Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

r Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. yi! umhuriyet Sayil 4 0 2 0 Telgraf ve mektup adresi: CnmhurlyeC tstanbul . Posta kntusu: İstaabul, No. 246 n matbaa bsmUe Mattoaaolık ve Hayat * Ansiklopedisi üncü cüzü çıktı 84* PeFŞeiflbe 2 5 TeflHIlUZ 1935 Keşrlyat şirfceti, 24299 2429a Teıefon: Başmuharrlr ve evl: 22369. Tatartz toeyeti: 24298. İdare Italyada Japonya ve Ingiltere aleyhine büyük gösteriler Ingiltere Japonya ve Habeşistan arasında gizli bir andlaşma yapılmış Vaktile Japonları Ruslar aleyhine ayaklandıran «Siyah ejder» kurumu şimdi Italyaya karşı harekete geçti, Ingiltere bütün Afrika ve Arabistanda Italya aleyhine propaganda yapıyormuş Japonyadan M. Musoliniye gönderilen protesto telgraflan Roma 24 (Özel) Bugün Romada on binlerce halkm i$tirakile büyük gösteriler (nümayişler) yapılmış, M. Musolininin şahsile Afrikada takib ettiği siyasa alkışlanmıştır. Bu münasebetle birçok hatibler Japonyaya karşı şiddetli söylevler vennişler dir. Habeşîstana silâh gönderilmesîne îzîn veren îngiltereye karşı da hücumlar ya Habefistanda tahtadan tüfenhlerle askerpılmıstır. Bulgaristanda durum yeniden karışıyor mui Süel birlik görünüşte feshedildi, fakat... Sofya (Özel) Bu sene mayısm besinde ve altısmda Sofyada toplanan süel bırlığin umumî kongresinde iki cereyanın belırdiğini ve bunlardan birisinin süel birliğin artık politikaya karışmayıf sırf meslekî bir teşkilât gibi orduda kalmasına ve siyasaya ordunun mümessili Bulgariatan Sii Ba. sıfatile yalnız Sü Ba kant General Stekanının kanşmasına fan Sanef taraftar ve diğeri ise 19 mayıs taklıbi hükumetindenberi, olduğu gibi, ordunun politikaya kanşmasına taraftar olduğunu ve bu suretle süel birliğin ikiye ayrıldığını geçen mektublarımda mufassalan yazmıştım. Hatta politikaya karışmaya taraftar olan ikinci grupun bu kongreden sonra ayrıca yeni bir toplantı yapıp kendisine beş kişilik yeni bır idare heyetı scçtiğini ve bu yeni idare heyetinin başmda Plevne garnizonu kumandanı General Dançefin bulunduğunu ayrıca ilâvt etmiştim. Politikadan çekilip sırf meslekî bir teşkilât gibi kalmaya ve ordunun mümessili sıfatile yalnız Sü Bakamnın siyasaya kanşmasına taraftar olan teşekküle resmî süel birlik ve diğerine de gayriresmî süel birlik denilmisti. îşte bu resmî süel birliğin temmuzun 17 ve 18 inde Sofyada umum bir kongresi toplandı. Bu kongrede birliğin yeni nizamnamesi kabul olundu. Ortada mevcurf nizamname gayriresmî süel birliğin idi. Bu yeni nizamnameye göre bütün zabitler birliğin resmisine aza ol Dün Univet sitede yapılan. tören Kurtuluşumuzu garbe tasdik ettirdiğimiz giin! Universitede coşgun bir toplantı yapıîdı, abideye çelenk konuldu ve Büyük Atatürke gençliğin saygıları sunuldu Yukartda, Universite Rektb'rü Cemil Bilsel söylevini verirken, aşağıda diğer söz söyliyenler Dün Lozan andlaşmasınm 12 nci yıldönümu Universite konferans salonunda çok parlak bir törenle kutlulandı. Konferans salonu bayraklarımızla, Atatürkün ve İsmet İnönünün büyük fotoğraflarile süslenmişti. Tatil olmasma rağmen kalabalık bir Universite kafi lesi, yuksek mekteb talebeleri, rektör, fırka başkanı, bütün profesörler ve doçentler ve kalabalık bir halk kütlesı törende hazır bulundular. tiklâl marşı ayakta dinlendi. Sonra Ü* niversite Rektörü Cemil Bilsel kürsü » ye gelerek toplantıyı açtı ve ezcümlâ şunları söyledi: « Sayın dınleyiciler; bugün 12 nci yıldönümünü kutluladığımız Lozan andlaşmasınm önemi, ulusal alanda elde edılmiş olanı arsıulusal alana geçirmesi ve Kurtuluş Savaşının amacı (gayesi) olan tam egemenlıği ve erginliği (hâkimiyet ve istiklâli) devletlere ka • bul ettirmesidir. Mütarekenin acı gün Ingiltere îtalya aleyhine propaganda yapıyormttf Roma 24 (Özel) Ingiltere ile Japonyaya karşı şiddetli hücumlarda bu lunan îtalya gazeteleri Arablarla Af rikadaki müslüman ulusları îtalya aley hine kışkırtmak için îngilterenin Arabistanda ve Afrikada geniş propagandalara ""başladığını yazmaktadırlar. îtalyan gazetleri 1906 tanTıli anlaş^ o a ile Afrikada ha|yfıva kafiy vaderlL... len mıntakalarda Japonyaya ekonomik imtiyazlar vennek üzere İngiltere, Ja lik dern gb'ren gender k ^ HH| SON DAKIKA Uluslar Kurumu Konseyi pazartesiye toplamyor Îtalya, Habeş davasmın Cenevreyî alâkadar etmiyeceğini söylüyor Ingiliz Dış Işleri Bakanı dün Avam Kamarasînda Uluslar Kurumunun ne yapacağını anlattr Rektb'rün söylevi Saat 15 te askeri bandonun çaldığı ls^ (Arkan 4 üncü sahifede) (Arkan 6 nct aahifmde) Raşbakan İsmet İnönü Hopada Hopa 24 (özel) Başbakan Ismet înönü bugün saat 17 de Borçkadan Hopaya gelecektır. 13 sene evvel bugün Türk ulusuna Lozanı armağan eden sevgili Başba kanını ayni günde kendı aralarmda gormek ve ellerıne sarılarak opmek kıvanaru duyacak olan Hopalılar bu guzel raslayıştan dolayı heyecan içındedırler. Başbakan bu geceyi lımanımızdaki Ankara vapurunda geçirecektir. Dr. ALPF.R Türkiyede def ine bulmak için şirket kurmuşlar! Finans Bakanlığı, Konyada altm bulup % 50 sini alan Yovana yeniden izin verdi Ankara 24 (Telefonla) Firariler tarafından Türkiyede bırakılmış altın, mücevher ve kıymetli eşyayı meydana çıkarmak üzere Fmans Bakanlığına yeniden müracaatler yapılmıştır. Bu seferki müracaat te. geçenlerde Konyadaki altmları meydana çıkaranlar ta rafından olmuştur. Onosoğlu Yovanın bu seferki müracaati daha geniş mikyasta aramalar içindi. Bu işi üzerlerine alanlar neti ceye o kadar guveniyorlar ki Yuna nistanda bazı kimselere şimdiden a vans bile vermişlerdir. Bu sefer îzmir, Manisa, Mut, Erbaa, Mersın, Konya ve Sihfkede aramalar yapılacaktır. Neti cede meydana çıkarılacak altın ve mücevherlerin hakikî mıktarı kestirile miyorsa da 56 yüz bini bulacağı tah • min edilmektedir. Bu işler için Ankaraya gelen Yovan beraberinde birçok plânlar da getirmiştır. Bugun birkaç memurla birhkte Konyaya gitmiştir. Taharriya tma Konyadan başlıyacaktır. Bu mü nasebetle görüştüğüm Finans Müste şarı Faik, arama ızni verildiğini, mey ; dana çıkarılan paralardan yüzde elli sinin kanun rnucıbince bulanlara ve rilmekte olduğunu söyledi. Paris 24 (Özel) Bu sabah Ce nevreden buraya gelen Uluslar Kurumu Genel Sekreteri M. Avenol öğleden sonra saat 18,45 te Başbakan M. Lavali ziyaret ederek, kendisile 45 dakika süren bir konuşmada bulunmuştur. Bu görüşme neticesinde Uluslar Kurumunun şimdıki Başkanı M. Litvinof tarafından yapılan teklif veçhile kurumun önümüzdeki pazartesi günü fevkalâde toplanüya çağırılması kararlaşmışnr. M. Avenol bu toplantının hazırlıkla nnı görmek üzere yann sabah CenevrePariste mühim konuftnalar yct pan Ultular Kurumu Gmel Sekreteri ye dönecektir. Af. Avenol 13ler komisyonunun kararlart ponya ve Habeşistan arasında gizli bir Cenevre 24 (Özel) îtalyan Haanlaşma imzalanmış olduğunu bildirmek beş ihtilâfını incelemek üzere teşekkül etedirler. den 13 le komisyonu bu sabah Porte kizin eski Dış Işleri Bakanı M. Da ttalyan gazetelerinin neşriyatı matanın başkanlığı altında toplanmıştır. Roma 24 (A.A.) îngilterenin Habeşıstana silâh gönderme yasağını kal Komisyon mütecavize karşı ahnacak ekodırmağa karar verdığine dair Londra ga nomik tedbirleri tesbit etmek üzere teşekzetelerinde çıkan haberler burada bü yük bir kızgınlık uyandırmıştır. îtalyan basını, bu karar münasebetile îngiltereye şiddetle çatmaktadır. Giornale d'îtalia diyor ki: «Bu karar îngiltere ile Habeşistan arasında sıkı bir elbirliği olduğunun red dedilemez bir belgesidir. îtalya bu karan, îngilterenin îtalyaya karşı açık bir düşmanlık hareketi olarak karşılar. îtalya bunu bugün için olduğu gibi ilerisi için de gözönünde bulunduracaktır. Londrada Büyük Britanyanın ancak Uluslar Sosyetesinin benliği ve dünya banşı ve tüzesi uğrunda hareket ettiğini söylemekte ısrar edilmesi artık boştur. Eğer böyle olsaydı Çinin Cenevredeki protestolan ayak altına alınıp Japon ordulannm Çini salgına uğratmasmı kabul edebilir miy di? îtalyan ulusu îngilterenin Uluslar Sosyetesi maskesi altında Habeşleri ken'dine karşı silâhlandırdığını ve îtalyanm iatlanmağa mecbur tutulduğu sıkmtılar jdaha ağır olursa bunu îngiltereye borclu olacağmî bugün bilmektedir. Îtalya în feilterenin bu hareketini unutmıyacaktır. •Büyük Britanya ders veriyor ve îlalya giinün birinde bu dersten istifade etme sini bilecekhr.» kül eden tâli komisyon tarafından ha zırlanan raporu tetkik etmiştir. 13 ler komisyonu bu hususta verecegi kat'î karan Uluslar Kurumunun önü müzdeki toplanhsında bildirecektir. ttalya ne diyor? Roma 24 (Özel) Resmî mehafilde Uluslar Kurumunun yakında topla nacağından îtalyanm haberi olmadığı ve bu dakıkaya kadar davet te edilmediği söyleniyor. Bu altınlar Ankaraya taşınmış ve yaAnkara 24 (Telefonla) Lâhe> rısı bulanlara verilmiştir. Finans Ba Bu toplantının maksad ve programı maslahatgüzan Osman Nuri Letonya kanlığı vaziyeti tetkik ettikten sonra bugün Onosoğlu Yovana iddia edılen hakkında îtalyanm hiçbir çey bilmediği ikinci sınıf elçilığine tayin edilmiştir. yerlerde arama izni vermiştir. ifade edilmektedir. PVansız Tecim Bakanı heyetiOnosoğlu Yovan istidasmda Sirke Ayni mehafile göre, Uluslar Kurumumize bir şölen verdi cideki hanlardan birini adres olarak nun fevkalâde toplantı yapmasına lüzum Paris 24 (A A ) Tecim Bakanj M. göstermektedir. Fakat kendisi bır şirda yoktur. İtalyan Habeş ihtilâfını in Georges Bonnet, Türk tecim heyeti o ket namma hareket etmektedir. celiyen hakem heyetine 5 inci bir üye nuruna bir şölen vermiştir. Şölenrie seçmenin ve yahut îtalyan Habeş ihti Türkiyenin Paris büyük elçisi Suadla Bu şirket Yunanistanda geniş mik lâfının teferrüatile uğraşmanın Uluslar Türkiye Ekonomi Bakanlığı yönetgeri tarda ilânlar yapmış, birçok adresler ve heyet başkanı Faik Kurtoğlu bulun kaydetmiş ve tarif üzerine plânlar ha(Arkası 7 nci sahifede) zırlamıştır. muşlardır. Yeni Letonya Elçimiz Yeni tefrikalarımız Akmdan Akına M. Turhantn, Avrupaya dehşet salan Türk akınlarına dair büyük ve heyecanlı romant Sultanahmedde bulunan kıymetli mozaik Genc Rus Kızı Arvan Klod Anenin şaheseri, Rus hayatı içinde geçmiş çok meraklı bir aşkın hikâyesi Solda davetlilere mozaiklar onürtde izahat veriliyor, sağda mozaiklardan bir parça Profesör Baxterin üç haftadanberi Sultanahmedde yaptığı eski izerler (eserler) araştırmaları umulmadık sonuc lar vermiştir. Profesör bulduğu takriben 10 metro uzunluğunda ve beş metro genişliğindeki büyük mozaikı dün davetlileş Bugünlerde başlıyor (Arkası 7, nşi şahifeğe) rine göstermiştir. Baxterin davetlıleri arasında îlbay Muhittin Üstündağ, öğretmen Afet, Fuad Köprülü, llbay yardımcısı Hâmıd, Müzeler Müdürü Aziz ve daha birçok tanınmış zevatla profesörün dostlan vardı. Alman enstitüsü mütehassıslan ve dı m Edirnekapıda hafriyat yapan profesör Schazmann da hazır bulunuyorlardı. Profesör bulduğu eseri göstermeden önce temiz bir fransızca ile söze başlıyarâs davetlilerine teşekkür etmiş ve demiştir ki: « Şimdi göreceğiniz kısun tamaa» (Arhan S bıei tahifeâe)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog