Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUr.iiiLSL.IYET 25 Tenunuz 1935 KUçUk Ihikâye Kurşuni Kostüm Andre Birbodan Sağhk bilgisi Kaplıca tedavisinde radyoaktivitenin değeri Casusluk tarihinde tazelenen bir sahife: 4 Yazık ki bu hikâyenin zevkini iyi anlamanız için mühim bir eksiğiniz olacak: Onu bana anlatanın tebessümü! Evet, hafif, biraz titrek, birparça ür kek, fakat fevkalâde bir tebessüm... Bana: Tabiî çok budalalık ettim! diyordu; zaten âşık kadınlar ne ahmahhklar yapmazlar ki.. Insan korktuğu vakit en mantıksız şeyleri kabule hazordır. Ben de korkuyordum, çünkü bahtiyardım. İnsanı korkutan neşe değil, saadettir. Hayatın ve insanların orta yerinde mes'ud olmak, fırtınalı bir havada, sokaklarda bir gaz lâmbasile dolaşmak gibidir! Bu küçük alevin sönmemesi imkânsızdır, muhakkak sönecektir! Onu başkalarınuı söndürmesinden ev vel daha birkaç adım atabilecek mi yim? Bu öyle bir mesele ki... Ben hayatımda Mişeli bulmuş ve sevmiştim. O da beni seviyordu. Bu ne güzel bir alevdir, değil mi? Fakat her taraftan tehlikeye maruz olduğunu da biliyordum. Hiçbir vakit adamakıllı mes'ud ola mamıştım. bir aşk, ne zaman öldürü leceğini bilmiyen bir idam mahkumu dur. însan bunun farkına varınca, dakikaların bile bir kıymeti olur, fakat bunlara biraz da acı kanşmıştır. Kendi klndime: «Bir gün, diyordum, bir başka kadm gelecek... Bir gün bir anla şamamazlık yüzünden birbirimize karşı cephe alacağız... Ve yahud da sade ce, bir gün artık birbirimizden bıkacağız...» Vesveseli değilim; meselâ bir ayna kırdığım vakit bunu kaybetmiş olmaktan başka bir teessür duymam. Fakat aşk beni, her vesveseye bir av yaptı. Herşeyden sakındığım saadetimi titri. yerek kalbimin üstünde sıkar ve Mişel bana: «Mes'ud musun?» diye sorduğu vakit: «Sus, derdim, nazar değer!» Bir pazar günüydü, daha birkaç hafta önce evlenmiştik korulukta dola şıyorduk, karşımıza bir adam çıkarak bizi selâmladı; ben de başımla selâm verdim; Mişel güldü: « Nasıl, uşa ğım Miklası tammadın mı?» « Tanıyamadım, o kadar iyi giyinmiş ki!...» « Üstündeki benim eski kostüm lerimden biri de...» Bu kelimeler bende fena etki (tesir) bırakmıştı. Birbirimize sarılmış gibiy dik, benim robumla onun kostümü sıkıca birbirine yapışmıştı. Çıplak ko lum onun elbisesine dokunuyordu. Düşünüyordum: «Nasıl? Bu kadar sevgile dayandığım, ona sıcakhğımı, güzel kokularımı geçirdiğim bu elbi seyi Mişel bir gün başkasına verecek ha?... Bunu, tanımadığım bir adam giyecek!... Bir uşak veya bir serseri... Şu veya bu...» Bu düşünce fenama gitti... Adeta iğrendim. «Günün birinde ben den de rengi solmuş bir kostüm gibi, bıkacak...» diyor ve bu elbiseye bir kardeş yakmhğile bakıyordum: Ikimiz birbirimizin ayni idik, ikimiz de ayni keyfin ve ayni bıkkınhğın kurbanı olacaktık!... Bu fikir daima beynimi kurcaladı. Sonra bir kanaat haline geldi: Akıbetim bu kostümünküne bağlıydı! Mişeli ilk tanadığım vakit üzerinde bu elbise vardı; o beni ilk defa sardığı zaman bu Kaplıca tedavisinden bahsolunduğu zaman onunla birlikte radyo aktivite sözii ortaya çıkar. Radyo aktivite nedir? Kaplıca kaynaklanndaki sular içerisinde erimiş halde bir takım madenler vardır. Bunlardan bir takım maddeler havaya yayıhr. Bu yayılanlar fotograf hakma etki güciine maliktirler. Yanmdaki diğer cisimlere paresans özgüllüğü verirler. Üyelerimiz üzerinde fiziyolojik etkileri vardır. Bunun adına radyo aktivite diyoruz. Bu cisimler özel şualar yaparlar. Bu nevi cisimlerin bir takım gruplan vardır. Birinci grup üranyon ve ondan çıkanlardır ki radium buraya girer. Radium, 2500 3000 senede büyük bir enerji ve sıcaklık yaparak kendi kendine mahvolan bir madendir. Bu esnada dahi bir takım şualar yapar ki adlanna A, B, Y şualan denilir. Bunlardan A müsbet, B menfi elektriki yüklü 1 ise gayet hızlı ve giricidir. Bu arada emanasyon kostümün kumaşına yaslanarak onun denilen gaz de meydana çıkar. Emanaskollannda büzülmüştüm; Mişelin kalb yonun devamı kısadır. çarpışım onun arasmdan duymuştum. Ikinci grup cisimler Taryan grupudur. Sinirli parmaklarım onu okşamış, se Bunlar da bir takım şualar yaparlar. vinc gözyaşlarım onun üzerine akmış Bazılan çok kuvvetli surette dağılır ve tı... Aşkım, Mişel ve o bir demekti. radyo aktivite gösterirler. Binaenaleyh Mişel ondan usanınca Üçüncüye aktiniyen grupu denilir. mutlaka benden de bıkacaktı! Bunun da şualan vardır. Işte maden suEvet, gülüyorsunuz, değil mi? Fa lannda çokluk olarak bu cisimlerin emakat iyi düşünürseniz pek o kadar bu masyonlan bulunur. Emanasyonlann özdalaca bir iş olmadığını anlarsıniz. In güllükleri biribirinin tıpkısıdır. Şu kadar sanın ekseriya yeni bir dekor arama ki devam zamanlan şube şubedir. En çok sı, bir usanmanın sonuncu değil midir? kaybolanı en kuvvetli radyo aktiviteli Zaten bunun için, çok kravat değiştiren demektir. Ilıca tedavisinde en fazla rabir adam çok iyi bir âşık olamaz! E dium emanasyondan fayda görüyoruz. ğer bu, budalalık bile olsa, ne yapayım, Emanasyon suda erimiş bulunur. Yakibuna inanıyordum. Sevmek te bir bu ninde bulunan cisimler üzerinde de topdalalık değil mi? lanır, onlara da radyo aktivite verir. Mişelin elbise dolabını nekadar aç Bunun bulunduğu yerin havası da buMatmazel Doktörün ttydarma bir resmî sam kalbim atardı. Tabiî Mişel bu nunla doludur. Suyu bol olan kaplıca{Matmazel Doktörün maceralan gibi gencliği zamanında böyle şapkalar da, kostümü hergün giymezdi. Ona, güle larda etrafa fazlaca olarak radyo aktiresimleri arasında da bir sürü uydur böyle incecik, yolunmuş kaşlar da morek bakar, kollarını, yakasını sevgiyle vite dağılır. Oradaki bütün yaşıyanlar ma olanlan vardır. Bunlardan bir taneda değildi. <Paris Magazin» ismindeki okşar ve gönlümün daha bir gün ra ve bilhassa ağaçlar bundan faydalaşır si de, bir iki yıl evvel, mahud Anne Fransız mecmuası, esasen ciddî bir hat edebüeceğini düşünürdüm. lar. Daima yeşillik içerisindedirler. Ema Marie Lessere aid hayalî bir macera ile dergi değil, çıpldk kadm resmile geçi O elbiseyi bir sene hep dolabda gör nasyon nefes alıp verme, hazım yollan, beraber <Paris Magazin» adlı bir Frannen bir gazetedir. düm... Fakat sonra bir gün... kapı deri yolile bedenimize girer. Nefes alıp sız dergisinde çıkmıştı. Bu fotoğrafi, hakikî Matmazel Doksını açmca ah, inanın ki, boş bir fi verme ile olanı en önemlisidir. EmanasAçtk saçık kadm resimleri bastığı i tör, yani Eİsbet Şragmüllerin değil kir insana bazan çok ıstırab verebi yon dolu bir yerde durulduğu zaman on lirî... şaşaladım. Smokinle evde giy beş dakika sonra kanda emanasyon bu çin, geçen yıl Türkiyeye girmesi yasak Anne Marie Lesserin resmi olmak lâdiği elbisenin arası bomboştu, elbise lunuyor ve bu suretle bütün üyelerinize edilen bu dergi, yukarıda gördüğünüz, zım geliyor. Çünkü çıplak bacaklar her hangi bir şapka modeli kız resmi mecmuası, resmin altındaki yazıda bu gitmişti. kanşmış oluyor. * \• ni, Matmazel Doktörün fotoğrafi diye kadından bahsediyor. Halbuki ha Dolabın önünde, bitkin birhalde, saBir kısmı akciğerle nefes yolile dışa koymuştu. Uydurma olduğunu bildiği kikatten ziyade hayalî olan bu kadm, atlerce düşündüm: n çıkar, bir kısmı içeride kalır. Hazim vniz için, o zaman gördüğümüz halde onu ortaya atanların iddiasına göre Bitti, diyordum, bitti... Onu biriyolile girenlerin bir kısmı mide ve bar neşretmediğimiz, bu resminin sahteliği harbin sonundanberi îsviçrede bir sasine verdi! saklardan almır. Büyük bir kısım kara üstünden akıyor. Çünkü Matmazel natoryomdadır ve geçen yıl da orada Kalbim sıkmtı içinde, bütün evi dociğerde kalır ve kalbe giderek oradan Doktör, ileride göreceğiniz üzere, ölmüştür. Bu şık, genc, zarif ve son molaştım: Belki odalardan birinde kal gene akciğer yolile çıkar. Deri yolile de 1913 te Üniversiteyi bitirmi§ bir kız ol da kadm resmi o, en az 45 lik, morfin mış, belki Mişel onu fırçalamak için giriyor. Bundan dolayı banyodan çıktık duğundan harb başladığı sene, en az, 20 hastası, kaçık kadmın fotoğrafisi olabialmış olabilirdi. Fakat nafile, kostüm tan sonra dahi kurulanılmadan havluya 21 yaşını geçmiş olması lâzımdır. 1914 te lir mi? evde yoktu. Çılgın bir halde: « Ya sarınarak yatılması tavsiye edilmektedir. 2021 yaşlarında olunca, 1933 te 39 40 Casusluğa aid en kıymetli eserlerin kmda da sıra bana gelecek! Yakında da Radium emanasyonunun fazlası ze yaşlannda olması icab eder. Hdlbııki hiçbirinde çikmıyan yukariki fotoğrafisıra bana gelecek!» diye takrarlıyor hirdir. Kaplıcalarda ölçüler, bu suretle Fransız dergisinin koyduğu resim 2526 nin vesıka kıymeti sıfırdır. dum. Şunu da ilâve edelim ki, hakikî MatKendisine öleceği söylenilen birisi zararsız olduğu anlaşılır. Memleketimiz yaşında, kaşları alınmış, son moda bir mazel Doktör, resim çektirmekten çe ne benziyordum. «Filân işareti gördü dekiler ölçülmüş ve faydalı olduğu bildi civandır. Bu resim, onun genclik resmidir de kinir bir kadındır. Şimdiye kadar, co ğünüz vakit sizin de ömrünüz sönecek.» rilmiştir. Vücuddeki asit üriki eritir ve çıkmasını kolaylaştırır. Bunların yaptığı denilemez. Çünkü §apkası da, siması da susluğa aid ciddî eserlerde bir iki ensİşte ben de o işareti görmüştüm! Bütün gece, kâbus geçirdim, hep pencereden ağrıları azaltır. İdrarı çoğaltır ve vücud resmin çıktığı son senelerin modasıdır. tentane resminden başka fotoğrafisi atılarak ayaklar altında çiğnenen bir deki fazla lüzumsuz birikintiler de bu Hepimiz biliriz ki Matmazel Doktörün çıkmamıştır.'] elbise gör düm. Uyandığım vakit kafa suretle dışarı çıkmış olur. Nefes alıp verzel Doktör» olduğu ileri sürülen AnneMatmazel Doktörün kitabı ma şu fikir mıhlanmıştı: «Beni bir se me kolaylaşır. Kan yuvarlaklarının üzeîstanbula geldikten sonra, Matmazel Marie Lesser isminde herhangi bir kaneden fazladır seviyor. Artık bıktı, fa rindeki etkisi dolayısile zehirlerin parçaDoktörün kitabının peşine düştüm. dmın hayalî hikâyelerile doludur. Hakat bana söylemeğe cesaret edemiyor. lanmasına yarar. Damarlan genisletir. Almanyaya mektub mektub üstüne kikat, bu hikâyelerden daha basit ve aO halde onu ben terkedeceğim! Merha Kan damarlarındaki fazla gerginliği ve yazdık. Nihayet bu kitabm Almanyada lelâdedir. Daha, harb içinde, Fransız met içinde can çekişen bir aşkı ne ya tazyik çokluğunu azaltır. Yalnız kan datoplattırıldığı ve yakılan kitablar ara gazeteleri, «Matmazel Doktör» hakkınpayım!» Hakikaten kararımı vermiş marlannda tazyik fazla olanlar girmeden sında kül olduğu cevabı geldi. Büsbü da bir takım yazılar basmışlardı. Buntim. Stüdyoda Mişelin yanındayken, i evvel kurulanma tedbirleri almalıdır ve heların Almanyada neşri, Alman sansütün merakım arttı. çimden, «bu akşam beni artık bulamı kime muayene olmalıdırlar. Sempatik ve Fransızca bir casusluk dergisinde. rü tarafından tabiî yasak edildi; fakat yacaksm!» diyordum. O sırada kapı ça parasempatik sinir cümlesine etkısı ile iç Matmazel Doktörün hatıraları fransız hakikî Matmazel Doktör, onları oku lındı. Miklas bir paket getirerek: ifraz bezlerini daha iyi çalıştırır. Genel ca Entransijan gazetesinde, bu tarihten mamazlık etmedi ve bunu meslekî bir « Terzi gönderdi» dedi. faaliyeti artırarak sinir dayan gücünü ço şu tarihe kadar, tefrika edılmiştir; di mecburiyetle yaptı; çünkü Anversteki İçim altüst oldu, dişlerimi sıktım. ğaltır. Bütün bunların sonunda genel da ye bir yazı görmüştüm. O gazeteleri yı süel gizli istihbarat teşkilâtınm ajanı yanımı artırarak insanı zindeleştirir, be ğınla getirttim. Aradınsa bul! Meğer, idi. Eskisinin yerine bir yenisi gelmişti.. « Yeni bir kostüm mü?» diye sor denî zehirlerden kurtanr. mendebur casusluk dergisi gazetenin Büyük bir casusluk memuru: dum. LOKMAN HEKİM ismini yanlış yazmış. Bunu tefrika eden Matmazel Doktör, Anverste büyük Mişel paketi açmakta tereddüd edi gazete İntransijan değil, başka bir Fran bir faaliyet göstermiş ve onun bu fa yordu. Nihayet iğildi ve kızara kızara sız gazetesiymış; o gazeteye de müra aliyeti, Alman Gizli İstihbarat daire Denizde mendilini çözerek € Vallahi hasislikten değil, caat ettik. İstediğiniz sayılarımız tü sinin şefi miralay Nikolay tarafından ıslatacakmış! dedi, fakat krizin yaptıklarını biliyor kenmiştir ve bu sayılarda çıkan Mat çok ziyade medih ve takdir edilmiştir. sun, yeni bir elbise yaptırmağa imkân Kadıköyünde, Acıbadem sokağında mazel Doktörün hatıraları kitab olarak Fakat bu kadın, Berndorfun romanesk yok, eski kurşuni kostümü tersine çe oturan Ayşe, akşam saat 18,30 da Köp basılmamıştır; cevabım aldık. sanayından (muhayyilesinden) doğmuş virttim.» rünün Karaköy sandal iskelesinde menBir Fransız dergisine göre olan AnneMarie Lesserin hikâyelerinSevincle bağırarak Mişelin boynuna dilini deniz suyile ıslatmak isterken mude olduğu gibi, tahrik edici bir tabiatm Matmazel Doktör atıldım. Kocam bunun sebebini hiç an vazenesi bozulmuş ve denize düşmüştür. Bu arada, 1933 te basılmış «İmages kendisine verdiği vasıtalarla çalışmı lıyamadı. Ayşenin bağırtılan üzerine sandalcı secretes allamandes de la guerre» yani yordu. Hayır, bilâkis onun çalışması Hikâye bu kadar. Fakat bunu bana lar kadını kurtarmışlardır. Bu arada ka «Almanların gizli harb resimleri» adlı metodik, mahirane, sabırlı ve son de anlatanın güzel, titrek ve ala3'lı tebes dıncağızın çantası ve içinde bulunan 40 bir Fransız dergisinde Matmazel Dok rece dikkatli idi. O, büyük bir casussümünün eksikliğini şimdi daha iyi an lirası da kaybolmuştur. töre aid bir resimle bir yazı gördüm. tan "ziyade, Gizli İstihbarat servisinin lıyorum. Zavallı yavruya araba çarptı Harb içinde Alman süel sansürü tara örnek bir memuru olmuştur. Herhalde, VARAL fından neşrine müsaade edilmiyen re Matmazel Doktör, Silberden ve hele Fransızlar da hakikî Mel. Doktörün hakikî macerasını yazıyorlar m Bulgaristanda durum yeniden karişıyor mu? (Baştaraft 1 inci sahifede) maga mecburdurlar. Bu birlik artık profesyonel meslekî bir zabit teşkilâtı olarak kalacak ve kat'iyyen siyasete kanşmıyacaktır. Resmî süel birliğin reisi isim zikrolunmıyarak Sü Bakanı olacaktır. Politikaya kabine azası sıfatile yalnız Sü Bakanı kanşacaktır. Eğer Bakan isterse bazı meselelerde heyeti idarenin de fikrini alacaktır. Garnizon gruplannın şimdiye kadar olduğu gibi bütün teteşebbüs haklan ellerinden alınmıştır* Resmî süel birliğin bu kongresi ayni zamanda gayriresmî süel birliğin de derhal feshine karar vermiş ve Bulgaristanda iki süel birlik mevcud olamıyacağını kat'î bir lisanla söylemiştir. Gayriresmî süel birliğin heyeti idaresi hemen kendi birliklerini teshettiklerine dair protokolu imzalamağa da davet olunmuşlardır. Bu sıkı tazyik altında heyeti idare nizamnamenin bazı maddelerine itiraz ettiğinden ve bu itirazlar da resmî süel birlik tarafından nazan itibare ahndığmdan sonra protokolu imzalamak ve gayriresmî süel birlik te bu suretle resmen ortadan kalkmıştır. Bu birlik resmen ortadan kalkmış diyorum. Çünkü birliğin gizli surette gene devam etmiyeceğini kimse temin edemez. Çünkü 1928 senesinde de o zaman Harbiye Nazın olan General Bakırciyef gene bütün zabitana süel birliğe girmelerini emretmiş ve bu suretle birliğin içeriden fesholunacağını sanmışn. Fakat o zaman miralay Damyan Delçef ve arkadaşlan gizli olarak ayn bir grup teşkil etmişler ve bu grupla 19 mayıs teklibi hükumetini yapmışlardı. Şimdi de ayni şeyler tekerrür etmektedir. Sü Bakanımn emrile bütün zabitan birliğe girdiler ve bu suretle birlik içeriden fesholunup resmî süel birlik meydana çıktı ve gayriresmî süel birlik resmen ortadan kalktı. 1928 senesinde olduğu gibi gene ayni şeylerin tekerrür etmiyeceğini kimse kestiremez. Bunun önüne geçebilmek için hükiH met gayriresmî süel birliğin ruhu olan ve 19 mayıs taklibi hükumetini yapan mii ralay Damyan Dalçefi dün akşam hudud harici etti ve arkasından Sü Bakanı da hemen yüksek süel şurayı fevkalâde bir içtimaa davet etti. Gayriresmî süel birliğin bu suretle kendkinı feshetmesinden cesaret alan Sü Bakanı şimrli yüksek süel şuradan gayri resmî süel birliğin mühim bir kısım azasının azlini istiyecekmiş. Bu meyanda eski Iç Bakanı o* lan miralay Krom Kolef, miralay Kalenderof, miralay Ketsvof, kaymakam Uzunof ve daha 25 30 zabit varmış. Bu suretle gayriresmî süel birlik, en mühim azalanndan mahrum kalmca tabiatile yavaş yavaş sönecek ve bır kıymeti haiz olmıyacaktır. Bu defa hükumet ve Sü Bakanı işi sıkı tutmaktadırlar. Süel birîiğin memleket idaresine karışması Bulgaristanm sıyasal hayatını sekteye uğratıyor ve Bulgaristan bir türlü normal politika hayatına giremiyordu. Şimdi bu suretle ortaı dan kalkan gayriresmî süel birlikten son* ra Bulgaristan artık normal siyasal haya< ta girebilecektir. Ağustosun onuna doğru Bulgaristanda mühim siyasî hâdiseler ve tebeddüller bekliyebiliriz. MEMDUH TEZEL Bir Fransız dergisi, bu kadın romanesk hayallerin doğurduğu Anne Marie Lesser değildir, Almanyadaki evinde yaşamaktadır, diyor ve öldürdü Bir kadm zehirlendi .Şehrimizde, zchirlenme vak'alan hayret edilecek derecede çoğalmıştır. Bu zehirlenme vak'alanndan bir kısmı halkın dikkatsizliğinden bir kısmı da satılan mallann bozuk olmasından ileri gelmektedir. Diin de Beyoğlunda, Yeşil sokakta Marika isminde bir kadm kalaysız bir tencerede yemek pişirip yemiş, bir müddet sonra sancılanmağa başlamıştır. Marika zehirlenme alâmetleri gösterdiğinden Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. Pendikte kunduracı Mehmedin bir Vehabiler Sir Osten Çember buçuk yaşındaki Perihan ismindeki kızı laynin oğlunu bıraktılar sokakta oynamakta iken oradan geçen Londradan Inrransigeant gazetesine Amavud Halilin arabası çarpmış ve zabildirildiğine göre, birçok arkadaşlarile vallı küçük kız bunun tesirile ölmüştür. beraber Vehabiler tarafından hapsedil Halil yakalanmıştır. miş olan Sir Osten Çemberlaynin oğlu Parmaklannı testereye Teğmen Jozef Çemberlayn, îngiliz hükaptırdı kumetile İbnissuud hükumeti arasında Ortaköyde, Lutfinin odun deposunda cereyan eden görüşmelerden sonra sersabah saat 10 da motörle odun kesen best bırakılmıştır. Jozef Çemberlayn, dikkatsizlikle Hı Mustafa elini testereye kaptırmış ve zacaz hududunu aşmış ve derhal yakalan vallının parmaklan kesilmiştir. mıştı. Beyoğlu hastanesine kaldırdcuştır. simleri ve bunlara aid bazı malumatı ihtiva eden bu dergi, casus kadınm üç gün evvel koyduğumuz hakikî resmini basıyor ve aynen şunları yazıyordu: «Birçok efsanelerden kıymetli bir hakikat: Burada başka bir casusun, daha doğrusu bir casus kadınm hatırasını daha anacağız. Alman gizli istihbaratma mensub olan bu kadm «Matmazel Doktör» lâkabile meşhurdur. Onun hakkında bir sürü budalaca şeyler yazılmış tır. Bernadorfun «Casusluk» adlı kitabı, sözde «Anvers Deniz Kızı Matma çin, Almanyada, yurddaşlık haklarını kaybetmiştir.) Ev kadınlığına avdet: Matmazel Doktör, öyle yazıldığı ve iddia edildiği gibi, İsviçrede bir sağlıkevinin duvarları arkasına kapatılmış değildir. O, Almanyada, bir köşeye çekilmiş, ev kadını olarak yaşamakta, a« rasıra, zabitan cemiyetlerinde, casus • luk tekniği hakkında gayet iyi hazır 4 lanmış konferanslar vermektedir. Meslekî esrar: Matmazel Doktörün hatıralarmdaö bir kısmı Amerikada neşredilmişse de, bu hatıralarda san'ati hakkmda teknik malumat ve tafsılâttan başka birşey; yoktur. Fakat muhakkaktır ki Matmazel Doktör muhtelif mevzular hakkm da pek çok şeyler yazabilir. MataHariyi ve diğer casusları, casusluğa ahş tıran, onlara mesleğin esrarını öğreten o değil midir? Birçok casusluk arka daşlarını sorğuya çeken ve maskelerini alaşağı edip meydana çıkaran o de ğil midir? Fakat bütün bunlar, o iradının nazarında, meslekî esrarın masum Avusturyalı miralay Redlden büsbütün seciyesini muhafaza etmektedır.» başka bir tipti. Redl geçici ve fasik zevk ve ihtiraslarını tatmin için memleke Büyük Harb içinde gizli kalmış birtinin felâketine sebeb olmaktan çekin çok Alman fotoğrafilerini vesika ola • • miyen sefil bir çapkındı. Matmazel rak bulup çıkaran Fransız dergisinin Doktörün durumu (vaziyeti) Silberin Matmazel Doktör hakkındakı yazısı'bukinden de hayli farklıdır. Çok soğuk kadardır. Görülüyor ki dergi, Bern ^ kanlı bir maceraperest olan Silber, Al dorfun AnneMarie Lesserinin tama • « manyaya hizmet için aslanın yuvasına mile hayalî ve uydurma olduğunu a i girmekten kaçınmamıştır. (Silber harb çıkça yazmaktadır. Eğer Berndorf kahiçinde Londrada İngilız mektub san ramanı AnneMarie Lesser isminde bir süründe çalışmış ve öğrendiği esrarı kadın hakikaten mevcud olsaydı, Al Almanyaya bildirmiş, öyle olduğu hal manlar gibi, Fransızlar da bunu hayalide, îngiliz âmirlerinden takdirnameler dir diye yoketmeğe çalışmazlardı. bile almıştır. Silber Yahudi olduğu i ^Arkası varj, A. />,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog