Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Buyiik bir kütübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlonmak lâzımdır. •ı.l o V . . ittti İSTANBUL • CAĞALOĞLU Jll Sajl • 4UI4 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurlyet, tstanhul . Posta fcntosu: tstanbul, No. 248 Teıefon: Başmnharrtr ve ert: 22366. Tahrlı heyetl: 84298, îda» TB matbaa kısmfla Matbaacılık ve Keşrfyat Şırketl, 24299 2429a umhuriyet Cuma 19 Temmuz 1935 salona gıdilerek birlikte «abah yemeği yenilmiştir. Kabul çok yürekten olmuş, Türkiye cumhuriyetile Sovyet îttihadı arasında yakmlık ve komşu Sovyet Ermenistan cumhuriyetile aramızdaki iyi komşuluk münasebetleıi hakkında çok samimî görüşmeler y*pılmışbr. Iki dost cumhuriyetin büyük şefleri lâyık oldukları büyük senalaıla yadedilmiş ve devlet adamlartnın sıhhatleri ve Türk milletinin ve ittihid milletlerinin saadet ve ikbali temeftnileri alkışlarla karşılanmıştır. Iki komşu devletin sulh siyasetı bilhassa sena edılmiştir. Bu hazırlanmamış olan buluşma karşılıklı çok sıcak tezahürata vesile vermiştir. Başbakan Ismet inönü buraaar Kağızmana gitmışler, öğle yemeğiri yedıkten sonra Sankamışa hareket etmişler ve akşamı Sankamışa vâsıl olmuşlardır. (A.A.^ Hayat Ansiklopedisi uncu cuzu çıktı 84 Son siyasa Durumunım Acı dersleri abcşıstan özgen (hür) ve özbay (müstakil) bir ülkedir, bu hallenle de Mılletler Sosyetesinde üyedır. İtalya ile arasında çı kan kurd ve kuzu masahndan dolayı bir zamandanberi karşılaştığı arsıulusal zorluk pişmiş tavuğun başırıa gelmemiştir denilse aşınlık (mübalâğa) olmaz. A ra yerde Mılletler Sosyetesi de yıkılmak tehlikeleri geçirmektedır. Doğrusu insanlığın bu kadar kahbe ve düşük durumu da pek az görülmüştür. Hakkın bu kadar korumsuz kalması ise elbette biitün dünya için cezasız geçecek bir felâket olamaz. İnsanlık tanhinın bu eşı az alçakhğmı ibretle temaşa etmekte herkes için büyük ^dersler vardır. Mılletlerin bu derslerı yürekleri burkula burkula okumalan lâzımdır, ve milletler nekadar büyükseler bu derslerden o kadar fazla korkmalan pek yennde olur. lnsanhğın vicdanında beliren aksülâmeller sonunçtuz kalamaz. Çiınkü. Italyan Habeş anlaşmazlı^ında ka pitalist Avrupa medenıyetinın son yıkılma belgelerinden birini gcrmekte yanlış yoktur. O zaten yıkılma yolun daydı, ve bundan sonra bu yıkılniDyı geciktirmesi ancak hak yolunda hünerli, meharetli manevralar yapmasına bağlı olduğunu herkesten önce kendısi bil meli idi, bu en çok Avrupanın bi leceği bir hakikatti. Italyan Habeş anlaşmazhğı karşısında Avrupaya kafa tutup meydan okuyan Japonya bu hareketlerinde yerden göğe kadar hak ka zanmış ve kendilerini kurtarmak yerinde ve zorunda olan bütün miletlere baş örnek rolünü göstermekte bulunmuş olu yor. Eğer eksin (âciz) isen Avrupa medeniyeti başında boza pişirecek kapkara bir zulümdür Bu düne kadar böyleydi. Italyan Habeş anlaşmazhğı mrahnde görüyoruz ki o bugün de başka tiirlü djîğildır. Başbakan Ismet Inönii Sovyet Ermenistanında met erkânı tarafından davet edildi, hududu geçerek onlarla yemek yedi Bu hazırlanmamış olan buluşma karşılıklı çok sıcak tezahürata vesile oldu Sarıkamış 18 Dün sabah Tgdırdan hareket eden Başbakan ısmet İnönü, Dış Işleri Bakanı ve yanındakilerle Karakalede Serdarabad barajını tetkik etmiş, (Aras) nehri talvegnin hudud teşkil ettiği Sovyet Ermenistan cumhuriyetinin Başbakanı Tifliste bulunmadığından Başbakm muavini muvakkat Başbakan sıfalile, ttihadm Sovyet Ermenistanındaki diplomatik ajanı ve Başbakan mua vini, Sovyet Ermenistan hükumetir.in Ziraat komiseri, sulama işleri şefi hudud livası kamutanı ile poli teknik mektebinde profesör mü hendisten mürekkeb bır heyet hudud üzerinde Başbakanımızı ziyaret ve refakatindekilerle beraber davet etmişlerdır. Bu davet üzerine karşı tarafa geçilmiş Serdarabad barajı ve kanalının nasıl işledıği en küçük teferrüatına kadar görülmüş ve hazırlanan Yerli Mallar Sergisi dün açıldı înhisarların büyük 10 yıl paviyonu, bütün istihsal ve mamulâtile çalışmadaki devrimleri çok iyi gösteren ayrı bir sergi teşkil ediyor Bu yılkî sergide hem endüstri çeşidleri, heıri gösteriş itibarile büyük ilerleyiş görülüyor Hududda bulunan İnönü, dost hüku Şatafath kurallarile ortada bir Mil Mler Sosyetesi var, ve bunu kuran Av rupa milletleri ortadadır. Italyan Ha beş anlaşmazhğında herşeyden önce bütün o şatafath kurallarile bu sosyetenin çignendiğini görüyoruz. Ingiltere sosye teyi kurtarmak özenile bir hayli çalışı yor göründü. İtalya eğer bu işte hakkı tutmak amacile Mılletler Sosyetesini harekete getirmek istiyenler olursa kendisi sosyeteyi bırakıp çıkacağmı ileri sürerek diğerlerini korkutuyor. Düne kadar sosyeteyi tutuyor, tutmak istiyor görünen Fransa, bugün yalnız kendi siyasal durumuna bakarak îtalya yanına iğilmiş görünüyor. İtalya sosyeteyi bırakırsa sosyete yıkılmış olurmuş. Halbuki bü tün Avrupanın özgen ve özbay tanıdığı Habeşistanın uğradığı felâkette eğer sosyete harekete gelmezse o işte asıl o zaman yalnız yıkılacak değil, hatta ö lecektır. Sosyete mılletlerin guya hakkı temel tutan bir kurumu idi. Bu kurumun yıkılması birşey demek değildir. Bizce hâdisede sosyetedeki bütün ulusların yüzleri kızaracak, başları iğılecek ve Av rupa medeniyetinin temeli artık onarılaItalyan Habeş hududunda Halyanlar tarafından kurulan rnaz (tamir edılemez) bir şekilde çökeseyyar hastanelerden biri cektir. Avrupa bundan sonra yalnız hak Londra 18 (Özel) Adısababadan fikrine özen vermekle azçok ayakta dubildirıldiğine göre, Habeş Imparatoru burabılirdi. Altta kalanın canı çıksın, di yen hareket Avrupayı yıkacaktır. El gün Habeş parlamentosunda bir dıyev bette her zaman bir altta kalan ola ola vererek şunları söylemiştir: « Harb tehhkesi her an biraz daha Avrupada üstte kalan kimsenin kalmaartmaktadır. Barışı korumak için eümdığı bir günün gelip çattığmın görüleceği günler gecikemez artık. Şimdiye kadar den geleni yaptım. Bundan sonra da yaaçık veya kapalı Avrupa esirliğile inlıyen pacağım. Ancak samimî banşseverliğimimilletlere müjdeler olsun, Habeş top ze rağmen yurdumuza hücum edılecek raklarından kendi kurtuluşlannm günü olursa, istiklâlımızi ve yurdumuzun bütünlüğünü korumak için kanımızın son dğuyor. damlasına kadar çarpışacağız.» Milletten millete kuvvetle ve zorla Habeş Imparatoru bundan sonra Italbaşathğın devri tarihe geçmiş sayılma Iıdır. lnsanhğın vicdanı bu zorbalığı yık yanın savaş hazırhklannı acı bir dille ~mak ihtiyacile hergün daha artık kay tenkid ederek demiştir ki: « Biz daima barıştan bahsederken, nıyor. Zorun ve zulmün yeni sınamaları ltalyanlar hududlarımıza her gün yeni yeni devrimleri çabuklaştırmaktan başka bir sonunç veremese gerektir. Canı sı kuvvetler yığıyor, yurdumuzu tehdid ekılan Mılletler Sosyetesini bırakıp çıka diyorlar. Her hangi bir hücuma maruz kaldıcak, öyle mi? Bu yalnız Milletler Sosyetesinin ashndan sağlam bir temele da ğımız zaman yurdumuzu korumak için yanmadığmı gösterir. Herkes kendi ba hemen sılâha sarılacağız ve ayni zaman§ınm çaresini kendisi görecekse o halde da Uluslar Kurumuna müracaat edecezaten Milletler Sosyetesine lüzum yok ğiz.» muş demek olur, ve demek olur ki hak Kahire 18 (A.A.) Habeş îm fikri ancak yeni kan deryaları içınden paratoru, Elehram gazetesinin bir ay Erıtreden Somallye naktedilen yerlı Italyan askerleri vapurda fcekilip ortaya çıkanlabilecektir Bu kan tarına diyevde bulunarak Mısır hüku Iı '. naların acısını bütün insanhk, meti Italyan süel uçaklannm kendi ha man ve diğer tebaası arasında nifak çıfi' l ' cok Avrupa çekecektir. valanndan geçmesine müsaade ederse karmıya muvaffak olamıyacaklarını söy. ^amanlara kadar bütün d" bunu dostluğa uygun olmıyan bir hare lemiştir. İmoarator demiştir ki: ket sayacağını söylemiştir. YUNUS NAD (Arkan 7 nci aahifede) (Aarkan 2 nci İmparator, İtalyanlann kendi müslü Habeş Imparatoru dün parlamentoda önemli • br «öylev verdi i Yukartda solda serginin açılış resmi yapılırken, sağda ve aşağıda Bolda Nuri Conkerle Başyazıctmız paviyonları geziyorlar, Ulusal Endüstri Birliği Başkam Vâsıf ve Kamutay asbakam Nari Conker nutuklartnt söylüyorlar Uluslar Kurumu toplantıya çağırıldı, Italyan gazeteleri Ingiltereye tekrar hücuma başladılar, hududda yeni bir hâdise oldu Halkı düşünen Belediye böyle olur! Ankarada buğday ve ekmek fiatleri tenzil edildi Ankara 18 (Te lefonla) Kurakhk ihtimaline kar şı fiatleri evvelce yükseltilen ekmek fiatlerini ucuzlat mak için Ankara Belediyesi Tarım Bakanlığile anla şarak Ankarada kilosu 6 kuruşa satılan buğdayın fi atini 5 kuruşa QJ dırmiştir. Ankara Belediye Buğday fiatindereisi Nevzad ( Arkan 7 nci aahifede) Yedinci Yerli Mallar sergisi dün sa Birliği başkam Vasıf bir söylev söyledi. Vâsıfın söylevî at on yedıde Glatasaray lisesı bahçe ve salonlarmd* büyük ^irenle açırdr. Başkan çok afkışfö'nah bu nutktmcîâ' Açış töreninde Kamutay asbaşkanı ezcümle şunlan söyledi: Kütahya saylavı Nuri Conker, İlbay « Atatürkün nurlu ve kudretli elMuhittin Üstündağ, Basyazıcımız Yu leri bu topraklan tuttuğu günden itıbanus Nadi, ilimizde bulunan dığer say ren milletin varlığında yeni bir dünya lavlar, Şarbay muavini Hâmidle ılımi açıldı. zin tecimsel ve ekonomık kurum ve sos On yıl evvel iktısadî sahada altı yfız yeteleri direktbrleri bulundular. senelık metrükât olarak 144 fabnka *1Saat tam beste bahçede deniz mızı mıştık. Cumhuriyet evlâdlan on yılda kasının çaldığı İstıklâl marşile törer.e ateşli bir ihtimamla binleri aşan fabrikabaşlandı Davetlıler marşı ayakta dinle lar kurdu. Ferd sermayelerinin fe\kinde (Arhan S .. ci sahifede) dıler Bundan sonra Ulusal Endüstri Ödemiste dört idam Bir kan kocayı hizmetçilerle beraber boğanlar asıldılar lnhisarlar sergisinden iki görünat... Izmir 18 (Özel) Seyreklili Meh medle kansını ve beslemesini, para için boğan dört katil dün Odemişte idam e dilmişlerdir. Suçlulardan biri lzmirden Ödemişe gönderilirken kaçmak istemiş, fakat ya kalanmıştır. Suçluların idam edildiği yere halk Londra 18 (Özel) Yunanıstan toplanmış, öldürülen kadının yakınla dan alınan son haberlere göre Yunan nndan olan bazı kadınlar mahkumların kabinesinin durumu çok güçleşmıştir. ipini bizzat çekmek istemişlerdir. Bundan evvel Kral taraftan olduğunu açıkça söyliyen Sübakanı General Kon dilise bakanlardan beşi daha iltihak et mişlerdir. Bakanlar Başbakan Çaldarise müracaat ve Krahn biran evvel mem lekete getirilmesi için kendisini tazyık et mişlerdir. Yunan kabinesi istifa mı edecek? Bakanlardan beşi daha General Kondilise iltihak ettiler ve derhal Kralın getirilmesi için Başbakanı tazyika başladılar Teklif siz arkadaşlara bir azizlik Siyasal mehafılde söylendiğine göre bu durum karşısında ya Başbakan M. Çaldaris veya Kralın derhal getirilmesini istiyen bakanlar istifa edeceklerdır. General Kondilis ve Balkan andlaşması Bizim Babıâli caddesinin eski, müzAtma 18 (Özel) Yugoslavyadan minleşmiş derdlerinden bırı de gaze telerın arkadaşlarmdaki hususî haber dönen Başbakan muavini ve Sü Bakanı leri kendilerıne malederek okuyucu General Kondilis gazetecilere şunlan (Arkan 7 nci aahifede) (Arkan 7, nci aahifede) Yalnız makas kullanmamalı, biraz da emek ve para sarfetmeli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog