Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

30 Haziran 1935 CUMHURÎYET Giiniin bulmacası 1 1 2 3 4 6 6 Fikir Hareketleril Hüceyin Cahid Yalçın tarofından çıkarılmakla olah Fikir Hareketleri mecmuaSının 88 inci sayıcı çıkmiflır. Bu sayıda: İçiimai inkılâb ne zamen olur? Devlat isiibdadı nazariyasi, Meşrutif«t Hatıralan, İstikbaldeki kiiltür, Bugünün sahibleri, Hakimler üx«rind«ki niifuz baflıklı makalcler vardır. g 9 10 kit içtiğimiz şey. 3 Evli değil, lâGümüşsuyu hastanesile Topçu kırdı. 4 Koyu kırmızı renk, beyaz, bir alayı hamamlarmda yakılmak şaşkınlık edatı. 5 Dudakların arasmdan îizere 330 ton hamam odunu 3 çıkan rüzgâr. 6 Yaşlı, salata yapılan bir temmuz 935 çarşamba günü saat nebat. 7 İngiliz alfebesinde ikinci har16 da açık eksiltme ile alınacakfin okunuşu, cesaret. 8 Ortada görüntır. Tahmin bedeli 3135 lira olup miyen üçüncü şahıs, koyunun yavrusu, * ilk teminatı 236 liradır. yüksek. 9 Yemekten emir, fiillerin soŞartnamesi hergün Komisyonnuna gelen soru edatı, zaman. 10 Bizi da görülebilir. Isteklilerin vak • doğuran, bir maddenin satış kıymeti. ti muayyeninde teminat mektu • İstanbul Komutanlığı birlik Ierinin mutfaklarında ve kış ISKENDERIYE YOLU Soldan sağa: mevsiminde sobalarında yakılaANKARA vapuru 2 tem 1 Levha, bir şeye renk veren madcak maden kömürünün tutuştu • muz SALI günü saat 11 de de. 2 Öz türkçe aza, çoban, bir kuma rulması için 560 ton tutuşturma Iskenderiyeye kadar. (3653) şın genişlıği. 3 Hâkanların en büyüğü odunu 3 temmuz 935 çarşamba 4 împaratordan lcüçük hükümdar, öz günü saat on beşte açık eksilt türkçe dünya. 5 Erkek, üçü bir yerde meye konulmuştur. Tutarı 4928 NATTA VAPUR çocuk. 6 Bağışlama, Ruma mensub. lira olup ilk teminatı 370 liradır. ACENTALIĞI 7 Öz türkçe sahib, joıvarlak, eşeğin çı Şartnamesi hergün öğleden ev Hellenic Lines Limited kardığı ses. 8 Komşu bir mıllet, gemi vel Komisyonda görülebilir. İ«Izmir, İstanbul ve Karadeniz muayveninde nin yolu. 9 Kovuk, nota. 10 Şekerin teklilerin vakti iskelelerine gidiş, geliş için Hamteminat mektub veya makbuzla yerine kaim oîan madde burg, Roterdam ve Anvers ararile bîrlikte Fındıklıda Satmal Yukarıdan aşağı: sında muntazam seferler: ma Komisyonuna gelmeleri. Hamburg, Roterdam ve Anversten 1 Ulusumuz, onunla resim j'apılır. (3299) yakında İstanbulda beklenen vapurlar: 2 Senenin on ikide biri, nota, her va*** HELLAS vapuru 15 temmuza doğru. LEONİDA VALMAS vapuru 2 ağustosa doğru. Hamburg, Roterdam ve Anvers için yakında İstanbuldan gidecek vapurlar: GRİGORİOS C II 12 temmuzda tahmilde. HELLAS 1517 temmuzda tahmilde LEONİDA VALMAS vapuru 25 ağustosa doğru. t Fazla tafsilât için NATTA VAPUR umumî acentalığına müracaat. Tel: 449143. !• 1 1 1 !•lal lal 1 1 • 1 m •1 lııl M 1 [••1 1 • 1 1 1 1 "1 M 1 •1 1 1 1 IBıl 1 1 1 lal 1" I 1 1 IH 1 !• 1 I"JL 1 1 1 1 1" 7TT ~n«n i n 1 lııi i ı ı•1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denizyoîları ! Ş L ET M E S ! Ac«ntalan: Karaköy Köprübası Tel. 42362 Sirkeci MühE Han Tel 22740 Gözleri ve gönülleri kendine çeken suodiy* kıyılarında Bay Sadinin meşhur lcurulığı altın yaldızlı, (Antika köşk) u yeniş çam ormanı, muhteşem havuzlar... SUADiYE KURU PARKI Bütün bunları Sııadiyede yeni açılan : F*tih sulh üçüncü hukuk hâkimli > ğinden: Samatyada tsakapıda Etyemez Tekke sokağında 72 tayılı evde otu • ran Haydar kın Fatmaya ayni evde birinci komiser tekaüdü Kâşifin 26/6/^ 935 tarihinden itibaren vasi tayin Iunduğu ilân olunur. (12742) Bebekte 7 odalı, mobilyaİ! tuvalet odası ve modern konforu, büvük taracası ve meyva ağaclı bahçeyi havi püzel koşk kiralik ve satılıktır.' lstan'| bul 210 No. lu posta kutusuna yazılması. istanbul asliye mahkemesi üçünc hukuk dairesinden: I TRABZON YOLU KARADENİZ vapuru 30 haziran PAZAR günü saat 20 de Rizeye kadar. (3611) bulacaksınız. Duhuliye yoktur, Her şey inanılmıyacak ^^^^^^^^^m^^^^ kadar ucuz. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ B ^ ^ KURU PARKI'nda İstanbul Komutanlığı I Satmalma Komisyonu İlânları I BEBEKTE İstatistik Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 500 600 sahife tahmin olunan 2000 aded 7 nci cild istatistik yıl lığı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştı. Eksiltme günü ve sa atinde istenildiği gibi talib zuhur etmediği için kapalı zarf usulile yeniden eksiltme açılmasına karar verilmiştir. Eksiltme 1935 temmuzunun 26 ncı cuma günü saat 16 da Umum Müdürlük dairesinde toplanacak olan Komisyonda açılacaktır. Is teklileriu c,[ 7,5 muvakkat teminat vesikasile teklif mektublarını açılma saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu babdaki şartname komisyon kâtibliğinden ahnabilir. (3615) Davacı Makruhi tarafmdan kocaj Vensan aleyhine açılan boşanma da «I vasınm îcra kılman tahkikat ve mu hakemesi neticesinde, davacımn bo şanma hakkındaki iddiası sabit vei mahkemece kanaatbahş görülmüs ol«3 duğrundan kanunu medeninin 134,138 inci maddeleri mucibince bosanmalarına dair mahkemeden çıkan Büyükadada Nizamda Ziyapaşa sokağında cem'an 7019 lira 50 24/4/935 tarih ve 934/627 numaralı kuruş kıymeti muhammeneli ve 5482 metro murabbaı saha üzerinde kararı havi ilânın müddeaaleyh Ven4 parça bina. 1 Mükemmel banyolu ve fevkalâde manzaralı esas sanın ikametgâhı meçhul bulunması köşk. 2 Bunun arkasında ufak bir köşk. 3 Geniş bahçe kena • na binaen ilânen tebliği tensib kılınrında kolaylıkla birköşk haline konabilir sağlam bir bina. 4 Ki • olduğundan tarihi ilândan itibaî rada ayrıca güzel bir köşk. Ahır, bahçıvan odası, su depoları, kışlık ren on beş gün içinde müddeaaleyhi] çiçek camekânlığı, çeşme. Satış 8/7/935 pazartesi günü saat 14 te Vensanm temyizi dava edebilecejij Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkemesi salonundadır. Yüzde yedi teblig makamına kaim olmak üzerı buçuk teminat akçesi şarttır. (12683) ilân olunur. (12748) Lutfi Fikrinin Adadaki Köşkleri Dünkü bulmacanm halledümif şekli 1 2 3 4 5 6 8 9 10 KIİlTİAlBIMIYfAlZl I A L| 1 |M|M|K|AIL|EİI GİEJCİEİBİEİGİEİBİA İAİRİMİSI I IVİAİN D İİRİİİBİE1ŞIBİRİI I|B|E|K|A|R|BİO K|U S|A|T|A|N|B|A|D A|M A|R|BiB|A|S|L|AİB|l Y|E|B|E|C|EİB|BİA|D LLTH|RJ»|VJA|RJTİA | Istanbui Borsası kapanış fiatleri 2 9 6 935 ' N U K UD 1 1 ^0 20 20 20 20 20 1 20 I 1 1 Sterlia Dolar Fransız Liret Ff, Belçıka Fr. Drahraı Isvıçre F t Leva Florın Çek k r onu Avusturya §1, Peçeto Marlc Alış 613, :2\ 166. 2Oİ, 81. 23, 813, Zi. 81. 98. 2150 13, 40. 23, 23. H, 53, 31, 31 640, 58, 228. Açıh) 617,75 0.8007 12.06 9.6367 4.7270 83.K432 2,4387 63.9344 1.1746 19.0590 4,2375 5,8212 1.9806 4,2180 4.4916 78,0975 34.80 2,75 1088.25 3.14 Satış 618. 169. 204. 82, 24. 818. 24 50 83. 100. 23 50 15. 42 24 50 24. 16, 55. 33. İ2 941. 59. 230, Kapanıj 620,50 0,79*8 12.03 9.6125 4715 83 635 2,4525 63.7755 1,16&6 19.0115 4.2İ70 5,80b7 1.9746 4,2075 4,4* 77,9025 34,713.: V.7435 1091. 3.1315 bu ve makbuzlarile birlikte Fın dıklıda İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (3300) #** Muhabere alayındaki güver cinler için yukarıda cins, miktar ve tahmin bedelleri yazılı sekiz kalem yem 2 temmuz 935 salı günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi hergün Öğleden evvel Komisyonda gö rülebilir. Isteklilerin vakti mu ayyeninde 820 liralık teminat mektub veya makbuzlarile bir likte Fmdıkhda istanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (3331) *t* *t* I* Ankara yüksek ziraat Enstitüsü rektörlüğünden: Cuma günü saat 10 da alenî eksiltme Cinsi Çorba tabağı Yemek tabağı Kaşık diizüne Çatal düzüne Bıçak düzüne Çay f incanı maatabak Çay kaşığı Ekmek tabağı Su bardağı Sürahi Demir kepçe Tuzluk Tel nihale Tükürük hokkasî Bakır karavana Adedi 300 500 17 17 50 150 *50 500 100 50 50 30 50 100 Beherinin fiati L. K. 50 45 50 50 75 25 30 85 10 70 40 15 20 115 85 Yekunu 150 225 102 102 153 12 50 45 42 50 50 70 20 7 50 6 Epikür un Fioti 30 Yeni çıktı 9 Ahlâkiyatı Haydar Rifat Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi ihtiyacı için aşağıda beş grupta müfredatı ve hizalarin'da tahmin olunan bedelleri yazılı eşya ve Levazım her gurupta gösterildiği üzere kapalı zarf usulü ve alenî eksiltme suretile satın alınacaktır. Parasız şartname almak ve nümunesini görmek istiyenlerin her gün Yüksek Ziraat Enstitüsü Muhasebesine müracaatleri ve eksiltmeye gireceklerin 12 temmuz 935 cuma günü guruplarm üstünde gösterilen saatlere kadar guruplardaki izahate göre yapacakları tek •, liflerini Rektörlük makamına veya idare ve ihale komisyonuna vermeleri ilân olunur. (3604)] JUVANTİN SAÇ BOYALARI i1 i i1 u\ 20 Ley 20 Dınar 20 Ruble 1 Yen |0 Isviçre kronn 1 Turk altını 1 Mecıdıve lBanknot Os. B. 1 Zloü ÇEKLER Lotıdra Nev York Paıis MıUno Bruksel Atına Cenevre Sorya Amsterdatn Prağ Vivana Madrıd Berlın Varşoya Bndapejtt Bukreş Belgrad Vokohamt Mosko\a Stokholra Çatalcadaki kıtaat ihtiyacı için beher kilosuna tahmin edilen bedel 38 kuruş olan 22 ton koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye ko • nulmuştur. İhalesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat 15,30 dadır. Isteklilerin şartnamesini hergün Fın chklıdaki Satmalma Komisyo nunda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 627 liralık teminat mektubu veya makbuz ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde lerindeki vesikalarla birlikte teklif mektublarını belli gün ve ihale saatinden en az bir saat eweline kadar Komisyona verme leri. (3332) Hadımköyündeki kıtaat ihti yacı için 3,000 kilo koyun eti a çık eksiltmeye konmuştur. Be • her kilosuna tahmin edilen bedel 38 kuruş olup ihalesi 2 temmuz 935 salı günü saat 14 tedir. Şart namesi hergün Fmdıkhda Sa • tınalma Komisyonunda görüle • bilir. Eksiltmeye gireceklerin 86 liralık ilk teminatlarile birlikte vaktinden evvel Komisyonda hazır bulunmaları. (3333) 57 85 50 Kanzuk eczanesi müstahzarlanndan saçların sabit ve tabiî renlkerini iade eder. Kumral ve siyah renklerde tertib edilmiştir. Ter ve yıkanmakla dahi çıkmaz. Daima sabit kalır. Ye • gâne zararsız ve sıhhî saç boyalarıdır. TECRÜBEÜ MUHASIP Ticari muhasebeye bıhakkm vakıf, Tıirkçe, Fransızca, Almanca ve Ingılizceye aşina bir muhasib 1128 00 1 m M 1 M 1 1 1 ^ Cuma günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltme Erkek taleKe elbisesi Kız talebe elbisesi Erkek talebe paltosu Kız talebe mantosu ' 402 412 18 57 4045 18 50 120 130 13 35 1 0 1 5 16,00 7650 84 832 50 1735 50 240 10458 1 84 1 1 1 Cuma günü saat 15 te alenî eksiltme Erkek talebe iskarpmi Kız talebe iskarpini Beyaz keten iskarpin (Kız ve erkek talebe içinT 370 38G 40 45 520 4 60 3 40 2 00 1748 153 1040 2941 1015 veya 20 lira il« günde bir kaç saat çahşmak üzere ricarethanclerde hizmet arnor. Teklıflerin (muhasip) rumuzile Istanbul 176 ıNo lu posta kntusuna gonderilmesi. ı i 1 1 1 1 Cuma günü saat 16 da alenî eksiltme Yün battaniye Beyaz lâboratuar gomleği Sarı lâboratuar gömleği Kışlık spor tulumu Yazlık beyaz spor fanilâsî Yazlık beyaz spor pantalonu Yüz havlusu 30 300 500 125 200 200 500 14 50 3 00 3 00 6 50 45 50 35 435 900 1500 812 50 90 100 175 4012 DOKTOR Osman Şerafettin CağalogıJ Nuruosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 20893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî sari hastalıklar mütehassısı ES HAM !ş Buücası müessls ,. „ hamılme „ ,. name Anadolu D.M. °/c60 „ . %100 Tramvay Bomonti Nektar Rejı Aslas çimento Merkez Bankası Açılış Kapanıj 50 25 50 Cuma günü saat 17 de alenî eksiltme Pamuk şilte Yorgan pamuk 10,10 10,05 25 75 12 25 6 50 306 487 I İ S T İ K RA Z LAR 1933 * » S » > 8 Erganl % 7 SıvasEczurnm ıstıkrtzı Dahili % 5 Hazine % 2 Hazine ıt. DeğıriDencılık Sark Dejırmenzilık Umum Sıgorta tstanbul Telefon glekttık Tünel Rıhtım Anadoln D. T" 1 , 1 1 İstanbul Belediyesi ilânları \ 793 75 tıhvıb 1 Turic borcn Açüış 28.025 26,05 95 K.apanış 28,10 26,05 95 C/rrahpaşa hastanesi bahçesinde bulunan 17 kayısı, 5 nar, 6 erik, 2 dut, 80 incir, 10 armud, 8 ceviz ağaclarmın meyvalan açık arttır ma ile satılacakları, bu meyvalarm tahmin fiati 75 liradır. Şartna • mesi Levazım Müdürlüğünde görülür, arttırmaya girmek için de 5 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 3/7/935 çarşamba günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmahdır. «B.» (3656) İSTANBUL AMERIKAN KOLECİ KIZ KISMI: Amerikan Kız Koleci C D I f E l f | f | C M | Arnavudköy, Tel: 36.160 B R I V B I V I \ l 9 n i ^obert Kolec, Bebek, Tel. 36...3 Mekteb, ingilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya fransızca ihtiyarî olarak müte • hassıs muallimler taraf ından öğretilir. Aile hayatı yaşatıhr. Ulusal terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Kütübhaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedenî tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. Amelî ve nazarî elektrik, makine ve Nafıa ınühendisi yetiştirir. ROBERT KOLECDE KAY1D GÜNLERİ: 1 ağustosa kadar cumartesi günleri saat 9 dan 16 ya ka • dar, 1 ağustostan sonra çarşamba günleri 9 dan 12 ye kadar ve cumartesi günleri 9 dan 16 ya kadar. AMERİKAN KIZ KOLECİNDE KAYİD GÜNLERİ: 15 ağustostan itibaren çarşamba ve cumartesi günleri 9 dan 12 ye kadar. Fazla malumat almak için mektubla müracaat etmelidir. T AH VI LÂT » MtmeısM m > ve arkadaşlarile ayrıca BÜRHAN ve arkadaşlarmı dinlemehlerdir. KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKINDA M Ü N İ R N U R E D D İ N EFTAlYA . s A D Musiki meraklılan MUHENDiS KISMI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog