Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 30 Haziran 1935 Romanyalı atletJerle bugün yapılacak maç Faksimde Balkan oyunlarına hazırlık maçları yapılırken Şeref stadmda da Vef aBeşiktaş karşılaşacak M. Marinettinin sergisi Fütürist İtalyan şairi acayibkitabve eşyailedolu sergisini dün açtı (Baştarafı 1 inci tahifede) tanbul harta ve resimleri ile İtalyan mücellidliğinin inkişafını gösteren eski ve yeni usullerle cildlenmiş kitablar, fü türist san'ati ile basılmış kitablar vardır. Bunların arasında profesör Abud Raşidin italyancadan arabcaya tercü me ettiği Dantenin «îlâhî komedi» si vardır. Bir odada da îtalyanm fütürist ressamları tarafından yapılmış muhtelif tablolar gösterilmiştir. Kadına göre Erkek, Erkeğe göre Kadın nedir Cumhuriyet „ in müsabakası * Lâğım sularile sulanan bostanlar "V 8 George Sand'ın sözleri Müsabakanın esasları l Müsabakamız 30 gün sürecek , ve kadını anlatan erkek, erkeği anlatan kadın muharrir ve şairlerden otuzunun yazıları neşredilecektir. Her yazının altında da bir rey pusulası bulunacaktır. Yani kadını anlatan 15 erkek muharrir ve şairin, erkeği anlatan 15 kadın muharrir ve şairin yazılarile 30 rey pusulası basılacaktır. KADINA GÖRE ERKEK îstanbul Sağlık Direktörlüğünün bir mektubu Îstanbul Sağlık ve Sosyal yardım di^" rektörlüğü imzasile dün şu mektubu aldık: « (Lâğım sulan ile sulanan bostanlar') hakkmda gazetenizin dünkü nüshastnda çıkan yazı okundukian sonra, Şişli ve Nişantaşından Beşiktaşa kadar olan saha Beyoğlu İlçebayı ile hükumet ta bibi tarafından teftiş ve tetkik edildi. • Şişli Çocuk hastanesinin evvelce mevcud olan ve sonraları tıkanardk pis sulan dışarı veren lâğım mecrası bundan altı ay evvel Belediye tarafından temizlettİTİlmişü. Bastan nihayete kadar fcapah oîıtp bir buçuk metro derinliğinde taştan yapılmış olan ve Ihlamur dere sindeki kapah tonuza bağlanan bu lâğım mecrasının iyi işler bir halde bulun duğu dünkü teftişte anlaşılmıştır. Yalnız bir noktasında, bostancı tarafından delinerek çıkan sızıntılardan istifade edüdiği görülmesi üzerine, delik tikatumış ve bostancı hakkında Belediye zabıtasınca lâzım gelen muamele yapıl mıştır. Bahsedilen demir boru hastanenin lâğım borusu olmayıp, kalorifer dairesi nin temiz sulannı uzaklaştırmak için döşenmiştir. Hastanenin poliklinik dairesinde bek~ leme salonu vardır. Polikliniğe gelen lerden bir kısmımn bahçede beklemeleri, bu sıcak günlerde ağaçlar altmda hava almak içindir. Binanm ikinci katı fütürist eşyaya tahsis edilmiştir. Bu eşyalar arasında Bugün Istanbulun iki sahasında spor smda olmuş, Fahri sayı hesabole galib kristal ve bronz vazolar, heykeller, sofhareketleri yapılacaktır. Taksim stad gelmiştir. yomunda îstanbulun ileri gelen atlet Dördüncü müsabaka Levi ile Hıristo ra takımları, fütürist desenlerle işlen lerile Romanya millî takımına mensub arasında yapılmıştır. Levi, Hıristoyu iki miş masa örtüleri ve kadın çamaşırları atletler arasında müsabakalar yapıla defa nakavt ettikten sonra sayı hesa vardır. Bir köşede kapağı ve bütün sahifeleri alâminyomdan yapılmış oltra caktır. Önümüzdeki Balkan oyunlarına bile galib gelmiştir. Bu yazılarla rey pusulalarını ayYaptığı işi iyi düşünmiyen erkek, vabir hazırlık olmak itibarile bu müsa Beşinci müsabaka da Panayot ile İs fütürist madenî bir kıtab teşhir edil rı ayrı kesip biriktireceksiniz. Mübakalar atletlerimiz için çok istifadel mail arasında sekiz ravund olarak ya miştir. Bundan başka kapağı meşhur kıanm karşısmda âciz kalır. • • * sabaka bittikten sonra yazıları tetolacaktır. Atletlerimizin hem müsabaka pılmıştır. Panayot sayı hesabile galib Belçikalı profesör Pıkarın Stratosfere çıktığı balonun bezinden yapılmış bir kik ederek kararmızı verecek ve kabiliyetleri artmış olacak, hem de gelmiştir. Bana öyle geliyor ki hiçbir erkek ha kitab da vardır. t (kadmı anlatan erkek muharrir karşılarmdaki sıkı rakibler sayesinde yatını ayna önünde veya portre ressam Atletizm birincilikleri lerden birinci olarak şunu, ikinci kendilerini zorlıyarak belki bize birkaç olarak geçirmez. Eğer geçirmiş olsaydı M. Marinetti ne diyor? îstanbul Atletizm Heyeti Başkan olarak şunu, üçüncü olarak şuTürkiye rökoru kazandıracaklardır. kendi görünüşü hakkında tam bir fikn Kendısıle görüşen bir muharririmize nu...), keza (erkeği anlatan kadm Romanyalı atletler bugün Recel Ka lığmdan: sahib olurdu. M. Marinetti şunlan söylemiştir: 7 ve 13/7/935 tarihlerinde îstanbul muharrirlerden birinci olarak şu • rol vapurile geleceklerdir. Altı saat ka*** « İkinci defa olarak İstanbula gelatletizm birincilikleri yapılacağmdan nu, ikinci olarak şunu, üçüncü odar istirahat ettikten sonra saat beş buPek çok kereler dikkat ettim, çaplun diğime çok memnunum. Yalnız bu seiştirak edecek kulübler 4/7/935 tari larak şunu seçtim.) diye rey pusu«ukta başlıyacak olan müsabakalara gifer de vaktim müsaid olmadığından An erkek erkeklerin en sevimlisidir. Arkadaş lalarını dolduracaksmız. "eklerdir. Taksim sahası bu münase hine kadar atletlerin mmtaka sicil nu karaya gidemediğime acıyorum. Bu olanların ekserisi en kötü ahlâka sahib e hazırlanmıştır. Müsabaka progra mara ve baba isimlerini gösteren bir nunla beraber sonbaharda bilhassa bir dirler. Fakat biz kadınlarda öyle yanlış 30 rey pusulasının da sıraya kogöre 17.30 da 100 metro, gülle at listesinin heyetimize gönderilmesi is fütürist gözile yeni Ankarayı görmek bir itikad vardır ki bu adamları nüfuzu narak doldurulması şarttır. ^ ^. 7,45 te 800 metro; 18 de 5000 met tenir. için tekrar memleketinize geleceğim. muz altına alacağımızı zannederiz, biz Neticede kadın, erkek muhartfP" .^zun atlama, 400 metro; 18.25 te Bursada bisiklet yanşlan Bu seferki gelişimden istifade ederek aldattıkları zaman kabahat onlar kadar rir ve şairlerden sözleri en çok beKeyfiyetin bu suretle tavzıh edilmest•£* ., sırıkla atlama; 18.30 da 400 metro Bursa (Hususî) 30 haziran pazar Güzel San'atlar Akademisine giderek bizimdir. ğenilenlere rey vermiş olan oku ni gerçek saygılarımla dilerim. ayrak yarışıdır. *** yucularımız arasında kur'a çekigünü saat 14 te mmtaka bisiklet birin yeni Türk hizmetleri hakkmda toplu Birkaç yerde gö'rülen ve fena kdku ' 110 metro manialı yarış, 200 metro ciliği yapılacaktır. Birincilikler stad malumat edinmeğe çalışacağım.» lerek kazananlara ilân etmiş oldu veren su birikintileri lâğım sulan 61 Yanında asılı bir kılıç olmaksizîn ken'sürat, 1500 metro mukavemet, cirid at yomdaki pistte 70 tur üzerine tertib eğumuz hediyeler verilecektir. Bundan sonra M. Marinetti fütürizm dine 1/irmet ettirmesini bilmiyen erkeğin, mayıp, mevcud çukurlara toplamp yapma, yüksek atlama ve 100X200X400X dilmiştir. hakkında düşüncelerini şu yolda an izzeti nefsi çabuk kırılır. rakla örtülen son yağmur sulanndan iEski müsabakamız 800 metro Balkan yanşları da 2 temmuz **# latmıştır: Geredede yağlı güreş barettir ve bunların da akıtilmast ve «Tarihin meşhur simaları> müsasalı günü yapılacaktır. Güzel ve faziletli bir kadın tarafından « Fütürizm san'atinde dynthese, temizliği için emir verilmiştir.* Gerede (Hususî) 17 temmuz Gebakamız bitti ve rey puslası kabulüne Atletizm meraklıları stadyomda topredenin Kamâl Atatürk günüdür. Genc hareket ve renk hâkimdirler. Fütü sevilen erkek, kendisini kazadan belâdan başladık. Reylerin kabulü uzak viîstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım dilanırken yuvarlak topu tercih edenler lik o günü spor bayramı olarak kabul rizmin bu hususiyetleri buradaki ki koruyan tılsıma sahibdir. Böyle bir adalâyetlerdeki karilerimizin reylerini rektörlüğünün mektubundan da anla de saat beşte Şeref stadında yapılacak tablarımızda, tablolarımızda, heykelle mm hayatı, ötekilerden daha değerlidir. yetiştirebilmelerini temin için şıldığı veçhile bu havalıde lâğım sula t olan 1935 şild şampiyonluğu dömifinal etmiştir. Bu münasebetle Esentepede *** Kızılay menfaatine yağlı pehlivan gü rimizde, vazolarımızda derhal göze çarotemmuzun 15 ine kadar devam ederile sulanan bostanlar vardır. Buna alâmaçını seyre gideceklerdir. Bir erkek ailesini geçindirebilecek kamaktadır. Her ileri hareket gibi fütüreşleri tertib edilmiştir. cekrtir. Mektublar «Cumhuriyet kadar makamların dikkat nazarlanru Beşiktaş ve Vefa takımları arasında rizme karşı da hücumlar yapıldı, fakat biliyette olmalıdır, aksi takdirde bekâr müsabaka memurluğu» adresine çektığimiz ve bu çekişin müsbet neticeŞarpi yanşları yapılacak bu maç hakkmdaki düşün bunlara rağmen fütürizm san'ati her kalmalıdır. yollanılmalıdır. lerini gördüğümüz için memnun bu Bu sene yüzme ve kürek yarışlarile düklerimizi dün yazmıştık. İki takım **# gün ilerlemeğe devam ettL Yirminci lunuyoruz. 15 temmuzda rey varakalarmm dan da işld şampiyonası dömifinal ma beraber şarpi müsabakalarma da ehemyüz yıl san'atkârının orta çağ san'atkân Dalgasîz na'yat, yaşamak zahmetine kabulü bitecek ve tasnif rıeticesin miyet verilecektir. Edremidde büyük çma lâyık bir oyun bekliyoruz. de 500 kariimize 1500 liralık mü fedakârlıklarla şarpi yaptıran Hilmi ve gibi hissedemiyeceğini kabul edersek, değmez. Bir erkeğin gayesi, kuşu kendisiFeneri yenen Beşiktaş, galibiyetinin kâfat verilecektir. Asaf ismindeki iki sporcu îstanbulda fütürist san'atkârlannın ifade tarzla ne misal alarak itina ve uzun bir görüşle talih eseri olmadığını gösterecek bir orını insanlığın bugünkü hayatına ve kendine bir yuva kunr>k olmamalıdır. yun oynamağa çalışırken Vefanın da ve İzmirde yapılacak şarpi müsabaka**• düşüncelerine daha muvafık bulacağıKadını küçülten yalandır. Fakat kakuvvetli rakibini yenerek finale kalmak lanna iştirak edeceklerini bildirmiş mız tabiidir. Bütün erkekler zavalh mahluklardır, dını yalan söylemeğe mecbur eden erkek için bütün gayretini sarfedeceği şüphe lerdir. ve erkeğin hotkâmlığıdır. Bugün hemen hemen dünyanın her aşağı yukan kardan adama benzerler. sizdir. Dr. Pelser ölmedi mi? *** Bursa (Hususî) Türk maliyesı memleketinde fütürizm san'ati ileriye Bu itibarla maçın çok alâka verici bir Bir müddettenberi mevkuf olan meş doğru büyük adımlar atmış bulunuyor. Erkekler, kadının ferdî mevcudiyeti üzerinde tetkikat yapmaya gelen Finans şekilde cereyan edeceğini zannediyo hur Alman koşucu^u doktor Pelserin Fransamn yetişürdiği büyük yazıcı Bakanlığının Fransız mütehassıslan PicMeselâ Fransada çok kuvvetli ileri olmadığını zannederler, bu sebeble kadıruz. öldüğünü yazmıştık. '.ardan biridır, 1803 te Pariste doğmuş harles ve Mace ile maliye müfettişlerinsan'atkârlar vardır. Büyük şair Maya nın kendi içlerinde kaybolduğuna inanırDün gece yapılan boks maçları Bu ölüm Almanyada plduğu gibi kowskinin ölümüne kadar Sovyetlerde Iar.. Kendi kendini yükseltmiyen hiçbir ve 1876 da ölmüştür. Aslen romancıdır. den Halil Hilmi Ayan şehrimizde ver* Dün gece Galatasaray kulübü loka Fransada da teessürle karşılanmıştır.Fa şayanı dıkkat bir ileri san'ati vardı. Fa kadını sevrnezler. Kadm erkeğin ciddî Fakat zamanının siyasal ve sosyal me gi matrahları, nakdî muamele üzerinde linde amatör boksörler arasında müsa kat dünkü posta ile gelen gazeteler, Al kat hücumlara müsaid olan bütün yeni muhabbetine mazhar olmak için karakte seleleri hakkında da yazılar yazmıştır. tetkikata baslamışlardır. Ayrıca bunlarîa bakalar yapılmıştır. Müsabakalar mun manya Propaganda Bakanmın doktor hareketler ancak kuvvetli şahısların rini, cinsinden tevarüs ettiği zâfın üzeri Onun için kelimenin tam manasile ya ilgili gördükleri ve çok mühim bulduklan zıcıdır. tazam olmuş, kalabalık bir halk tara Pelserin ölmediğini ve yakmda Ber idaresi altmda ilerliyebileceği için Sov ne çıkarmalıdır. ipek sanayii üzerinde de esaslı tetkikat fından takib edilmiştir. inde muhakeme edileceğini resmen bil yetlerde Mayakowskiden sonra üeri 1817 ile 1820 seneleri arasında bir înyaparak alâkadar endüstri erbabının *** İlk müsabaka Jozefle Klark arasında dirdiğini yazıyorlar ve doktor Pelserin san'atin başına geçen kuvvetli bir şahkapanmış ve orada derdlerini dinliyerek mütalealarını almak«Para tatlıdır» sözü erkeklerin buldu güiz manastınna dört ravund olarak yapılacaktı. Fakat ölüm haberi, Kolonya şehrinde Alman siyete rasgelemedık. mistik buhranlar geçirmiştir. İlk edebî tadırlar. Mütehassıslarla Türk ve ecnebi gu bir darbı meseldir. Çünkü bu söz erJozef ilk ravundda nakavt olmuştur. a futbol şampiyonluğu finali maçı oykabiliyetini burada gb'stermiştir. fabrikatörlerinden mürekkeb bir heyet Almanyaya gelince; nasyonal sesya keğin dimağını işten fazla temsil eder. İkinci müsabaka Leonla îhsan arasın nanırken gazeteciler arasında yayılmış1822 de evlenmiş, fakat iki çocuğu ol Defterdar Remzinin yanında bir toplantı Para onun için haricî âlemle ticaret mada yapılmış, Leon sayı hesabile galib ır. Fakat Spor Nezareti bu haberin lizmden evvel Hano\Tede kuvvetli bir masına rağmen mes'ud olamamıştır. yapmışlardır. Mütehassıslar fabrikalan ileri san'atkârlar grupu vardı. Alman nası ifade eder. Tedbir ve uzun görüşte gelmiştir. azetelerde yazılmamasım emrettiğinBoşandıktan sonra zamanının büyük gezerek tetkiklerine devam edecekler neyanın bugünkü iç durumu bu grupun tesir yapar, ileri adım atmasına yarar, oÜçüncü müsabaka Fahri ile Nuri ara den mesele örtbas edilmiştir. na öyle entellektüel bir mücadele imkânı adamlarile yaşamış ve o müdd't zar ticeyi raporla Finans Bakanlığına bildifaaliyetine engel olmuştur. fında hakikaten birçok şaheserler mey receklerdir. İleri san'atkârlerde Amerikada şa verir ki onu itiyadlannm üstüne çıkanr, dana getirmiştir. yani dikkat terakkiler gördüğümüz gibi, hulâsa para, erkek için ruhun fiil haline 1848 de ihtilâl patladığı zaman George İngilterede ileri şair, ressam ve heykel gelmiş şeklidir. Sand demokrasi hayalinin tahakkukun *** traşlar görüyoruz.» görür gibi olmuştu. Fakat sonra yeis, Bu sözü sakın unutmayiniz; hiçbir erM. Marinetti, fütürizmin geleceğin kapılmış ve tekrar kır hayatına dö'n den çok emin olduğunu söylemiş ve kek hatalarının yolundan geçmedikçe müştü. İmparatorluk devrinde siyaset 1937 de Pariste açılacak olan arsıulusal mukadderatını tayin edemez. le uğraşmakan memnu olduğu için ken sergide fütürizm san'atinin hâkim vazidisini tiyatroya vermiştir. Hayatının yette buluncağmı, bunun için şimdiden > İyi kalbli, güzel çehreli bir erkek se son 25 senesi zarfmda tHayatımın hi vilecek erkek değil, arkadaş olacak er kâyesi» eserini yazmış, sonra <Kar a hazırlıklar yapıldığmı bildirmiştir. kektir. M. Marinetti yarm Tepebaşındaki 1damı* fantezisini ve daha birçok eser*** talyan kulübünde fütürizm hakkında iler vücude getirmiştir. Zamanının en son modasma uygun talyanca ve fransızca bir konferans veJorj Sanın romanları, asrının en gü rerek salı günü uçakla İtalyaya döne genc bir adam. Yeni felsefeye âşık. Vol zel ifadesidir. Evv'elâ romantik bir ham terin muakkibi, Franklenin hayranı. Zeki cektir. le, istiklâl ve sevgi hakkı için kavga, olduğundan fazla namuslu. Yapmak ka1840 senelerine doğru müsavat, demokbiliyetinden ziyade anlamak kabiliyetine Bursa Namazgâh okulunun sergitinde bulunanlar rasi ve cumhuriyet mücadelesi, yaşının Feci şekilde yaralanan bir sahib. Mantığı kötü. Fikirlerindeki ülküBursa (Hususî) Namazgâh oku liler bulundular. Söylevden sonra okulun ilerilemesile birlikte fikir ve his olgunyavru sünü kaybetmiş bir erkek.. Bu zeki bir lunun yıllık sergisi okul direktörü Zehra üst kat salonlarındaki sergi gezildi. Ser luğu. George Sandın romanlanndan Canderin bir söylevile açıldı. Açılma tö gide Atatürk köşesile orta Asyadan acuCibalide çok feci bir vak'a olmuş, kü kadına sıra adam tesirini yapar. maada gazete ve mecmualarda çıkmış *** reninde Asşarbay, Halkevi başkanı, Kül nun dört yanına Türk akmlannı oklarla çük bir yavru kamyonla duvar arasında olan yazıları toplansa, romanlan kadar tiir direktörü ve spektörlerle diğer davet sjösteren canlı haritalar çok beğenildi. kalarak ezilmiştir. Erkek aşkın elinde bir oyuncakür. büyük bir yekun tutar. Bunlara muhaGece saat 20 de Cibali Uşakkapı cad Kadının aşka kumanda etmesini ister. Urfada bayındırhk işleri Tekirdağında yeni mektebİer desinde şoför Raifin idaresindeki 3773 Fakat aşka ne kadm ne erkek hükmede berelerini de üâve etmek lâzımdır. George Sand, Fransamn ender yetişUrfa (Hususî) Baymd.rl.k işleri Tekirdağ (Hususî) Tekirdağ ilin sayıh kamyon ayni caddede oturan 1 1 mez. Valinin otomobili otobüsU tirdiği büyük kadm romancı ve yazı bu sene büyük bir hızla ilerlemektedir. çarpıştıktan tonra de yaptırılmakta olan (16) ilkmektebin yaşında Yakub oğlu Dursuna çarpmış Seven hiçbir insan kabahatli değildir. cüanndan biridir. ıYapı malzemesinin pahah olmasma rağinşaatı bitmek üzeredir. Bu okullardan ve zavalh yavruyu duvara sıkıştırarak Izmir (Hususî) Vali General Kâ« men bin lira gibi az bir para ile asrî ve (i Tekirdağının Ferhadanh köyünde yapı başından ve sol kolundan yaralamışhr. zım Diriğin otomobili Güzelyalıda bir, sıhhî bir mezbaha yapılmıştır. Bu suretle lan 5, Müreftedeki 5, Muratlıdaki 5, Çocuk hastaneye kaldırılmış, şoför otobüsle çarpışmış ve parçalanmıştuv Şar sağhğa, Belediye bir varidat memSarayın merkez mektebi on dershanelidir yakalanmıstır. ^ Rey puslası Kaza esnasında valimiz otomobilde debaına kavuşmuştur. ki bunların duvar inşaatı bitmiş ve bina;ildi. Biraz evvel vali konağma inmişBelediyeler Bankasından yapılan is larm üzerleri örtülmüştür. Görünmez belâ ti. Şoför Zeynel hafif yaralıdır. Çar • tikrazla da çok güzel bir otel yapılmış ve Dün saat 17 de Beşiktaşta Kılıcali Çorlunun Aşağısırt köyündeki 3, Kapıştığı otobüs Alinin idaresinde idi. (Uray) adı verilerek umuma açılmışur. Erkeği tarif eden kadm muharrir ve şairlerden ramehmed köyündeki 3, Pınarbaşındaki caddesinde sed üzerinde yapılan inşaattan Suçlu olarak Zeynel gösterilmekte ve Yakmda sinema bınası da tamamlanacaktır. Bu suretle Urfada seslı fılimler sey 3, Paşaköyündeki 3, Bahçeağıldaki 3, bir taş düşmüş ve oradan geçen 17 yai 4 üncü olarak seçtim. süratli gittiği, yolda yanlış bir manevredilebilecektir. Beyazköydeki 3, Kapaklıdaki 3. Çay şında Ahmedin başına gelerek yaralamışra ile sola saptığı iddia edilmektedir. tsim ve adres: Halkın yapacağı evlere örnek olmak ladaki 3, Çukuryurt köyündeki 3 sınıflı tır. Ahmed hastaneye kaldırılmış, inşaaZeynel ise, bunun tamamen aksini söyfoere husosî muhasebe tarafından bir nü mekteblerin inşaaüna da devam edil tın etrafına muhafaza yaptırmıyanlar iiyerek, kazaya sebebiyet verenin, valimune evj b$« edilmektedir. nin şoförü olduğunu bildirmistir. Tah ı mektedir. hakkında takibata başlanmıştır. kikat ve tetkikat yapılıyor, Bugün şehrimize gelecek olan Rumen atletleri Maliye mütehassıslari Bursada tetkikat yapıyorlaı George Sand kimdir? \\ Bursa okullarınm açtıkları sergiler îzmir Valisinin otomobili parçalandı Cumhuriyet,, in müsabakası KADINA GÖRE ERKEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog