Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

YARIM AY Hangi dostluk Gospodin ? Bizim dostluğumuzu sizler zehirlediniz Yann çıkacak olan ın fevkalâde Y A Z sayısını alınız. Gezdntide, plâjda, yolda size en eğlenceli bir arkadaşür ınnn İSTANBUL . CAĞALOĞLU „ T n m m n , 1 0 0 C ! 4UUy Telgraf TC mektup adresi: Cumhuriyet, tstanbul . Posta tutnsu: îstaniral, No. 248 rdZal 14 ICİTirTluZ IbüJ Teıeîon: Basmuharrir n evi: 22360, Tahrtt heyetl: 24298, îdare ve matbaa tasmile Matbaacıiıfc ve Neşriyat Şlrkeü, 24299 2429a umhuri Hayat Ansiklopedisi üncü cüzü 83 Italyanlar hâlâ "Dava yalnız silâhla halledilecek,, diyorlar Habeşistanda yeni hâdiseler oldu, ttalyan ataşemilite rinin evi araştırıldı, konsolosun karısı tevkif edildi, 25 kişi yakalandı Mısîrdan Romaya verilen haberlere göre Habeş ordusunda yeni efradı Türk (!), Yunan, Rus ve Amerikan zabitleri yetiştiriyorlarmış Roma, 13 (Özel) ulgaristanm okumuş, yazmış, Almanyada tahsilini bitirerek siyasa doktoru olmuş adamlarından biri Dr. Assen Bojinoffun açıktan açığa Trakyamızı istiyen uzun yazısını dünkü sayımızda ibretle okumuşsunuzdur. Bu Bulgar aydımnın (münevverinin) diline dikkat ettiniz mi, mutaassıb bir Bulgar papazından, bombah bir Bulgar komitacısından ve çenesi düşük bir Bulgar demagoguıvdan hiç ayrılığı (farkı) yok. Sanki Almanyada eski tabirile «Hukuku siyasiye) okumamış ta şovenlik (küstahlık), palavracılık ö'ğrenmiş. Bu kabil Bulgarlarla aytışma (miinakaşa yapmak) imkânı yoksa da Dr. Assen Bojinoffa cevab vermekten kendimizi alamıyoruz. Amacımız (hedefimiz) Trakyayı istiyen bu Bulgara karşılık vermekten ziyade, kendi ulusumuzun gözünü açmak, komşulanmızın ilk fırsatta boğazımıza sarılacak bir cibilliyette olduklarını göstermektir. Neler söylüyor? Palavra doktorunun yazdıklarından şöyle bir özet (hulâsa) çıkarabiliriz: 1 Balkanlar, yalnız Bulgaistanla Yugoslavyanınmış! 2 İki yıldanberi Tiirk Bulgar dostluiu bozuluyor, Türkiye basınında (matbuatında) hergün Bulgarlara karşı yazılar çıkıyormuş; Türk milletini Bulgar devletine karşı kışkırtmak için gazetelerde sürekli bir propaganda yapıhyorRoma 13 ( Ö muş! ) y g 3 Bulgaristanda Türk azlıklarına zel) İtalyan gaz e t e 1 e r i İtalçok iyi muamele edılıyormuş! 4 Bulgaristanla Yugoslavya ara yan Habeş ihtilâsında yapılan her anlaşma, Türkiye si fının yalnız silâhla yasasında garib bir sinirlilik, bir korku, halledıleceğini yazmaktadırlar. hatta panikle karşılanıyormuş! Tevere gazetesi 5 Bulfiaristan.aüney ve doğu giineyi (cenub ve cenubu şarkî) sınırlarında italyan Habeş ihUluslar yapılan haksızhkları düzeltmekten asla tilâfının Kurumunda halle vazgeçmemiş! 6 Türkiye bir Asya devleti imiş, dılemiyeceğini, bu Balkanlarda bir rol oynamasına coğraf nun nihayet İngiltere tarafından da ya durumumuz müsaid değilmiş! 7 Türkiye devrimi (ınkılâbı) yal kabul edildığini söydızdan ibaretmiş; Turkjer gıbi yaşh bir lemektedır. ulus gerçekten bir rönesans yaratamaz ttalyan • Habeş hududunda mış! tahşidat Bulgarlar yeni bir devlet kuran ve yeLondra 13 ( Ö ni bir hamle yapan genc bir ulusmuş! 8 Bulgaristan sınırlarından 30 ki zel) İngiliz ga lometro btede bulunan sıcak ve özgür zeteleri Doğu Afriitalyan (serbest) denize çıkmalı imiş ve çıkacak kasındaki kuvvetlerinin Hamış! 9 Bulgaristanda ekilmedik yer kal beşistan hududun mamış, halbuki Türkler tarafından çöle da toplandıklarını, çevrilmiş, boş Trakya varmış. Burasını şimdiye kadar îtalBulgar çiftçisi cennete döndürebilirmiş! yanın Afrikaya 225 İtalyan gazetelerînde çtkan bu karikatür «î?e yaramtyatı 10 Ekonomi bakımından Türkiye bin asker gönder İngiliz anahtarv> ismini taşımaktadtr. Habeşistana saplanan burgu ttalyan arması şeblindedir. bildıriyor için lüzumsuz, Bulganstan için hayatî bir diğini kanlarından Mister Edeni ziyaret edelüzumu olan Trakya Türkiyenin ege lar. M. Avenol Parise gitti rek yeni bir konuşmada bulunmuştur. menliği altında, Bulgar köylüsüne verilmeliymiş. Bulgaristandaki Türk azlığıAkşam saat 22 de Fransız elçisi M. Londra 13 (Telsizle) Uluslar Kıının Bulgar ulusundan aldığı hayatî yer rumu genel sekreteri dün Dış Bakanı Sir Avenol şerefine bir ziyafet vermiştir. lere karşılık Trakya, Bulgar köylüsüne Samuel Hoarein misafiri olmuş, öğle Uluslar Kurumu genel sekreteri bu bir tazminat olmalıymış. gün Cenevreye gitmek üzere Londradan yemeğini onunla beraber yemiştir. (Arkaaı 3 üncü sahifede) M. Avenol ö'ğleden sonra îngiliz Işte doktor cenablarının evamiri aşeııııııııtııııııiMiıınmıınıııııııırııııiHiıtıınııııtiMifiıııiMiııııııı ıını ılıiMPrtrıııııfmmımı IMIII ınıı MiırfiMtıııınmııını iMiıırıııııııiııııınifiı resi bunlardır ve garibdir ki hepsinde de kendisi ve Bulgaristan haksızdır. Birer birer karşıhğmı verelim: Ctefani ajansı Doğu Afrikasmda İtalyan Habeş sınırında hergüri yeni hâdiseler çıktığını haber vermektedir. Adisababada da Ital • yan ataşemiliterinin evinde araştırmalar yapılmıştır. Bu münasebet > le İtalyan elçisi Habeç hükumeti nezdinde şiddetli protestolarda buIunmuştur. Habeşler Gondar mıntakasında bir kervanla yolculuk etmekte olan İtalyan konsolosunun karısını yakalamışlar, elinde pasaport olmasına rağmen iki gün salıvermemişlerdir. Ancak konsolos tarafm • dan yapılan şiddetli teşebbüsler neticesinde kervan iki gün sonra yoluna devam edebilmiştir. Habeşler Walpad mıntakasında İtalyan konsolosile münasebette bulunmak suçile 25 kişiyi yakalamışlar, hapse atmışlardır. Bundan başka İtalyan tebeası Somalili iki çoban Habeşlerin hücumuna uğ ramışlardır. Habeş askerleri çobanlardan beraberlerindeki beher Habeş askerleri manevralar hayvan için 4 taler istemişlerdir. Çobanlar yanlarında bu kadar para siperlerde olmadığı için, Habeşler tarafından sopa ile dövülmüşlerdir. Taksimde dünkü kadınlar mitinginden bir görünüş Kadınlarımız dün coşkun bir miting yaptılar Üç değerli hemşiremiz, Türk kızının hava tehlikesine karşı gosterdiği ve göstereceği duyguyu belirttiler esnasmda Dün Türk Hava Kurumu kadın ar kolu tarafından Taksim Cumhuri yet alanında bir miting yapılmış tır. Kadın, erkek, çoluk çocuk yüz erce kişi alanı (meydanı) doldur muştu. Hemen he men bütün Beyoğu buraya akm et • miş, tramvaylar durmuş, bütün ta şıma araçlarının (vesaiti naklıye nin) Galatasaray M. Avenol dün Londradan Parise gitti Esnaf Bankası isi İlbay Muhiddine tebligat yapıldı Ankara 13 (Telefonla) Istanbul Esnaf Bankasındaki suiistimalden dolayı, Şurayı Devlet Mülkiye dairesirice verilen Tüzurnu muhake me kararı îlbay Muhittine teb liğ edilmek üzere İstanbula gönderıl miştir. Tebliğ kâğıdları bugüne kadar Şurayi Devlete gönderılmedığinden yeni bir tebliğ yazılmıştır. Tebliğ kâğıdlan Şurayi Devlete geldıkten sonra mesele heyeti umumiyeye sevkedilerek bir karara bağlanacaktır dan yukarıya çıkmaıarı yasak edilmiş zel Istanbul semaları uzerinde süzül ti. meğe başladılar ve sanki dediler ki: Torene (merasime) saat tam 17 dp «Bızler varken korkmayınız, sizleri yaSehır bandosunun çaldığı ıstıklâl mar rın, öbür gün, her tehlıke anmda koruşile başlanmıştır. yacak olan bizleriz. Fakat bizleri daha Marş bıttıkten sonra kuvvetli bir al çoğaltmız ki sızlerın burnunuzu bile kış ortalığı çınlattı. Türk uçakları gü (Arkan 5 inci sahifede) Sağda Hakn.y<, L,.un solda Meliha Avni tb'ylevlerini verirlerken General Kondilis Yunan Bakanı Londraya değil, Yugoslavyaya gitti Ankarada görülen komünist muhakemesi Şebekenin elebaşılarından dÖrdü, 4 er sene hapse mahkum oldu, gerisi beraet etti halline getirdiği sırada yakalandığı ve diğer suçlu Ruşen Zekinin komünistlik fıkrini üç defa halka aşılamağa teşeb * büş ettiği, mumaileyhle gizli muhaberede bulunmak üzere de eczalı mürekkeb göndermiş olmasma nazaran bu ittifaka dahil bulunduğu, ve bu şebekenin hukumetin teşekkülüne ve teşkilâtı esasiye kanununa karşı kurulduğu, E « yüb, Muzaffer ve İzzettinin kararları ve Ruşen, Zekinin tevıl yollu ifadesi ve bu meseleye müteallik tanizm olunan çe « şid zabıt varakaları ve dağıtılmak iste Balkanlar Balkanlıiarındır J Balkanlan, yalnız Bulgaristanla Yugoslavyaya veren Bulgar doktor, bu sözünün Yugoslavya hakkındaki parçasmda da samimî degildir. O, şimdilik Yugoslavya ile Romanyayı kollamak, Türkiye ile Yunanistandan toprak istemek yolunu tuttuğu içindir, ki böyle diyor. Bütün Makedonyayı yutmak hırsile yıllardanberi dökmediği kan kalmıyan Bulgaristanın, bugün Yugoslavyanm elinde bulunan yerlerden vazgeçtiğine kim inanır? Bu sözün samimî olduğuna inansak dahi, Balkanlar, yalnız Bulgaristanla Yugoslavyanm değil; bütün Balkanlıiarındır. Bunu, Yugoslavlar da kabul etmişlerdir. Balkanların yarısım üç dort milyon var yok Bulgann idaresi altına sokmağı düşünmek bugünkü ulusîarın özgürlüğü (milletlerin serbeatisi) prensipine çok aykırı birşeydir. Ve Bulgaristaffln bu prensiplere aykın olan açgözlülüfüdür ki Balkan anlaşma ve andlaşmasını dogurmuştur. Eski Kral, Yunanistana Otomobili ağaca çarptı, kendisi dönerse neler yapacak? karısı öldü, kaybettide hafızasını Jorj «Ben Yunanistana istikrar, barış ve büyük devletlerin itimadını sağlıyacağım» diyor Yunan Sü Bakanı General Kondilisin Romadan Yugoslavyaya gitmek üzere ayrıldığını dünkü nüshamızda haber vermiştik. Buna rağmen akşam arkadaşlarımız diğer sabah gazeteleri gıbi Generalm Londraya gittiğini yazdılar. Dün gelen Ankara 13 (Telefonla) Komünisttelgraflar Yunan Sü Bakanının eski likten suçlu olanların burada cereyan Kral Jorjla görüşmek üzere Londraya eden muhakemelerinin karar verilmek (Arkan S inci sahifede) üzere bugune bırakıldığını bildırmiş tim. Şimdiye kadar mahkemece görü len lüzum üzerine suçlularm muhake mesı hafi cereyan etmekte olup bugün alenen tefhım edilen karar şöyledir: Suçlulardan İzzettin, Eyüb ve Muzafferin aralarında gizli ittıfak yaparak müsveddesi Eyüb ve İzzettin tarafından nazırlanan beyannameleri Muzafferin dağıttığı ve İzzettinin teklif edilmek üzere Muzaffer tarafından at koşusu ma M. Şuşing feci bir kaza geçirdi (Arkası 6 nct sahifede) ımırıiMiıııııııifiımııııniMiııııııifiııı lllllllllinirilMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllilirilllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIflllllD Bükreş görüşmeleri Prens Pol dün Yugoslavyaya döndü Kücük Andlaşma, Habsburgların Avusturyaya dönmesine şiddetle karşı koyacak Bükreş 11 (Ö zel) Yugoslavya Krallık naibi Prens Pol, Kral Karol tarafından dün gece verilen ziyafetten sonra, Rumen Başbakanı M. Tatareskoyu kabul ederek kendisile iki saat süren bir konuşmada bulunmuş tur. Bundan somv Başbakanla M, Ti Rumen Başbakam tulesko uzun uza * M.J'atarasko dıya görüşmüşlerdir. Prens Pol bu akşam Yugoslavyaya dönmüştür. Bükreş 11 (Özel) Dış İşleri Ba kanı M. Titulesko kabinenin dünkü toplantısında Paris ve Londrada yaptığı konuşmalarm neticel^rînj. anlatırken Küçük Andlaşmanm Habsburgların yenıden Avusturyaya dönmele/ine şid « detle karşı koyacağını, bu işte Fran • sanın Küçük Andlaşma ile beraber ol * duğunu sdylemiş, İngiliz Alman de« niz anlaşmasına rağmen İngiliz Fransız dostluğunun bozulmamış, olduğunu sözlerine ilâve etmiştir. rarı ve hakkaniyetin devamım sağlı Pariste çıkan Pa yacak yegâne vasıta olarak kabul edilris Soir gazetesi meli ve yıllarca süren boş siyasa mücanin Londra aytarı delelerinin tabiî sonucu olmalıdır. (muhabiri), eski Pariste, Tüileri karşısmda, birlikte Yunan Kralı Jorjyemek yediğimiz zamandanberi çok dela yaptığı mülâkağişiklikler oldu. Yunanistan, yalnız sitı gazetesine şöyle yasal bakımdan değil, maddî noktadan bildiriyor: da değişmiştir. Yunan milleti, siyasa «Görünüşe gö hatalan ne olursa olsun, kendisinde, re, birkaç hafta bütün dünyaya misal olarak gösterilmeya kadar, ecdadı ğe lâyık müstesna meziyetler bulundunin tahtma tekrar ğunu gösterdi. Düşününüz ki dört buKral Jorj çıkacak olan Yu çuk milyon insan, sıkışarak ve mahrunan Kralı Jorj, miyetlere katlanarak, bir buçuk mil Londrada, Dover Streetle, Albemaıle M. Şuşnig, karısı ve Street arasındaki konakta kendisile gö yondan fazla yeni yurddaşa yanlarında yer verdiler ve şimdi, Yunan toprağmçocuğile beraber rüştüğüm zaman bana şunları söyledi: Hangi dostluk? da, altı milyondan fazla insan yaşıyor Viyana 13 (Özel) Başbakan dok<Bence, krallığın avdeti, bir fikrin ve çalışıyor. tor Şüşıng bugün karısile beıaber bir 2 İki yıldanberî Türk Bulgar veya bir mezhebin zaferi değil, hele Fransız nufusünün, birdenbire 14 mil otomobil kazası geçirmıştir. Kaza netifclostluğunun bozulduğu doğrudur. Fakart bir partinin zaferi hiç değil, fakat bütün bir ulusun emellerinin yerine gel yonarttığını farzediniz. Fakat bu mu cesînde Madam Şüşing ölmüş, doktor ^. ABİDİN DAVER (Arkan 8 inci aahifede) i mesidir. Bu avdet bir zaruret, istik (Arkan 6 nct sahifede) CArkası 4 üncü sahifede) ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog