Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

4 savfa üâvesile 16 büyiık sayfa çıkan ıgunlü sayiEinda: AM««d R*fik w Payami Sctanm •• guı*l makal*l*rl, Eskı »• ycıti Utanbul'un dörl fcSş»«ln» oid çok tcrth r»»im va yoıılan D«li dektsru Roşid Tohıin, Tavfik Fikrttl* Oalataıaray Mumlar sönvnc*.. (Arnavud B«k<afil»ri) umhuri UDDinnCI yil Ansiklop Sdyi! u u ı U Telgraf ve mekttro adresl: Cumhuriyet, tstanbu] . Posta kutusa: tstantrul. No. 24i ı: Basmuüarrtr ve evl: 22368, Tahrir heyeti: 24298. Idare ve matbaa kısmlle Matbaacılık ve Neşrtyat Şirfcett, 24299 2429a Çarşamba 5 Haziran 1935 inci cüzü çıktî 81 x eri iniyor Ismet Inönünün dünkü diyevi Toz şekerin kilosunun 25 kuruşa ve kesme şekerinkinin de 28 kuruşa indirilmesi için hazırlanan kanun Kamutaya sunuldu Ankara 4 (Telefonla) Şeker fiatlerinin indilsmet Inönünün diyevi rilmesi için kat'î kararlar alınmıs bulunuyor. Bu Ankara 4 (A.A.) C. H. Partisi Kamutay Gruhususta hazırlanan kanun lâyihası Kamutaya gön pu bugün saat 15 te Erzincan saylavı Saffet An • derilmiştir. Alâkadar makamlar bu lâyihanın e kanın başkanhğı altında toplandı. sasları hakkında henüz malumat vermemektedir Başbakan lsmet Inönü, hükumetin ulusal ihti Ier. Anlasıldığma göre şeker fabrikalarının ça yaçları gözetmek ve finansal yeğretimleri imkân hşma şekli tanzim edilmekte ve fabrikaların istihgördükçe hemen taptamak yönündeki prensipierisalâtı artırılmaktadır. ni bir daha belirtmiş ve bu cümleden olmak üzere Memleketimizde şeker istihlâki, fabrikalarımı fabrikada toz şekerin kilosunun 25 kuruşa ve keszın umumî istihsal kudretinden az olduğundan fabme şekerinkinin de 28 kuruşa indirilmesi için harikalar şimdiye kadar tam şekilde çalışamıyorlarzırlanmış olan kanunun Kamutaya sunulduğunu dı. Şekerin ucuzlamasile istihlâk artacağı cihetle bildirmiştir. fabrikalar da tam istihsalde bulunacaklardır. Bundan sonra Dış Bakanı Tevfik Riiştü Aras Bu vaziyet maliyet fiatlerinin de inmesine tesir son Bükreş ve Cenevre konuşmaları hakkında Paredecektir. ti arkadaşlarını aydmlatmışttır. Diğer taraftan istihlâkin artması bittabi fabriGerek Başbakanm ve gerek Dış Bakanı Tevfik kalarca daha fazla pancar istihlâkini icab ettire • ceğinden pancar ziraati ve zürraı üzerinde de iyi Rüştü Arasın diyevleri grupça alkışlarla karşılanmış ve onanmıştır. tesirler yapacaktır. Fransız kabinesi de Cenaze Moskovada parlamentoda ekseriyet merasimle kaldırıldı kazanamıyarak düştü Cumartesi günü şehrimize getirilecek [Moskova hususî muhabirimizden] Moskova 4 (Telsiz telgrafla) Büyiık elçimız merhum Vasıf Çınarın cenazes' bugun saat 18 de buyük merasimle sefaretımızden kaldırılarak 19,45 te Kurski ıstasyonuna getırılmıştır. Sefaretten ıstasyona gıden dort kilometro uzun luğundaki yol yaya olarak yurunmüş, tramvay ve dığer nakıl vasıtalannm seyruseferi menedılmıştır. Cıvar cadde (Arkatı 9 uncu sahifede) Vasıf Çınann cenazesi Yeni Kabinenin sukutuna gene geniş salâhiyet projesi sebeb oldu, Reisicumhur kabineyi kurmağa Ayan reisini memur etti Basbakanımız Bükreş ve Moskovaya gideceği haber veriliyor Italyanların «Oriente» ajansı Buk eşten haber alarak bıldiriyor: Turkiye Başbakanı General lsmet nö/ıunun, Dış îşleri Bakanı Tevfik Rüştü Arasla beraber, Rumen Başba kanı Tataresko ve Dış Bakanı Tıtuleslco ile görüşmek üzere Bukreşe geleceği muhakkak gıbidır. lsmet İnönü, gelecek eylul içerisin de de Moskovaya gidecek ve Moskova seyahati o tarıhe atılmış olan M. Ti ulesko ve M. Beneşle orada buluşa aktır. Kabinesi meclis huzuruna çtkar çıkmaz düşen M. BuUson gazetecilerle görüsürken Parîs 4 (Telsizle) Yeni kabme meclisınde kabinenin programını okubu sabah M. Buissonun başkanlığı al muştur. Adliye Bakanı da ayni prog (Arhan 10 unam aahifede) tmda toplanarak geniş salâhiyet pro jesini hazırlamıştır. Dış Îşleri Bakanı M. Laval bu toplantıda son gunlerde vaptığı konuşmalar hakkında arkadaşParisten sabaha karşı telefonla allarına izahat vermiştir. sahıfemizde Başbakan öğleden sonra saylavlar dıeımız haberler onuncu Memleketin Büyük bir derdi: Tapu ve kadastro Blücistandaki sarsıntı felâketi erçek olarak derd tapuda ve kdastroda değıldır. Derd, emlâk ve arotıden ibarct olan gayrimenkulü hakikati ve hakikî kıymeti veçhile belirtememekliğımizdedır. Yeni O/, JTıirkiyenin hakh olarak övünebileceği O tîpvrimlerden biri olan Kanunu medeni Jngılız gazete gayrimenkulun hakikî mahfyet ve Tnymeleri Asyanın bel tinin tapu sıcıllerinde büyük bir dikkat libaşlı memleket ve isabetle tesbitini de\letın kefaleti allerınden bıri olan tına koymuştur. Bu ıse gayrimenkulun Blücıstanın uğra tesbitinde en modern \e en fennî usul o dığı müthiş sar lan kadastro ıle temin olunabilir. Hal sıntı felâketi hakbbyle iken bir kere bizde bu işlere bakan kında ön em 1i daıre hâlâ Tapu ve Kadastro Umura (muhım) tafsilât Müdürluğü adını taşır. Bu ıkizli ad invermektedirler. sana ayni işin ıki yoldan yurüyeceği düSarsıntının en lüncesini vermekte ve hakikatte ise tapu fazla tahrıbat yapunvamle bızde ötedenberı miıteamıl olan tığı şehır Ketta eski devir yadigân ve her türlü bozukludır. Londra gaze ğun en son örneği usul hâlâ duruma batelerı Ketta için §at (hâkim) olmak davasını gütmekte«Blücıstanın pa dir. Bu usulün çüruk esaslanndan birine yitahtı dunya ha göre arazide hududa itıbar olunur. Bu ritasından sılmdi» usul ile alay etmek için Ankarada Keçidemektedırler örende biraz toprağı olan bir arkadaş Blücıstanın hem kendi malıkânesinin sınırlarım tarıf etsiyasî, hem de süel mek üzere söyle demeğı âdet edınmışti: (askeri) merkezi tslüdstan arazisinin tayyareden alınmtş korkune bîr re*« Şarkan şark, garben garb!» olan Ketta 50 000 mi: Daimi kum fırtmalarile oyulan killi tepeler ve fopYani alabildığine. Bugün bu kadar, nüfuslu bir şehir rak teçekkülâtı kocaman bir harabe manzaranm yarın daha çok veya daha az, işine ve idi. arzetmektedir. gelişine göre!.. Aklınız kolay erer ki Denizden 5000 kadem irtifada bu memurlarımn çoğu ailelerile birlikte esasmda adına mal itlâk olunan işlerin en basında gelmek lâzım gelen gayri lunduğu ıçın yazın serin oluyor, Blu yazı burada geçiriyorlardı. Hindista menkul, böyle batıl ve lâstikli bir usulle', cistanda ve Hındistanın şimalıgarbi nm şımali garbisindeki Ingiliz hava (Arhan 10 uncu tahifede) hakikî bir kıymet olmak mahiyetini kay sındeki Ingiliz sıvil ve süel (askerî) beder. Bunun içindir ki ayni yaman kar llllltlllllllllMIIIIMIItflttlllltllMlllftfllllllMIIIIIMIIflillllllllllMlllltllMIIIMnilllllllliMlllllllllllllltllllHllllllliinMIIMMIMIIIIIIIIItlllllllllllllllllllll gaşahklardan geçe geçe Avrupa gayrimenkulun tesbitini en sonunda kılı kırk yaran kadastroya tevdi etmiştir. Yalnız vasıflan ve sınırlan bakımmdan değil, kıymetleri itibarıle de. Kanunu medenimizin şu maddesine bakmız: Dünya haritasından silinen şehiıier Son dakika Yalnız Ketta şehrinin enkazı altında 20,000 ölü yatıyor, nüfusunun 80 i ölen sehirler var Hepimiz aldatıldık Bir sabtekârm Nuri Mühürdaroğlu adile Başbakana bir mektub yazıp 200,000 lira teberru ettiğini bildirdiği anlaşıldı KENDI KENDlMİZl TENKÎD Hastalıklarla savaş Bir Türk zaferi Memlekette tatbik olunan bütün milAbdunahman Nacinin kardeşi Nuri cadelelere rağmen bu hastalıklarla uğraşmak savaşında gene çok geri oldu Mühürdar oğlunun Türk Hava Kuru ğumuzu itiraf etmek lâzım gelir. Bazı muna 200,000 lıra teberru ettiğini yaz ecnebi memleketlerinden Türkiyeye ge mıştık. Ankara muhabirimiz tarafından lenlere kendi memleketlerınde pasa dün telefonla bize bıldirılmiş olan bu haportlan verilirken Türkiyede su içme ber, ne yazık ki doğru çıkmadı. Bu te meleri tavsiye olunduğunu bihyoruz essürümüz yanlış bir haber verdığımizden Çünkü Türkiyede ve ezeümle İstanbul ziyade Hava Kururrmnun böyle yüksek da beledî hahni almış tıfo hastalığı var bir paradan mahrum kalmış olmasındanm\ş. Bunun bir hakıkat mi, değıl mi ol dır. duğunu bız söyhyecek değıliz. Fakat Bu yanlış haberin nemıze nasıl bütün bir kıstm vılâyetlerımizde mese geçtığine gelince. bunıı Ankara muhabirilâ frengiye karşt aldtğtmız müessır ve mizin aşağıdaki telefonü jeklâ izah etdeuamlt tedbırlerin ne olduğunu sora mektedir. Bu, bayağı bir sahtekârın Kurumuna 25,000 lira teberru biliriz, ve bunun cevabını kendımiz veBaşbakanlığı da, Türk Hava Kurumunu eden hamiyetli vatandaş Narkalem rerek çok ehven bir tabırle o mel'un da, Türk ulusunu da aldatmak isteme fabrihast müdürü Nuri hastahğa karşı hiç te kâfi tedbirler alsinden ileri gelmiş bir yanhşlıktır. zıhanesine, sonra Beşiktaştaki evine teiemamakta olduğumuzu söyliyebıliriz. Evvelki akşam, Ankara muhabirimizin fon ettik. Hatta geç vakit evine bir muhHastalıklarla mücadele için mutlaka buyük tahsısatlı teşkılâtlara ıhtıyaç bu teiefon haberini alır almaz, Nuri Mühür bir de gönderdık. Fakat kendisini bula (Arkast 9 uncu sahifede) lunduğuna kani değıliz. îlkönce müca daroğlunu her tarafta aradık. Önce yaIMIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIMItniUlllllllllllllllfllllillllllllllilliltlllllfllinfHnfHtitinillHittinitllHlltlllltlHHIIIUIintllilUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIfilttlil dele ihtiyacının takdır olunduğunu görebilmelıyiz, sonra da mücadele azmıni. Bunun ikisınm de yokluğundan şıkâyet edersek ancak vicdanlarımızın kanlı acilarına tercüman olmuş oluruz. Bir memleketin sağlık işleri bu kadar ihmal edilmiş olamaz. Kan davasından doğan müthiş bir cinayet Bitlisli Gülizar babasının ve kardeşinin katilini dün sokakta vurdu, yaralı gece öldü Madde 819 Kıymellerin lâzım geNisteki müsab. len ihtimamla lakdir edilmemesinden kalardan sonra Al H a z i rt e m e s' u l d ü r. Hazine ku manyada yapılacak suru olan memurlara rücu edebilir. müsabakalara istirak Demek olur ki devletçe her gayrimen etmek üzere Ahenc kul en dogru vasıflan ve smırlarile ve en gitmiş olan süvarilehakikî kıymetile tesbit edılmiş olmalıdır. rimiz, orada parlak Kanunu medeninin gayrimenkule ver bir zafer kazanmışdiği bu özen genel olarak yurddaşlar a lardır. Bu zaferi rasında o gayrimenkule taalluk edecek müjdeliyen hususî tasarruf, ahm satım ve ipotek gıbi işler tel^rafımız sudur: YUNUS NADt Ahen 3 haziran (Arkast 3 iincü sahifede) (Huauri) Bu • gün burada yapt lan Ren mükâfatı müsabakatma muh 2 ndde: Denizin destanı: Ismail telif milletler «ü Habib. 5 incide: Hekım Hacı Paşa ve Mi vari zabitlerine aid sırda Kala\run hastanesi: 84 at girdi. Binicibirinci Dr. Süheyl Ünver.Siz de lerimizden mülâzim Saim Po • Klüzide süvari zabitimiz hirinei mülâzim Saim~ bu fikirde misiniz? SabiPolatkan bir mania atlarken lathan, Kısmet i» ha Zekeriyya. Güzide Türk süvari zabitlerinin bu mindeki hayvanla birinciligi kazandı 6 ncıda: Hıkâye. muvaffakiyeti, müsabtklar ve müsa J ncide: Gamalı haç ve Uygurlar ve pek çok alkışlandı. Ayni müsa bakaları seyredenler arasında büyük y 8 incide: Spor haberleri, Müsaba bakaya giren birinci mülâzim Eyüb ba 1 öncü de iy 'ibir müsabaka yaparak takdirler uyandırdı. Ktymetli binici kamız. (Arkast 8 inci sahifede) kazananlar arannda derece aldu Almanyada Âhende yapılan atlı müsabakalarda, 84 at arasmda, Saim Polatkan birinciligi kazandı ONIKILER N «ttllltlllllllllllllll nrrır Bugün K! İ L E R i! n kohramanlanndan Tembalak Atrf Sermed Muhtarın «Cumhuriyet» için hazırladığı büyük roman Dün sabah Galatada Çeşmemeyda nında Gülizar ısminde Bitlisli bir kadın eski bir kan davası yüzünden Kâzım isminde Bitlisli bir erkeği tabanca ile sekiz yerinden yaralamıştır. Yaralı Kâzım bundan bir müddet evvel Bıtliste, Gülizarın kardeşini ve babasını öldürmüş, iki sene hapiste yattıktan sonra çıkmıştır. Gülizar, babasınu» ve kardeşinin intikammı almak sev dasına düşmüş fakat Kâzım Bitliste Sağda katil Gülizar, solda dân olduğundan bu arzusunu tatmin edegece hattanede ö/en, Kâzım memıştır. bula geldığını Gulızara Ifa^ıer vermiş, Bırkaç ay evvel Gulızarın memle Gulızarın intıkam â^i alev l ketlılerinden bir kadın Kâzımın Istan, (Arham 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog