Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

25 Temmu» 1935 CUMHURtYET kuyuculann dikkatlisi ve meraklısı hoşuma gider. Çünkü gerçek (hakikî) okuyucu odur. 22 temmuz tarihli jransızca Tempa lay temin etmek maksadile hareket ediyordu. Atatürk ve tsmet înönü, Tür Okuduğunun manasım anlıyan, tadını gazetesinden: Doktor Şaman isminde bir T'ir kiye cumhuriyetini tran ve Efganistan çıkaran, beğenilecek değerli yazıyı ve kün [1] çok yerinde kullanılmış bir ta gibi Asya devletlerine bağiıyan bağ gazeteyi beğenen, değersizleri beğenmibirle cAyrılmış Avrupa» adile çıka'dı ları kuvvetlendirmekle beraber, Lozan yen, tapon yazı ve gazeteye para vermiğı eserin etrafmda Almanyada. epeyce muahedesile, durumu Avrupada iyice yen, palavra veya saçma okumak için Ankara 24 (Telefonla) Saglık Ba ler, acımış veya ekşimiş olanlan çürük gürültüler oldu. Muharrir, bu eserde, düzelmiş olan Türkiyenin, orada rol oy göz nuru dökmiyen, hulâsa tam manasile kanlıgmca sütlerin nevileri, süt ve ma gıdalarla beslenmiş hastalıklı hayvan Berlin 24 (A.A.) Havas: Erfurtte. naması için icab eden vasıtaları sağlı okuyucu olan odur. îyiyi kötüden ayırd mulâtımn istihsaline ve satışma mah lardan sağılan sütlerin insan gıdası ola Çelik Miğferlerin toplantıları yasak e Alman milleti ve onun şefi hakkmda, yorlardı. edemiyen, her okuduğuna inanıveren, her gizlemeğe lüzum görmediğı bir hayransus yerlerin ve levazımın sıhhî şart rak kullanılması da yasak edilmiştir. dildiği gibi bu kurumun üniformasım Bu rol ne olabilirdi? 1925 seresi so yazıcıyı beğeniveren, okuduğu yazıyı tahlık gösteriyor. Buna, Renin öte tara lanm gösteren bir talimatname hazır Sütlere her hangi bir sekil ve miktar giymek ve belgesini (alsmetini) tası fında, afakilik derler. Bu afakî Türk, nunda, Ankarada bulunduğum sırada, lil ve tenkid edemiyen okuyucuların ne landı. Talimatnamenin birinci madde da olursa olsun su veya muhafaza için mak ta yasak edilmiştir. Resmiğ bir Fransız kültürünün. Onyedinci ve On o vakit hükumette bir mevkii bulunan kendilerine ne de gazetelere ve yazıcısinde süt denildiği zaman yalnız inek kimyevî maddeler ve yahut buz, kar. bildirik bu kararı gerektiren sebebleri sekizinci asırlarda, Alman dimağları ü önemli bir zata bu suali sordum. Bana, lara hayrı dokunmaz. Bunlar geçıci okusütünün anlaşılacağı. diğer sütler için vahut kola gibi her hangi bir madde aydınlatmaktadır. zerinde yaptığı fena tesirden bahsede Türkiyenin, Balkan devletlerile hatta, yuculardır. Benim asıl beğendiğim ve muhakkak sağıldığı hayvanm isminin katılması yasaktır. Süt nakledenlerin ve Bunda: «Geniş Çelik Miğfer bölüm rek, nasyonal sosyalizmin, gerek siya asırlık düşmanı olan Yunanistania ara yazılanmı okutmaktan zevk duydjgum de kullanılacağı yazılıdır. Talimatna seyyar satıcılann yanında suyu havi lerinin devlet ve nasyonal sosyalistliğe sal ve kültürel, gerek sosyal ve eKono sındaki iyi münasebetlerden bahsettik okuyucu, yazdıklarımı tahlil ve tenkid emede satılması yasak edilen sütler şun kap bulunmıyacaktır. Sütlerin taşın karşı durum almış olduklan» yazılıdır. den, yanlışlarımı görüp bana bildiren, mik sahalardaki telâkkilerini açık açık ten sonra, dedi ki: 1 ardır: masına mahsus kaplara sütün nev'mi Berlin 24 (A.A.) İç Bakanlığı e3ki tasvib etmekte. Alman propaganc'a me< Türkiye, bir Balkan ve Avrupa beğenirse beğendiğini söyliyen, hulâsa Hastalıklı hayvanların sütleri, hay gösteren etiketler yapıştırılacaktır. savaşçılar federasyonunu dağıtmıştır. todlarının üstünlüğünü metetm^kte ve devleti olmak itibarile, kendini, hiçbir gazetesile ve gazetesinin yazılarile me§vanın doğumundan on beş gün evvel ve Halis süt için kırmızı, yan kaymağı Emirnamede deniliyor ki: Uluslar Kurumunu Versay muahedo zaman, bugünkü kadar rahat hıssetme gul ve alâkadar olan dikkatli ve meraklı doğurduktan yedi gün sonraya kadar alınmış süt için yeşil, kaymağı tamam «Alman hükumeti, 1918 den sonra sinin başka bir nev'i ve İngiltere ile miştir. Fakat Avrupadan istcdiğimiz okuyuculardır ki işte devamlı kariler alınan sütlerle ağız sütleri sütle intikali almmış süt için de mavi etiket kulla memleketi bolşeviklere karşı müdafaa Fransanın elinde bir faikiyet vasıtası şudur: Avrupanın, Asyada, azçok per bunlardır. kabil arsinik, antimuan, cıva, telâpatin nılacaktır. edenlere vatanının minnettarlıklarını olmakla itham etmektedır. de arkasından herhangi fütuhattan ve Bu başlangıcı bana yazdıran Adlî ruhu, sarı sabun veya buna benzer i Talimatnamede ahırların sıhhî şart kazanmış olduklarını teslim eder. An ekonomik monopollardan vazgeçmesi Tıb İşleri Umumî Müdür muavini dokAlmanyaya karşı bu kadar müsaid lâçlarla tedavi edilen hayvanların son ları hakkmda da hükümler vardır. Ta cak ulusal sosyalist devlet. parti dışında lâzımdır. Çünkü, Asya mılletleri, ar tor Fahri Candan aldığım bir mektubüç gün zarfmdaki sütleri. bir yere bıra limatnamenin ikinci kısmı yoğurt hak her hangi bir siyasal örgütün bulun davranan bu Türk. M. Hitleri, sadtce hıristiyanhk aleyhindeki hareketlerin tık, memleketlerinde herhangi bir ya dur. kıldığı vakit yarım saat zarfmda dibin kındadır. Sütlerde olduğu gibi yoğurt masını kabul edemez.» den dolayı muaheze eden bu müslü bancının vasiliğini kabul edecck zihnide gözle görülecek miktarda tortu ya lar için de hangi cins hayvanın sütün Sayın doktor, mektubunda diyor ki: man, Avrupaya itimadsızhk besüyor. yette değillerdir. Biz, ayni zamanda pan sütler... Süt hayvanın memesi kâ den yapüdığını gösterir etiketler ko Afyon İnhisarının bilânçosu «20 temmuz larihli Cumhuriyetle Avrupada, icad fikrinin, yaratıcı deha hem Asyalı hem Avrupalıyız ve bu kıt'milen sağılıp boşaltılarak ve bir kap i nacaktır. Ankara 24 (Telefonla) Uyuştu nın hergün biraz daha zayıfladığını ve aların her yerinde bir ayağımız vardır. Yunan Kralı Koslanlinin mahud mekçinde karıştırılarak satılığa çıkarıla tublarının gazete tarafmdan yazılan muTalimatnamede kaymaklar hakkın rucu maddeler inhisarının 1933 1934 : nadirleştiğini söylüyor. Almanya le Türkiye, Asyadan Avrupaya vaki o kaddemesinde şö'y/e bir cümle vardı: da da hükümler vardır. malî bilânçosıle murakıblar raporu Ve Fransanın, aralarında mücadele etmek lacak bir ilerleme halinde, bir mania «... Türkün medeniyel unsuru olmadıği' Hilâfma hareket edenler umumî hıf kıller Heyetince tetkik edılerek tasdık Muhtelif cins hayvanların birbirlerile ve birbirinin en değerli kuvvetlerini vücude getirmeğe, iki kıt'a arasında tam söyliyen Kral Kosiantin, kendi gözii zıssıhha kanununa göre cezalandırıla olunmuştur. ne karıştırılmış sütlerile kaymakaltı mahvetmekle birbirini zarara soktuk vassutta bulunmağa kudreti olan ye önünde yapılan bu kıtallere müsaade efdenilen sütler süt ismi altında satıla caklar, Müddeiumumiliğe verilecekler larını ileri sürüyor. Bu faydasız reka gâne devletin kendisi olduğunu müd Bere giymek yasak mek sureüle kendis'ın'm de medeniyetlen dir. Talimatnamenin hükümleri tem mıyacaktır. betten, îngilizlerin istifade etmeğe ça riktir. Siyasamız, harita üzerinde ya Fena kokan rengi değişmiş, içerisin muzun 27 sinden itibareu mer'i ola Ankara 24 (Telefonla) Ankara lıştıklarını, ve muvaffak olamadıkları zılıdır ve bugün artık okumasını bili nc&ibi olmadığını ispat eimiştir...'» Cümleye dikkat buyuruldu mu? «Eoet, Türk i e kan veya diğer ifrazat bulunan süt caktır. Emniyet müdürlüğü gündüzleri bere nı, Fransa ile Almaaya arasında bir an yoruz.» •••wWWHIIIIUIIIiniUUimU|||lUl|||tlWIIJIIIIWUUUIMiı» giyilmesini yasak etmiştir. Bunun hilâfı laşma yapıldığı takdirde, Avrupanın,, Bu şekilde tarif edilen hedef bana medeniyet unsuru değildir; fakat o da na hareket eden bazı kimseler yakalandı yuvarlanmak üzere bulunduğu Inkıraz haris, fakat ilgilendirici ve nctice iti öyledir.» manası çıkmıyor mu? Ben kenlar. uçurumundan kurtulabileceğini, fakat barile oldukça makul göründü. Bunu di hesabıma çok sinirlendim. Belki dik~ bunun da yakm bir ihtimal olmadığını takib eden seneler zarfında, bu hedef, kalinize çarpmamışlır, diye de bu saltr\ Adanada ilk pamuk ürünü ları yazdım...» iddia ediyor. bir taraftan bazı Avrupa devlctlerinin Adana 24 (Özel) Bu yılın ilk paDoktorun bahsettiği cümleyi Umumî bir kültüre ve siyasal tecrü anlamamazlığile diğer taraftan Sovyet muk ürünü bugün törenle Borsada kibelere sahib bir Türk muharririnin, siyasasmın gayretile karşılandı. Rus yazmıştım. Fakat gazetede çıkan losu 25 liradan satıldı. Avrupanın akıbetile ilgilenmesi, onun lar, Türkiyeyi, Avrupadan çekmek i de yazmamışüm. İki kelimenin atlanmış Dört kilo olan bu pamuğun parasın derdlerini tahlil etmesi ve hatta o derd çin, bittabi, herşeyi yaptılar. Ankara olması, cümleyi, bir dereceye kadar böydan yalnız dört lirası sahibine ve 96 lilere deva tavsiye etmesi, Kemalist ih hükumeti, Moskova ile iyi geçinmekle le fena anlaşılmağa müsaid bir şekle sokrası da hayir kurumlarına verilmiştri. tilâlinin ferdasmda, Türkleri. biraz sat beraber, Avrupa devleti sıfatile hareket muş, cümlenin aslı şöyle idi: «... Bu kıBerlin 24 (Özel) Son haberlere Bükreşte rüşvet alan bir polis Atina 24 (Özel) General Kondilis hî bir düşünüşie, ebediyyen Asyaya etmek hususunda idareli davranmasını tallere müsaade etmek suretile kendisirejim işindeki genoyun geciktirilmesine gore, bugün Belfastta gene kanlı çarpıi süren Avrupalıları şaşırtacak birşey bildi. Bu hareketi bozmak îddiasında nin de generalleri gibi medeniyetten naşefi tevkif edildi hiç taraftar olmadığını ve bütün zabit malar olmuştur. Bu münasebetle lrlân dir. Ankaranın îstanbula değişilmesi, bulunanların entrikaları ona zarar ye sibi olmadığını ispat etmiştir.» Yazı diBükreş 24 (A.A.) Polis ileri ge larin de Kıralı istediklerini söylemistir. dalı gencler limanda bir vapurda îngiliz lenlerinden Albay Kalatoresko. dolan yeni cumhuriyet idare adamlarırun. ba rine fayda temin etti. îtalyamn Arna zilirken «generalleri gibi» sözlerinin yanbayrağını aşağıya almıjlar ve yırtmış, M. ÇalJaris Kral Jorju dırıcıhk ve döviz kaçakçıhğı suçlarile zı Avrupa devletlerine karşı takındık \udluk siyasası, Türkiye ile Yunanis lışlıkla atlanmış olması, doktoru sinırlenlardır. ları itimadsızhk tavrı, maksadı açıkça tan arasındaki yakmlaşma hareketine diren yanlışa sebebiyet vermiştir. Doktoı haklı buluyor yakalanmıştır. Katoliklerle protestanlar arasındaki Fahri Candan Cumhuriyet gibi ulusseveı Kalatoresko, Belçikalı bir endüstri belli olan bir Rus siyasasınm telk'iıleri çok tesir yaptı. Atina 24 (Özel) Başbakan M. Çal gerginlik gittikçe genişlediği için Belfast kurumunun Romanyadaki paralarım ni kabulde gösterdikleri mutavaat, bir Fakat, şurasını itiraf etrr.eliyiz ki, (millyetperver) bir Türk gazetesinde daris dün gece Atina gazetecilerini kamüddet için, etrafı aldatmıştı. Bir müd yeni Türkiyenin emellerini, ihtiyacla böyle bir cümle görünce, herhalde biı bul ederek eski Kralın Yunanistana taki İtalyan tabaası trlândadan ayrılmı dışarıya çıkartması için gereken izni, Ulusal Bankadan koparmak adağma det sonra, yeni Türkiyenin. Avrupayı rmı, ve imkânlarmı en iyi anlıyanlar yanlışlık olduğunu düşünerek hemen si • yeniden dönmek için ileri sürdüğü şart ya karar vermişlerdir. karşılık, o kurumdan 25.000.000 ley taklidden maksadmın, kendini ona kar Almanlar olmuştur. Almanlar, sempa nırlenmemesinı rica edecektım ama küları doğru bulduğunu söylemiştir. Hindistandaki hâdiseler rüşvet almış olmakla suçlandırılmak şı daha iyi müdafaa etmek ve lüzumun tilerinin ve gayretlerinin mükâfatım, çük te olsa bir hatamızı düzeltmeğe imHükumet taraftarı Vradini gazetesi da onu daha iyi yenebümek için AvruLondra 24 (Özel) Hindistanın tadır. Türk milletinin ekonomik, sosyal ve kân verdiği için kendisine sadece teşeV siyasal durumun Başbakanın çizdiği padan silâh ve terakki aletleri abnak birçok şehirlerinde müslümanlar bugün kültürel hayatında, gittikçe önemi ar kür ediyorum. yolda gitmekte olduğunu ve üç ay sonBüyük bir silâh hırsızlığı olduğunu söylemek moda oldu. Bu çok gösteriler (nümayişler) yapmışlardır. tan bir rol almakla gördüier. Almanla ra genoy yapılacağını yazıyor. I?te yukarıda bahsettiğim böyle dikParis 24 (A.A.) Maten gazetesi sathî bir görüştü, nitekim hadisat bunu rın, Türkiyedeki büyük teşebbüslere, katli ve meraklı okuyuculardır ki gazeBaşbakanın beş gün sonra Almanya Lahurda yeni hâdiseler çıktığından, polis nin haber verdiğine göre, 325 sandık ispat etti. şehircilik işlerine ve Taruna işlirakleri teleTİ ve gazetecileri azamî dikkat ve iti kaplıcalanna gideceği ve genoy tarihi halkı teşvik edenleri yakalamıştır. içerisinde bulunan ve Fransadan Bu » Hakikatte, Atatürkün, 1925 scnesin çok büyüktür. ne kadar bütün siyasal parti ve çevre Meksikada isyan na ile çalışmağa sevkederler. Onlar bienos Airese gönderilmiş olan 25 bin kiden itibaren tatbik etmeğe haşladığı lerle meselenin teferrüatı hakkmda uBakanlıklarda Alman teknisiyenleri, zim en büyük murakıblarım'' Meksiko 24 (A.A.) Tamaulipas lo ağırlığındaki silâh ve cepane, ambar devrimlerin hedefi, daha geniş ve daha yuşulmak ümidinin mevcud olduğu anİstanbul Üniversitesinde ve Ankarann hükumetinde 20,000 köylü ayaklanmış godan ötürü, Fransaya geri gönderil yüksekti. Atatürk, Türkiyenin sosyal laşılmıştır. büyük okullarında Alman proîesörleri ve Ilbayın istifasını istemiştir. miştir. Sandıklar, Havr lımanmda a ve ekonomik hayat şartlarının, Avru doludur. Hitler rejimi, birçok münev Eski Dış İşleri Bakanı ve muhafazakâr «Eddia» gazetesine göre, müstahkeır. çıldığı zaman, içlerinde taşla kumdan panın tıpkısı olmasını istiyor ve Tür veri, hayatlarını Almanya dişmda ka cumhuriyetçiler partisi lideri M. Mihaolup iyi müdafaa edilmekte bulunan ll gayri birşey çıkmamıştır. Silâhlarm kiyenin, medenî milletler manzumesi zanmağa mecbur etmek suretile. Al Gönen tnhisar ambarından 78 lakopulos ta Başbakanın gideceği kapbaylık sarayı, 6 binden fazla köylü tara Fransada mı, yoksa yabancı ülkelerde ne girmesini daha çabuk ve daha ko man tesir ve nüfuzunun Türkiyede ge denk tütün çalanlar yakalandı lıcalarda bulunacağmdan aralarında fından kuşatılmışür. mi çalındığını polis araştırmaktadır. kolaylaştımıştır. konuşmalar olacaktır. Gönen (Özel) Tütün tecimenle(1) Doktor Şaman, Bsrlin Büyük Elciliği lişimini (inkişafını) Maatteessüf Almanyanın kazandığı sa rinden Ali kâhya adlı birinin Gönende Ankara Konya bisiklet yarışı Sensir harb akademisinden Başkâtibimiz olan zattır ti «Saar'da çekl Rejim için M. Venizelot 1 satın alıp Gönen İnhisar ambannda buşen Avrupa> lsmile yazdığı kltabından hayı, biz kaybetmiş bulunuyuruz. ne düşünüyor? Konya 2 4(A.A.) Dün Ankara çıkanlar MAURlCE PERNOT j lunan bin on üç denk işlenmış tutününCumhuriyette bahsetmistik. Atina 24 (Özel) M. Venizelos son bisikletçılerile Konya Idman yurdu ara Paris (Özel) Sensir Harb Akadeden birinci, ikinci ve iiçüncii nevi tütiinbir diyevde bulunarak, bugünkü Par sında 50 kilometroluk bir yarış yapıldı. misinin müteveffa Kral Aieksandr iç'n ler olmak üzere 78 denk rütünü çahnHolanda parası lâmentonun lâğvedilmesini ve yeniden Yarışa Ankaradan yalnız Eyüble TaJât yapacağı törende bulunmak üzere BelÇindeki su baskınları mısor. Gönen jandarmasının yaptığı etAmsterdam 24 (Özel) Holanda raflı tahkikatta hırsızlann Çerkez Zeintihab edilecek Parlamentonun rejim ve Konya Idman yurdundan yedi kişi grad Harb Akademisi okurlarından bir Şanghay 24 (A.A.) Yangtse suyugirdi. Yarış rok heyecanlı oldu. Anka grup buraya geldi ve Meçhul Asker a nun yukarı bölgesinde suların önemli kabinesi bugün toplanarak Hoıanda keriya ile Mehmed, Ferhad ve İnhisar meselesini halle çalışmasını teklif et radan Talât i^kizinci kilometroda düşe nıdma çelenk koydu. parasının vaziyetini tetkik etmiş ve İdaresi hademelerinden Incili adinda «niştir. surette yükseldiği bildiriliyor. rek yarısı bıraktı. Eyüb bir saat 10 da Sensir Harb Akademisinden bu sene öbür yandan Hoanghonun suları da florini kıymetten düşürmemeğe karar dört kişi olduğu anlaşılmıştır. Buniarıa Yunanistanda siiel durum kikada birinci geldi. Konyadan Rauf i diploma alacaklarm grupuna Kral A daha yükselmiştir. Tuşan gölünün çev vermiştir. dördü de yakalanmıştır. Bunlardan Çer» Atina 24 (Özel) Başbakan M. Çal kinci, Abdullah üçüncü ve Hâmid dörDiğer taraftan Felemenk Barkası kez Zekeriya tütünleri çalmakia alâleksandr grupu ismi verilmiştir. Bura resindeki sedler yıkılmak tehlikesin darisin başkanhğı altında bugün bir düncü oldular. dan her sene diploma alan gruplara bi dedir. Kıyılarda oturan ahali, kaçış iskonto faizini yüzde üçten beşe çıkar kası olmadığını, ancak kendisine getiritoplantı yapan Sü, Deniz, "Hava ve Fimıştır. maktadır. len tütünleri evınde kıydıgını sbylemış Ankarah bisikletçiler bu sabah Kon rer isim verilir ve şimdiye kadar yal nans Bakanlan Yunanistanın süel dunız üç ecnebi ismi verilmiştir. Birincisi Viyanada tevkifler tir, Zekeriyanın evinde yapılan araşhrMançoku kapitülâsyonlan yadan ayrıldılar. Yann Ankaraya var*rumu üzerinde görüşmüşlerdir. Fransa devletinin Italyanm istiklâl ve Londra 24 (A.A.) Royter ajansı mada iki havan bıçağının bulunması Zecaklardır. kaldırdı vahdeti için giriştiği 1848 harbi namıkeriyanın kaçakçı olduğu kanaahni verViyanadan öğreniyor: Buenos Aires âyan kurulunda na îtalya grupu idi. Ikincisi 1854 te Londra 24 (Özel) Mançuko hü Yarın Dolfüsün öldürüldüğünün yıl miş ve kendisi Balıkesir ihtısas mahkemeTürklerle yanyana Kırımda dövüşme kumeti kapitülâsyonlan kaldırdığını dev dönümü münasebetile çıkması ihtimali sine gönderilmek üzere evrakı yapılmıçbir cinayet lerinin hatırası olarak Türkiye grupu is letlere bildirmiştir. Bundan sonra yaban olan kargaşalıkları gözönüne getiren tır. Ferhad, Mehmed ve İncüi ise anahAnkara 24 (Telefonla) Bugün Buenos Aires 24 (A.A.) Âyan ku mi verilmişti. Şimdi de Marsilya facias. cılar yerli mahkemelerde muhakeme edi polis, saknı (ihtiyat) tedbiri olmak ü tarlan İnhisar İdaresinde bulunan kapısı Ânkaramn en sıcak günü idi. Hatarct rulunda, bir görüşme esnasında üye münasebetile Yugoslavya grupu diye leceklerdir. Yalnız Japonlar bu kayıd zere nazi olduklan belli 500 kişiyi tev kilidli İnhisar ambanndaki Ali Kâhyaderecesi gölgede 35 i geçti. Meteoroloji lerden M. Dellatore ile Finans ve Ta bir ecnebi ismi katılmış oluyor. nın 78 denk tütününü kapmın kihdini akif etmiştir. dan müstesna tutulmuştur. Enstitüsündeki termometreler de tam nahtarla açmak suretile çaldıklarmı iti | 35 i kaydetmiştir. Sekiz senelik rasadkr rım Bakanlan ve bir de başka bir üye raf etmişlerdir. Gönen jandarmasının lurAnkarada hararet derecesinin 37 buçuk arasında çıkan kavga esnasında, ge sızlan pek çabuk meydana çıkarıp tut| tan fazlaya çıkmadığmı gösterdiği cihet çenlerde işinden çıkarılan Valdes a ması Gönen halkını sevindirmiştır. Tahj le Ankaralıların ağustos ayı sonuna ka dındaki bir polis komiseri, oturduğu kikat devam etmektedir. dar nihayet bu iki dereceye tahammülü locadan tabanca ile ateş etmiş ve M. icab ediyor. Yılın en sıcak giinünün han Borda Beheyi öldürüp, Tanm Bakanıİlk kuru üzüm ürünü gi ayda olduğuna gelince, Meteoroloji m da yaralamıştır. İzmir (Özel) Yeni yetı§me ilk Fnstitüsü de bunu tespit edememiştir. kirdeksiz kuru üzüm, dün piyasamıza^ Zira yalnız Ankarada değil bütün Türgeldi. Bunu yetiştıren, Kemalpaşads kiyede temmuzla ağustos daimî bir reHalil ve Kemal namında iki bağcımı Paris 24 (Özel) Paris Borsasımn kabet halindedir. Bazı yıllarda ve bazı dir. bugünkü kapanış fiatleri şunlardır: yerlerde en sıcak gün temmuzda batilaMahsul, usulen Borsaya götürülmüŞij Londra 75, Nevyork 15.14, Berlin rında ise ağustosta olmaktadır. tam olgunluğu gözden geçirilerek 608.50, Brüksel 256, Madrid 207,25, ArnsAmasyada parti olarak onaylanmıştır. Bağcüarı mız münasib şekilde sevindırilecektir. Amasya 24 (A.A.) Birkaç gün terdam 1018,50, Roma 124, Lizbon 68.20, Cenevre 493,12 1/2, bakır 35 35 3/4, kaÜzüm ancak bir çuval olduğu için clür sıcaklar şiddetini artırmışür. Dün lay 232 7/6, altın 140,6, gümüş. 30 3/16. tışa çıkarılmamıştır. sıcaklık derecesi 34 ü bulmu§tur. SON MAB E RLER TCLEFOH vc TELSîZLE TELGRAF Süt sağım ve satışı için A l m a n y a d a sıkı bir tüzük yapıldı çelik miğferler niçin dağıtıldı? Berlinde çıkarılan resmî bildirik Temps «Yeni Türkiyenin emellerini, ihtiyaclarmı en iyi anlıyanlar Almanlar olmuştur. 0nun Türkiyede kazandığını biz kaybettik» diyor Türkiye ve Avrupa » HFM NALINA MIHINA Dikkatli okuyucular! Sağlık Bakanlığının talimatnamesinde hangi sütlerin ve ne şartlar içinde satılacağı gösteriliyor Yunanistanda rejim meselesi Dün Belfastta kanlı çarpışmalar oldu Kondilis bütün zabitlerin Irlandalı gencler Ingiliz bayrağını yırttılar kralcı olduğunu söylüyor Ank&rada ve yurdda sıcaklar arttı Yyımy PARİS BORSASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog