Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

r Hayat Ansiklopedisi Büyük bir külübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlunmak lâzımdır. j yil Sayi! 4011 umhuri Atatürk Hayat \ ^ Ansiklopedui üncü cüzü çıktı 84 Telgraf ve mektup adresi: Cumöuriyet, îstanbui . Posta fcntasn: îstantral, No. 248 S3İI 10 TBIliniUZ 1935 Xeıefon: Başmaharrtı ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298, Idars ve matbaa tasmlle Matbaacılık ve Neçrlyat Şirkett, 24299 2429a Musolini Afrikaya gidiyor Italya dün silâh altına aldığı iki fırka ile süel hazırlıklarını tamamladı Habeş ordusu da hududdaf büyük hazırlıklar yapıyor, İmparator dün Italyaya toprak değil, şimendifer yapmak imtiyazı bile vermiyeceğini söyledi Bükreş görüşmesi ve asılsız şayialar Dün öğleden sonra Bursayı şereflendirdiler Bursa 15 (Özel) Atatürk, bugün Orhangazi, îzmit ve Yenişehir yolu ile saat 15 buçukta şehrimize geldiler ve caddelerde toplanan halkın coşkun alkışlan arasmda Çekirgedeki köşklerine gittiler. llbayımız, Parti başkanı ve süel kamutanlar Atatürkü îzmitte karşıladılar. Atatürk köşklerinde kısa bir dinlenmeden sonra Çekirgede bir ge zinti yaptılar ve bir aralık Eski Kaplıcaya girip gezdiler. Gece buradaki saylavlarla kamutanlan ve llbayla Şarbayı köşklerinde yemege alıkovdular. ' Küçük Andlaşma dağılmak üzere imiş Yugoslavya ile Romanya Fransaya bağlanmaktan vaz geçecek, Balkan Andlaşmasına Bulgaristan ve Arnavudluğu da sokmaya çalışacaklarmış Paristen Atinada çıkan Katimerini gazetesine yazılıyor: «Yugoslavya Kral Naibi Prens Polün Romanya gezisinin (seyahatinin) bu sıralarda tahakkuk etmesi genel Av rupa siyasası ve hususile Balkan işleri bakımından hiç şüphesiz pek çok ö * nemhdir. Gerçi siyasal çevreler bu gezinin hususî mahiyette olduğunu, Prens Polun Romanya Kral sarayında üç gün misafir kalacağını ilân etmekte gecikmedilerse de Prens Polun Yugoslavya ve Kral Karolun da Romanya iç ve dış siyasalarındaki mevki ve tesirleri göz önüne alınınca gezinin türlü telâkki lere ve tahminlere sebebiyet verme mesi mümkün değildi. Gezinin önemini artıran apaçık de lillerden biri de M. Tituleskonun alelâcele Sinayaya çağınlmasıdır. Londradan Bükreşe çağınlmast bir Bükreşin verdiği haberlerde Kralla takım. hayal mahsulü şayia ve Prensin siyasal işlerle uğraşmıyacak iddialara yol açan lan, olsa olsa M. Yevtiçin istifası üzeriM. Titulesko ne toplanması geriye bırakılan Küçük Siyasal çevreler arasmda hâkim o « » Andlaşma konseyinin toplanacağı günü lan fıkir, bu iki devlet başkanının Ro tayin edecekleri bildirildL Fakat bu manya ve Yugoslavyanın orta Avrupa işleri takib eden yabancıların gözle işlerinde birlikte hareket etmeleri ve rinden böyle şeyleri krallar ve prens bilhassa Habsburgların Avusturyaya lerin değil ancak mes'ul bakanlann ta dönmeleri, Küçük Andlaşmanın Sov yin eder bulunduklan bittabi kaçma yetlerle daha sıkı bağlanması meseledı. (Arkast 4 üneü sahifede) inhisar larımız YerliMallar * Sergisinde azırlayıp ortaya koyduğu başlıca mallann sürümü halkın isteğıle uygun olabilecek olan inhisarlarımızın bu nallar için yeter derecede reklâm yap.mamakta olmasını ötedenberi kendı kendimize bir eksıklik sayageliyorduk. Avrupa memleketlerinin inhısar idareleri, kendı işlerini tecimsel (ticarî) bir yolda yürüttükleri için bunlar reklâma büyük değer verirler. Bunlardan Avusturya tütün inhisarı hemen hemen büyük sermayelı bir tecim kurumundan ayırd edilemiyecek haldedir. Ona göre iyi mal çıkarmağa çalışır ve bunları yalnız kendı ülkesinde değıl, diger memleketlerde dahi sürmek için gerek olan tedbirlerin hepsini alır, ve bu arada reklâma da büyük yer verir. Fransız tütün rejısi bile kendi sigaralannın sürümünü ilerletmek için reklâma büyücek bir pay ayırmaktan geri durmamaktadır. Bızım inhisar işlerimizden yalnız içki maddelerinin azbuçuk reklâm edildiğıni zaman zaman görmüşüzdür. Bunun dışmda bu işe artık bir önem verememekte idık. Bunlardan dolayıdır ki Ingilterede Habeşistana gitmek üzere zabit ve asker toplanıyor, Londra hükumeti Süveyş kanalı meslesini yeniden tetkike basladı lurk Kuşu ıçın Rus öğretmenler uçma yerleri araştıracaklar M. Musolini Afrikaya hareket edecek askerlerin onünde soylev verirken (Italyan Basbakam X itaretile gösterilmistir) Roma 15 (özel) V\ oğu Afrikası için yapılmakta olan seferberlik programı yeniden *"^ iki fırkamn silâh altına alınmasile bitmiştir. Bunlardan biri piyade, diğeri milistir. Bu suretle beşi piyade ve beşi milis olmak üzere on fırka seferber edilmiş olmaktadır. Piyade f ırkaları on üçer bin ve milis f ırkaları da .» V îaia«tfrf y^t%oltmtmfttu» .• yttâ n i a u n " 9O1ITII onar b i ı kişiliktir. Bundan başka Somalideki yerli kuvvetler de 35 Galatasaray Lisesi binasında açılacak bin kişiye çıkarılmıştır. Yolların yapılmasında kullanılan işçi sayısı Yed.ı.ci Yerli Mallar Sergisinde bu yıl, ise 40 bindir. başka yıllara göre daha özenli bir paviRomadaki süel mehafilde bu miktarın kâfi olduğu ve bundan sonyon düzmeğe çalıştığını öğrendiğimiz zaman pek çok se\indık. Bizim kuşkusuz ra yeni kuvvetler çağırılmıyacağı söylenmektedir. Doğu Afrikasındaki yerli kuvvetlerle beraber simdiye kadar gönînancımıza göre içinde yaşadığımız za manm çalışma usulü budur da onun için. derilen askerlerin Afrikada her türlü ihtimallere karsı gelebilecekleri ileri sürülmektedir. Sergide inhisarlanmızın kendi işlerini Bugün doğu Afrikasında yapılmakta olan yeni yollarda çalısmak ne şekillerde halkın gözü önüne koyacagmı henüz görmedık ve bılmiyoruz. Şu üzere Napoliden 48 mütehassıs işçi daha gönderilmiştir. Rus azmanlan (mutehassıslart) Romanof ve Anohin Ankara 15 (Telefonla) Türk kufu için Rusyadan getirilen muallimler bu akşam tstanbula hareket ettiler. Muallimler yelken uçuşu tabir edilen uçuşlar için Ankarada müsaid bir yer bula madıklanndan bir sırtın etrafında dai mî rüzgârlar esen bir yer bulabilmek için lstanbul ve Bursada araştırmalar yapa caklardır. Müsaid cereyan bulduklan takdirde Ankaraya dönerek buradaki Türk kuşu talebelerile birlikte tecrübe ler yapmak için tekrar gideceklerdir. Parlak bir jıetice Güzel San'atler Akademisinde 3,000 talebe eserinden mürekkeb büyük bir sergi açıldı kadannı öğrenmiş bulunuyoruz ki inhisarlann paviyonunu Salâhattin Refık İıazırlıyormuş. Şimdiye kadar yaptığı işİerin hepsini biribirinden güzel olarak ortaya çıkarmış olan ince zevkli san'atkâVaşington 15 (Özel) Habeş İm yan ihtilâfını tetkik eden komîsyon bu rımızın adı bizim için bu sergide inhisarGüzel San'atler serparatoru Nevyork Taymisin Adısababa gün uzun bir rapor vermiştir. Jann pek güzel gösterileceğine yeter bir gisinde talebe eser' Uluslar Kurumu mehafilinde Italyan Dün gece şehrimizde tam bir ay tugüven olarak görünmüştür. Inhisarlar bu muhabirini kabul ederek Habeşistanın lerinden güzel bazı sergide halkla karşı karşıya gelebilmek her çeşid müdahalelere silâhla karşı koya Habeş ihtilâfını halle çare bulmak için tulması (küllî küsuf) olmuş, fakat göresimler verdiği İngilterenin her zamandan fazla çalış rülememiştir. Rasadhanenin için doğruluğu her yönden ortada pek iyi cağını söylemiştir. Güzel San'atler Akademisi okurları lik ve ulusal mimarî şubelerinin işlerini Londra 15 (Özel) Habeş împa mıya ve bu yolda giriştiği teşebbüslerde malumata göre ay sabahleyin saat bir yol tutmuş demcktir, ve pek iyi yapnın yıllık sergisi dün Akademi binasında de aynca göstermesindedir. 5,12 de tutulmağa başlamış ve 6,10 da mıştır. Bu mıllet kurumunun nasıl çalıstı ratoru bugün yeni bir söylev vererek u!u devama karar verdiği bildirilmektedir. açılmıştır. Bu sergi için tam 14 salon aynlmışBu münasebetle 1906 tarihli anlaş tamamen gölğeye girmiştir. 7,50 de ay ğını görmek bu mılletin hakkı olduktan sal hududlan içinde hiçbir devlete ekoBu sergide, her şube ve sınıf okurlan tır ve üç bin kadar eser bulunmaktadır. başka böylelikle inhisarlann türlü malla nomik imtiyazlar veremiyeceğini, hatta mayı imza eden Fransa, Italya ve In gölğeden sıyrılmış ve tam 8,40 ta kur nın bir yıl içinde yaptıklan işlerin nümuSerginin her kısmında birçok güzel tulmuştur. Lâkin güneş sabah 4,41 de rına alıcı olan halkın aydmlatılmasında şimendifer yapmak için Italya tarafından gilterenin iştirakile bir konferans toplanajdoğduğu için bıttabi küsuf görüleme neleri gösterilmektedır. Bu yılki serginin eserler vardır. Sergi bu ayın sonuna kada pek yerinde bir saygı belgesi bulunur. yapılacak teklifleri dahi kabul edemiye cağına dair evvelce verilen haberler tedığerlerinden aynlığı, iki yılda hazırlan dar hergün saat 9 dan altıya kadar açıkj yid edılmektedir. Bu konferans ltalyan mıştır. îşi gücü hergün bütün bir halkla alabil ceğini söylemiştir. ma çağında (devresinde) olan şehirci kalacaktır. Habeş ihtilâfınm bütün safhalannı in Habeşlerin hazırlıklart diğine ahşveriş olan bir kurumun kendi IIIIIIMIMIIIIIIninilllllMIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIMMllllllinillllUvl KENDt KENDIMtZl TENKtÜ: çalışması ve bu çalışma ile memlekete ve Roma 15 (Özel) Afrıkadaki Ital ceden inceye tetkik edecektir. Londra 15 (Özel) Paristeki înmillete karşı yapmakta olduğu ödevler yan sömürgelerinden gelen son haberlere r üzerinde nekadar olagansa o kadar açık göre, Habeş kuvvetleri yabancı sübayla giliz elçisi Sir Con Klark üçler konfe Ve kesin bilgiler yayması pek faydalıo'ır. rın idaresi altında hudud boyunda talim ransı hakkında bugün İngiliz Dış Ba kanlığına uzun bir rapor göndermiştir. Hem yalnız halk için değil, kendisi için ler yapmaktadırlar. Lâf kıtlığında asmalar budayayım Siyasal mehafilde bu konferans hakkın kabihnden anket peşinde koşan gaze Üçler konferanst He faydalıdır. Onun karanlıkta göz kırp(Arkast 7 nci tahifede) teciliğimiz Tramvay sosyetesinin öde masından kimsenin haberi olmazsa bunCenevre 15 (Özel) Habeş Italdan ne çıkar? yeceği bir milyon yedi yüz bin lirayı Hükumet bu yıl Inhisarlar içindeki tusarfedecek yer aramağa kalkışmıştır, zun fiatini birdenbire yarıya indiriverdi. ve bunun hastane yataklarını qoga.lt mağa yönetilmesi için bir çeşid kamoy |Tuzun devlet bütçesi gelirleri arasındaki (efkârı umumiye) çoğaltmasına ko değeri yılda 7 milyon lira idi. Demek ki yulmuştur. Bazı büyük üstadların sözbu işte hükumet bir kalemde halkın asıAnkara 15 (Te Heyet reisinin anlattıklanna göre, lerinden anhyoruz ki İstanbulda has • gına olarak üç buçuk milyon lira cömerdlefonla) RomanRomanyada dört yüz bin Türk vardır. tane ihtiyaa, pek ileride imiş. lik etmiş oldu. Tuzun memleket hayatınyadan getirilecek Bunlarm 150 bini müslüman, 250 bini da tuttuğu yer büyüktür. Bu bir yaşatık için de hıristiyandır. Türklerin hepsi ekiciKendi kendimize ya tesadüfen Tram muhacirler (havayici zaruriye) maddesidir. Bir keRomanya hüku dir. Çahşkan, doğru, sağlam, namuslu vay sosyetesinde toplanan bu para ol re tuzun nasıl elde edildiğini ve halka ınsanlardır. Müslümanların kesif olarak masaydı İstanbulun o kadar büyük ve metile müzakere hangi çeşidlerle, ne yollardan dağıtıldıbulunduklan çevrim Dobrice ve Delikesin olan hastane ihtiyacını giderme lere girişilebilmek için Ankaraya gegını öğrenmekten elbette zevk duyarız. orman taraflarıdır. ğe hiç mi çare bulunamıyacaktı diye len ve burada müBuna karşı İnhisarlann yaşatık olmıyan pek acı acı duşündük. ' Hıristiyan Türkler de Basarabyanm teaddid konuşma diğer iki maddesi üzerindeki durumu da cenubunda toplanmışlardır. Tramvayda toplanan para İstan lar yapan Bükreş »nerakla öğrenmek isteriz: Tütünle içkiTürk ırkının en asil örnekleri hâlâ bulun bir takım semtlerine yol aç sefirimiz Hamdul leri. Bunlar görünüşte birer keyif madbu Deliorman havalisinde yaşamakta mak ve oralara tramvay rayı uzatmak lah Suphi bu ak Idesi olduklan halde hakikatte memlekeiçin birikmişti. İstanbulun hele o semt şam İstanbula ha 'Bükreş elçimiz dır. Bunlar ana yurda dönmekle memBir Habeş süel mufrezesi Adısababa sokaklarından geçerken tin ekonomisinde büyük ölçüde önemli lerindeki yolsuzluğu hastane ihtiyacm reket etti. Ham Hamdullah Suphi leket sağfam, seciyeli bir unsur kazan(lllllllllllllllJlflllll lll llllllllllllllll IIIIIIII llltlllllllllllllll IIIIII 1 ( 1 lllllllimilllMIIIHIIIIIIIimillllinillllllUIIIIIIIIIIIMIIIUIIIMIIIIUIIIHHUIIIIIIIIIII 11 mış olacaktır. Hıristiyan Türkler de iyi, ye pek değerli birer yer tutarlar. Bu iki dan daha aşağı değil, daha üstündür. ma'ddeyi memleket ekonomisinde dalbu şirket zamanında ve memleket lşkodra on milyonu geçti? Aradaki farkın nere Neden doğru yoldan şaşıp böyle çık dullah Suphi ana yurda gelecek Ro sıhhatli, misafirperver insanlardır. Hı • inkılâbile Uak saldıklan bütün çevrelerle anlayıp dan Basraya kadar kocaman bir impa lerden geldiğini ve bu kadar büyüyen mazlarda bocahyoruz acaba? Niçin İs manya Türklerinin mal işlerini halle ristıyan Türkler yeni harf decektir. ' < Türk kültürüne kavuşmuşlardır. Hepsi ratorlukken yılda yalnız üç ve bazan yal bu işin memleket ekonomisinde ne rol bilmekte y e a n l a t ı p bildirmektanbul halkının yol için verdiği bu paTürkiyede çıkan gazeteleri ve kitablan Romanyadaki Türkler t € herkes için, millet için, halk icin. de lah yallah üç buçuk milyon kilo tütün oynadığını niçin açık göstermemeli? İşin rayı İstanbulun o yollannı düzeltmeğe okumaktadırlar. '• Romanyadan yurda göç eden soy idiğimiz gibi hatta Inhisarlar yönetimi kıyılabiliyorken bu tütün işi doğrudan finans bakımından gösterdiği görünüş ise harcetmiyecekmişiz? daşlarımızın okul işleri hakkında hü Alınan malzeme , nin kendisi için büyük faydalar vardır. 'doğruya devlet elinde bir inhisar yöneti bütün bütün şaşılacak birşeydir. Şirketin Lâf anlıyan beri gelsin! YUNUS NADİ kumetle görüşmek üzere bir heyet gelmine geçirildikten sonra Cumhuriyet sıDün de lstanbul İlbaylığ^âa1'ç Işîeri Tütün evvelce guya devletle ortak bir * * miş ve Ankaraya gitmiştir. (Arkast 2 nci sahifede) (Arkast 3 üncü hahifede) fîrketin elinde îdi. Biliyor muyuz ki bunırlan içinde kıyılıp satılan tütünün kilosu Durum değişmezse Uluslar Kurumu ayın 25 inde toplantıya çağırılacak Dün gece İstanbulda ay tutuldu Biraz ciddî olsak Romanya Türklerinin bırakacağı emlâk Bükreş Elçimiz yeni müzakereler için hareket ediyor istanbulda göçmen evlerine 300.000 liralık malzeme satın alındı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog