Bugünden 1930'a 5,464,652 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bîr arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Onbirinci yıl sayı: 4006 umhuri Atatürk Dün Yalovayı şereflendirdiler Hayat Ansiklop üncü cüzü çıkti Teıefon: Baçmuharriı ve evl: 22366. Tahriı heyetl: 34298, Idare Teigraf * e mektap adresi: cumhuriyet, rstanbuı. posta tvtusn: tstanbui, NO. 243 Perşembe 11 TemıniJZ 1935 va matbaa fcumlle Matbaaolık ve Neşrlyat şırketi. 24299 24290. Habeşler «Italyan taarruzunu her an bekliyoruz» diyorlar Bereket versin Belediyemize Afrikadaki Italyan kumandanları 400,000 asker istediler, M. Musolini sevkiyatın derhal General Kondilis bu miktara çıkarılmasını emretti Atatürk bize Denizi gösteriyor on günlerde, Ulu Önderimiz Ataturkün denize ve denizciliğe karşı gösterdikleri yüksek alâkayı büyük sevincle karşılıyoruz. Büyük Şefin, Florya plâjında, Marmaranm o eşsız, mavi suları üstünde köşk hayır köşk değıl; onun adı yalıdır yalı yaptırmaları, denize girmeleri, denizde fotoğrafılerini çektirmeleri, bu fotoğrafilerin gazetelere basılmasına müsaade etmeleri, Galatasaray kulübü denizcılık bölüğünün fıtalarından birini Floryaya istetip bunda kürek çekmeleri, denız bayrammda yapılan deniz yarışlannı kotra ile görmeğe gelmeleri, bayram gecesi yapılan vapur gezintisinde bulunmaları, Türk donanması kamutanına, Okay (Okyanus) soy adını vermek gibi büyük ve çok değerli bir iltifat etmeleri, evvelki gün açılan Deniz Kulübüne onur vermeleri, hep denize ve denizcihğe önem verdiklerini ve öoem verilmesini istedıklerini gösteren işaretlerdir. Bu işaretler, bütün Türk denizcilerini ve denizseverlerini çok sevindirmiştir. Atatürk dün maiyetile birlikte Söğüdlü yatile Yalovaya gitmiştir. Büyük Önder, Yalovada birkaç gün kalacak, sonra tekrar şehrimizi teş ({J nf edecektir. Yoksa ekmeği 11 e değil, 15 kuruşa yiyecekmişiz! Zahire Borsasında buğday 45 kuruşa satılırken Belediye bir kilo ekmeğe 11,44 kuruş hesab çıkarıyor Kızıldenizdeki İngiliz donanması kuvvetlendirildi, Mısır ve Sudandan Habeş hududlarına mütemadiyen asker gönderiliyor Görüşme bir saat sürdü, tafsilât yok Roma 10 (Telsizle) Yunanistanın Sü Bakanı General Kondilis bu sabah îtalyanın Deniz, Hava ve Sü bakanlannı ziyaret ettikten sonra M. Musolini tarafından kabul edilmiştir. îki devlet adamı bir saat kadar görüşmüşlerdir. Bu konuşma hakkında büyük bir ke tumiyet muhafaza edilmektedir. dün M. Musolini ile konuştu lstanbul fınnlartridan birinin Snünde... Son zamanlarda ekmek işi, günün me 910 kuruşa satılmaktadır. Böyle ol selesi halıne geldi. Şehrin birçok yerle duğu halde Uray (Belediye) ekmek fi1 rinde Urayın (Belediye) nin koymuş ol atlerinin indirilebilmesi için henüz u duğu narka rağmen ekmeğin kilosu (Arkan 3 öncü sahifede) Ânkara caddelerini sel bastı Gece başlıyan şiddetli yağmur devam ediyor Aydın Demiryolu halkm yüzünü güldürecek hale geliyor, Genel Direktör incelemelerini bitirdi Ânkara 10 (Telefonla) Dün geHabeş tmparatoru Süel Müşaviri îsveç Generali Visginle beraber Londra 10 (Telsizle) Elimize geçtikten sonra F A disababadan bugün geç vakit alınan haberler Habeçistanın pa •^^ yitahtında Italyan Habeş davasımn en vahim devresine gir • diğinin lâyıkile takdir edildiğini göstermektedir. Bütün memleket • Ciinlfii «nlar kîK1»» lci AtaHirlf Vıor ıstp. dığini yapar, denizcihğe önem verince, te harb gunlerine mahsus hava esmekte ve o manzara görülmektedir. Türk denizciliğini harb, tecim, spor ba Şehirlerdeki yabancı müesseseler kredi ile muameleyi kesmişlerdir. kımlarından yükseltmek isteyınce, mutla Bu yüzden alıs veriş durmuştur, Adisababa Valiii bugün Inçiliz gazetecilerini kabul ederek şun ka, bunu da yapacaktır. Büyük Onderin, denizcilik hareketinde ları söylemiştir: de önderlik etmelerini sevincle karşılıyo« Italyanların hücumunu heran bekliyoruz. Yurdumuzu, istik ruz; çünkü denizci ulus aç kalmaz, zen lâlimizi, şeref ve namusumuzu kanımızın son damlasına kadar korugin olur, sağlam olur, harbde azgın dal maya karar verdik. Topraklarımız üstünde bir tek Habeşli kalıncıya galarla çarpışmağa alışanlar, hayat kav kadar çarpışacağız. gasmdaki güclüklerle boğuşmağı ve onAldığımız son haberlere göre, ltalyanlar bütün hudud boyuna ve lan yenmeği de öğrenirler. Sıcaktan, sohudud gerilerine asker ve süel vasıtalar yığmaktadırlar. Bunun üzeğuktan ve tozdan yanıp tunclaşmış yüzü, rine biz de lâzım gelen hazırlıklara başladık.» tabiatle savaşmaktan çelıkleşmiş yüreği, denizde yaşamaktan sağlamlaşmış vücudile denizci, enerjık, kendıne güvenir ve tuttuğunu koparır adam örneğidır. Denizin tuzlu suyu, iyodlu kokusu, temiz havası, denizcinin ruhunu da temizler, onu sözünden dönmez, güclükten yılmaz, teJ⧠ve korku bilmez, merd bir adam yapar. Denizci çok gezen ve onun için çok bilen adamdır. O okyanuslan, memleketleri, kıt'aları, ulusları, soyları kitablardan değil; doğrudan doğruya kendilerinden okuyarak öğrenir. Moda Deniz Kulübünün açıldığı akLondra 10 (Telsizle) «Dayli şam, bu yeni kurumun baş yapıcısı olan Celâl Bayar, bir denizsever adam sıfatile Telegraf» gazetesine göre, doğu Afrikendisini tebrik ettiğim vakit, «biz denizi kasındaki Italyan kuvvelleri kumandanyalnız spor ve eğlence için değil, içinde ları Habeşistana taarruz için 400 bin ki ve üstündeki bütün zenginlik kaynak(Arkası 7 nci Mahifede) larile beraber seviyoruz» sözile deniz sevgisini Ekonomi Bakanına yaraşan dille anlattı. Evet, deniz, yalnız sağlık, spor ve eğlence değildir. Onun kumu, midyesi, akıntısı, suyu, dalgası, herşeysi bir zenginlik kaynağıdır. Türk yurdunun eteklerini yalayıp geçen denizlerden en ucuz yol olarak, ekmeden ürün veren tarla olarak büyük kazanclar elde edebiliriz ve edeceğiz. Balıkçıhk, süngercilik, balık konserveciliği, tuzlalar gibi deniz san'at ve endüstrileri, milyonlarca kazanc sağlar (temm eder). Yelken kayıklan, yelken geLondra 10 (Sabaha karşı tel mileri en ucuz taşıma vasıtasıdır. Motörsizle) ltalyanın Londra Bü ler ve vapurlarla yapılan nakliyatla arabayük Elçisi bugün Ingiltere hü lar, kamyonlar ve demiryollarile yapılan kumetine müracaat ederek Ital nakliyat arasında, ucuzluk bakımmdan yan Habeş ihtilâfı için musli büyük farklar vardır. hane bir hal çaresifculmaküzere yeniden konuşmalar yapıl Yabancı limanlara giden güzel ve teması teklifinde bulunmuştur. miz posta vapurlan taşıdıkları bayrağın çok canlı bir propagandacısı olurlar. Bunun üzerine iki günden Denizyolları işletaıesinin Pire, îskendeberi Londrada bulunan Uluslar Kurumu Genel Sekreteri M. riye seferleri bunun en açık bir belo;esi Avenol Italyan sefaretine gide(delili) dir. Şilepçilik ise, bu işi iyi ve rek elçile görüşmüştür. Bu gö rasyonel tutabilenlere milyonlar kazanrüşmeden sonra M. Avenol İn dınr. Norveç gibi, Yunanistan gibi küçük giliz Bakanlarını ziyaret etmiş, julusjarın okyanusların en uzak köşelerine onlarla da konuşmalarda bu ABtDİN DAYfiR 3 unca sahifede) Şair Danunçiyo ((îtalya hükumeti, gazetelerle bir be hava kuvvetlerine yanname neşretti güvenirse aldanır!» Habeşistanın Süel Müşaviri İsveçli Generalin sözleri cedenberi Ankarada şiddetli yağmurlar yağmaktadır. Sularm toprağa nüfuz etmesine vakit bırakmıyacak kadar süratli yağan yağmurlar, saat on ikiye doğru çok şiddetlendi. Dikmen ve Çankaya tepelerinden gelen seller, Yenisehri bastı. Yollar tamamen su altında kaldığından otobüsler su içinden gidip gelerek münakalâtı temin ediyorlardı. Sellerin basmasından Kızılay bahçesi de sularla doldu. Bu sulan boşaltmak için bahçe duvarlarından bir kısmı yıktınlarak büyük bir delık açıldı ve sulann binanın zemin katına dolmasınm önüne böylelıkle geçildi. Yeni yapılan Ekonomi Bakanlığının alt katındaki mahzenlerle Bayındırlık Bakanlığının kalorifer dairesini de sular bastı. Suların bu anî hücumu karsısında, itfaiye ve Beledıye teşkilâtı çok çalışmağa mecbur kalmış ve sulan boşaltmıştır. Seller zararlı olmakla beraber insanca bir zarara sebeb olmamıştır. Yağmur şiddetini kaybetmekle beraber devam ediyor^ Izmir (Özel) Devlet Demiryol lan Genel Direktörü ibrahim Kemal, demiryolu şebeke mize kansan eski Aydın hattı üzerindeki tetkiklerini bi tirmiştir. Hattın devletçe satm alınması, her bakımdan alkışla karşılanmaktadır. İbrahim Kemal, tetkıklerinin neticesinde dedi ki: « Bize geçme den evvel «Aydın Demiryollan îglet mesi» adını taşıyan ve şimdi Devlet Demiryollan sekizincı isletme müfettişlıgr" Devlet Demiryollan Genel Direktörü ünvanını alan hat, Aydın durağında zengin bir bölgenin (mıntakanın) çok sıtasıdır). Incelemelerimden anladım ki, önemli (mühim) bir taşıma aracıdır (va1 (Arkası 7 nci sahifede) llllinilllillllllltllUllinilllllllllllllllllMlllinflllllHIIIMIIIIIIIHIIIfllllllllllllllllllltlllllMIIIIIIMIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIItlllllllllllllMllllllltMlin «Afrikada ölenler, Italyada ebediyyen yaşıyacaklardır» diyor Kırklarelinde dolunun yaptığı tahribat Edirne 10 (Telefonla) Kırklarelinin Kostav nahiyesine bağlı iki köye pazar günü ceviz büyüklüğünde dolu düşmüştür. 300 hektarhk bağ ve tarla kâmilen harab olmuştur. 100 koyun telef olmuştur. 12 koyun da yaralanmıştır. Habeşistanda ltalyanlar için süel haTarlada çalışanlardan bir kadın ağır, rekât yapmanın ne kadar müşkül oldu 27 kadın da hafif surette yaralanmışlarğu mütehassıslar tarafından birçok defa dır. Maddî zarar tesbit edilmektedir. Atina 10 (Ö söylenmiştir. Süel mütehassıslar Ital van zel) Parlamen(Arkası 7 nci sahifede) KENDÎ KENDIMİZ1 TENK1D: Yunan Parlamentosunda aytışmalar sürüp gidiyor Partisi M. Çaldarisi rejim hakkındaki fikrini söylemesi için yeniden sıkıştırmağa başladı, kabinede değişiklikler olacağı söyleniyor Son dakika: îtalya, Ingiltere ilei yeniden görüşmek istedi lunmuştur. Siyasal mebafilde söylen diğine göre ttalyan Habeş ihtilâfının yeni bir durum alması üzerine İngiliz hükumeti he men Paris Büyük Elçisi Sir Corç Klerki vaziyetten haberdar etmiş, bu hususta Fransız Dıs Bakanlığile hemen temasa geç mesini bildirmiştir. Paris 10 (Gece yarısından sonra telsizle) Baş ve Dış Bakan M. Laval bugün geç vakit tngiliz elçisi Sir Çorç Klerki kabul etmiştir. | Londradaki Italyan Elçisi Habeş davasını sulhen halliçin konuşma teklifinde bulundu kanun lâyihası ayBu sene İzmirin üzüm rekoltesi eşsiz taşma (münaka H E0NOZYNEAEYİI2: AIA TO TTOA1TEYMA bir çokluk gösterdiği için üzümcülerde şa) larına devam lLi±IAAAAI>lll AHAO1: «t.AN 0 itAHALVS EflANEA8H satış fiatlerı ona göre ucuz olur d'ıye edilmiştir. Balta ÖA rTHimi'Aİ U> I U N LAAHNIKON AAON KAIMONON» saklanamıyan bir endişe vardır. Dün çis, Kral Jorj a \'Jiyi ItU tONO^VNj \t\l\ Ul Vllü' TH2 BASİAEJ4S yanın üzüm thtiyacını yalnız başına İz leyhinde s a y l a \ IIAI'IMHBII TOV A;I'JI»MOI rov mir vermiyor ki bu endişeye yer ola Stratos tarafm bilsin. Biz bu durumda ibret ahnacak dan söylenen söz bir misal görüyoruz. Demek mahsulü lere cevab vermiş müz çok olursa satmakta zorluk mu çe ve Kralı müdafaa keceğiz? Halbuki bu memleket ekono etmiştir. Bundan misinin düzelmesi ve iyiden âlâya doğ sonra söz alan Karu gitmesi için şimdi yetistirdiğimizin riezis Kral taraf kahtece elbet daha iyisıni, miktarca ise tarı olduğunu söy daha çoğunu yetiştirmeğe mecburuz. liyerek cumhuri Bu iki zıddı nasıl telif etmeli? yet lehinde söylev Bizce ortada iki zıd yoktur. Memle verenlere hakaret ketımizin kalitece daha iyi mahsulleri. ettiğinden parla daha mebzul yetiştirmesi bir zarurettir. mentoda b ü y ü k Bunlardan dış piyasaya çikacaklann o gürültüler olmuş ralarda yerleştirilmesi ise her halde tur. Sükunet iade muhal bir iş değildir. Elverir ki bilgıli edildikten s o n r a Golos saylavı A ve azimli çahşmalar gösterebilelim. Türkiye ekonomisi düzeldıkçe dı postolidis cumhu şandan mal satın almak ihtiyacımız ar riyet lehinde söz Atinamn Krallık taraftart gazetelerinden birinin dün tar. Bu bir muvazene meselesidir. Oler s ö y l e m i ş şehrimize gelen nüshası (sart mürekkeble basılan taç resminin altındaki fotoğraf M. Çaldarîsin son halde dışarıya mal satmaklığımıza hu tir. Aytaşmalar bu gün dedevam ede fotoğrafıdır.) dud yoktur. Eelverir ki iyi cinsini ve cektir. şan M. Çaldaris rejim kanunu üz^rind* kâji miktarını yetiştirelim. Ahali partisi saylavlarile, konu (Arhan 9 nci sahlfeâ**) • Yetiştirmek ve satmak TL^Lty Mtruı ıııi'ivı r«nHii'd rııt fmtiııtu» »tuf • EAAHMKON MEA\ON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog