Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

PERŞEMBE Türkiyenin en çok satan haftalık resimli gazetesidir. Her yerde 7,5 kuruştur. Onbirinci yıl sayı: 4008 umhuriyel Tucnt « mektup a ^ : cumhunyeCfatanbulfpostatutnsu:fctanimi.NO. 248 y» matbaa tasmil« MatbaacıHk ve Hayat Ansiklopediii frı Xeı«lon: Ba«muh4prlr ve evl: 223(58. THırlr heyett: 24298, ldare C Cunıartesi 13 Temmuz 1935 üncü cüzü çıktî 83 r Neçrlyat şirketı, 24299 2429a Yugoslav Naibi Bükreşte Prens Pol, dün Kral Karol ile görüştü, bugün Bled şehrine giderek Romadan gelen General Kondilisi kabul edecek Istanbuldaki eski Harbiye Mektebi Ne olacak ? nlaşılan Istanbuldaki eski Harbiye mektebinin yerini de yüksek apartımanlar alanı yapmak Istiyen kimseler var: İkide bir hükumetin orasını harac mezad satacağını söylevip duruyorlar. Bina eski ve harabmış. Tamir bile edilse bundan sonra hangi lş için kullanılabilirmiş? Onun için oraH, hatta şimdi bir bölüğü tspaha (sıpahî) ecağı olan süvari dairesi de beraber olarak bütün o geniş alan satılıp gidetekmiş... Surpagob mezarlığını da Uray (belediye) arsalara bölerek satmak istediğine göre bazılannın kafasmca bu işler böyle yapılarak oralan da üklım tıklım kübik binalarla tıkız bir hale getirildıkten sonra Nasrattin Hocanm leyleğine benziyecektir. Hikâyeyi bilirsiniz: Hoca leyleğin ayaklanm, gagasmı keserek ve kanadlannı kısaltarak bir köşeye koy pıuj ve karşısma geçerekt Hah, şimdi kuşa benzedin. Demiş ya, işte bunun gıbi birşey. Aramızda Harbiye mektebi taraflannı da kuşa benzetmek istiyen, aflerile söylüyoJuz, kuşbeyinhler var. Harbiye mektebinin büyük bir hissizfckle yok edilmesi için onun eski ve harab olması yeter bir sebeb midir? Harbiye mektebi bundan sonra hangi iş için mı kullanılabilir? Harbiye mektebinin Başbakanın Konyalıları çok sevindiren bir sözü Italyan Habeş ihtilâfı «Kuraklık işine çare bul madan ölürsem gözlerim Uluslar Kurumu genel sekreteri bugün Parise giderek M. Lavalle görüşecek açık gidecek» Londrada dünkii konuşumalar Londra 12 (Özel) Bir haftadanberi Londrada İngiliz siyasal adamlarile önemli konuşmalarda bulunan Uluslar Kurumu genel sekreteri M. Avenol bugün Başbakan Mister Baldvinle tekrar ve uzun uzadıya görüşmüştür. Uçler konferansı için yapılan hazırlıklar General Kondilis dün M. Musolini ile bir daha görüştükten sonra Romadan ayrıldı M. Titiileskonun Rumen kabinesinde önemli bir diyevi Bükre? 12 (Özel) Yugoslavya Kral Naibi Prens Pol bugün Sinayaya geJmiş, Kral Karol, Veliahd Mişel ile kabine erkânı tarafından karşılanmıştır. Prens Pol cumartesi gününe kadar burada kalacak, pazar günü Yugoslavyanm Bled şehrine gidecektir. Prens Pol Bledde Romadan gelecek olan Yunanistan Sü Bakanı General Kondilisi kabul edecek ve kendisile gö rüşecektir. General Kondilis bundan sonra Kral Jorj ile görüşmek üzere Londraya gidecektir. Prens Pol ile Kral Karol arasmda yapılacak konuşmalarda Küçük Andlaşma konseyinin toplantı tarihi de kararlajtınlacaktır. Bu toplantının temmuz sonlarina doğru yapılacağı söy lenmektedir. Bükreş 12 (A A.) Anadolu a jansının hususî mu habiri bildiriyort Bn* »aV>atı "Sîna" Konya ovanndan bir görünuş Konya (özel aytarımızdan) Urfa saylavı Fuad Gökbudak Konyadaki gazetelere çektiği bir telgrafla Başbakan General Ismet înönünün yurd tarımı hakkında görüşülürken «Konyanın kuraklık işine bir çare bulmadan ölürsem gözlerim açık gidecektir» dediğini bildirdL Sayın Başbakanımızın bu sözü Konya ilinin her yönünde büyük sevinclere sebeb olduğundan halk Cumhuriyet Halk Partisi merkezlerinde toplanmakta ve kutlu Başbakana teşekkür telgraflan çekmektedirler. Başbakanın sözü, Konyadaki kuraklık işine verdikleri önemi anlatması yönünden çok değ«rli olduğundan bütün il halkı bu uzun yıllardanberi sürüp gelen felâketi artık geçmiş saymakta ve yekdığerini geçmiş olsun diye kutlula maktadır. * Yugouao Naibi Prent IV" layi teşekkur etarişrîr. . Kral ile Prens Polun mülâkatlarina dair, hatta Prens Polün ziyaretinin ne maksadla olduğuna dair daha resmî bir bildiriğ yoktur. Gazeteler, Prensin ziyarıtinin siyasal olmadığına delil olarak Prensin refakatinde sadece saray mareşalinin bulunmasım gösteriyorlar. Fakat, iki hükümdann bu ziyaretten istifade ederek, bu aralık Avrupa siyasasım işgal eden meselelere, bahusus Habsburglann Avusturyaya dönmek ihtimali karşfSında Küçük Andlaşmanın alacağı duruma dair konuşacaklan muhtemel görülüyor. Bundan başka müzelçere halinde olan Rumen Sovyetler arası mütekabil yardım andlaşmasının da konuşulacağı söyleniyor. îyi haber alan kaynaklara göre bu konuşma arsıulusal meselelerle Italyan Habeş ihtilâfı etrafında cereyan etmiştir. Mister Baldvin İngilterenin siyasasını, M. Avenola anlatmıştır. Uluslar Kurumu genel sekreteri Mister Baldvinden ayrıldıktan sonra, Dış Bakanlığına giderek Sir Samuel Hoarle ve M. Edenle görüşmüştür . Avenol bunden sonra Italyan elçiliğine gitmiş ve M. Grandiyi ziyaret etmiştir. Italyan elçisi, M. Avenolu yemeğe alakoy muştur. Salâhiyettar İngiliz mehafilinde îngilterenin Uluslar Kurumunun duru munu müşkülleştirecek bir siyasa takib etmiyeceği söyleniyor. Ayni mehafile göre, İngiltere şimdiye kadarki taah hüdlerile hududunu aşmak niyetinde değildir. Yani, muahedeleri ihlâl edenlere karşı tekbaşma herhangi bir ted bir almak istemektedir. Uluslar Kurumunda müttehiden bir Fransız Başbakam M. Laotd karar verilmedikçe îngilterenin kendl başma hiçbir harekette bulunmıyacağı* na işaret edilmektedir. M. Avenolun yann Parise gideceği söylniyor. Uluslar Kurumu genel sekreteri orada M. Lavalle görüşerek îtalyan Habeş işini tetkik edecek clan Üçler konferansmın nasıl ve ne zaman toplanacağını kararlaştırmaya çalışa • caktır CArkan S inei tahifede) Başbakamn gezisi Ahlat 12 (A A.) Başbakan Ismet tnönü Vandan hareket ederek Enis tersanesini tetkik ettikten sonra Erciş kaza merkezine gelmiş ve Ercişlilerle uzunboylu görüşmüştür. Buradan sonra Adilcavaza uğnyarak 11 temmuz akşamı Ahlata varmıştır. Muş 12 (A.A.) Başbakan İsmet Inönu Vandan şehrimize gelmıştir. kullanılacağı başka hiçbir iş olmasa o bir Jnüze gibi bile saklanılabilir, hem de çok değerli bir müze gibi. Türk ordusuna, feugünkü şefleri de içinde olarak, bu kadar zabit yetiştirmiş olan bir mektebin başka hiçbir değeri kalmasa onu kucaklıyarak korumağa yalnız bu hatıra değeri bile yetmek lâzım gelir. Bına eskimiştir, Dnanlmağa ihtiyacı vardır amma İstanbula dün olduğu gibi bugün de, yann da fcüs verecek tam yerinde ve pek güzel bir Bulgaristanda, 19 mayıs 1934 inkılâ ölmemiştir, henüz şimdi beliriyor.. Balbinadır. Bu binanm güzellıği, onun haAdana 12 (Özel aytarımızdan) bını yapan Zveno adlı siyasal mehafi kan yarımadasmda, biz, 20 milyon Slâhra kıymetile sonsuz denilecek yöntemde BeJediyemizin Yunanistandan getirdiği iki lin neşrettiği Zveno dergisi kütüphane vız ve Balkanlarm Slâv olduğunu istibüyüktür. Dedığimiz gibi Harbiye mekbin liralık asfalt Mersin gümrüğünde sinin ikinci sayısı olarak (Yeni Bulga yoruz. Dünya bu kat'î lüzumu anlama\ebi yeni baştan ve özenle onarılarak bir vemikli boya tarifesine tâbi tutularak yır ristan ve Dış dünya «yani ecnebi mem lıdır. Avrupanın cenubunda sulhu en |nüze haline konulabilir. Hatta elimizden mi bin lira gümrük istenmiştir. îş, Ba leketler» Balkanlarda Slâv andlaş iyi tekeffül edenler, Slâv Balkanlardır.. gelirse süel (askerî) bir müze haline.. masına doğru) adlı bir eser neşıedil Romanya, bir orta Avrupa devletidir, kanlığa bildirilnjiştirElimizden gelirse diyoruz, böyle birşeyi miştır. Muharriri, Almanyanın Leipzig Yunanistan Akdeniz devleti; Türkiye, NACİ yapmak gerçekten başancıhktır da onun Ünıversitesinden politika doktoru ola henüz Balkanlarda sahib bulunduğu ve için. Once bu fıkri kavramak bir mari rak çıkmış, Bulgar Dış İşleri Bakanlı çöle çevirdiği o küçük toprak parçasma KENDI KENDIM1ZI TENK1D: jfettir, sonra onu gerçekleştirmek diğer ğma bağlı sayın matbuat direktörlüğün rağmen Asyah bir devlettir. Amavudpir marifettir. de sekreter ve Sofyadaki Bulgar Yu luk, içinde bir millet yaratılmağa çalıLondra 12 ( ö Eger hatıra ve müze yapmağa yetişegoslav birliğinin genel «ekreteri Dr. şılan bir düşmüş çocuktan (cenini sa • kıttan) başka bir şey değildir. Balkanfniyorsak, Manisa saylavı Bay Sabrinin zel) Hankow Basın Kurultayt gazeteler arasmdaki Assen Bojinofftur. JPaktinde önergelediği veçhile Harbiye dan gelen haber sayfa yanşım doğru bir iş bulmadığı Dr. Bojinoff: Bulgar Slav anlaşma lar, iki Slâv krallığı demektir... Yugossırada meslek hak ve haysiyetinin ko smdan bahsederek diyor ki: cMüşterek lav ve Bulgar milletleri son ve kat'î pıektebini o çevrelerin en büyük bir lise ler su baskınlar yüzünden Çinde bi runması gerekliği etrafında da bir sürü Slâv menfaatleri, bizi Karadenizde, bir anlaşma yapmak istiyorlar ve bu fi haline koymak ta bir iştir. O da olmayük bir felâketir sözlere sahne olmuştu. Adına sayfa ya Adriyatikte ve Ege denizinde birleşti arzu, devletlerin kat'î bir yaklaşma ve idı mı, orasını bir sergi binası haline çevirbaşgösterdiğini bil rışı denılen şey hakikaten lüzumsuz ol riyor. Cenub Slâv âleminin sıcak ve ser kardeşlik hususundaki iradelerinde teinek te yolsuz birşey olmaz. Koca îstanmakla beraber muvakkatliği meydanda best deniz için beslediği asırlık emeller (Arkan 9 uncu tahifede) bulun daimî bir sergi binası yoktur. Ona dirmektedirler. bir işti. Nitekim bu bakımdan gazete IIIIIII1IIIMIIUIIUIIII •lllllllltllllllll MlllllllllllilllllillliillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllltlllllinilllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHP nlacak eski Harbiye mektebi bu işi pek Bugünkü dururr ler normal duruma dönmek yolunda @lâ görebilir. 1931 deki büyük ît bulunuyorlar. Bu bir zarurettir. KâqıBunlara gitmeğe hacet olmaksızın ciayı hatırlatmak dtna bedelinin iki misli vergi veren gaHarbiye mektebini ihtiyat zabit mekte tadır. zeteler kâğtd israfında ısrar edemez bi bile yapabiliriz. İhtiyat zabit mektebiŞimdiye kadar lerdi. öin şimdi bulunduğu yerde bu vazifeyi 20 bin kişinin öl Bu sayfa ifinde guya muhafazası zagörmek için çok dar ve sıkışık olduğunu düğü haber verü • rurî bir beraberlik adına santımetro durmamasıcasına işitip gidiyoruz. Ispa mektedir. murabbaına vanncıya kadar ince he ha ocağını, yanmdaki alanile, hakikî bir Kiangsuda hali sablarla kılı kırk yaran bazı arkadaşlar pt spor kulübü haline sokmaksa «ilâhlı uykuda iken neh gazete fiati üzerinde gelişigüzel oyna pıillet an'anesini yaşatmak ihtiyacmda rin sulan taşmış v» makta beis görmemekle meslekî tesa olan Türk milleti için kolaylıkla yaka 2000 kişi yatak Trakya Genel Enspektörüne mezutünüde yeni bir gedik açtıklamnın belki lanıp yürütülecek bir fikirdır. larında iken bo farkında bile olmadılar. Kendi hesabı yeti sırasında vekâlet edesek olan İç İşİstanbulun eski Harbiye mektebi ne ğulmuştur. (müsteşar) mıza bundan asla şikâyete mahal gor leri Bakanhğı yönetgen olsun denildjği zaman bütün bunlar şöyIşang şehrindt Vehbi ile nüfus ve iskân genel direktörü müyoruz. Ancak kâğıdın şimdiki |ece hatıra geliveren düşüncelerdir, ve de aynca 400 kişi 1931 senerindeki nt basktnt faciasında Çinin mallığile daha aşağı bir fiatin haki Faik dün sabahki trenle Ankaradan gelzorlanırsa eski Harbiye mektebinin ola boğulmuştur. Harkoıv şehrinden bir görünüş kî bir gazete için her dhetle ve şüphe mişler, Haydarpaşada İlbay yardımcısı bileceği daha birçok şekiller bulunabilir. Hankow 12 (A.A.) Yanktsekiang karşısında bu yıkılan kısmın tahkimi için siz bir yıkım olacağı çok meydanda bir Rüknettin, Trakya Genel Enspektörü Olmıyacak birşey vardır: Harbiye meknehrinin taşma tehlikesine karşı Ja sarfedilen gayretler sonuçsuz kalmıştır. hakikattir, ve bunu bir defa için olsun Ibrahim Tali, Vılâyet yönetim heyeti ütebini harac mezad rasgele bir bezirgâna yeleri İstanbulda bulunan yeni ilbaylar îchang yöresindeM {dvarmdaki) bir belirtmek hakkımızdır. ponlara aid imtiyazlı bölgeyi korumak fcatarak orasınm yıkılıp ortadan kaldırılüzere yapılmış olan betonarme dıvarın köyde 500 asker ölmüştür. B« şehir su Sonra ufacik bir nokta daha: Diğer ve dğer birçok zevat tarafından karşılanmasını kayıdsız gözlerle görmek. Harbibir kısmı bugün yıkılmıştır. Bütün şehri taşmalarından son derece müteessir ol bazt arkadaşlar meslektaşlarının hususî mışlardır. ye mektebinin böyle bir satış sonunda tehdid etmekte olan suların hücumu | muştur. Dün öğleden evvel Vilâyette iskân haberlerini, hatta kaynak göstermek hazneye verebileceği miskin paranm HiıııııııııııiMiınıııııiııııııı ııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııı ıiMiıııılınıııııııııııııniMiııiHiııııııııuıllııııııııınl zahmetini dahi fazla bularak, gelişigü direktörünün de bulunduğu bir toplantı Iç İşleri Bakanhğı Müsteşart Vehbi v* pene kadar kıymeti yoktur. Harbiy Itkân Genel Direktörü Faik zel alıp kullanmakta şaşılacak bir lâ yapılmış ve bu toplantıda Trakyaya yetten daha ağır hatalardır. pnektebinin yalnız bu isimle ve bu ismin hele meydanı İstanbulun bu tarafında Kaldı ki îstanbulun güzelliği bakı übalilik gösteriyorlar^ Buna da aldır yerleştirilecek göçmenler için yapılacak zarfında Trakyaya yerleştirilmek izeı çevrelediği tarihle taşıdığı değeri karşıh alabildiğine yayılmış bir âlemdi. Şimdi hatırımıza evlere lüzumu olan kereste, cam ve saire gelecek göçmenlerin sayısı 35.OOC ı bı mından da Harbiye mektebini ve çevre mıyacaktık. Fakat Kurultay yacak para olamaz. T a k s i m k ı ş l a onun yerinde yeller esiyor. Koca îstangeldi de orada meslek hak ve haysiyeti gibi şeylerin satm alınması etrafmda gö lacaktır. Şimdiki halde 4 vapur, göçme bulda asker geçidi yapacak bir tek mey sini daha modern, daha bayındır bir şeksında vaktile meşrutiye namına söylenmiş sözleri hatırlatmak rüşülmüştür. yüklemek üzere Köstence limanında YUNUS NADl tin i ş l e d i ğ i e i n a y e t , H a r danımız yok gayri. Böyle hareketler, bitan kendimizi alamadık. lemektedir. Geçen sene Trakyaya yerle Vehbi pazartesi günü buradan Trakzimki gibi ordu fikrine yüksek kıymet Kiy.fi m e k t e b i n d e tekrar (Arkan S inei »ahifede) (Aarkast 2 nci »ahifede) yaya giderek işe başlıyacaktır. Bir ay 9 fd î l e m e z. Taksim kışlası ye meydant vermek zorunda memleketler için cina yaya gelen Yugos lavya Naibi Polun şerefine Kral Karo lun Sinayada ver • diği öğle yemeğindf bütün Nazırlar bu M. Titiileskonun diyevi lunmuştur. Yemek Siyana 12 (A.A.) M. Titülesko, ten sonra Rumen General Kondiliu Paris ve Londrada yaptığı göriişmeler nazırlan meclisi toplanmıştır. Mecliste Başvekil M. Tataresko, M. hakkında b/ıkanlar kurulunda bu görüşTitüleskoya Romanyanm menfaatlerini meleri izah ederken demiştir kj: gözetmek hususundaki gayretlerinden do(Arkan S inei $ahifede) Bulgarlar sapıttılar, gene Trakyayı istiyorlar Çinde su baskınları 20,000 kişiyi öldürdü Yalnız bir şehirde 2,000 kişi gece yansı yataklarında boğuldular, felâket çok büyük Bulgaristanda Türk azlığının Bulgarlardan aldıği topraklara karşı Türkiye, Trakyayı Bulgar Mersin gümrüklerinde köylülerine vermeli imiş! garib bir vak'a Meslektaşlar arasmda Romanyadan bir ayda 35,000 göçmen gelecek Dün sabah göçmen evleri için bir toplantı yapıldı, ev projesi müsabakası da neticelendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog