Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 enunnz 1CJ Zührevi ve cilt hastahklan mütehasssıl Kitablar Arasında Allah yardımcımız olsun Atletizm heyeti başkanhğına seçilen Ömer Besim, yapılan seçimin sakat taraflarını anlatıyor Bizde spor işlerinin nasıl idare edil diğini ve ne için fstenildiği neticeyi kolaylıkla vermediğini geçen pazar günü yapılan tstanbul bölgesi toplantısında bulunduğum sırada etrafile anlamış oldum. Spor işlerimizi bir adım ileri götüre cek en ufak bir mesele görüşmeğe lüzum görmiyen dört beş saatlik toplantı ve onun en büyük esası, heyetlere se çüecekleri yerli yerine getirmekten ibarettir. Dört beş saat süren bu mesai neti cesinde teknik heyetlere seçilenler lâyıkile o işin ehli kimseler olsa, insan koca bir şehir sporunu idare için bir se ne vazife göreceklere sarfettiği şu sa atlere hiç acımadan katlanır gider. Spor toplantılarımız bir hayhuy içinde cereyan edip durduğu içindir ki, orada ne mantık hâkimdir, ne de hak ve haki katten eser vardır. Raporlar okunur, en Meşhur koşucu ömer Bes'm ufak bir şikâyeti mucib olmadan kabul edilir. Hiç kimse gelecek sene için en citeşrinde gelecek Ruslara ve hem de küçük bir temennide bile bulunmağa Balkan müsabakalarına tam anform bir lüzum görmez. Nihayet heyetlerin seçil halde girmiş olacaklardır. Ağustosta şehrimize getirilecek Vi mesi için bile kimsede sabır kalmadı ğından tanınmış birkaç kişi şu veya bu yananın Dortmunt takımı kuvvetli güheyetin başına getirilir. Heyete başkan reşçilere maliktir. Almanların İşperling takımında 66 seçilenlerin bile tanımadıklan şahıslarla seçim işi de nihayetlendirilmiş olur kiloda beş defa dünya birincisi olmuş bir güreşçi vardır. Ayni kulübün ağır biter. 1920 senesinde başladığım atletizmi sikletinde güreşen Alman da geçen se 1935 senesine kadar sürükleyip durdum. ne dünya birinciliğini kazanmıştır. Güreş Federasyonumuzun kıymetlı Nereden estiği belli olrmyan bir tek başkanı deniz binbaşısı Ahmed Fetgeri lifle bu defa beni de atletizm kurumu na başkan seçtiler. Artık pek yakında Yavuz dretnotunda yeni bir vazifeye tasahadan uzaklaşacak bir sporcu olmak yin edilerek şehrimizden ayrılmıştır. Alman. Rus ve Balkan müsabakala lığım dolayısile bir müddet te idarî sahada çalışmak, senelerce edindiğim tec rında üç büyük imtihan geçirecek olan rübeleri, olimpiyat müsabakalarmda güreçşilerimizin en hararetle çalışacakgördüklerimizi mümkün olduğu kadar ları bir sırada böyle bir baştan mahrum yapabilmek esasen vazifelerimizden bi olması büyük bir kayıbdır. ridir. îşin buraya kadar olan kısmına Bursada spor kongresi hiçbir diyeceğim yok ama, buradan sonBursa (Özel avtanmızdan) ra başlıyan bozukluğa benim gibi, herka kongremiz dün gece mmtaka baş kesin de şaşması lâzımdır. kanı İpekçilik Enstitüsü direktörü TaBeni bulup kurumun başına getirenler hir Ertuğrulun başkanlığında açıldı. yanıma seçtikleri üyeleri de bu şeküKongre reisliğine Dağ kulübü başkanı de düşünerek hareket edemezler miydi? Saim seçildi. Okunân rriıh'taka ve fen Baza lik maçlarında elinde bayrak heyetleri raporlara alkışlarla kabul e,* yan hakemi olarak şahsen tanıdığım ve dildi. Mıntaka raporu üzerinde hiç s8z Allah bilir ömründe bir defa bile yarısöylenmedi. Yalnız fen heyetlerinin raşımızı seyretmemiş, atletik sporlar hakporlarında geçen dilekler üzerinde kokında en basit bir malumatı olmıyan nuşuldu. Bisiklet heyeti; Atatürk stadbirini bizim kuruma çalışsm diye ve yomundaki pistin bisiklet yanşlarına rince, bu işte evvelâ isyan edeceklerin müsaid virajlı hale sokulmasını isti başında ben gelirim. Atletik sporları yordu. Stadyomda inzibatın temini, saİstanbulda sırasile Galatasaray, Fener hanın daha mazbut bir hale konması bahçe, Beşiktaş ve îstanbulspor yaptı kararlaştı. Atletizm heyeti de atletik teğına nazaran Eyüb kulübünden atle masların sık sık yapılmasını diliyordu. tizm heyetine üye seçmek nereden ve mmtaka seçiminde eski heyet aynen iş nasıl akla gelir? başında bırakıldı. Senelerdenberi spor işlerimizi idare Yeni teşkil edilen dağcılık heyetine edenler de işin bu tarafını benim kadar de: îhsan Celâl, Turgud, îdman Yur bildikleri halde bu işe nasıl müsama dundan Mustafa seçildiler. ha gösterirler? Spor mıntakamız Bursanın mıntaka Teknik heyetler gedik doldurmak ibirincilerine mükâfatlarını vermiştir. çin işbaşma getirilmezler, iş görmek iEvvelâ Halkevi tarafından tertib edilen çin seçilirler. İstanbulda 1920 den evvel atletik atletizm teşvik müsabakalarmm bütün sporlarla uğraşmak 1924, 1928 olimpi birincilerine Halkevi tarafından birer yatlanna iştirak etmiş, rökor yapmış dolmakalem hediye edilmiştir. Bayrak uzun seneler bu işleri idare etmiş, şam takımlarına da kupalar verilmiştir. Mıntaka atletizm birincisi olan A piyon olmuş eski ve emektar insanlara carspor kulübüne mmtakaca bir baro karşı saygısızlık ediyoruz. metro hediye edilmiştir. Gene futbo' Bu, eski atletlerin hemen hepsi, he gün aramızda dolaşıp duruyorlar da birincisi olduğundan Acarspora bir sa biz, atletik sporları idare edecek bir he at verilmiştir. İlk sokak koşusu birin cisinden beşincisine kadar dört kişiye yete atletizmin elifini bilmiyen ve bil mesine de imkân olmıyan, Eyüb kulü birer madalya verilmiştir. tkinci sokak koşusunu kazanan Se bünden üye seçiyoruz. Bu, ağlanacak bat kulübüne bir kupa ve birinciden übir haldir. Bu durum karşısında îstanbul atle çüncüye kadar birer dolmakalem veriltizm heyetinin bir senelik mesaisi, at miştir. letik sporlara can vermek değil, kend üyelerine hocalık etmek ve onlara an cak bu sporu öğretmekle geçecektir Allah bütün atletlerin yardımcısı ol sun. ÖMER BESİM Mmtaka güreş birincisi olan tdman Yurduna bir hokka takımı verilmiştir. Spor kongresi münasebetile büyük lere ve Bursa sporculuğunu uzun za man himaye etmiş olan General Ali Hikmete kongrenin saygıları telyazılarile bildirilmiştir. Kastamonu tarihi Gene ve değerli öğretmenlerimizden Talât Mümtaz Yaman, Kastamonu Tarihi adlı bir eser yazarak kitab halin de bastırmıştır. Bu kitabda otuz beş yüzyılhk geçmişi bulunan Kastamonudan ve civarından esaslı incelemelerle elde ettiği sonuçlar pek güzel ve ilmî bir surette anlatılmaktadır. Kastamo nulu olan Talât Mümtaz Yaman memleketinin geçmişi ortaya çıkarmak icln çok çalıştığı izerinin tetkikinden anla şılmaktadır. Bu kitabda ilk göze carpan Gasgas adlı bir Türk kabilesinin oralarda ya şadığıdır. Öğretmen bu kabüenin ya şayışlan, dilleri, örf ve âdet leri hakkında çok istifadeli malumat vermektedir. Gasgaslardan sonra Kastamonu ve havalisini sırasile istilâ ve işgal eden Paftagonyalılar,, Romalılar, Bizanslılar, Oğuz Türkîeri, Danişmendler, Selçukiler, Çandar oğulları hak kında esaslı ve istifadeli malumat verilmektedir. Kitabda bu devirlere aid harabeler, kitabeler, paralar hakkında da tafsilât verılmekte ve resimleri gösterilmektedir. İzer, yedi bölge üzerine tertib edil miştir. Her bölgenin sonuna, anlatılan şeylere aid bir bibliyografi de katümıştır. Bundan başka Çandar oğulları na aid bir silsilename, kronoloji ve endeks cetvelleri de konularak kitabın en son teknik şekilde yazılmış olması sağlanmıştır. Talât Mümtaz Yaman, bu eserini, yıllarla soy adı gibi yaman, bir çalışma dan sonra ortaya koyabilmiştir. Kendisini tebrik eder ve bütün okurlarımıza ciddiyetle tavsiye ederiz. îstanbul Borsası kapanış fiatleri 24 7 1935 N U K U D I Sterlin 1 Dolar 0 Fransız '0 Uret Ft, !0 Belçika Fr. 10 Drahmi } Isviçre F t Leva Ü Florın 0 Çek kronn Ü Avustnrya Şl, ! Peçeto 1 Mark I ZJoti 0 Ley 0 Dinar 0 Rub!e 1 Yen 0 Isviç re krono 1 Türk altını I 1 Mecidiye lBanknot Os. B. AI15 619. 166, 192 82. 28, Satış 623, 1V6, 169. 194. 83, 24 50 820. 24, 82. 100. 23 50 16 43 24 50 25. 15, 55, 33. âl 930. 53. 232, p 623.50 C.796375 Dr. Hayri Ömer I Oğleden sonra Beyoğlu Ağacaml I karşısında 133 No. Tel. 43586 I Zayi Akşam Şemsettin mekte binden 333 senesi 11 haziran tarihin. de almış olduğum şehadetnameyi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski sinin hiikmü olmadığı ilân olunur. tsmail oğlu Emin Şahin SATILIK KONAK Nişantaşında, Teşvikiyede Eminefendi sokağında 18 numaralı, büyük bahçeli 20 oda, çamaşırlık, odunluk, sarnıçh, 4 tarafı açık müteaddid balkonlu, nezareti güzel, elektrik, havagazi, terkos tertibatı ta mam, oturmağa, mektebe, hastaneye ve apartıman tarzmda kiraya müsaid lüks bir konak değerinin yarısma satıhktır. İçindeki bekçiler vasıtasile hergün görülebilir. İstiyenler telefonla 60262 veya 60614 e müracaat edebilirler. CUdtjt T< Zfihrcriyc mnteb 23. 81. £6. 22,50 j5, 41. 23 23 50 14. 53, 32. 30 P2«. 52, 816. l îstanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonu tlântan ÇEKLER Londra Nev York Paııs MiUno Bruksel Atıoa Cenevre Sofya Amsterdıra Pra Vivana Mıdnd Berlin Varjoya Bodap'eşte Bükre5 . Relfrad Vookohama Mtoskova Stokholm Açilıs 621,50 0.7983 12.06 10.07&Z 4.73 83 42*6 ,4485 63.6183 1.İ54O I9.20K3 4,2068 5.MH2 1.985 4.2068 4.4290 78.194,2 34,6275 2,7310 1091.25 3.1210 I2 10,UI35 4.715 83.4286 ;,45O7 63,6183 1,1916 19.2063 4.2068 5,825 1.9882 4.ZO68 4,4290 78.1942 34,6275 .7310 1091.J5 3.1195 ESH AM Bankası mfiessls „ hamiline „ Dame Anadoln D.M. % 6 0 7o' Tramvay îomonti Nektar eji slao çimento ıierkez Btnkısı Açılış Kapaoı; 9,50 25.70 îstanbul Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için 37000 kilo Ayşekadın fasulyesi, 37000 kilo patlıcan, 7000 kilo bamya, 11500 kilo kırmızı domatesin eksiltmesi 26/7/1935 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla yapıla • caktır. Fasulyenin befaer kilosunun tahmin fiati 12, patlıcanın 10, bamyanın 14, domatesin 5 kuruştur. Şartname hergün Ko • misyonda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 728 liradan ibaret ilk teminatlarile birlikte teklif mektubları mezkur günde saat 14 e kadar Fındıkhda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (3887) Bahçekapı Taşhan 2 nci kat. Saat 9 dan 7 ye kadar. Pazartesi fukaraya meccanen bakar BAHATTiN İAVCILIK Yazan: Salih Mahmuc Fiati: 40 kuruştur. AVCİLIK AVCILIK AVCILİK Türkiyede ilk defa çıkan bir kitabdır. Tecrübeli ve iyi bir avcı tarafın dan yazılmıştır. Bir avcıya tüfek ve av köpeği ne kadar lüzumlu ise iyi bir avcı olmak için bu kitab da o kadar lüzumludur. 25.65 9,50 ölçü üzerine Fennî Kasık Bağları mide, barsak, böbrek düşkünluğüne 57.75 S7.75 Günön bulmacası 1 2 8 4 5 8 7 8 9 İSTİKRAZLAR 1933 Türk borca tahvili 1 > 2 3 Erganl , r SivısEcznrom stikrazı Dahlli , S Hazine , 2 Hazine t. Değirmencilik iark Degirmenzilık Imum Sieorta tanbul Telefon Cıektrik Tunel Rıhtım nadolu D. Y I Açılıj 27,95 95, 86,50 Kapanış 27.85 95, 96.50 iı İBİ 1 • 1 1 1 • n 1 1• • 1 1 !• 1• 1 1 • ıo • r İB •1 1 W • 1 • 1 1 1 İBİ Isteyenlere ölçü tarifesi gönderilir. Eminönü Izmir sokağı Tel. 20219 ZAHARYA OrepuJos TakJidcilerden sakınıruz Fennî Korsalar Av meraklılarına ve avcılarımıza tavsiye ederiz. YENİ KİTABCI Ankara caddesi No. 85 TAHVILAT I Taşradan sipariş ahr ve gönderir Soldan sağa: 1 Öz türkçe tmünavebe». 2 Arabistan halkı, hikâye. 3 Boş yere, bizi doğuran. 4 Lisan, kısa zaman. 5 Bele takılan şey, erkek koyun. 6 Kahn ve kaba kumaş, iyiyi kötüyü seçcn. 7 Öz türkçe kraliçe, övüdülmüş buğday, öz türkçe güzel san'at. 8 İrad, üye. 9 Karadeniz kıyısında oturanların bir çeşid çalgısı, övüdülmüş buğday, öz türkçe sahib. 10 Öz türkçe bir sahib daha, yemeklere ekşüik vermek için sıktığı mız şey. Yukarıdan aşağı: 1 Öz türkçe hayalet, tatlının aksi. 2 Öz türkçe seciye, çocuk doğurtan, öz türkçe akıl. 3 Duvarda bir şey koymak için yapılmış göz, orta Avrupada aslı Türk bir millet. 4 Anıd, arabca <az>. 5 Yüz kuruş. 6 Arabca «iş>, öz türkçe teşkilât. 7 Arabca su, kılıcm içine girdiği şey, fransızca <hayır!>. 8 Eski büyük adamlarm ellerinde taşı dıklan sopa, olmaktan emir. 9 Yaşh, büyük dişlere verilen isim. 10 Öz türkçe meydan, öz türkçe hurafe. 1 • ı ı Î ru ' • 1 » ın 45,05 45 OS 4.V75 44,75 44,73 45. H5 Topograf mühendisi aranıyor Balya madenlerinde çalışmak üzere gene bir topograf mühendisine ihtiyacımız vardır. Isteklilerin bu zamana kadar çaliştıkları yerlerin sertifika suretlerile fotoğraflarını iliştirerek yazı ile Galata Merkez Rıhtım Hanındaki şirket merkezine müracaatleri ve bizzat getirme leri lâzımdır. » Mümessıi fstanbul 4 üncii icra memurlu£un dan: Bir borcdan dolayi mahcuz olup satifina karar verilen ev esyası 3/8/ 935 günlemecine raslıyan cumartesi günü saat 9 dan 10 a kadar Salıpaza. rında Salıpazarı apartımanmın 12 numaralı dairesinde satılacağından is • teklilerin mahallindeki memuruna müracaatleri ilân olunur. (13300) İSTANBUL MARANGOZLAR CEMiYETiNDEN: Esanfımızın Belediyeye tescil edilerek cüzdan almaları için Belediyece verilen müsaade kat'î olarak 31 temmuz 935 tarihinde bitmektedir. Bu tarihten sonra tescil edilmemiş esnafımız Belediyece cezalandırılacağı için, tescil muamelesini yaptırmamış olan ağac işleri sanayii ile meşgul usta ve isçilerimizin 31 temmuz tarihine kadar Galatada Bankalarda Adalet ha nmdaki cemiyetimiz merkezine müracaatle tescil edilmelerini ehemmiyetle ilân ederiz. îstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D. Mo. 730 4350 4942 5624 Semti ve mahallesı Arnavutköy Fener Abdisuhaşı Beyoğlu Yenışehir Bostancı Sokağı Yağhane çıkmazı Yıldız E. Kilise i . rıacı ıiıiDf Emlâk JNo. 18 Cinsi ve hissesi E. 8 Y. 14 28 Ahşap hane ve bahçenin 1/5 his. Kârgir hanenin 1/3 his. 720 516 128 metre arsa 356 » 428 Hisseye göre muhammen K 100 T. L. » » > > > > i Dünku bulmacanm halIedHmif şekli 1 2 3 4 5 6 1 T A | L | A | K | B E S|E K İİHİRİOİLİB LİB • 1İBİLIİ S | • | D, A | N1A •İBİEİH İ İ L İ B İ K İ A İ R A vin R A U|NİB|B MİAİCİA RIB AİSİB M UIMİUİDİB A TİA M|A SİAİM|A|N • |A|R U AİZİAIKİB • İNIA Z s « 7 8 9 10 E Ğ İ İ I T I Ü N I B İİR A 1 2 3 4 3621/1 Tophane Ekmekçıbaşı 2827 Samatya Hacıkadın 4395 Yeşilköy 4046 5625 3357 4815 • narıta o ı 105 metre 64 D. arsa Kadiriler E. 73 Mü. Yokuşu Y. 91/1 Hacı kadın E. 40 4244 Maa arsa ahşap dükcad. 44 Mü. Y. 62 kân ve depo Ahşap iki hane ve E. Ermeni E. 32 kilisesi Y. 17/117/2 kulübe ve bahçenin 66/72 hissesi Y. İncirçiçeği Eminönü Ahı'çelebi Limon E. ve Y. 54 Üstünde odası olan kârg r dükkânın Iskelesi 79551840 his. 1115 356 metre arsa Bostancı Çatalçeşme Cazi HaLllcL rt Q i*ı t o Çatalçeşme 1115 1584 1830 430 941 428 670 > > j » Dördüncü Bal kan güreş birin cilikleri bu sene gene şehrimizde ya püacak ve 14 ey lulde başlıyacak tır. Balkan güre müsabakalarına ge çen sene girmiyen Romanyalıların bu sene gelecekleri söylenmektedir. Dördüncü Bal kan güreş müsa Ahmed Fetgeri bakalarında kuv vetli ve yüksek bir netice almak arzu sunda olan Federasyonumuz 24 ağus ıtosta Viyana ve yahut Almanyadan bir takım getirmek arzusundadır. Bu suretle güreşçüerimiz hem birin Balkan güreş şampiyoOrta Avrupa kupa maçlan nası 14 eylulde yapılacak Orta Avrupa kupası dömi final maç 9 10 • Kadıköy Osma i ajja Büyükçarşı KnJ ıM 1 31 167,50 metre arsa lan oynanmış ve aşağıdaki sonuçlar alınmıştır: Çeklerin İsparta takımile îtalyanla nn Yüventüs takımı biri Çekoslovak yada ve diğeri İtalyada olmak üzere iki defa karşılaşmışlardır. Her iki takım kendi memleketlerinde oynanan maç ları kazanmışlardır. İsparta 2 0 , Yüventüs 3 1 kazan mıştır. Bu durumda bu iki takım birbirlerine üçer gol attıklarından bir üçüncü maçın yapılmasına ve bu suretle fi nalist takımı ortaya çıkarmağa mecburiyet hâsıl olmuştur. Bu maç îsviçrede yapılacaktır. Viyananın Osturya takımı Budapeş tede Ferençvaruşla yaptığı birinci maçta 4 2 kaybetmiştir. İkinci maçta Os turya ikiden aşağı bir farkla galib bile gelse tasfiyeye uğnyacak ve Ferenç varoş finale kalacaktır. Peştede yapılacak üniversiteler şampiyonası Her sene Avrupanm muhtelif şehir lerinde yapılan uluslararası üniversiteler şampiyonası bu sene Budapeştede yapılacaktır. Atletizm, yüzme, futbol, tenis mü sabakalarından ibaret olan Avrupa Ü niversiteler birinciliği ağustosun onunda başlıyacak ve bir hafta sürecektir. Bu müsabakalardan yüzme yarışla rına bizim sporcularm da gönderilmesi düşünülmektedir. Umumî merkezden beklenen müsaade geldiği takdirde yüzücülerimizden seçilecek iyi bir takım Peştedeki mü sabakalara gitmek üzere birkaç gün sonra hareket edeceklerdir. 1 Osmanpaşa 960 > ' Kârğir oda 20 Bodrumhan üst kat 400 > 4817 Bodrumhan 23 > alt kat • 4823 Kürkçüler E. ve Y. 20 Kârğir dükkânm 33/3 his. 170 696 » j 4264 Mercan Kalcılar han 25 Kârğir oda i alt kat 564 > 1523 563 metre arsa E. 747 E. Ligor Büyükdere Y. Lokanta Y. 357 5882 Ortaköy Üçüncü orta 2224 373 metre arsa 224 » 285 15 4210 Küçükpnzar Ahşap dükkânm 1540 his. Kantarcılar 266 4779 Erenköy Bostancı E. 1115 222 metre arsa harita 48 Çatalçeşme 5163 Kurtuluş 88 metre 12 Beyoğlu 264 „ Çarkiçi 200 „ 803 160 metre arsa Büyükdere 14 Bavır Yukarıda evsafa jazılı gavıimenkuller on gün müddetle pazarlıkla satışa çıkanlmıştir. İhleleri 2 8 935 tarihine tesadüf eden cuma günü saat on dörtten itibaren on gün zarfında hergün yapıhr. Satş münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 1. 1 i I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog