Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

10 CLMHUKIYET 25 Temmuz 1935 m iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı! 1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden maada: Şubat, Haziran, Temmuz, Eylul ve Birincikânun aylarının ilk günlerinde kumbara sahibleri arasmda çekilecek kur'alarla «her biri ikişer bin liralık» fevkalâde ikramiyeler verilecektir. (Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sahiblerinin asgarî yirmi beş lira biriktirmiş olmalan lâzımdır.) Müfettiş Namzedi ve Şef Nam lstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma Sıhhat ve Içtimaî ve Eksiltme Komisyonundan: zedliği için Müsabaka İmtihanı Muavenet Vekâletinden: Bu yıl lstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin F. K. T. sınıfına devam etmek üzere Leylî Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin yazılma ve kabul şartları asağıda gösterilmiştir. Talebenin yemesi, içme«i, giyinmesi Yurdca temin olunur. Kendilerine her ay muay • yen rıiktarda para yardımında bulunulur. 1 Yurda alınacak talebenin tam devreli liselerden veya Hse de* recesirıoe olduğu tasdik edilmiş mekteblerden bakalorya veya ol • gunluk imtihanı vererek pek iyi ve iyi derecede mezun olması şarttır. 2 tsekliler kendi el yazılarile yazılmış ve açık adresli istidala • rını en son «birinc'teşrln 1935» tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat vu tctimaî Muavenet Vekâletine göndereceklerdir. Bu isti^aya bağlanacak evrak şunlardır: A Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüv'vet c'iıdpnın aslı, B Tam devreli liselerden veya bu derecedeki mektebden mezun olduğunu pösteren mekteb şehadetnamsinin aslı «imtihanları tamamen bitırdikleri halde şehadetnamenin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mezun bulundukları mekteb müdürlüğünün ayni zamanda dereceleriııi 6.K gösteren fotoğraflı ve resmî bir vesikasını kov caklardır.» C Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal varakası. D Mütehassısfarı tam hastane heyetinden alınmış basılmış ör • nejine uygun ve üstünde tasdikli fotoğraf bulunan bir sıhhat raporu. «Bu rapor hastane baştabiblikleri tarafından zarflanarak üstü mü • hürlenecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde istidasına bağlanacaktır.» Muayene yapacak hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbe kir Nümune hastaneleri; lstanbul Çocuk hastanesi, îzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun Memleket hastaneleridir. Buralarda muayene olunmak icin hastanenin bulunduğu yerlerdeki Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdüriüklerine isteklilerin bizzat müracaat etmeleri lâ zımdır. E örneği asağıda göt«»rilen noterlikçe tasdik edilmiş bir ta ahhüd senedi «bu sened isteklinin velisi tarafından, eeer velisi vok sa kendisi tarafmdan verilir.% G 4,5 >' 6 boyunda üç tane fotoğraf «fotoğraflar profil olmıyacak, cepheden alınmış olacaktır.» 2 Yaşları yirmi ikiyi geçkin olan ve Yurdda okumaya ve ileri de mecburî hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastahğı ve ku • suru olanlar kabul edilmezler. 3 İstekliler tarafından gönderilecek olan istida ve vesikaların Vekâletce almdıvı hemen adreslerme bildiri1ece<H gibi bu vesikalara göre kabul cdilib edilmedikleri de gene adreslerine vaktinde bil • dirilecektir. TAAHHÜD SENEDİ ÖRNEĞİ Leylî Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek tıb tahsil edib her hangi bir Tıb Fakültesinden tabib olarak çıktığında «çıktığımda» 9/6/1932 tarih ve 2000 sayılı kanun mucibince adı geçen yurdda geçirdiği «geçirdiğim» zamanın üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Vekâletinin tayin edeceği yerde yapmağa mecbur olduğu «olduğum» hizmeti kabul etmediği «etmediğim» ve yahud kabul e • dibde muayyen olan müddetini bitirmeden terkeylediği «eylediğim» takdirde kendisi «kendim» için sarfedilen paranın iki katını ödemeği ve tıb tahsilini terkettiği «ettiğim» veya sıhhî sebebler dışında fakülteden daimî olarak çıkarıldığı «çıkarıldığım» takdirde ve yurdda bir yıldan az bir müddet kalarak yurdu tekreylediği «eylediğim» takdirde gene kendisi «kendim» için sarfolunan parayı ödemeği taahhüd ve tekeffül eylediğimi bildiren bu senedim adı geçen Ve kâlete verildi. (3927) Azi ÇogU Tahmin Fİ. M. gan>nu Günlük yumurta 70000 130000 aded 5 K. 558 lira Mutfak yumurta 28000 53000 aded 1,75 K. 1 Bankamıza müsabaka ile «5» Müfettiş namzedi ve «5» Sef Heybeliada sanatoryomunun günlük ve mutfak yumurtaları için namzedi almacaktır. istekli çıkmadığından ayni vasıf ve şartlarla yeniden kapalı zarfla 2 Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 ağustos 935 tarihlerinde Ankara, eksiltmeye konulmuştur. lstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahrirî imtihanda ka • Tahminî fiat ve miktarlarile muv/Vtkat garanti hizalarında gös zanan'ar gelis ve dönüs yol paralan verilmek suretile Ankaraya geterilmiştir. tirrlerek şifahî bir imtihana tâbi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza Eksiltme 2 ağustos 935 cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlundfe nanlardan besi 140 lira aylıkla Müfettiş namzedliğine ve diğer beşi Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. Şartnamede 130 lira aylıkla Şef namdezliğine tayin olunurlar. ler parasız olarak Heybeliada sanatoryomundan ahnabilir. Eksilt 3 Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra müfettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge meye girecekler 935 Ticaret Odas: vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve bu ise yeter muvakkat garanti makbuzları veya bançirileceklerdir. 1 ka mektublarile teklif mektublarını yukanda yazılı eksiltme saatinAnkarada Umum Müdürl" * servislerinde çaiıştırilacak olan şef den bir saat önceye kadar vermeleri. (4088) namzedleri ise bir senelik sta larının sonunda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 4 Müsabakalara girebilmek için «Siyasal Bilgiler» veya «Yüksek Ticaret ve iktısad» okulasmdan ve yahud Hukuk Fakültesinden veva bunların vnbancı memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak gerektir. 5 Imtihan programını ve sair şartları gösteren izahnameler An1 Ankarada Jandarma ve Polis mektebinde yaptırılacak olan kara, lstanbul ve Izmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. sıhhî tesisat 26/7/1935 cuma günü saat 14 te kapalı zarf usulile ek6 İstekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en son 26/ siltmeye konulacaktır. 7/935 cuma günü aksamına kadar Ankara Ziraat Bankası Teftiş He2 Yirmi bin liralık bu gibi tesisat işlerini başarmış olan istekliyeti Müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müracaat etmiş Iere 185 kurus sartname ve teferrüatı Komisyondan verilir. bulunmalıdırlar. (3951) 3 Keşif bedeli «37000» lira ilk teminatı «2875» liradır. 4 Eksiltmeye gireceklerin kanun ve şartnamede yazılı belge ve teminatı teklif mektublarını üsterme saatinden bir saat evveli ne kadar Ankarada Jandarma Genel Komutanlıkta Komisyonumuza vermiş olmalan. Kİ628» (3817)' Türk'ye Ziraat Banaksından: Jandarma Genel Komutanlığı U. K. Ankara Satınalma Komisyonundan: Edirne Jandarma Ef rad Okulu Komutanlığından: Edirne Jandarma Okulunun bir senelik ihtiyacı olan «150,000» • «200,000» kilo unun 5/8/935 pazartesi günü saat 10 da şartnamesi v= nümunesi üzerine 15/7/935 ten başlıyarak «15» gün müddetle, kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. Tahminî bedeli «17,250» liradi". Muvakkat teminat parası «1,293» lira «75» kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin «2490» sayılı kanuna göre teklif mektublarile teminatlarını saat 9 dan İ l e kadar Komisyona vermiş olmalan şarttır. İsteklilerin Edirne Merkez Malmüdürlüğündeki Komisyona gelme • leri. (3899) Karaköse ilbaylığmdan: 1 Eksiltmeye konulan iş: Trabzon Karaköse yolunun Ağrı vilâyeti dahilinde Saçtepe ile Kurdali köyü arasmda yapılacak tesvi yesinde imalât ve makam şose inşaatile Saçtepe ile Karaköse ara sında üç aded mütemadi tamirat ekip binası inşaatıdır. Bu islerîn tahmin edilen bedeli 153,031 lira 46 kuruştur. "2 Bu ise aid şartnameler ve evrak şunlardır: a Eksiltme şartnamesî, b Mukavelename projesi, c Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, d Tesviyei türabiye şose ve kârgir inşaata dair fennî şart • name, e Hususî sartname, f Keşif hulâsası cetveli ve silsileı nat cetveH g Sinas imalât tesviye ve şose grafiği h Taskam ve su grafiği, i Ekili binaların projesi ve keşif hulâsa cetveli istiyenler bu şartnameleri ve evrakı 765 kuruş bedel mukabilinde Ağrı Vilâyet Nafıa Başmühendisliklerinden alabilirler ve Ankara, Trabzon, Gümüşüane, Erzurum, Ağrı Vilâyetleri Nafıa Dairelerinde okuyabilirler. 3 Eksiltme 1 ağustos 935 tarihinde perşembe günü saat 15 te Ağrı Vilâyeti Nafıa Dairesinde yaoilacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile, 5 Eksiltmeye girebilmek icin 8901 lira 57 kuruş muvakkat temınat vermesi ve bundan baska Ticaret Odası vesikasını Hâmil olup gösterilmesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukanda ücüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Ağrı Vilâyeti Nafıa Başmühendisliğine ge tırilerek Eksiltme Komisvonu Reislieine makbuz mukabilinde ve • rilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3895) r;v ' CELIBINİZI ABTTIPMAKKIN1 r^^NPARANIZ. gftHUSUSİ ŞAPTLAPIMIZI •2|CiŞELERiMiZDEN SORUNUZ $O.ANTî[ BAMÖNI* PALASALALEMCİ WAN Türk Maarıf Cemiyeti Okulları BURSA KIZ LİSESÎ: Yatı ve gündüz talebesi içindir. Senelik ücret yatı 185, gündüz 35 liradır. Karçjeşlere ve memur çocuklarına ayrıca tenzilât var dır. tngilizce lisanına bilhassa önem verilir. Denîz Levazım Satınalma Komisyonundan: Fahrnin edilen bedeli 17,655 lira 85 kuruş olan 20 kalem boya malzemesi 5 ağustos 935 pazartesi günü saat 15 te Kasımpaşada Komiryon binasında kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Şart • nanıesi ve crnekleri bergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1324 lira 19 kuruştan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektubile kanunî belgeyi havi teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri. (4089) Ankara Ilk ve Orta okulları: Kız ve erkek gündüz talebesi içindir. Senelik ücret ilk kısım 60, orta kısım 70 liradır. Ortanm bütün sınıfları vardır. Ortanın tekmil sinıflarında ve ilk üçüncü sınıftan itibaren ingilizce ders leri verilir. Eskisehir Ilk Yatı okulu. Ki7 ve erkek talebesi içindir. Senelik ücret yatı 150, gündüz 10 liradır. Kardeslere ve memur çocuklarına yatı ücretlerinde ayrı ca tenzilât vardır. Uçüncü sınıftan itibaren almanca dersleri ve* rilır. Yukarıdaki okuiların kayid islerine 15 ağustosta ba*lanacaktır. Her türlü izahat için Okul Direktörlüklerine ve yahud Ankarada Türk Maarif Cemiyeti genel merkezine baş vurulması lâzımdır. (1721) (4004) Hariciye Vekâletinden: Vekâletimiz otomobilleri için 250 ilâ 450 teneke benzinle 10 te • neke vakum yağı alınacağından taliblerin 9 ağustos 935 cuma günü saat 15 te Satınalma Komisyonuna müracaatleri. «1784» (4112) Güzel San'atler Akademisi Direktörlüğünden: 15/7/935 tarihinde 30/7/935 tarihine kadar devam etmek üzere muhtelif şubelerin bir yıl zarfındaki faaliyetini gösteren bir talebe sergisi açılmıştır. Sergi hergün saat dokuzdan on yediye kadar umuma açıktır. '4205),
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog