Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir küiübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. umhuri Onbirinc! yıl sayı: 4005 Teigı*f * m<*tup adred: cumhuriy^ ıstanbu. posta tn^sn: tstacbni, No. 249 ve matbaa toamile Matbaacılık ve Hayat Ansiklopedisk üncü cüzü çıkti * x. 83 Çarşamba 10 TeıniTiiJZ 1935 Neşrlyat şırketı, 24299 2429a Teıeıon: Baçmuharrlr ve erl: 22366. Tahrlr üeyeti: 24298, îdara Harb patıamaK uzere tl k Dün akşam birçok Avrupa şehirlerinde Italyanın Habeşistana ilânıharb ettiği şayiaları dolaşıyordu İtalyan. Habeş davasına bakan komisyon iş göremeden dağıldı, Habeşistan ve İngilterenin Uluslar Kurumunu fevkalâde toplantıya çağırmaları bekleniyor Bizim Dış Siyasamızın Tarihine bir bcckış «İtalyanların Uluslar Kurumu toplantısından evvel taarruza geçecekleri muhakkaktır» deniyor 'Atatürk Deniz Kulübünü şeretlendiriyorlar lman Nasyonal Sosyalist partisinin organı olan Volkischer Beobachter gazetesi son sayılanndan birinde Vıktor Maurer imzasile Türkıye Cumhurıyeti dış siyasasına dokunan bir betke (makale) basmıştır. Yazıcı Türkiye Cumhuriyetınin sürekli çalışmalarla dış siyasasında her türlü korkuyu ortadan kaldıran bir özgenliğe varmış olduğu sonuncunu belırtmek için yazısına Atatürkün bir Amenkah gazeteci kadına verdiği diyevinden bir iki önemli parAnkara 9 (Telefonla) Yeni kanunçayı almakla başlamı§tır. 6 u sözler junla hafta tatilinin değiştirilmesi ve 35 lardır: saate çıkanlması yüzünden gündehkle Amerikalı gazeteci kadının yakın bir çalışan işçilerin cumartesi yevmiyele harb tehlikesi var mı sorusuna Atatürkün ftalya Kralı Afrikaya gönderilen ttalyan kuvvetlerini teftiş ediyor rinin tam veya yarım verilmesi mese cevabı: Roma 9 (Telsizle) Sıyasal melesi karışıklıklara sebeb olduğundan Yakın tehlikeden bahsetmege yer hafılde îtalyan Habe? ihtılâımı tetkik iBCBeJoDİn. Jbjr kârara bağlanmaisı BP^T voktıır. Harb tehlikesi içınde bulunduğu eden komisyonun çalışmalarının bir çıkbakanlıktan istenmişti. muz zamanda vardır. Avrupanın duru maza girdiği kanaati vardır. Komisyon Bakanlar Kuru (Heyeti Vekile) nun mu birkaç ay önceden çok fenadır, çok Habeş delegesının isteğıni kabul ederek son toplantısında bu durum (vaziyet) daha fenadır. ttalyan Habeş hududunu tesbite kalkıgörüşülmüş ve iş kanununun çıkmasını Atatürkün Boğazların tahkim olun şırsa İtalyan delegelerinin bir daha geri beklemiyerek hafta tatili kanununun dönmemek üzere ayrılacaklan bildirilması lüzum ve sebebini izahı: devlet ve devlete aid müesseselerde Lozan andlaşmasındanberi dünya mektedır. şöyle tatbikı kararlaştırılmıştır: Ayni mehafılde italyan delegelerinin vaziyeti ve bazı şartlar çok değişmiştir. «Devlet müesseselerinde çalışan da Bunun için Türkiye de Boğazlann tah ayrılışından sonra süel (askerî) harekâta imî ve meslek edinmiş işçiler dahi cukimini istemekte kendisini haklı buluyor. başlanacağı muhakkak addediliyor. Berlin 9 (Sabaha karşı telsizle) ' martesi günü saat 13 ten itibaren tatil Atatürk kulübde üyelerle görü&ürlerken Komisyon dağıldı Atatürkün Alman yazıcı tarahndan Uzakşarktan şimdi gelen haberlere ] yaparlar. Cumartesi gunu için kendi Modada çoktanberi hazırlanmakta Bayar, Tözün Bakanı Saracoğlu şükLahey 9 (Telsizle) îtalyan Ha 'gb're, Kora genel kumandanı Geneyalnız anlamı ileri sürülen sözleri, hele lerine tam yevmiye verılir. Ve bunu başkanı Hasan Boğazlara dokunan parçalarında, çok beş ihtilâfını tetkik eden komisyon bngün ' ral Ugaki Italya ile Habeşistan a telâfi için muessese tarafından haftanın olan Deniz Kulübü dün büyük törenle rü, Kamutay ikinci Saka, İstanbulda bulunan saylavlar, Do(Arkası 7 nci daha kesin (kat'î) dir. Atatürk Boğazla/|rasmda bir harb çıktığı takdıfde Ja' öteki günlerine üç saat taksim olunur. açılmıştır. Açılma törenini Cumhur Başkanı A nanma Kumandanı, Istanbul îlbayı, Denn Türk yurdunu ikiye bölen geçidler olI ponyanın bitarak kalamıyacağmı Fabrikalarda ve müesseselerde günduğunu söylemekle soze başlamış ve onı söylemiştir. ))] lük işler için gün içinde ve hafta içınde tatürk te yüksek varhklarıle şereflendir niz Tecim Direktörü Müfid Necdet, Denizyollan Genel Direktörü Sadettin, ݧ mişlerdir. dan sonra da bu geçidlerin bir yandan •' Japon kumandanı demiştir ki: çalışılamıyan saatlere karşı ücret ve (Arkast 3 ürtcü sahifede) Bu törende Ekonomi Bakanı Celâl Türk güveni, diğer yandan banş asığı .. « Italya ile Habeşistan arasın rılmez.» için kuvvetli tutulması lüzumu üzerinde da çıkacak bir harb arsıulusal zorayak diremiştir. luklar doğuracaktır. Afrikada çıkaAlman yazıcı Boğazlar için korku sacak bir harbin bütün Avrupayı ar; yılabilecek dış kuvvetler arasında Bulgakasından sürükliyeceğine kani ol • duğumuz için, İtalyan Habeş har ( ristana büyük bir yer vermiyor, ve hemen binde bitaraf kalmıyacağız.» sözü Italyanın yakın doğu ile ilgilerine .geçirerek bu yöntemde bir yandan bu siManalı bir diyet) yasanm geçirdiği devirleri, diğer yandan Londra 9 (Telsizle) Ingıltere Türk dış siyasasmm gelişimini anlatmağa Türk Kuşunun A. B. kurslarım bi Genel Başkanı Fuad Bulca okurlara 5)nin Tokyo elçisi bugün Japonya Dış çalışryor. Nekadar olsa yabancı bir yatiren ve Rusyaya C. kursunu bitirmeğe ğüd vermış ve ezcümle demiştir ki: Itşleri Bakanını ziyaret ederek Çine! zıcı olduğu için Bay Viktor Maurer bize gidecek olan okurlar dün sabah saat 1 « Ankaradaki kurslarınızı çok iyi Ekonomi Bakanı ) karşı Japonyanm takib ettiği siya I dokunan bu siyasalan kısaltmakta azçok 9 da Hava kurumu Piyango dırektör bir derece ile bitirmeğe muvaffak ol • Celâl Bayar bugün ı sanın îngiltere tarafından tamamen | yanlışa düşmekten kurtulamamıştır. lüğünde toplanmışlardır. Burada kurum (Arkast S inci sahifede) (tasvib edıldiğini bildirmiştir. ; yanında Sümer ve • IIKIIIIIII111III IIIIIIII IIIIIIIIIU llllllllllllllllll 1IU IIIIIIIIIIIIIIIII1I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIDIIII» İş Bankaları Genel Atatürkün Boğazlar üzerindeki fikirİngiliz elçisi, ayni zamanda Japon leri de anlatmağa yeter ki ulusal Ankara ' vanın muvafakati olmadıkça İngil Direktörlerile E 1 kurumundan itibaren Türk dış siyasası terenin Çine herhangi ekonomık bir' konomi Bakanlı * 1 başından sonuna kadar maddî ve manevî ikrazda bulunmıyacağını da bildir '| ğı ispektörlerin den birkaç kişi ve yalnız kendi kuvvetine dayanarak yürü M. Musolinî Afrikaya gitmek üzere 1 miştir. Sümer Bank uz yen bir topluluk (kül) tur. Atatürk Bo gönüllü yazılan iki oğlu ile birlikte ğazların tahkimi lüzum ve sebebini anlat |!nl!ll|ilırıll!t|l||!ll|M!!! t<llf!l!t>l(ruMtMtn(iıılıifi|jiıı;ıılıııtlliMM !* <Mtf" l!MMIIIinMI'P<Mi< ıııııııııııiııııiMiıııııtMiı<ııiııııl(l>'tıııilHi|ifiıı manlarmdan (mü t e h a s s ı s l a rın mak için Lozan andlaşmasmdan ve bu dan) mürekkeb bir ajtdlaşma zamanındaki şartlarda olup biheyetle ve Çiçe ten değişikliklerden bahsetmiştir. Lozan rin vapurile Ode Ekonomi Bakamandlaşması demek, Türk tstiklâl Savaşısaya hareket ede mız Celâl Bayar nın bağlantısı demektir. Bu savaşınsa ulucektır. sal Ankara kurumunun, yani Türkiy Cumhuriyeti rejiminin varhğı sebebi ol(Arkan 8 inci tahifede) duğunu herkes bilir. Ondan öncesine gelince ondan öncesi imparatorluğun yıkım ve paylaşma devTesi idi. Alman yazıcmın bu zamana dokunur olarak Italyaya malettiği işler ve düşünceler dogru olabilir Londra ve Sen Jan dö Moriyen andlannda diğer îtilâf devletleri îtalyaya şu vaidde, bu taahhüdde bulunmuş olabilirler. Nitekim biz Kurtuluş Savaşma atıl«Times» gazetesinin Paris aytarı engel olan pürüzlerin kaldırılmasını tedığımız zaman karşımızda yalnız Italyamin eden anlaşmanm tabü bir sonueu ya değil, Fransa ve İngiltereye de Türk (muhabiri) bıldıriyor: Bu yıl Romanyadan memleketimize «Fransız ordusu Kormay Başkanı (neticesi) olarak Fransız ve İtalyan topraklan üzerinde nüfuz bölgeleri ayıran göc edecek soydaşlanmızın 1150 kişilik üçüzlü anlaşma ile de karşılaşmış bulu (erkânıharbiye r€İsi) General Gameli kormayları (erkânıharbiyeleri) arasınnuyorduk. Yunan ordusundan başka nin Romayı ziyaretinin Fransa ile İtal da gerçi uylaşmalar (teatii efkâr) ol ilk partisi dün Nazım vapurile gelmiştir. Dankü maçtan çok heyecanlı bir emtantane bütün bu devletlerin süel kuvvetleri yur ya arasında bir süel (askerî) ittifak ya muştur. Bu uylaşmalarda Fransız ve t At, koyun, gibi hayvanlan, arabalan ve Hafta arası olmasına rağmen giriş paŞehrimizde bulunan Atinanın karışık dumuzun her yanına saldırmış, ve her bi pılması sonucuna vardığı hakkındaki talyan ordularının işbirliği plânları ay çiftliğe müteallık malzeme ve vasıtaları futbol takımı dun Taksim stadvomunda rasınm ucuzlatılmış olmasından seyirci haberler henüz mevsimsiz görünüj'or. tişılmiş (münakaşa edilmiş) se de bu da beraberdir. iş birliğinin gerçekleşebilmesi için dipSoydaşlanmız anayurda kavusmaktan tstanbul karışık takımile ikinci maçını sayısı maç saati yaklaşırken altı bini bulBu iki memleket arasında son zamanYUNUS NADİ * (Arkast 8 inci sahifede) (Arkan Z nci tahifede) (Arkan 8 inci sahifede) yaptL larda yapılan ve daha sıkı bir elbirliğine (Arbası 3 ürtcü sahifede) İşçilerin cumartesi gündelikleri Devlet müesseselerinde tam olarak verilecek Moda Deniz Kulübü dün büyük törenle açıldı Kulübü Büyük Şef Atatürk te şereflendîrdi, tören cok samimî oldu Son dakika: Japonlar bitaraf kalmıyacaklarını söylüyorlar! Ekonomi Bakanının Rusya gezisi Heyet bu sabah Odesaya hareket ediyor îlk Türk plânörleri Hava Kurumunun Ankarada yetiştirdiği sekiz genc staj için bugün Rusyaya gidiyor Güreşçilerimiz 7 0 galib AHna karışık futbol takımı, dün güzel bir oyunla Istanbul karısık takımını 31 yendi ll l > l Fransızlarla Italyanlar Almanlara karşı ittifakmı yaptılar? 1 V ¥ Avusturyanm istiklâli için süel müdahale esaslarının kararlaştırıldığı muhakkak, anlaşmaya Yugoslavyanın da girmesine çalışılıyor Dün Romanyadan 1150 göçmen geldi Her hafta 1000 ırktaş anayurda gelecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog