Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

25 Temmuj! İ&35 CÜJHHUEIYET fCilo Gram Marka 422 720 107 Istanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: Numarı Kap adedi Denizyolîan ÎŞ L ETM E SI İhale glinll 58935 pazartesl1 K » LF 7807 1 sandık • 100 Kıymeti L. K. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Cinsi eşya AcenUdan: Karaköy Kopriibaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühördarzade Han Tel 22740 50 53 15 10 5 850 50 Ağaç hüfe, konsol, elbise askısı bez kaplı yaylı tninder. Deri kaplı ağaç sandalya ve kanepe İNEBOLU vapuru 26 tem muz CUMA günü saat 11 de Mersine kadar. (4253) MERSIN YOLU 56 300 • 2 370 14 3 K K K JS 1012 1228 46 600 KZAV Şahin Bey 2 43917 43926 10 balya 8 fıçî 2 sandık * 15 Toz halinde gliseri fosfat de kalsiyüm maasîşe Pamukla müretteb ipek örtü ve perde. Kuç tüyu yastıi Deri ceket Sigara kâğıdı evsafını haiz kopya kâğıdı. Zİft Sekerli meyva konservesi. Maden parlatmağa mahsus cilâ tozu. İpek mensucat. Zencefil dösülmüş. Sülfat de baryum madenî boya Kına Glikoz Müzeyyen cam lâmba abajuru Ipliği boyalı pamuk men. Kasarsız pamuk mensucat Kasarsız pamuk mensucat fspirtosuz boyalı vernik toek işlemeli pamuk tül perdHk Debasratta müstamel tanenli kiprako hulâsasi Rinek otomobili Ateş tuğlası «Mal Ban^irmada olup nümunesi mevcuddur» Adi boç ecza şişesi Adi boş ecza şişesi Tenekeden gaz için lâmba Kopya kâğıdı İMROZ YOLU KOCAELt vapuru 25 temmuz PERŞEMBE günü saat 16 da İmroza kadar. (4254) ERZURUM vapuru 25 temmuz PERŞEMBE günü saat 20 de HoDava kadar. (4255) TRABZON YOLU Ml 1 220 8/64 SSOOOC ASAJA JF RPJ 1.17.5 NHZS NHZS BBCO LF Forestol 1/15 Bilâ 1/50 3000 D 472 İhale gUnU 98935 cuma 90 00 15 sandık 4 5 00 00 00 70 00 54 25 9 5010 00 4282 61 246 47 50 çuval 63 » 3 sandık 1 balya 1 » 1002 1687 11 59 40 23 TÜRKANONİM ŞİRKET1 Istanbul Acentahğı Liman han, Telefon: 22925 VAPURCULUK 60 1/2/3 1*2 129 46 500 76 155 İhale gUnU 128935 pazartesl 129 AKSU vapuru her haf ta PERŞEMBE günleri saat 16 da fstanbuldan 1 Z M 1 R E ve PAZAR günleri de 1ZMİRDEN tstanbula kalkar. IZMIR SURAT YOLU 5/6/7 17 15 200 670 Bilâ 3 sandık 1 balya 15 torba 1 aded 11800 » 22 sandık 9 4 » » 38 77 30 67 800 90 00 50 40 00 00 00 00 00 00 00 SADIKZADE vapuru 28 temmuz PAZAR saat 10 da Mersine kadar. MERSIN YOLU Herşey için kullanılan sabun TURAN, HURMA adını verdiği yeni sabunu saygı değer müşterilerine takdim eyler. Bu sabundan beher kutuda 24 veya 12 aded bulunur. Her şeyi yıkamak için kullanılabilecek olan bu sabun, gerek eşsiz kalitesi ve gerekse idareli olması sayesinde herkesin büyük teveccühünü kazanacaktır. HURMA sabunu, hem soğuk ve hem de sıcak suda bol kopük hasıl eder. HURMA sabunu her evde bulunmahdır. Fiati: içinde 24 HURMA sabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruştur. Ve içinde 12 HURMA sabunu bulunan kutular yalnız 40 kuruştur. HURMA sabununu bakkahmzdan arayınız. Kutunun üs tündeki MAV1 KUŞAK ambalâjın hakikî olduğunu ispat eder. HURMA sabunu TURAN mamulâtmdandır. HURMA SABUNU 1763 7200 1543 633 Bayındır Belediyesînden: Acele Bır Bando Muallimine Ihtiyaç Vardır tsteklilerin muallünlik ve ehliyet vesikalarile ve mümkün ise bizzat müracaat etmeleri ve dileklerini bildirmeleri ilân olunur. (4196) 400 adedi yarîm HDKDLV HDKDL\ PES AH r ARMUDLUKaphcaları] Mutlaka şifa verir 3970 91 66 22 3961 69 205 988 1446 49 129 40 40 250 12 balya 217 56 152 22 500 138 0 530 100 A DK MZCLC MB BB/MCB FE OB İhale gUnU 15 •8,935 1 sandık 1 1 » 7060 1 » 4612 1 » 9626 2 » 149 121 2 perşembe 28 65 75 54 7 20 18 165 00 00 50 00 00 00 00 473 55 Mektub zarf ı î.. c v * " • Pamuk orme fanilâ Pamuk mensucat topu boyalı Ipekli pamuk çorab Pencere camı lpek entari Camdan gaz lâmbasî 5 kilodan yukarı kaplarda ma cun halinde yaeh boya Parçalanmış köhne iki aded tahta f ıçı Yün elbise Zencefil Gümüs yaldirlı sigara tabagı ve mahfaza Te baston sapı Cilâh aâac k&ğıd koyacağı panpon Kurşun tüb Tebesir tozu İpek mensuca? Bezden bosa Acılir kananır bezli samMyâ "^ Kendir bezi ağaç salmcak Hasır erkek sapkasî * Gramof on pilâeı dolu Teneke ve kavanoz şişede ma mul seker Pirinç vida Demir vida : Kosele lâstik Skce FotoSraf ve makine aksami Afiac saslı knndura cekici Selloit saph demir ustura Fotoaraf makînesi Kafeslİk tei öd aaacı Sakarin Karanfil tpek mensucaf Tarçm Altın kaplamaiı pîrinç tabaka Sargılık kâgıd Boş adi sişe Bos adi şise İpek kadm sabahlıgî GliserinK jelâtin mamulâtî Pamuk mensucat lâstiğe batı • rılmış Kına Sun'î îpek orme yatak örtüsü lpek mensucat 825 49 409 H İhale günU 198935 pazartesi 75 629 Bilâ KMZ 236 Bilâ 1,683,634, $39,650 1382 2283 Bilâ Bilâ 303,304 » » 378/79 :33887/97 6 6 309 6 3 80 5 balya 619 00 85 1 800 191 317 68 SS 78 150 59945 J5 850 7 95 ZF ET ASÂ 2/30 SİT 2400 7 aded 36 » 100 9 36 3 13 500 143 a 85 » 504 50 ihale gUnU 228935 perşembe AB AT 29 41 81 40 1 38 200 32 30 90 38 10 379 22 108 84 10 500 88 10 24 PN PB KT DSC RB COZF 3399 2 2 1/7 8/64 40 1330 50 30 25 29 20 14 45 yo u İhale gUnU 268935 pazartesl 13 240 w e 840 68 500 600 424 456 212 BİH tllNDE A Z I K DO U 8764 236 AVH DO TBS 1382 4355/R6 Bilâ 1 paket 142/44 5774 Bilâ 30 34 60 42 31 İhale gllnii 308935 ıcuma 00 640 196 137 670 1 300 cc Sıhhat FAN 15 29 109 60 70 290 » 99 5 280 Safi ipek mensucat Cilâh pirinç şatndan Cildli cildsiz matbu ecnebi ki • tabları. fukarıda ihale tarihleri yazılı eşyanın ol günlerde ve saat 14 te Satış Salonunda açık arttırma suretile satılmaları mukarrerdir. tsteklilerin ihale günlerinde bu saatten evvel yüzde yedi buçuk pey akçelerini rezneye yatırmalan ve fazla izahat almak istiyenlerin de ihale gün ve saatinden evvel Ko misyon Reisliğine müracaat eylemeleri ilân olunur. Telefon: 23166 (4124), 10 14 100
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog