • yona gelmeleri. (4283) IR 98/1/5 Tayyare İçin dış ve P iç lâstiği 221 TF 35724/2» Çukulata ve şekerleme Yukarıda evsafı yazılı lâstiklerin 27/7/935 tarihinde saat 14 te ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin mezkur günde pey akçelerile birlikte Komisyona gel meleri ilân olunur. (4162) 1 Istanbul Evkaf Müdiriueti ilânları \ Devlet Demiryollarından: I Inhisartar Umum Müdürlüğünden y İdaremiz ihtiyacı için nümune ve şartnamesi mucibince «35,000» kilo çelik çember «Siklop için» pazarlıkla satın alınacağından vermek istiyenlerin şartname ve nümuneyi gönderdikten sonra pazar lığa iştirak etmek üzere 8/8/935 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 te % 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alun Komisyonuna müraeaat • leri. <4284) Adapazarı Haydarpaşa Yolcu Tenzilâtı 11 Nafıa Maden Mühendisi aranıyor 1/8/935 tarihinden itibaren Haydarpaşa Adapazar kısmmdaki if tasyonlar arasında gidiş dönüş bilet ücretleri için tenzilli bir ta rife tatbikma başlanacaktır. Bu biletlerin dönüş kısımları dört gün mühletlidir. Bu biletler, bir defaya mahsus olmak üzere istasyonlardan tedarik edilecek, fotoğraflı hüviyet varakalarile birlikte muteber olacağmdan ilk defa bilet alacakların gişelere birer vesika fotoğrafı vermeleri gerektir. Fazla tafsilât için istasyonlara müraeaat olunmalıdır. (1740) (4072) Fethiyedeki madenler nakliyat işlerine nezaret etmek üzere fransızca konusabUir genc bir Nafıa mühendisi veya maden mühendisi arıyoruz. İsteklilerin bu zamana kadar çalıstıkları yerlerin sertifika suretile fotoğraflarını iliştirerek yazı He Galadata Merkez Rıhtım Hanındaki şirket merkezine müracaatleri ve bizzat get'rmeleri lâzımdır. • İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 5/5/934 tarihli beyanname mucib ince Nordştren Sigorta şirketinin nak« iiyat branşının tstanbul acentalığını yapmakta bulunan Mustafa Rıfkı acentahktan istif» etmiş olduğundan bu acentalığın muamelâtı dolayısiU sirketle ilgist olanların Galata, Karaköy, Nordstreo hanında sirket mer kezine müraeaat etmeleri ilân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog