Bugünden 1930'a 5,457,330 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi BOyük bir kütübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. J umhuriyet Onbirinci yıl sayı: 3 9 7 3 Teigra* T« mektup «a»*: cumhuriyet! îstanbm. posta tntusu: tstanbui, NO. 246 ! Hayat Ansiklopedisi ıncı cuzu çıktı 81 Cumart&si 8 Haziran 1935 Teıelon: Başmuüarrlr ve evl: 22366, Tahrlr beyetl: 24298, Idara ve matbaa tasmüe MatbaacüıS ve Neşrtyat Şlrketi, 24299 2429a Ziraat Bankası Ve köylü borcunun Uzatılması amutaym şimdiki toplantısı bitmeden çozelenmesine özen ve' rilen önemli meselelerin ikisinden biri Ziraat Bankası ise dığeri de köylünün Zıraat Bankasına olan eski borclarıdır. Ziraat Bankası köylü kısmının verdiği paralarla ortaya çıkmış bir kurum olduğu halde son yıllara kadar adeta sahibsiz gıbi bir durumda idi. Cumhuriyet hükumeti Zıraat Bankasını her yıl çiftçiden sermayesi sayımına hatırı sayılır bir para alır, köylüye ise ötedenberi konulmuş bazı usullerle pek az bir miktarda yaptığı yardımı zorluklarla yapar bir kurum olarak buldu. Ziraat Bankasmdan dört beş yüi. kuruşluk ödünc para alabilmek için köylü günler ve belki haftalarla eğer aylar değılse! vakit kaybeder, alabıldiği bu' ödünc paranm epeyce bir parçasını daha t bu başlangıcda harcayıp giderdi. Köylü ye borc para verebilmek için Ziraat Bankasınm tuttuğu usul çocukça sade idi: Her yerın arazisi iyi, orta, aşağı diye bazı «mıflara aynlarak bunun bir cetveli yapılmışü. Ziraat Bankası o cetveldeki değerlere göre borç para verir, fakat bu borç parayı da imkân elverebildiği kadar az vermeğe bakardı. Burası böyle olmakla birlıkte Ziraat Bankasmdan biraz çokça para koparanlar gözü açık kimseierdi. Haklı olarak bankadan bir parça yardım görmek yerınde olanlar önce bunu elde etmekte zorluk çekerler ve sonra ödemeğe uğraşırlarken satılığa çıkanlsa alıcı bulmaz bir takım değersiz toprakların bankaya kolaylıkla ipotek edılmiş olduğu da gorülebılırdi. Bu şartlar içinde adı Ziraat Bankası olan bu kuruma doğrusu banka demek bıle pek doğru değildi amma köylünün derdile ilgilenecek elde bundan başka da bir kurum yoktu. Yalnız şu kadannı söyle•*kem«is liak^ıılık. wluı Kî IıııpQrcıtorl\t£tm Fransa ve Ingilterede yeni kabineler M. Laval yeni hükumeti kurdu ve parlamentodan itimat aldı Yeni kabine çok iyi M. Makdonald dün Krala karşılandı ve istediği istifasını verdi, yeni salâhiyet verildi kabineyi Baldvin kurdu ' Paris 7 (Telsiz Londra 7 (Telsiz je) Yeni kabine le) Başbakan bugün saat 17 de Mister Makdonald toplanmıştır. Bu ilk bugün kabinenin i»toplantıda kabine tifasım Kral Corca nin programı hazır vermiş ve yeni kalanmış ve tasvib e binevi kurmak işidilmiştir. Bu top nin Mıster Baldvine lantıdan sonra ka verilmesini rica etbine azaları Elize miştir. Kral, Mister sarayına giderek Makdonaldm bu arprogramlarını Cum zusunu yerine gc tıur Baskanına oku tirmiş ve M. Baldvini yeni kabineyi muşlardır. M. Löbrön de ka kurmaya memur et« oinenin programını miştir. Mister Bald» vin derhal arkadaştasvib etmiştir. Yukartda yeni Basvekil M. Laval, Parlâmentoda lannı tesbit ederek^"' Ba?vehil M. Baldvin, Harbiye Parıs 7 (Telsiz veni kabine listesiWazın Lord Halifakt, yukartda Hariİktı$ad Nazırt Bone, Sandalyesiz le) Saylavlar ku ni Krala vermıştir. ciye Nazırı M. Samuel Hoar Nazır M. Flanden rumu bugün saat Yeni kabine hemen 18,30 da toplanmıştır. Başbakan M. Laval hükumetm prog hemen eskisinin aynidir. Yalnız bakanlardan bir kısmı varamını saylavlar kurumunda, Adliye Bakanı M. Berard da zifelerini değiştirmişlerdır. âyan kurumunda okumuşlardır. Yeni kabine azatt Kabinenin programıru okuduktan sonra Başbakan M. Başbakan M. Baldvin, kabine ıkıncı başkanlığı M. Mak(Arhan S inci tahifede) (Arkast S inci »ahifede) Sivil taııyarecilik garatmalıgız bin türlü fenalığı içinde Ziraat Bankası gene hesabı kitabı nisbetle doğru ve temiz bir kurumdu, bütün işlerinin çocukça basitliğine rağmen. Cumhuriyet hükumeti adı banka olan, hem köylü bankası anlamına Ziraat Bankası olan bu kurumu gerçekten banka yapmak istedi. Bu maksadla onun baHer gün 10,000 kiloluk marşandiz tayBu hava limanma günde 26 tayyare şına Avrupadan bilgin bir iki adam geyarelere nakledılır. gelir, 26 tayyare gider. tırmekle beraber memleket içinden bu işe Burası Parisın Bourget (Burje) hava Her gün buradan 500 yolcu gidıp geaklı en ziyade erenleri koydu. Bu yolla limanıdır. lir. kurum az zamanda gerçekten banka ABİDlN DAVER Her gün 1000 kıloluk posta tayyareolmak yolunu tuttu. Bugün Ziraat Banf * rhan 9 uncu »ahifede) lerle taşınır. kası memleketin kredi kurumlannın ilk sırasmda bulunan büyük işlerinden biri olmuştur. Bununla beraber cumhuriyet hükumetinin gözünde bankanın iyiliğe, tamlığa ve yükselmeğe doğru daha atacağı adımlar ve alacağı mesafeler vardır. Gerçek, adı Ziraat Bankası olan Şimdi tivil kıyafete giren Ermeni bir banka yalnız köylüye ödünç para rahib ve papazlart veren bir kurum olmakla kalmıyacak Kıyafet kanunu önümüzdeki perşembelki köyleri ve köylüleri kaldınp kurbe günü tatbik edıleceğinden papazlar tarmanın yollannı arayıp bulan ve memmehafilinde büyük bir faaliyet başgös leketi bu yönette yürüten bir kurum olatermiştir. Rum ve katolik papazlarile caktır. Her kredi kurumunun memlekette Sofya 7 (Tele sörler henüz elbiselerini değiştirmemiş yapıcı rolleri vardır. Banka, kredi kurufonla) Beş ha(Arhan 6 nct aahifede) . mu olarak özgenliğini (istiklâlini) elinde Cernova Ukrayna kruvazörünün güvertesinde hıymetli Türk dıploziranda fevkalâ matırnn *abutunu bekliyen dost Rutya bahriyelileri tutmakla birlikte cumhuriyet rejiminin de bir içtimaa ça • yapıcı sistemine uygun ve bu alanda ğınlan yüksek Aske Bir apandisit krizi neticesinde yapılan bulunuyordu. Sovyet elçiliği ataşemiliteri devletle omuzbaşı beraber yürür bir ku ameliyat sorfunda Moskovada ölen bü Kloçko saat 12 de Kavaktan, cenazeyi rî Şu r a . bu akşarn rum olmak gerektir. Bunlar birer nazik yük elçimiz merhum Vasıf Çınarın cena getiren Sovyet harb gemisine gitmiş ve içtimalannı bitirip noktadır ki çoktanberi nasıl çözeleneceği zesi dün Cernova Ukrayna adlı Sovyet gemi hemen limana hareket etmiştir. dağılacaktır. Şuraüstünde kafa yoruluyor. nın fevkalâde olarak Misafir harb gemisini Karadenizde karkruvazörile tstanbula getirilmiştir. toplanması Sofya Cumhuriyet hükumeti Ziraat B a n şılıyan Kocatepe muhribimiz de arkadan Cenova Boğazda nın siyasî mehafi kasını havada denilecek bir durumda geliyordu. Cernova Ukrayna kruvazörü dün salinde hararetli mü bulduktan sonra ona anlamlı bir duruş bah saat tam sekizde Kavaklara gelmiş (Arhan 7 nei tahifede) nakaşalara sebeb verebilmek için ortaklan vilâyetler olan mınnnııııııılıııııııııııtııııııııııııııiiiiıııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııiiıııııııiıııntııııııııiııııiııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııiMiıııııııııııı olmuştur. bir anonim sosyete şekli vermişti. Bu şeklin bankayı tam olarak anlamlı kılaBurada söylen madığı görülmekte gecikmedi. Ziraat \ diğine göre Aske Bankası hakikatte hiçbir tarafa bağlı rî Şura askerjerı olmıyan ve gerçek olarak ortağı da buŞimdiki Hariciye Bakant yeniden kabinede va•iiulgar Başvekıli lunmıyan bir kurum olduğu halde onun M. Tosef Kote Ivanof zife alıp almamalavilâyetlerle ilginlendirilmesi sureta bir rile alâkadar olmuştur. Bazı haricî ve da iki generalin kabineden çıkması ve bu sutedbir olmaktan kurtulamamışbr. Yılda hilî sebeblerden dolayı Harbiye Nazı retle kabinede yeni bazı tadilât yapılmabir toplanan genel kurumlar (umumî (Arkan S inci »ahifede) rından maada, kabinede aza olan diğer heyetler) sözde bir murakabe sayılmakM. Gömböş ve Kont Betlen tan ileri geçemiyor. Bu önemli büyük Paris 7 (Telsizle) Macaristan kredi kurumunu daha temelli bir kuruşI Başvekıli General Gömböş ile bir meb'us la kuvvetlendirmek ve manalandırmak arasmda bir hâdise çıkmıştır. Bu hâdi işi açıktır, ve bu hal devletin ve mille se münasebetile beyanatta bulunan Baştin gözünde bir zarurettir. Ziraat Banbakan, eski Başbakan Kont Betlenden kası kanununun bu çok önemli isi bu kez ; de bahsettiğinden, Kont Betlen Geneen doğru şeklinde düzeltebileceğini dileral Gömböşü düelloya davet etmiştir. melidır. Vasıf Çınarın cenazesi dün sabah getirildi Ermeni rahibler evlenmek istiyorlar! «Biz de medenî kanuna tâbi olmalıyız!» Dost Rus kruvazöründe hazin merasim yapıldı ve tabut binlerce vatandaşın iştirakile trene nakledilerek Ankaraya götürüldü Süel havacılığımızı köksüz bir ağac olmaktan kurtarmalıyız i İsmet İnönü, bunu senden bekliyoruzî Bulgarlar Nöyyi muahedesini yırtıyorlar Yüksek Askerî Şura mühim kararlar verdi, kabinede yeniden mühim değişiklikler yapılacak Pestede bir hâdise Kont Betlen, Başbakanı düelloya davet etti Süvarilerimizin ka7'dıkları muvaffakiyet Onikiler Büyük Halk Romanı İkinci iş olan Ziraat Bankasmm alacaklan, daha doğrusu Ziraat Bankasına köylü borçlan meselesi de çok ileri değerde bir iştir. Türk köylüsü borcuna pek sağlamdır ama zor durumlarda Ziraat Bankasmdan alınmış bazı borçlar, YVNUS NADt (Arhan 3 uncu »ahifede) , Bugün Ahende büyük muvaffakiyetler kazanan süvarilerimiz tribünlerin önünden geçiyorlar [Yazısı befinci tahifemizdedir] 2 ncide; Dizim İzerleri: Halid Ziya *' ••*\r»Uşakhgil 6 ncıda: Hıkâye, Venızelos tefrıkası 7 ncide: Tarıhten yapraklar: M. Turhan Tan Yazan: Sermed Muhtar Yarın başhyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog