Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir küfübhaneyi bîr ara4a evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane buInnmak lâzımdır. j umhuri ]fll S3yi! 4007 Telgraf ve mefcttrp adred: Cumhuriyet, Istanbul . Posta lratturaf îstanbul, No. 248 CUFÎ13 1 2 T6IT1ITIUZ 1 9 3 5 Teıelon: Basmuharrlr ?e ert: 22368, Tahrir beyetl: 24298, Idare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi, 24299 2429a Hayaİ Ansiklo] uncu cuzu çıktı 83 Uçakçılık alanında Gerçek olarak Önemli bir adım eçen haftaıun pazar günü Ankarada halkı ilgindir mek üzere halktan istiyenleri <3e havalandıran uçak uçuşları yapıldı. SiviJ ahaliden kadın erkek birçok yurddaşlar bu sınama uçuşlarına katıldılar ve uçaklarla havalanarak Ankara gökle rinde dolaştılar. Ankara aytarımız bu uçuşlan bize yeter uzunlukta büdirdi. Orada açıkça gorülüyordu ki bu iş halk arasında kuvvetli ilgiler uyandırmış, hele bayanlarımız uçaklarla gbklere yiik selmekten çok sevınc duymuşlardır. Halkı uçakçılığa bağlamak ve uçakçılığı millete mal etmek gıbi amaclan olan bu sınamaların büyük faydalar vereceği şüphesizdir. Ara yerde pilotlarımiz da boş duracaklan yerde kendi işleri iizerinde çahşarak bilgilerini artırmış olacak lardır. Asıl mesele ise memlekette hava yollannı düzeltmek ve onlan işletmeğe hazırlamak için temelli bir çalışmıya ablmaktır, ve bu kadannı şunu da ekliyelim ki Ankaradaki bu hareketleri ha ya yollarımızı işletecek kurumumuz yapmaktadır. Hava yollanmızm yönetimi Kidaresi) Bayındırhk Bakanlıgımıza geçirilmiş olduğunu ise biliyoruz. Demek ]ti sayın Bayındırhk Bakanı Ali Çetinicaya bu çok önemli (ehemmiyetli) işi yakın bir gelecekte gerçekleştirecektir. Bulgar kralına suikast yapmak Italyan Habeş davasını halletmek için bir istiyen bir şebeke yakalandı konferans toplanıyor Bir çok komitacı tevkif edildi Suikasd bugün Sofyadaki idman şenlikleri esnasında yapılacaktı, komitacıların gizlendikleri eyde 95 tabanca ile 18Û0 fişenk ele geçirildi Sofya 11 (Özel aytarımızdan tele fonla) Buradâ iki üç gündenberi polıs çok sıkı araştırmalar yapmakta ve bu meyanda birçok kimseleri tevkif etmektedır. Tevkif edılenler umumiyetle Ma kedonyalıların Protogerof hizbine mensub komitacılardır. Bunlardan 20 ko mitacı tevkif olunmuştur. Bu meyanda komitanın icra heyetinden birisi de vardır. Diğer üyeler daha evvel tevkif o lunmuşlardır. Bunların gizlendiği evde 95 parabellom, 1800 fişek ve üç filınta bulunmuştur. Ayrıca tevkif olunan ko mitacılardan da birçok rövolver, bomba fılinta ve fişekler alınmıştır. da muvaffak olunamazsa ikinci teşeb büs Sofyada yann başhyacak olan jimnastik şenlıkleri esnasında yapılacak mış. Tevkif edilenler polis tarafından çok sıkı sorguya çekılmislerdir. Polis bu meyanda Askerî Birlığin sabık umum kâ tibi miralay Damyen Delçefin de bu suikasd meselesile alâkası olup olmadığını çok sıkı bir surette araştırmaktadır. Damyen Delçefin en yakın arkadaş Ianndan sabık kabine Genel Sekreteri Karakolakofla Ziraat Bankasmda dev let murahhası Komanof tevkif edilmiş lerdir. Hükumet, Damyen Delçefin de tevkifi için polise emir vermişse de Damyen Delçef bulunamamaktadır. Sofyanm siyasî mehafili Bulgarista nın bugünkü vaziyetini karışık ve gergin addetmekte, umulmadık bir takım hâ diseleri beklemektedir. Askerî Birliğin idare heyeti dün akşam fevkalâde bir toplantıya çağmlmış, vaziyeti gözden geçirmiştir. MEMDUH TALÂT TEZEL Ingiliz Bakanı Eden dün «Artık harb olması muhtemel değildir)) dedi Urler konferansı teklifini Uluslar Kurumu Genel Sekreteri yaptı, Italya bu teklifi prensip itibarile kabul etti Berlin 11 (Sabaha Jfcorjı telsizle) •« Makedonyalıların bu hizbine karşı polisin son günlerde aldığı sıkı tedbirler bunun Kral Borise suikasd yapacağına dair polisin elinde bulunan çok kat'î malurryttan ileri gelmektedir. Kral Boris Bu hizib mensublan, Toşef kabine sinden memnun değıldırler, bu kabine tarları bu suretle Kral Borîse suikasd nin lvan Mıhailof taraftarlarına yardım yapmağa karar vermişlerdir. SöylendiğiAnkara aytarımıza (muhabirimize) ettiğine kanidirler. Toşef kabinesi, Kra ne göre suikasd plânı şöyle hazırlanmiî: lıava yollarımızm işletilmesi üzerinde Iın kabinesi olduğundan bu hizib taraf Birinci teşebbüs Vamada olacak, bun yetkeli (salâhiyetli) bir zat tarafından malumat verilmiştir. Buna göre uçaklarla halk arasında alışıklık yapılması işine bundan sonra daha artık önem verilip gidılecek, şımdi Ankarada yapılan herkese açık ucuşlar Istanbulda ve îzmirde de yapılacaktır. Sonra sonra, belki degil şüphesiz diğer büyük şehirlerimizde de. Bu büyük bir eksikti. Halk uçağı simdjve kadar Kî*>m meml^ketimirde Kendİ3İne ilişiği olmıyan bir arac (alet) ılıye alıyor ve onun uçuşuna uzaktan bakmakla kalıyordu. Halbuki uçak i İeri memleketlerde medeniyet hayatının Ankara 11 (Teen ileri ve en dokunakh elemanlanndan lefonla) Iç İş biri olmaga doğru gidiyor. Almanyada Bakanlığında fcasmı (matbuatı) nice yıllar var ki u İeri Ş ükrü Kayanın çaklar taşıyor, ve türlü merkezlerde çıbaşkanlığındakı is kan gazeteler bu sayede ve ayni günde koca Almanyanın her yanına yayılmış kân komisyonu topfculunuyor. Dikkat edenler elbette far landı. Içtimada Dış iında olmuşlardır ki Alman devlet ve İşleri Genel Sek hükumet başkanı Her Hitler uçağa, a reteri Numan Ri deta otomobile biner gibi biniyor, Al fat, Iç ve Dış îş Bakanlıklan manya içinde gideceği yerlerin onda do İ e r i Müsteş^rları ve iki kuzuna uçakla gidip geliyor. Bakanlığın hukuk Dünyada çabuk gidip gelmek, çabuk müşavirlerıle Bük gönderip getirmek içinde yaşadığımız reş elfisi Ham T>ünkü komisyona başkanltk eden tç işleri Bakanı Şükrii medeniyet hayatının en başta gelen bir SJullah Suphi bu Kaya, Bükreş Elçimiz Hamdullah Suphi, Hariciye Genel ihtiyacı olmuştur. Parise bir mektub 1 u n d u, komisyon sekreteri Numan Rifat göndermek istediğimiz zaman, eğer o Bükreş elçimiz Hamdullah Suphinin temaslar ve aldığı neticeler hakkındaki gün uçak postası varsa, onu kullanıyo Romanya hükumeti nezdinde yaptığı (Aarkan 2 ncî sahifede) TUZ. Bugün postaladığmız bir mektubun ınuıllMMiiMHiııuıilııııınfiıiııııııııılHlMlıllııiıfılıııııııııııııiMitııııııniMiıııııııııııııtnuıııııııııııııluııtıııtMiiMiıııııııııııııııiMiııııııııııııııiHiııııı yann akşam Parise varması hoşa gidecek şey değil mi? ondradan bu gece gelen mevsuk haberlere göre Uluslar Kurumu Genel Sekreteri M. Avenol bugün de İngiliz siyasa adamIarile ttalyan • Habeş ihtilâfı hakkındaki görüşmelerine devam et miştir. M. Avenol ihtilâfı sulhen halletmek üzere fngiltere, Fransa ve İtalya arasında bir Üçler konferansı yapılması teklifinde bulun muştur . lyi haber alan kaynaklara göre tngiltere hükumeti gibi ttalya hükumeti de M. Avenolün bu teklifini prensip itibarile kabul etmiştir. Yalnız M. Musolini konferansı toplamak teşebbüsünün İngiltere tarafından değil Fransa tarafından vâki olmasmı istemiştir. Bu se beble Uluslar Kurumu Genel Sekreti M. Avenol Parise giderek mevzuubahs üç devlet konferansını hazırlamak için M. Lavalle görü şecektir. Diğer taraftan tngiliz Bakanlarindan M. Eden de bugün Avam Kamarasında: «İngiliz hükumeti artık harb çıkacağına ihtimal vermiyor. İtalyan Habeş ihtilâfının bugünkü durumu on gün evvelkine nisbeten çok iyidir» demiştir. *•• • ** I Romanyadan gelen göçmenler Dün Ankarada Iskân komisyonu toplandı Bükreş elçimiz, Romanya ile, orada kalan Türk emlâki işini görüşecek General Kondilis M. Musolini ile neler konuşuyor? Habeşistanda yeni hâdiseler ve Itlayada dünkü durum Lopdra 11 (Telsizle) İtalyan mehafili Londradaki îtalyan elçisi M. Grandinin teklifi üzerine burada konuş^malar yapıldığını tekzib ediyorlar. Salâhiyettar ingiliz mehafili İtalya nın bununla Londrada konuşmalar ya pıldığını tekzib etmedığine ehemmiyetle ışaret etmektedırler. Habeşistan Uluslar Kurumunu* toplantıya çağırılmasını istiyor Romadan 8 temmuz larThfle ll'ran sız gazetelerine bildiriliyor: «General Kondilis, Duçeyi, yann, henüz belli olmıyan bir saatte gdre cektir. General Kondilis, îtalyadan ayrılmadan evvel, Kral ailesinin oturduğu San Rossoreye gidecek ve orada Kral ve Kraliçeye tazimlerini arzedecektir. Paris 11 (Telsizle) İtalyan Yunanistanda Krallık rejiminin ia (Arkan 9 uncu aahifede) Habeş ihtılâfını tetkık eden komisyon da noktai nazarını müdafaa eden profeıör Gaston Jez Cenevreye gelmiştir. Profesör Jez komisyonun kararını UlusUluslar Kurumu Cenel Sekreteri lar Kurumu Genel Sekreterliğine bildiM. Avenof rerek, Uluslar Kurumu konseyinin acele fevkalâde toplantıya çağırılmasını iste hâdise olmuştur. miştir. 6 temmuz sabahı, Italyanın Harrar Habeşistanda iki yeni hâdise konsolosu otomobille Lirecanaya doğnı Istanbulda bu Roma 1 1 (A.A.) Resmiğ bir bil gidiyorken bir Habeş subayı ile b a a lunmakta olan Tüdiriğe göre, Habeşistanda yeniden iki (Arkan 9 ancu aahifede) ze Bakam Şükrü Tüze Bakam Dün Adliyeyi gezdi ve Izmire gitti Türkiyemizde uçakçılığm îç postada kullanılmaması bizim en büyük eksiklerimizden biri idi. Şimdi kurulacak hava postalarile memleketin bir de hava yollan ağı kurulacağını sevinerek anlıyo ruz. Uçağı memlekete sevdirmek için onu memlekete bu kadar ileri yöntemde mal etmek lâzımdır. Bir de memleketi mizin Avrupa ile Asya arasındaki u çak seferlerine en uygun geçid olması durumu vardır ki o da şimdiye kadar §u sebeble, bu sebeble bir türlü gerçeklik haline konulamamıştı. Avrupadan As yaya giden ve oradan geri gelen uçak lar türlü dolambaclı yollar almak zo runda kalmışlardı. Hava yollarımızm kurulması ciddiyetle düşünülünce elbet bu eksikliğin ortadan kaldırılması da önemle gözönüne alınacaktı. Ankara aytanmıza (muhabirimize) verilen malu mat arasında bu meselenin de kotanlması düşünüldüğünü öğreniyoruz. Bizce bazı kayidler ve şartlarla transitin onaylanması bile pekâlâ ve pek uygun bir kotarma şekli olabilir. Haliç Şirketi imtiyazı Ekonomi Bakanlığı imtiyazm sosyeteden alınıp Belediyeye devrini kararlaştırdı Saracoğlu dün adliyeyi gezmiştir. Bakan önce Müd deiumumî Hik metle görüşmüş, sonra enspektör lük dairesini gez miş ve birinci ti caret mahkemesi başkanı Memdu 2 iize Bakam Sükhun odasında hâ rü Saracoğlu kimlerin ve Müddeiumuminin bulunduğu toplantıda bulunmuştur. Bu toplantıda birçok adlî işler gö ruşülmüş ve davaların çabuklukla başarılması için ne gibi tedbirler alın mak lâzım geldıği üzerinde konuşul muştur. Tüze Bakanı bir muddet dinlenmek üzere dün Tan vapurile İzmire git miştir. • IIIIIIIIIIUIIIIIIllllllllllllllllMllllllltlltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllilllllll Bizans izerleri IIMIHIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIimllllllf Çukurbostandaki Bodrum odalarinda yapılan araştırmalarda kitabe ve freskler bulundu Prens Pol bugün Bükreşe varıyor Yugoslavya naibile Kral Karolun görüşmelerine büyük önem veriliyor Yukarıda soU da hafriyattan bir görünüş, sağda bir ki • tabe, aşağıda bir fresk ve sütun başltğt ı Eski Bizans izerlerinden olup birkaç şene evvel yanan; Kariye camisi civarında, Çukurbostan arkasında Bodrum odaları, yahud Kemankeş Karamustafapaşa camisinde hafriyat yaprlıyordu. Dün profesör Schazmann ile birlıkte Alman enstitüsü profesorierınden Şi « nayderin asistanı enjeniyör S. Fekete de işe başlamıştır. Araştırmalara büyük bir önemle (ehemmiyetle) devam olunmuştur. Profesör duvarlar üzerindeki 3 üncü »ahifedeX Hava yollanmızm kurulmasmda a lınacak tedbirlerin en önemli iki tanesi şunlardır: Uçaklann geçecekleri yollar Bükreş 11 (A.A) Rador ajansı tasarlandıktan sonra bu geçidler boyunbildiriyor: ea yer yer uçak alanları (sahalan) yapılması bir, bir de hava rasad merkezYugoslav Naibi Prens Pol ilePren lerinin kurulması. Her ikisi teknik büyük ses Olga Kral Karola iki günlük bir * Halic vapurlartnın iki gorünüşü: Yukarıda bir iskeleye yol alırkenç temellere dayanan bu iki tedbirin hele ziyarette bulunmak üzere yarın Sina aşağıda fotoğraf adesesinin, bir tayyare gemisi güvertesi gibi ikincisi tayyareciliğin can daman sayılyaya gelecekler, &ral Ka,rolla veliahd büyüttüğü kiiçücük küpeşte v, sa yeridir. Hava akıntılarmın bilinmesi Mişel, Başbakan Tataresko. ve Dış BaEkoribmî Batanlığile Halic sosyetesi 1 karadaki görüşmeler bitmiştir. • Sonunda, kanı Tıtulesko tarafından karşılana YUNUS NADİ (Arkan 9 uncu aahifede) (Aarkan 2 nci aahifede) (Arkaaı 3 üncii aahifede) • arasında u^un2amandanberi şüren Anj •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog