Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

İ5 Temmnz 1935 ' CÜMHTJRİYET (Baş tarafı birinci sahifede) matik bir tarzda, Habeş anlaşmazlığını Japonyada îtalyan aleyhtarlığı beyaz ve renkli ırklar arasında bir genel I Londra 24 (Özel) Japonyada I anlaşmazlık şeklinde göstermeğe çahş j Şair rahmetli Eşref, bir tarihte Ödetalya aleyhinde genel bir cereyan baş maktadır. îtalya, kendisine arka olma miş kaymakamı idi. Fakat bu kadar ogöstermiştir. Japonyanın en önemli ulu ları için Fransa ve îngiltereyi zorlamak nemli bir kazada, işile, gücile meşgul olacak yerde, bu rind tabiatli koca şair, sal kurumu olan «Siyah ejder» kurumu tadır.» Bolu (Özel) Dünyanın en zengin 1904 te Japonları Ruslara karşı ayak Genel olarak Japon gazeteleri süku yangelmiş, sefasına bakıyordu. Ve tabiî, ormanlan Ilbaylığımız smırlan içindedir. landırdığı gibi, şimdi de Italyanlara kar neti muhafaza etmektedirler. Çünkü dış kazanın işleri de yüzüstü duruyordu. Bu sıralarda, îstanbuldaki devlet meTanm durumu da hiç fena değildir. Tür şı ayaklandırmak için her çeşid propa bakanlığı adına diyevde bulunan zatm da söylediği gibi, Japon gazeteleri, bası murlarına, cülusu hümayun şerefine birer ganda yapmaktadır. kiyenin bir Isviçresi sayılabilecek olan bu îtalyan gazetelerinin Jagonyaya kar nı özgür (sejbest) ülkelerden gelen ha ayhk olsun dağıtmak telâşma dü§en payerlerin 255 bin de nüfusu vardır. Fakat şı yazılar yazması «Siyah ejder» kuru berlere kıyasen, bir diktatöriin idare et dişah îkinci Abdülhamid, maliye hazinebu ilde yolsuzluk herkesin belini bükmektiği ülkeden gelen haberleri az önemli sinin bermutad tamtakır bulunmasından munun işini çok kolaylaştırmıştır. tedir. Mevcud 900 kilometroluk yollar dolayı, lâzım gelen parayı tedarik için Cenevre 24 (A.A.) Bir takım Ja bulmaktadırlar. dan ancak 150 si şose denilebilecek bir pon ajanlarının, Habeşistana ulaştınlmak Ayni zatm verdiği habere göre, Ja valilerin sıkıştırılmalannı, âşar bakaya durumda, üst tarafı kelimenin tam ma üzere Cibutiye, evgin olarak (alelâcele) ponya, gelecek ikincikânunda Adisaba sınm mutlaka tahsil ettirilmesinı önemle emretmişti. bol miktarda sılâh ve cepane yollamakta baya bir elçi gönderecektir. nasile bozuk ve harabdır. Londradaki Habeş Elçisinin diyevi Her tarafa gönderilen bu yoldaki geAnkara lstanbul yolunun sınınmizın oldukları burada haber ahnmıştır. Paris 24 (A.A.) Londradaki Ha1 nelge (tamım) nin bir sureti de Aydın Tokyo 24 (A.A.) Liberal parti içinden geçen kısımlarından Bolu Adağ gönderilmişti. O zaman, Aydm üyeleronden biri Havas aytarına şunla beş elçisi, Eko dö Pari aytanna, Habeşpazar ve Göynük Taraklı kısımlan yol n söylemiştir: lerin, erginliklerini korumak için, en sonValisi Kâmil Paşa idi. Eşref, Kâmil îuktan çıkmıştır. Senenin ancak yaz ay «îtalyan Habeş davası, dünyayı a ferdlerine kadar ölmeğe hazır bulunduk Paşayı, o da Eşrefı hiç sevmezdi. Eşref, Paşayı mütemadiyen hicveder, fakat larında yolcuya geçid vermektedir. Zon teşe verebileceği için, bizi de ılgilemekte Iarını söylemiştir. Elçi, kendi bakımına göre, Habeşis Kâmil Paşa, Ödemişte adeta sürgün guldak yolu, yol değildir. Çünkü oradan dir. Avrupadaki güclüklerden yüz bula Enstitünün cepheden görünüsü rak, ordumuzun içinde de bir nasyona tanda çıkacak herhangi bir harbin yerli durumunda olan şaire için için kızmakla kimse gidemez. Beşler denilen yerden Ankara (Özel) Ankaraya ilk de lebesi bulunacak bir mekteb teşkilâtına Zonguldağın Deverek sınırına kadar olan list kaynaşma çıkmasından korkuyoruz.» çerçeveyi aşıp belkı de, sömürgeler aha beraber tahammül gösterirdi. İstanbuldan gelen emri, vali bütün Tokyo 24 (A.A.) «Seisanto» ya lisinin Avrupahlara karşı ayaklanmala fa gelenler inkılâbçı bir ulusun merke göre yaptınlmıştır. kısım bir balçık denizidir. On beş sene evmutasarrıflıklara yaptı. Oralardan da, ni Japon üretmenler partisi başkanı M. rına yol açacağını ilâve etmiştir 130 odası vardır. Bunlann birçoğu zine gittiklerini tren Ankara ganndan vel toprak düzeltme işi yapılarak yüzüstü Uşida, gizli nasyonalist birlıklerinin de bıttbi kaymakamlara genellendi. Aradan Yeni sevkiyat biraz önde yükselen muazzam bir külyatakhane, yemekhane, laboratuar, a bırakılmıştır. Bu yolun 15 kilometroluk yardımile, M. Musoliniye bir telgraf çeNapoli 24 (A.A.) Praga vapuru on gün kadar geçmiş, her taraftan toplatür anıtı (abidesi) ndan «Gazi Terbiye tölye, dershane olan büyük salonlardır. Enstitüsü» nden anlarlar. Türk inkılâ Gazi Terbiye Enstitüsünün laboratuar, bir yeri vardır ki burası yazm yolcuya ge kip îtalyan ordusunun Habeşistanı sıkış 70 subay ve 423 askerle dün Musavva nan paralar îzmir Defterdarlığına yabnlmıştı. Her kaza azçok tahsılât yapmış, bınm modern kültürde ilk attığı büyük atölye ve hususî dershaneleri ve sınıf çid vermiyecek durumdadır. Bu yolun tırmasını protesto etmiş ve bu ülkeye kar ya gitmiştir. gütmekte olduğu tecavüz siyasasından Roma 24 (Özel) Sü Bakanlığı sade ödemiş birşey yollamamşıtı. adımlardan biri de bu okulun kurul larında modern bütün ders vasıtalan Kocaeli ve Zonguldak îlbaylıklanndaki Kâmil Paşa alelâcele devre çıkö. vardır. Bu binanın inşaatı ve tesisat kısımlan mükemmelen tamir edilmiştir. vazgeçmesini dilemiştir. yakında birçok smıflan daha silâh altımasıdır. Bu binanın ehemmiyeti yalnız Maksadı, her yeri ve ezcümle Ödemişi Ankara imar faaliyetinde yer almakla eşyası, ders aletleri ve yolları için ya Orta kısmı yani bizim ilbaylık smırlan Japon hükümetinin buna göre tedbirler na çağırmaya karar vermiştir. kalmaz. Ayni zamanda okutma tarzın pılan masrafların yekunu 1,746,753 li alması için, başbakanla, dış, deniz ve sü Bundan başka Deniz Bakanlığı da biraz daha sıkıştırmak, toplanan paranm içindeki kısım bir cılk yara gibi Bolu ile daki yeniliğile yeni mekteb telâkkisi radır. Mektebin 360,000 metro murab bakanlanna başvurulmuştur. yeni vapurlar satın almak ve deniz nak yekununu artırmaktı. nin canlı bir misali ve ileri fikirli öğ balık arazisi, laboratuar ve atölyelerin Mudurnu arasındaki 52 kilometroluk şoTokyo 24 (A.A.) AsahiChibonu liye vasıtalarını çoğaltmak için 140 milAydın sancağına geldi. Mutasarnfı retmen (muallim) yetiştiren bir kay den başka mükemmel bir beden terbl senin yansından fazlası yolluktan çıkmış gazetesi yazıyor: «îtalyan basını, siste yon liretlik yeni tahsisat almıştır. tekdir etti; Ödemişin, verilen emri niçin yesi salonu, bir stadı, matbaası ve 4000 hr. Bu yolun birçok yerlerinde bir iki senaktır. ifa etmediğini sordu. Bu kültür ocağı, geleceğe kuvvetli cild kitabı bulunan bir kütübhanesi ne evvel kınlmış taşlar kenarlarda du Mutasarrıf: elemanlar yetiştirdiği gibi geçmişe aid vardır ruyor. Bunlann döşenmesi ve silindirajı *** Malum ya, dedi.. Orada kaymakıymetli bir hatıra olarak daima içi bile yapılmamıştır. mizde yaşıyacaktır. Çünkü Kültür Bakam Eşref Beydir. Ne yapsak nafile, Gazi Terbiye Enstitüsünün bugünkü Hendek Düzce Boludağı yolu da kanlığı verdiği bir kararla Enstitünün teşkilâtına göre şu şubeleri vardır: kendisine söz geçiremiyoruz... tarihî bir hatıra olmak üzere isminin Pedagoji şubesi: Bu şubenin mezun perişan bir haldedir. Bu şose şose değil, (Baş tarafı 1 inci Mahifede) böyle istedikleri gibi hareket edebilecekKâmil Paşa: (Gazi Terbiye Enstitüsü) olarak kal lan ilk tedrisat müfettişi ve başmual lodoslu havalarda dalgah denizler gibi lerdir. Bunun da ne demek olduğu aşi Ya, öyle mi?. Ben ona nasıl söz Kurumunun salâhiyeti dışında olduğu masına karar vermiştir. lim olurlar. kârdır.» bir şeydir. Araba, kamyon ve otomobıl bildirilmektedir. geçirileceğini gösteririm.. *** Edebiyat şubesi: Mezunları ortamek ler bu yolda muhakkak makas ve şaft kıRadıkal sosyalist Oeuvre gazetesile îtalyan noktai nazanna göre, îtalya Diyip şu telgrafı çekti: «Âşar bakaGazi Terbiye Enstitüsünün tarihçe teblere türkçe, tarih coğrafya ve yurd rarlar. Bu vasıtalar içindeki yolcular da ile Habeşistan arasında imzalanan 1928 bütün sol ve aşırı sol cenah gazeteleri, yasının ademi tahsili esbabı hakkında bilgisi muallimi olurlar. sini şöyle hulâsa edebiliriz: tarihli anlasma iki memleket arasında çı 15 inci maddenin ortaya atılmasile muh izahat vermek üzere, devren bulundu Fen şubesi: Mezunları ortamekteble iki tarafa müthiş yalpalar vurarak iler temel bir harbe kanunî bir mahiyet veril J Türkiye cumhuriyetinin ilânına ka ğum merkezi livaya serian geliniz!» lerken ölümle pençeleşiyorlarmış gibi kor kan ihtilâflan halletmeye yeter olduğun mek istenilmesine karşı şiddetlc itiraz dar ortamekteblere muallim yetiştiren re fen bilgisi, biyoloji ve riyaziye mudan Uluslar Kurumunun bu ihtilâfla uğBu telgraf, Eşrefi, bağda, mest ve ku ve heyecan geçirirler. esaslı bir meslek mektebi açılmamıştır. allimi olurlar. etmektedirler. raşmasına lüzum yoktur. mahmur bir halde buldu. Âşarı da, baBolu Adapazan yolu kış bastırma Beden terbiyesi şubesi: Mezunları liBunun için eskiden ortamekteblere geOeuvre, diyor ki: kayayı da, tahsilâtı da tamamile unutAvam Kamarasında dünkii dan tamir edilmezse artık bu sene kış lişigüzel muallim tayin edilirdi. Cum selere; ortamekteblere beden terbiyesi «Eğer Uluslar Sosyetesi, harbi kanu muştu. Telgrafı evirdi, Çevirdi, bakn.. toplantı vakti hiçbir şoför veya arabacı o yol üzehuriyet Maarif Vekâleti orta tedrisat muallimi olurlar ve spor teşküâtma nî bir şekle koymağa yarayacaksa, bu [inde sergüzeşte atılmak cesaretini gösteLondra 24 (Özel) Avam Kama Sosyeteyi ortadan kaldırmak daha iyl Ve o vakit, önceki emri hatırladı. Ayni muallimliğini bir meslek halme getir memur edılırler. zamanda, valiye karşı dokunaklı bir mek istedi. Bu maksadla ortamekteb îş ve resim şubesi: Mezunları lise ve remiyecek ve Bolu münakalesiz kalacak rasının bugünkü toplantısında Habeş me olur. Bütün dünya, Uluslar Sosyetesinin selesi hakkında önemli ahşmalar (mü doğumunu, böyle bir akıbete uğrasın dıye nükte savurmak isteğine de dayanamıyaler için kuvvetli muallimler yetiştir ortamekteblerde resim iş ve yazı mu tır. rak, kalemi, kâğıdı eline aldı ve şu cevaîlbaylığm Karadenize çıkan Düzce nakaşalar) yapılmıştır. mek, mevcud muallımlerin meslekî bil allimi olurlar. alkışlamamıştır.» bı yazdı: Akçasu şosesinin bilhassa Hiciz denilen Gazi Terbiye Enstitüsnün muhtelif Amele partisi saylavlarının sorgulan güerini artırmak üzere Orta Muallim Genel işçi konfederasyonu organı olan «Tahsilâta bizzat nezaret etmek mecşubelerinde 197 leylî talebe vardır. Bun yerinde öyle oyuklar, öyle uçurumlar var na cevab veren, Dış İşleri Bakanı Sir Samektebi açtı. Orta Muallim mektebi Le Peuple gazetesi şunlan yazıyor: buriyetinde olduğumdan buradan aynl1926 yılında küçük bir kadro ile Kon lardan 30 u kızdır. Enstitünün muhte dır ki, değil araba ve hayvanla, hatta ya muel Hoare şunları söylemiştir: «Uluslar Sosyetesi, harbi kanunileş mama şimdilık imkân yoktur. Evamiri lif şubelerinden şimdiye kadar (169) ya olarak geçmek büyük bir tehlikedir. « Amele partisi saylavlanndan biri yada kuruldu. Mektebın yalnız edebi Özel bütçedeki yol tahsisatı zaten az Habeş meselesinde Amerika ile muta tirmek için kurulmamıştır. Bu şeytanî devletlerini behemehal şifahen tebliğ yat şubesi vardı. Tahsil müddeti iki talebe mezun olmuştur. Tedrisat 42 manevranın taazzuv ettiğini görmekle buyurmalan lâzım geliyorsa, Aydm dır. Bunu da üç buçuk amelenin başına bık olup olmadığımızı sordu. yıldı. 1927 yılında mekteb Konyadan kıymetli muallımın idaresi altındadır. şaskınlık içindeyiz.» dıkilen bir sürü yol çavuşu almaktadır. dan avdette inşallah (kaza) ya uğrama*** Ankaraya nakledilerek kadrosu fazla Bundan evvel de söylediğim gibi AmeHumanite, diyor ki: Velhasıl vılâyetimiz yol işinde pek fena rika Kellog Briyan paktına riayct larını niyaz ederim, ferman..» laştırıldı. Edebiyat şubesinden başka c Biz talebelerimizi yalnız nazariÖTÜKÇV «Uluslar Sosyetesinin şimdıki durumupedagoji şubesi açıldı. 1928 de teşkilât yatçı yetiştirmek istemiyoruz. Meram durumdadır. edilmesini istediğini açıkça bildirdi. îngilALl SAİB nun ve îtalyaya müsaadekâr davranmadaha genişletıldı. 5 senelık Muallim larını sözle, yazı ile. resimle ve işle i tere, banşı korumak için Amerika ile damektebi mezunlannın malumatlanm fade edebilmelerini istiyoruz. tşte, gör ima elbirliği ederek çalışacaktır. Çünkü ğa çalısmasının, yann, fütuhat hastahğı piskoposu ile îsveç kiliseleri dinî başkanı na tutulmuş maceraperestlere örnek olmı bugün Uluslar Kurumu Genel Sekreteritamamlıyacak ve kuvvetlendirecek 2 düğünüz şu sergi bu tezin ne dereceye lerinden büsbütün başka olmakla be aralarında tam bir mutabakat vardır. raber ona zevkle bakıyor ve hiç te ya Banşı bozana karsı Uluslar Kurumu yacığını kime inandırabiliriz?» senelik ihzarî sınıfları açıldı. Bu suret kadar kabili tatbik olduğunu gösteri ne mi3>lerek bir telgraf çekerek Uluslar dırgamıyoruz. tngiliz ve Isveç kiliselerinin le tahsil müddeti 2 senesi ihzarî olmak yor.» Kurumuna üye olan iki devlet arasında tarafmdan ne gibi tedbirler alınacağı ve İş ve resim şubesinden bu sene 22 ta Uluslar Kurumu üyeleri tarafından müşüzere 3,5 sene oldu. Umumî hazırlama Bu sözleri Enstitünün sayın direk teşebbüsü harb çıkmasına meydan verilmemek için sınıflarınm gayesi: İlerıde açılacak o törü İsmaü Hakkı sergiye davetli olan lebe mezun olmaktadır. Bu talebcler, terek bir beyanname neşredilip edilmiyeLondra 24 (Özel) Kenterbiry tedbirler alınmasını istemişlerdir. lan meslekî edebiyat, tarıh coğrafya, Ankara gazetecilerine söylüyor. Gazi Maarif Vekılı merhum Necati Beyin ceği meselesine gelince: Böyle bir be tıbbiye, fızik kimya ve rıyaziye şubele Terbiye Enstitüsü iş ve resirn şubesi çok yerinde bir kararile Avrupaya iş ve yannameden bir faide çıkmıyacağmı zanrine halebe hazırlamaktı. 1929 yılında bu sene ilk mezunlarım verdiği için a resim tahsıline gönderilen ve uzun nediyorum. Barış yolile bir çare bulmak müddet muhtelif memleketlerde oku Orta Muallim mektebi bugunkü bmaya çılan resim ve iş sergisini geziyoruz. için yapılan diplomatik konuşmalardan nakledildi ve Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör İsmail Hakkı sözlerine de yarak mütenevvi teknik ve tedris usu bir şey çıkmadığmdan Uluslar Kurumu lü altında çok iyi yetişen 4 kıymetl unvanını da alarak yuksek dereceli bir vam ediyor: konseyi yakında toplanacaktır. Bu top ihtısas mektebi halıne getirildi. 1930 Ehemmiyet verdiğimiz noktalar muallımin idaresi altındadırlar. Mual lantıda banşı bozan mutaarrıza karşı asenesinden sonra Enstitü yıldan yıla dan biri de talebenin düşündüğünü limler herşeyden evvel talebenin ya lmacak tedbirler görüşülecektir. daha ziyade inkişaf ettirilerek müfre maddileştırebilmesidır. (Bu sözler söy ratma kabiliyetinin inkişaf ve tekâmüHabeşistana silâh göndermek meseledat programları ve teşkılâtı genişletil lenirken hepimizin nazarlarını üstüne lüne çalışmaktadırlar. sine gelince: Fransa Habeşistana ve İtalSergide talebenin yaptığı eserlerden di. Diğer şubelerden sonra iş, resim, be çeken tahtadan oyulmuş ve bir ayının yaya silâh satılmasını yasak etmiştir. îs den terbiyesi şubeleri açıldı kucaklar gibi göründüğü meyva taba teşhır edılenler: Veç hükumeti kendisine silâh satılması için Resim kısmında: Afış, sulu ve yaglı *** ğını işaret ederek) işte hepinizin na şimdiye kadar Habeşistandan bir teklıf boya resımler, krokıler. Bütün Balkanlardaki mektebler i zan dikkatini celbeden şu meyva ta almamıştır. Belçika, Çekoslovakya ve Daçinde en moderni olan Gazi Terbiye bağı spıritüel bir talebenin eski bir ata Iş kısmmda: Madenden, tahtadan, nimarka ise, bu mesele hakkmda Ulus Enstitüsünün plânlarını değerli ve bü sözü olan (Armudun iyisini ayılar yer) mukavvadan yapümış eserler haklı ola lar Kurumu tarafından verilecek kararı yük Türk mimarı Kemaleddin yapmış. sözünü canlandırmaktadır. Talebenin rak takdirlerı toplamıştır. beklemeği muvafık görmüşlerdir. İş ve resim talebelerınin iftiharla alLâkin esennın yükseldığini görmeden verdiği eserlerin buluş itıbarile yeni olîngiltereye gelince: Bundan evvel de temeller atıldıktan bir müddet sonra ması şart olduğu gibi teknık bakımm mağa değer eserlerinden biri de bir eöylediğim gibi, yakında bu mesele hakdan hiç kimsenm bir noksan veya ku Türk yazısı yaratmalarıdır. Enstitü ta kında Avam Kamarasında aynca uzun ölmüştür. 8 ağusto» 1927 tarihinde binanın in sur bulmaması da lâzımdır. İşte bu lebeleri uzun emeklerle yeni Türk bir diyevde bulunarak, îngilterenin dü şaatına. başlanmıştır. Bina 500 yatı ta masa lâmbası civasadaki lâmba model harflerinin muhtelif tarzlarda san'at şüncesini anlatacağım.» kârane bir tarzda kaligrafısini yarat Amele partisi saylavları îngilterenin )zel) Antalya anıt den birisidir. Bundan başka buranın diAntalya mışlardır. rHabeş meselesi hakkında verdiği karar bakımından Türkıyenin en zengin şehir ğer bir hususiyeti de şarın pek bol sulara Talebenin sergide teşhir edilen eserların mahiyeti hakkında da birçok sorgu lerinden birisidir. Müzesinın senedeki se malik bulunmasıdır. Antalya körfezinc leri arasında bir de Deneme halinde tezlar sormuşlar, fakat Sir Samoel Hoare yircısi iki bini geçer. Fakat bu yekunun vapurla girerken yüksek bulunan sahil leri vardır. Bu denemeler her bakımmeselenin artık Uluslar Kurumuna ha büyük bir kısmını asker ve mektebliler den denize doğru akan irili ufaklı ondan dan enteresandır. Ve kitab halinde neşfazla şelâle görülür. Memlekette elle turinde memleket kütübhanesi içm fay vale edıldiğini söyliyerek yukarıdaki söy teşkil eder. Yabancı ziyaretçiler pek az dalı olanları vardır. Bilhassa bunlar levine ilâve edecek hiçbir sözü olmadı gelıyor. Buna da sebeb, memlekette bir tulacak kadar bir bayındırlık faalyeti vardır. Seneden seneye yeni binalarla demiryolu bulunmaması olsa gerek. dan bir tanesi bütün gazeteci arkadaş ğını bildirmiştir. Frannz gazetelerinin neşriyatı Burada Romalılara ve Yunanlılara aid zaten tabiaten güzel olan Antalya bir kat ların alâkasmı toplamıştır. Bu deneme Paris 24 (A.A.) Bu sabahki ga pek çok anıtlar vardır. Bundan başka daha süslenmektedir. Bunlardan şehrin her gazetecinin bile kolaylıkla yazamıyacağı bir olgunlukla ve röportaj ha zetler, Uluslar Sosyetesinin gelecek top müzede yüzlerce cildlik bir el yazma bir tarafmda bulunan ve Muhasebei Hulinde yazılan (Ankarada okul çağında lantısile uğraşmaktadırlar kütübhane vardır. Bu kütübhanede de susiyenin yaptırdığı Karalıoğlu ile Topev geçındiren çocuklar) adJı eserdır. Matin diyor ki: gayet kıymetli kitablar bulunmaktadır. hane mesire yerleri zikre şayandır. Yeni Antalyayı dışmdan kaplıyan dört beş yapılan muazzam binalardan da HalkeEnteresan denemelerden diğeri de kız «Bugünkü duruma göre, Cenevrede vi binası vardır ki birkaç ay sonra tamamtalebelerden Selmanın yazdığı (Turki îtalyan ve Habeş tezleri arasında bir çar metro kalınlığındaki kale hemen tama lanacaktır. Birkç sene sonra memlekete yede iş kadını) adlı olanıdır. pışma vukuunun önüne geçilmesi kat iy men yıkılmış, kalenın ancak tarihsel kıygirecek olan demiryolu Akdenizin incisi *** yen mümkün görünmüyor. Bundan dola meti olan yerleri bırakılmıştır. Bunun yeEnstitüden çıkarken göğüslerimiz yı en kötü ihtimal olarak 15 inci madde rine en modern evler ve binalar yapıl olan güzel Aantalyayı Avrupanın en medenî şehirlerinden daha yüksek bu haklı^bır iftiharla kabarıyordu. nin tatbikı düşünülmektedir. Bu madde maktadır. Tabii güzellık itıbarile bu seta çıkaracağı NECDET AKİF KÖKTÜRK ye göre, anlaşamıyan taraflar, bundan \imli yurd; Türkiyemizin en şirin ıllerinEnttitü sergisinden görünüf Bu sene bunlardan bir «Gazi Terbiye Enstitüsü» memleket kültürünü kısmı yapılamazsa şehher yönden ileri götürecek elemanlar yetiştiriyor rin muvasalası kesilecek Ankarada yüksek bir kültür kaynağı Bolu ilbaylığında yollar pek harab İtalyada Japonya ve Ingiltere aleyhine büyük gösteriler Eşrefin cevabı 1 1 1 1 1 * 1 •*• w 1 ' Uluslar Kurumu konseyî oazartesiye toplanıyor Antalya müzesinde bulunan kıymetli izerler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog