Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 15 Temmuz 1935 > Yeni Kömürü Bekleyin. Karakışta sizi koruyacak yeni kömürdür. 123 ve 4 numaralı gayet keskin ve hassas taraflan vardır ki her bir tarafiyle lâakal on defa traş olmak kabildir. Bu hesabla 5 kuruşluk bir adet Hasan traş bıçağile 40 defa ve ıslak bardak ile bilendikte yüz defa traş yapılmak mümkun' dfir ki dünyamn hiç bir bıçagmda bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitlerinden sakımnız. Fiatı 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. TRAŞ BIÇAGI Hasan Hasan VE Traş Sabunu Sabun Kremi Çok kopürör ve köpügü devam eder. Cildi yumuşatır ve traşı suhuletle yapünr. Adedi 25, kutusu 20 kuruştur. Traş krem sabununun adedi 30, kutusuz 25 kuruştur. Traş Pudrası HASAN H A S A N D E P O S U : Ankara, istanbul, Beyoğlu Nefts kokuludur. kutusu 15, orta 25, büyük 40 kuruştur. Yeni Kömürü Bekleyin Sobalannızı değiştirmeğe lüzum yok, çünkü YENİ KÖMÜR her sobada yanar wuk ihramuıe^ Kazanmak için *f f # I Tayyare Piyango Bileti Alıyorsunuz ıhhaknıu Yeni Kömürü Bekleyin Çünkü; YENİ KÖMÜR en müker'nel kalorıler komurudur Kazanmak için de bir KELVINATOR aımız Ideat soflulı hava dolabı aurflttusut ve ihtizazsiz Düfün alâtı en sıcak memlekeîTerİ mahsus olarak yapılmışdır Asgarl Elektrik Sarfiyatı Fiyatı 180 liradan itibaren Tediyat 18 ay vade > Nureddin »e Şki Ankara Satış yerleri ; A. Vetier İrmir Sahibınin Sesı Merkezi Beyoglu Galata Sara} Yeni Kömürü BeUeyin Çünkü YENİ KÖMÜR fakir ailelerin maltız ve mangallannda yanan en ucuz kömürdür Ankara Emniyet Direktörlüğünden: Kilo Gram 87840 00 80520 00 58560 00 292 800 Cinsi Yem otu Yulâf Yatakhk ot Kaya tuzu Tahmin edilen fiat Lira Kurtış 4392 00 6441 60 80 1756 43 23 Teminat Lira Kuruş 329 40 483 12 131 76 3 26 Eksiltme günü 22/7/935 pazartesi günü saat 15 te 12613 83 1047 44 Yukarıda cîns ve miktarî yazılı Polis siivari hayvanlarınm yiyecekleri maddeleri karşîsînda gosterilen günde kapalı eksiltme ile ahnacaktır. Şartnamesi Emniyet Direktörlüğünden görülür. tsteklile rin yukarıda yazılı miktarda muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubları ve kanunî belge lerle birlikte o srün ve saatte Direktörlükte mütesekkil Komisvona srelmeleri. (3614) [SİNİR ÇARPINTI BAYGINUGA. NEVROL CEMAL £msal»iz ilâcdır. 20 damlagı icabında hayatınızı kurtarır, evlerinizde mutlaka bulundurunuz. Yeni Kömürü Bekleyin Çünkü; YENİ KÖMÜR manikürlü elleri kirletmeyen yegâne kömürdür SEKSULIN Bu kelimeyi iyi belleyiniz! ^ Çünkü ^ onu kullanmak sayesinde uzviyetinizde MÜ H İM değışmeler b ş gösterecek tir a Naf ıa Bakanlığından: 28/5/1935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Afyon Antalya hattınm Baladiz • Burdur arasmdaki 24 buçuk kilometroluk yedinci kısım inşaatına talib zuhur etmediğinden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiyatı inşaat müddeti çogaltılmak ve fiatlerde tadilât yapılmak suretile 22/7/1935 tarihinde saat 15 te kapalı zarf usulile tekrar münakasaya konulmuştur. 1 Bu işin muhammen bedeli 407000 liradır 2 Muvakkat teminatı 20030li liradır. 3 Bu işe girmek istiyenler teklif mektublarile münakasa şart namesinde yazılı evrakı ve 2490 numaralı kanuna göre istenilen di • ğer evrakı usulü veçhile hazırlıyarak 22/7/935 tarihinde saat on dörde kadar Bakanlık binasmda Demiryollar İnşaat Dairesine tev • di etmiş olmalıdırlar. 4 Bu münakasaya aid mukavele projesi ve merbutatından mü • rekkeb bir takım münakasa evrakı 20 lira 35 kuruş mukabilinde Demiryoilar fnşaat Dairesinden tedarik olunabilir. (3746) sıcak Gençlik kanı istekle çarpan bir kâlp ^ Hasılı "^ 6u gün sizde bulunmayan her şeyi SEKSULIN de bulacaksınız! KUTUSU 200 Krş BEŞtR KEMAL MAHMUT CEVAT ECZANESİ SİRKECİ •4 * •4 ; Sahfb ve Başmuharrtn Yunus Nadi ümumi neşriyatı tdare eden Yazı 13leri Mudurü: Hikmet Münif Mafbaacuik ve Neşrtyat Türk Anonim Vrkett . htanbul Kırşehîr İlbaylığından: Kırşehir ili resmî daireleri için 150 adedi Yerköy ve 25 adedi Himmetdeds istasyonlarmda teslim etmek üzere 170 aded Linyit kömı'irü yakacak demir soba ahnacaktır. Satmak istiyenlerin bu sobaların ebî. evsaf ve en son fiatlerini 20 temmuz 935 tarihine kadar Kırşehir İlbaylığına bildirmeleri ilân olunur. <395O*l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog