Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisî Büyük bir küfübhaneyi bir arada evinize geliren en faydaiı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. y ! 4013 umhuri Telgraf ve mektup adresl: ve matbaa taanüe Matbaacılık Hayat Ansiklo üncu cuzu Cumhuriyet, İatanbuı . Posta Jratnsu: tstanbul, »o. 248 PerŞeiîlbB 18 TefHfnilZ 1935 Teıefon: Başmuharrlr ve evl: 22366, Tahrlz heyetl: 24298, îdare ve Neşrlyat Şirketı. 24299 24290. Avam kamarasında Habeş davası için dünkü konuşmalar Almanlara göre Fransızlarla Italyanlar Habeş meselesinde uyuşmuşlar Beyaz Ruslar kendilerine Habeşistanda «Yeni Rusya» isimli bir yurd ayrılmak şartile İtalyan ordusuna gönüllü yazılacaklarını bildirdiler Cumhur Baskanı Dün Bursadan avdet buyurdular Bursa 17 (Telefonla) Üçgündür şehrimizde misafir bulunan Atatürk bugün öğleye kadar köşklerinde istirahat buyurmuşlar ve saat 16 da Mudanyaya, 17 de de Ertuğrul yatile İstanbula hareket buyurmuşlardırIlbay, saylav ve kumandanlar Büyük Şefi teşyi etmişlerdir. Atatürk evvelki gece kaplıcalarda bir banyo almışlar ve Çekirgede yaya olarak gezerlerken rasladıklan köylülerle konuşmuşlardır. **• Istanbul 16 (A.A.) Cumhur Başkanı Atatürk bugün saat 16 da Bursadan hareket ederek Mudanya yolile saat 23,30 da şehrimize dönmüşlerdir. Büyük milletin hamiyeti Hava tehlikesini bilen üyeler şimdiye kadar 1,174,669 Hra verdiler Çukurova fabrikası 10,000, Osmanlı Bankası 3,000, Selânik Bankası 1,000 lira teberru ettiler Devamlı sergi Binalan sergiciliğin Baş işidir M. Litvinof Romaya gidecek, Uluslar Kurumunun Afrikaya bir komisyon göndermesi isteniyor ugün Galatasaray Lilsesinde 7 ınci Yerli Mallar Sergisi açılıyor. Sergıcıliği böyle hiç şaşmıyan sürekli bir özenle ileri götürmekliğimizden ancak sevinc duyabiliriz. Sergiler memleketın ekonomik hayatmın aynası ve adeta canlı istatistiği gibidir. He]e sergiden sergiye ekonomik ılerilemede alınan mesafelenn gözle görülmesi kadar hoşa gidecek, insanı ürpermelere uğratacak az sebeb bulunabılir. Sergicilık ona katılanlar için olduğu gibi alıcı halk için de çok faydahdır. Giderek bu yolda ilerilemelerimizin sonuncu sergicıhği eko nomik hayatımızın baş işlerinden biri derecesine çıkaracaktır, ve çıkarmalıdır. Modern ekonominin istediği budur. Ileri memleketlerde böyle ekonomik ve sosyal Afrikaya giden İtalyan askerlerînin Romadan ayrılın sergiler, büyük ve geniş gösterişlerinden Viyana muhabirine Paris 17 (Özel) Başbakan M. bilat gazetesinin en küçük aynntılara (teferruata) kadar Laval bugün öğleden sonra Uluslar Ku göre, Sovyetlerin Dış İşleri Komiseri M. her çeşid işlere kadar yayılıyor. Bırkaç rumu Genel sekreteri M. Avenolla I Lihinof Uluslar Kurmunun şimdiki başseneler önce Almanyada gıda maddeleri talyan Habeş ihtilâfı hakkında gö kanı sıfatile yakında Romaya giderek için açıldığını gördüğümüz bir sergi ade rüşmüştür. M. Avenol bu mesele hak M. Musolini ile görüşecektir. Uluslatıa bir gu^el san"atler sergısı kadar güzel kında Londrada îngiliz devlet adam Kurumu 25 temmuzda muhakkak suretdi. Ve zaten sergiciliğin ilerileyişi bu işi larile yaptığı konuşmalan, M. Laval de te toplanacaktır. hele çok san'atli yapmak yönünde yük Fransız hükumetinin görüşlerini anlat Japonya ttalyaya teminat seltmeğe doğru gitmiştir. Bunda muvaf mışlardır. verdi mi? fak olunduğu kadar sergicilık en iyi yattalya ile Fransa uyuşmuşlar Roma 1 7 (Özel) Japonyanın Ropılmış oluyor. Berlin 17 (Özel) Siyasal meha ma elçisi, Sinyor Musolıniyi ziyaret ederek hükumetinden aldığı talimata göBu iş böyle olabilmek için sergilerin filde söylendiğine göre, Roma ile Payalnız sergi yapılmak üzere hazırlanmış ris arasında ayrıca yapılan konuşmalar re Japonyanın İtalyan Habeş ihtilâLna binalarda açılmasına ihtiyac vardır. Al neticesinde Fransa, Habeşistanın Ital müdahale etmek niyetinde olmadiğını manyada görmüş olduğumuzu söyledıği yan mandası altına girmesine kjirşı gel ve Tokyo hükumetinin Habeşistanda hiçbir menfaati bulunmadığını resmen miz gıda maddeleri sergisi, sergiler açıl memeğe karar vermıştir. M. Litvinof Romaya gidecek bildirmiştir. mak için yapılmış binada hazırlanmıştı. (Arkan 7 nci sahifede) Berlin 17 (Ozel) Berlmer Tag Sonradan öğrendık ki ayni binada başka sergiler de kurulmaktadır. Berlinin, yanına küçük ölçüde bir Eyfel kulesi konmuş olan bu binası sergiler açılmak amacile ortaya çıkanlmış bir yapı idi. Yapı olarak o belki san'atli bir bina değildir. Fakat içine konacak sergiler bakımından çok elverişli olarak yapılmıştır. Modern oknak savasında (iddiasında) bir şehir için böyle bir sergi binası hemen hemen artık ilk şartlardan biri olmuştur denebi Beşinci Balkan konferansı Bulgar heyeti Sofyada bir toplantı yaptı Sofya 17 (Telefonla) 5 inci Balkan konferansı bu sene birinciteşrinde Istanbulda toplanacaktır. Ruzname he nüz meçhuldür. Bu, bir iki gün evvel toplanacak konsey tarafından tesbit edilecektir. Bulgar heyeti bu münasebetle bugün bir içtima yaptı ve 5 inci Balkan konferansında konuşulacak meseleleri gözden geçirdi. Türk Kuşu için uçuş alanları arıyan uzman heyeti İstanbul 17 (A.A.) Türk Hava ku çuk aylık verimini, Türk Hava kuru • « rumu başkanlığmdan: Büyük ve ben mu, minnet ve gurur duyarak bütün uzersiz Türk ulusunun hava tehlikesini lusa ilân eder ve hedefe çabuk varmak yok etmek için giriştiği savaşın bir bu(Arkan 7 nci aahifede) Sofyada tevkifler devam ediyor, 70 kişi tutuldu Sabık Başbakan Görgiyef te Krala suikasd suçilej evvelki gün Burgazda tevkif olundu Varnada askerler arasmda tevkifat yapılıyormuş Fransız Başbakanının dün geceki söylevi Paris 17 (Özel) Başbakan Piyer liği Türkiyemizde anlaşılmamış bir iş deLaval bu gece radyoda kabinenin ha ğildir. Nitekim Ankarada, hatta pek güzırladığı ekonomik kararnameler hakzel bir sergi binası vücude getirmiş bulukmda bir söylev vermiştir. nuyoruz. Ankaraya süs olan bu bina, ayM. Piyer Laval, Fransız ulusuna hini zamanda modern devlet merkezimizin taben verdiği bu söylevde demiştir ki: bu ilerilik ihtiyacını da büyük kolaylıt< Kabinemizin nasıl teşekkül et larla karşılamaktadır. Bilmiyoruz, orada Sofya 17 (Telefonla) Dün ak tiğini biliyorsunuz. Birbiri ardma çı şimdilik nasıl hareket olunuyor, eğer bişamüstü bozulan hava geceyansına doğraz da tecimsel (ticarî) düşünce ile çakan buhranlardan sonra 7 haziranda iş ru şiddetli bir fırtına halini almış, haralışılırsa bu türlü sergi binalan yavaş ya başma geçmeğe karar verdiğimiz za ret derecesi bu mevsimde yirmi beş se man, ağırhğını duyduğumuz ödevleri vaş kendılerini amorti ederek hatta zanedenberi görülmemiş şekilde düşmüş yapabilmek üzere herşej'den önce fevmanla kazanc dahi getirecek bir g?lir kalâde salâhiyet istedik. Parlamento tür. Yağmur bir aralık doluya ve hatta kaynağı olabilirler. Sergicilık ileriledikçe bize istediğimiz salâhiyeti verdi. sulu kara çevirrnişse de bu uzun sürmeorada mallannı halkın gözü önüne koymiştir. Pazarcıktan gelen haberlere göO zaman Fransanm ekonomik durumak istiyenler, tutacaklan yerlerin kirare Rodob dağlanna fazla miktarda kar mu çok tehlikeli idi, bütçemızin 300 smı metro murabbaile ödiyeceklerdir. düşmüştür. Bu dağlarda bulunan ço Yazık ki Istanbul gibi en büyük şehri milyara yakın açığı vardı. Bize verilen banlardan dördü kar fırtınasına tutulamizde hâlâ bir sergi binasını gerçeklsfti salâhiyetlere dayanarak bu tehlikeli rak donmuşlardır. Çobanlardan biri durumu düzeltmeğe çahştık. Hazırla rememiş bulunuyoruz. Halkınm kalabaTürktür. dığımız kararnameler bu yolda attığı lıklığı ve yerinin kolaylığı bakımlarından mız ilk kat'î adımlar olacaktır. Bu havalideki şehir ve kasabalardan bütün Türkiyede en muvaffak sergiler bazılarını su basmıştır. Maddî zarar büYurddaşlarım, birkaç gün evvelki şimdilik Istanbulda açılabileceğinden bu M. Laval şehrimizin kendi ileri haline uygun hürriyet bayramı gibi birçok bayram Bunun için hepınızi bize yardıma da yükse de ölen olmamıştu;, bir sergi binasına malik olmakta geç kal lar kutlulamak istıyorsanız bize yardım vet edayorum. MEMDUH TALÂT TEZEL maması lâzım gelirdi. Böyle bir binayı etmelisiniz. Siyasal istiklâlimizi eko Bu yardımı esirgemezseniz, biz de Istanbul şehri veya vilâyeti pekâlâ yapa nomik istiklâlle muhafaza edebiliriz. (Arkan S inci sahifede) bilir, ve dediğimiz gibi onu kendi kendini llillllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllinilllllllllllllllllrilllllllllilllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIlllllllllllllMIIIMIIMIIIIIIIIIIIIMIII pekâlâ amorti ettirecek yolda kullana de açılmakta olan sergi dolayısile bize tedenberi üste çıkarılmak istenilen düşünfcîlir de. İlk yılları amortismanla kendi sergi binasını inceliyen bir yazı gönder celere uygundur. Parisin Gran Palesı kendini ödiyecek böyle bir binanın za miştir. Bu sayımızda okunacak olan bu pek güzel bir örnektir. Londranın KrisMoskova 17 (A.A.) Celal BaYerli Mallar sergisinde, înhisarlar ve ulusal vndüttri ?'t manra^sehre veya vilâyete gelijç de vere yazıda Galatasaray Lisesi binasınm ser tal Palası da öyle. Onlar kadar büyük yarla yanındaki zevat ve büyük elçi Zepaviyonlarından iki güzel görü'nüş 6îleeeğin3e şüphe yoktur. Onun güzel gilere niçin elverişli olmadığı anlatılmak olmasa da Istanbulda ve meselâ aytarı kâi Apaydın dün Stalin otomobil fabriN Yedinci Yerli Mallar Sergisi bugün caktır. Ulusal endüstri brrlfği ayni za « sergicilikle buraya vereceği fayda ve ta ve sergi binası için nerede ve nasıl yap mızın gösterdiği Çırağan alanında onla kasını gezmişlerdir. Banka direktörleri Eriş ile Sümer, saat 1 7 de büyük törenle ve çağınkların manda şehrimizde bulunan İç İşleri, Fionur da caba olmak şartile. maklığımız lâzım geldiği hususunda da ra benzer bir sergi binası yapmak, öyle Devlet Bankası yönetim kurulu başkanı bulunuşile Kamutay Asbakam Kütahya nans, Gümrük ve Tehitler Bakanlannı Paris aytarlarımızdan (muhabirlari bize yol gösterilmektedir. Aytanmızın YUNUS NADİ (Arkan S inci aahifede) saylavı Nuri Conker tarafından açıla M. Mariasini ziyaret etmişlerdir. mizden) biri şimdî ISaktasaray Lisesin fikirleri sergi ı binası 'için bu sütunlarda ö(Arkan 3 üncü aahifede) M. Laval aldığı fevkalâde salâhiyetlerle Fransanm lir. ekonomik durumundaki tehlikeyi önlemek Sırası geldikçe üstünde durmaktan hiç üzere ilk kat'î adımlarını attı geri durmadığımız bu sergi binası gerek Karneci müessesesi Bulgaristanm Balliğin talebi üzerine 24 saat zarfında Bı Sofya 17 ( T e kan grupuna neşriyat yapmak üzere 500 garistanı terke mecbur edilmiştir. lefonla) Sabıl dolarlık bir yardımda bulunmuştur. General Varnadan tekrar Italyaj Başbakan Görgigitmiştir. yef dün Burgazda Bir gazete sahibi tevkif edildi tevkif edilmiş, mevkufen Sofyaya ge • Sofya 17 (Telefonla) KapatıU Kampana gazetesinin müdürü Poponsl tirilmişrir. dün sabah Sofyada tevkif olunmuştur. Bu tevkif Kral Borise karşı ha • Bu münasebetle polis müdiriyeti ne zırlanan suikasdle rettiği resmî tebliğde Kampana gazete sinin satısile yaptığı masraflar arasınc alâkadardır. Ayni nisbet olmadığını, bu gazete üstelik A l | suçla sımdıye ka M. Uorgtyet manyadan yeni makineler getirdiğini dar 70 kişi tevkif bütün bunlann polise bu gazeteye bir edılmistir. Son günlerde Bulgar sınırından Tür nebi devlet tarafından muavenet ec.lc general kiyeye sığınan Bulgar askerlerinin sayısı Hudud dışına çıkartdan Sofya 1 7 (Telefonla) Geçenlerde ği hissini verdiğini, Poponskinin de bu gittikçe artmaktadır. Dün de sınırımıza gelen Radkof ve Dimitriyef adında iki çizlice İtalyadan Varnaya gelen sabık nun için tevkif edildiğin bildirmektedir. MEMDUH TALÂT TEZEL Bulgar deniz askeri İstanbula getiril Roma elçisi General Volkof askerî birıııııırııııtııııiMiMttMitMlıııııınıtllllllll MlllltlllMMIIIIIMIIIllltfllllllllllllllllllllllinillllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIItllfilfllllllllin mişlerdir. Bunlann söylediklerine göre Varnadaki Bulgar deniz askerleri arasında kuvvetli komünist propagandası görülmüş ve geniş miktarda tevkifat yapılmıştır. Bu arada bazılan dağlara kaçmışlar, bir kısmı da sınırlarımıza kadar gelmişlerdir. Gelen Bulgar askerleri Midyeden buraya getirilmişlerdir. Bunlar Türkiye sınırlan dışarısına çıkarılacaklardır. İki Bulgar askeri bîze sığındı Ulusal endüstri örneklerinin cenneti Balkanlarda kar! Rodop dağlarmda 4 çoban soğuktan öldü Hakikaten mükemmel bir eser olmasına özenileı 7 nci Yerli Mallar sergisi bugün açılıyor Ekonomi Bakamnın Rusyadaki tetkikleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog