Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHÜBİİTET 23 Temmi" 10? RADYOLİN ve G R î P i N paviyonunun gördüğü emsalsiz rağbete sebeb nedir? Çünkü: Radyolin ve Gripin paviyonundan muhielif görünüşler YERLİ MALLAR SERGİSİNDE Artık yorulmaktan ve üzülmek ten kurtuldunuz. Olanca emeğinize ragmen arzu »ttiğiniz gibi temiz ve beyaz bir çaImaşır elde etmeğe muvaffak ola Imazsmız. Bayanlar UzJMÎLLdzn I Halbuki çamaşîrî kendi kendine Jyıkayan ve her kumaşa parlak be lyazlığı veren: RADYOLİN Türkiye halkmın % 99 unun kullandığı en mükemmel diş macunudur. Dişleri beyazlatır, mikropları % 100 öldürür, diş etlerini sağlamlaştırır, nefes kokusunu keser. mllandıgınız takdirde hem zahImetten kurtulacak, hem de istedi • Iğiniz gibi temiz ve beyaz çama§ır |elde etmiş olacaksınız. Şu halde, siz istirahat ediniz ve ımaşınnızı: TURSİL TÖRSiL'le Neticesinden kalacaksınız.. lyıkatınız.. hayrette Cünkü: Istırab dindirici ilâçların en tanmmışı ve en çok kullanılanıdır. Baş, diş, adale ağrılarile mümasili bütiin ağrı, sızı ve sancıları kalbe, mideye, böbreklere zarar vermeden süratle ve kat'iyyen keser. GRİPİN TURSİL Terkibinde hiçbir muzır madde olmadığı gibi çamaşırınız için kat'iyyen tehlike teşkil etmez U7vaLcüdLuu3La U&£LŞCU çamaşı/U kenatı kendineyıkah f HER YERDE SATILIR TURSİL Jandarma Genel Komutanlığı«J. U. K. > Ankara Satınalma Komisyonundan: 1 Ankarada yapılmakta olan Jandarma ve Polis Mektebinin kalorifer tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 2 Eksiltme: 12/8/935 pazartesi günü saat «10» da Ankarada Jandarma Genel Komutanlığı Kurağında Satınalma Komis • yonunca yapılacaktır. 3 Şartname, keşifname ve teferruatı «436» kuruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için yirmi bin liralıktan asağı olma mak üzere bu gibi tesisatı beğendirmek suretile yaptığına dair belge ile şartnamede yazıh diğer belgeleri ve te«isatın keşif bedeli olan «87162» liranın «2490» sayılı kanuna göre hesab edilmiş olan «5608» lira «10» kurusluk ilk inanca için banka mektubu veya bu kadar paranuı Malsandığına yatırıldığına dair Sandık karşılığım önerge kâğıdile «teklif mektubile» eksiltmeden bir saat evvel Komisyona vermiş olmaları gerektir. «1849» (4272) 8u kelimeyı iyi belleyinizl ^ Çünkü ^ onu kullanmak sayesinde uzviyetinizde MÜHİ M Yerli Mallar Sergisine giderek Radvolin ve Gripin in otomatik makinelerle el değmeden nasıl yapirdığını göriin ve sergi hediyeti olarak tercihen onlardan »lın! değişmeler baş gösterecektir Jstekle çarpan bir kâFp Hasılı sıcak Gençlik kanı Bu gun sızde bulunmayan her şeyi. Erdek Beledîye Reisliğinden: SEKSÜLİN de bulacaksınız! KUTUSU 200 Kr> Dr. Hafız Cemal Erdek Belediyesinde mevcud keşifnamesi mucibince 3773 lira keOahiliye mütehassısı şif bedeli olan Belediye dairesinin inşası 16/7/935 tarihinden iti Pazarden baska günlerde öğleden baren 21 gün müddetle ve 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ka sonra saat ( 2 | tan 6 ya) kadar lstanbulda Divanyolunda (118) numaralı nunu hükümleri dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. Ihale ağushususî kabtnesinde hastalanm kabul tosun altıncı sah günü saat on altıda Erdek Belediyesinde Encümen eder. Muayenehane ve ev telefon: buzurunda yapılacaktır. Isteklilerin ihale saatinden evvel muvak • 22398. Yazhk telefon: Kandilli 38, kat teminatlannı yatırarak açık eksiltmeye iştirak etmeleri. Beylerbeyi 48. Erdek Belediyesinde mevcud keşifnamesi mucibince 1499 lira keşif bedeli olan iskelenin «vapur iskelesinin» yapılması 16/7/935 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve 2490 numaralı arttırma ve ek • sütme kanununun hükümleri dairesinde açık eksiltmeye konulmuş • tur. thale 6 ağustos sah günü saat on altıda Erdek Belediyesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. lsteklilerin ihale saatinden evvel muvakkat teminat akçelerini yatırarak açık eksiltmeye iştirakleri. (4214) Zayi makbuz 32888 No. 1. ve 31 mart 1930 ta 1 rihli beyannameye aid fstanbul Ithalât Gümrüğünden aldığım 38482 numaralı ve 2 nisan 930 tarihli makbuzu zayi ettik. Yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur. Yeşilköyde Gramofon Türk Limited Şirketi ECZANESİ BEŞİR KEMAL MAHMUT CEVAT SİRKECI FLIT ÖLDÜRÜR! Bayıltmaz VYP FLIT Detruıt "•«•fl, İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: Beyoğlunda Feridiye sokağınd'a eski 114, yeni 130 No. h evde oturmakta iken hali hazırda ikametgâhı olmıyan Madam Marika Alekoya: Madam Elpinikiden borc aldığınız 1000 liraya mukabil vefaen ferag bulunan yukanda yazıh eve yeminli üç ehli vukuf tarafından 18/5/935 ta rihinde yapılan takdiri kiymet mua melesi neticesinde 1392 lira değer biçili, bu hususta bir diyeceğiniz varsa icra ve iflâs kanununun 103 üncü maddesi mucibince işbu ilân tarihinden itibaren 10 grün içinde dairemize bildirmeniz lüzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (640) İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: Dairemizin 33/1073 sayılı dosyasile Kurtuluşta Hambarsı apartımanmda 30/7/935 sah günü saat 10 ile 12 arasmda ev eşyasinın birinci açık arttırmasi yapılacağından talib olanların mahallinde hazır bulunacak memura müracaatleri ilân olunur. (13298) FAZIL ÇİL İLACI ile çil ve lekelerden kurtulursunuz. Bir tertib KODAK VELOKS Kâğıdı Her Negatife uyar Resimleri canlandınr Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Rumeli Tahlisiye mıntakası merkezi olan Kumköyünde «Kilyos» mevcud motörlü dinamonun monte işlerile civardaki binaların elektrik tesisatı açık eksiltme usulile ihale edilecektir. Keşif bedeli 1139 lira ve muvakkat teminatı 85 buçuk liradır. lhalesi 12/8/935 pazartesi günü saat 15 te Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacak olan bu islere aid şartnameler sözü geçen Komisyondan alâkadar • lara parasız verilmektedir. lsteklilerin eksiltmeye başlanıncıya ka • dar teminatlannı İdare veznesine yatırmış olmaları lâzımdır. (4249) Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ RESiMLER zamanla bozulmaz Süadiye KORU PARKINDA SUZAN, KEMAL NİYAZİ, MAHMUD CELAL ve arkadaşlan Pazartesi cuma günleri: Yaz Mevsimi için Bir takım ( haşarat pidurucu mayı) ler hatta en hafif ve tesirsizlerl bıle slneklerl yere duşururler ve onları oldurecek yerde sadec© bayıltırlar. Onlarda blraz sonra tekrar canlanarak uçuşmağa başlarlar. Huzur ve emntyetlniz İçin munhasıren ve muslrren FLİT Isteyinlz. FLİT. hakıkaten ve ebediyen öldurur. Leke yapmaz, taze ve lâtlf kokuludur. Slyah kuşaklı ve asker reslmli sarı tenekelere dlkkatl ediniz. Fiatlar tenzilâtlt. Umuml Oeposa : I. CRESPIN, Irt. Galata. VorroOa Ht» 1 Her hafta: Cumartesi Pazar günleri CAZBANDALATURKA SAZ J. İTKİN en zengın ve mütenevvî bir koleksiyonda en son moda kumaşlarını takdim eder Beyoğlu IstiklâJ caddesi No. 405, Tel. 40450 Terzi İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Silâhtarağada Paşapare çayırı denilen 459,650 metro murabbaı arazi üç sene müddet ve senevî 550 lira üzerinden bir ay içinde pazarhkla kiraya verilecektir. İsteklilerin 21/8/935 çarşamba günü saat on dörde kadar yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatleri. «M.» (4259) Istanbul Dördüncü Icra Memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup satışına karar verilen piyano, salon gramofonu, çini sobalar, yemek ve misafir salon takımları, muh* telif Kayseri halıları ve sair ev eşyası 31/7/935 günlemecine raslıyan çarşamba günü saat 9 11 e kadar Teşvikiyede Atiye sokağında 5/9 numaralı evde satılacağından isteklilerin mahallindeki memuruna müracaatleri ilân olunur. «177» (4285) İstanbul Sıtma Mücadele Reisliğinden: İstanbul Sıtma Mücadelesince satın alınacak motörin için kapalı zarfla verilen fiat haddi lâyıkmda görülmediğinden pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. İsteklilerin 31 temmuz 935 çarşamba saat on beşte kanunî vesika ve teminatlarile Kadıköy Rızapaşa Çeşme caddesindeki Mücadele Riyasetine müracaatleri ilân olunur. (4277J, Sahfb ve Başmuharrtn Yunus MudUTü: Hikmet Münif Nadi Umumt neşriyah {dare eden Tazt tfieri Matbaaahk ve Neşrtyat Türk Anonlm gtrketi , îstantna.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog