Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

A 30 Hazlran 1933 KOçOki Hikâyeİ Binbası Vahid özGüncr Londradan gelen gazeteciler Haftalık Radyo Programı • Salı: 2 temmuz J 18,45 ağızdan üfleme aletler triyosu Sonatlar 20,45 gnöün akisleri 21,05 Onu askerlikten çekıldikten sonra da, bir yerde üstüste altı ay kalmadım. Ateş19.20 koro konseri 19,50 gramofon haberler 21,15 dans musikisi 24,05 gene binbaşı diye anıyorduk. Gözleri, te kalan demir gibi yana, söne, yana sö19,50 süel yayın 21,15 Viyana havaları Münihten nakil 24,30 dans musikisi ÎSTANBUL: gölgeler içinde kalmış gibi süzgün ve tat ne biraz özüm kaldı. Ben de yaşlanmış BUDAPEŞTE: 21,50 haberler 22,05 senfonik konser 12,30 plâk neşriyatı 18,30 dans mulı olduğu halde yüzünde, sert çizgiler si anneme ve biraz da bana, bizden bir elin, 18,25 orkestra konseri 20,05 İşçiler 23,15 küçük orkestramn konseri. (Ba% tarafı 1 inci aahîfede) sikisi (plâk) 19,30 çocuk saati, hikâ linmemişti. Buyurun derken eli titriyor bizden kognıuş bir gönülün yaklaşmasım korosunun konseri 21,05 karışık progEsas itibarile bu üç gazetenin bir a yeler, Mes'ud Cemil 20 konferans >terdim du; gözümle, boşlukta eline bir çizgi çizram 22,05 haberler 22,35 Çingene orYurd; sevgimiz gibi, canımız gibi yu raya gelerek ileri sürdükleri bir fikrin 20,30 Birsen, türkçe sözlü eserler, radyo dirdim. Evet, duruşuna ve uzanışının sokestrası 23,35 ingilizce konuşma 23,55 tatbikı demek olan bu seyahat, çok yeni caz ve tango orkestralan 21,30 son haİSTANBUL: nuna göre bu çizginin başı elbıse dolabın va duygumuzu da, hayalî yaşıyan yuvagramofon 1,10 haberler model 2 otomobilin mukavemet dere berler, borsalar 21,40 Ay tango, demir 18.30 almanca ders 18.50 dans muüan başlıyordu. Öyleydi de: Dolabm mızı da benliğinde eritmiş oldu. Ne yapaBÜKREŞ: cesini anlamak, ayni zamanda Londra caz orkestralan, Beybi 22 Mayistro sikisi (plâk) 19,40 haberler 19,45 Ege yarı açık kapısından ceketi, eski apuletle lım. O kurtuldu ya yetişir.» 18,05 gramofon 18,20 musiki 20,05 dan İstanbula kadar olan ve 1930 arsı Popof idaresinde sigan romans. caz, türkçe sözlü eserler 20,15 kon ri görünüyordu. Biz gelmeden önce o bu Suyıustu. Yüzüne bakamaz oldum. ulusal turizm kongresinde tesbit edil ferans 20,30 stüdyo orkestrası 21 rad konferans 20,25 gramofonla balet mu VÎYANA: Üolabın başmda epeyce kalmış ve eski jözleri daralmış ve duygulan damlalar miş bulunan otomobil yolunu denemek sikisi 21,05 gramofonla Vagnerin Tani 16,35 üç kişilik heyet tarafından kon yo caz ve tango orkestraları, Çadırcı, hânser operası. hatıralannın içine dalmış olacaktı. Bizi a kapaklarının içine yayılmıştı. Duygu çindir. ser 17,10 konuşma 17,35 gramofon türkçe sözlü eserler 21,30 son haberbirer birer severek ve biraz daha kanape larını gene askerce bir itişle gizlediğini TULUZ: İngiliz gazetecileri amatör sosyeteleri 19,05 gramofon 19,35 konuşma 21,05 ler, borsalar 21,40 Mari Oskan, piyano lerimize oturtmak ister gibi okşadı. Su sezdim. Yüzünün sertliği şimdi gözlerine 20,05 piyes 20,25 süel marşlar 20,50 mümessilleri ayn ayrı ve 24 saat ara ile piyes: Dört şövalye ve bir gene kadın solo 22 plâk neşriyatı. baylık (zabitlik) günlerinin, iç titreten de sinmişti. Gerçi üzülmüştüm. Yalnız. reklâm konseri 21,10 operetlerden şarşehrimize gelmişlerdir. Hududda ken 23,05 haberler ve spor haberleriv 23.30 VİYANA: kılar 21,20 opera şarkılan 21,35 mu * habralarından silkinmişti ve gülümsüyor bize; benliğini duyuran temiz ve merd komşumu bu akşam daha çok sevdiren de dilerini Türkiye Turing kulübünden Ek eğlenceli konser 24,50 konuşma 1,05 17,15 gramofon 18,05 konuşma 18,30 siki şakalan 22,05 «Ne sevimli!» ope » du. Ben de anlıyamadığım tuhaf bir duykeman konseri 19.30 halk şarkılan rem Muhittin ve Ekrem Rüştü karşıla Çingene musikisi. retinden parçalar 22,50 konser: Mo • guyla bu akşam çok sevdiğim bu binba bu şakam olmuştu. 19,50 konuşmalar 20.15 ulusal yayın mışlardır. BERLÎN: *** zartın eserleri 23.25 dans musikisi « şrya dokunmak istiyordum. Ona bu dinDün Perapalas oteline inen îngiliz 19,05 valsler, şarkılar, düetolarla kü 20.35 şarkılar ve opera parçalan 21,15 23,50 şarkılar 24,05 muhtelif sololar • Komşularım bu görüşmemizi unuttu lenişi çok mu görüyordum. Tatlılığını ler, Türkiye Turing kulübü başkanı Re çük aşk hıkâyeleri 19,50 spor yayını dans havaları 22,15 dans musikisinin 24,20 opera parçaları 24,40 cazband t a bozmak mı istiyordum bilmem? Bende o; lar mı bilmem. Üzerinden bir iki ay geçşid Saffet ve idare heyeti reisi Şükrü 20,05 Laypzigden nakü 20,50 üç perde devamı 23,15 Org konseri 23,45 gra kımı 24,50 süel marşlar 1,05 rady» îyi bir asker, tatlı bir adam duygusunu mişti. Şakayı yapan ben olduğum için Âli ile görüşmüşler, kendilerine şehri lik opera: Alessandro Stradella 23,05 mofonla «Gece kuşu» opereti 24,40 ko fantezisi 1.25 operet orkestrası. bırakmışken, gene onu komşularından ay onun sözleri bana çok dokunmuştu. Binmizi dolaşmak için kulüb tarafından bir haberler 23,35 dans havaları 24,05 nuşma 1,05 şan ve orkestra konseri. rıca, kendi başını düşünen, keyfine düş başıyı her akşam biraz daha kendime BERLİN: program tertib edilmiş, bir tercüman Torinodan nakil 24.35 Budapeşteden yaklaşmış buluyordum. Geceler, yakm kün gibi görüyordum. 19.35 konuşma 20,05 şarkılar 20,45 nakü 1,05 eğlenceli konser ve dans haayrılmıştır. Hepimiz de evliydik. Çoluk, çocukla ık veren hayalleri işleyip derinleştiriyor. günün akisleri 21,05 haberler 21,20 İSTANBUL: Dün bir muharririmiz îngiliz gazete valan. îyi günlerimiz kadar, güriıltülü günleri Komşuma daha çok gidiyorum. O da çok Ştutgarttan nakü 22.05 süel bando 18,30 dans musikisi (plâk) 19,10 haBUDAPEŞTE: cilerile konuşarak yaptıkları yolculuk 23,05 haberler 23,35 Münihten nakü. miz de eksik olmuyor. Yalnız binbaşı, geliyor.. Keman çalıyorum. fif musiki (plâk) 19,40 Ege caz, türkçe 18,05 orkestra konseri 19,35 salon Yüzü bu akşam daha solgun, çizgileri hakkında izahat almıştır. BUDAPEŞTE: yola, gürültüye uzak, gölgelere sanlmış sözlü eserler 20,10 konferans 20,30 orkestrası 20,50 konferans 21,15 opeYapılan bu yolculuk 2000 millik bir sessiz bir evde oturuyor. Annesi, öteye yumusak.. Anneme, kanma ve çocukla18,35 salon orkestrası 19,55 keman stüdyo orkestrası 21 radyo caz ve tanmesafe üzerinde olmaktadır. İki Morris retlerden parçalar 24,15 Çingene orkesberiye koşturduklan ufak bir kızla hepi nma bakıyorum. Keman onları da sü konseri 21,05 gramofon 22.30 haber go orkestralan 21,30 son haberler, borotomobilile Londradan kalkmışlar, va trası 1,10 haberler. ler 22,50 opera orkestrası 24,05 Çin salar 21,40 Aleksandr Mayler, Macar mizden dinc, sessiz yaşayışına doğrusu kı rüklemiş ve engin bir tadın içine atmıştı. BÜKREŞ: Bir aralık kızkardeşime gözüm ilişti. O purla Manşı geçerek Kaleye, sonra da zıyordum. halk havaları orkestra ile birlikte 22,10 19,20 gramofonla ulusal musiki 20,25 gene orkestrası 1,10 haberler. binbaşıya doğru iğilmiş, onu kucaklıyan Brüksele, oradan sıra ile Köbs, Peşte, BÜKREŞ: plâk neşriyatı Binbaşım, dedim, seni evlendirmeğe şan konseri: Rumen havalan 20,45 gözlerile okşuyordu. Annemin de ikisine Belgrad, Sofya yolıle Türkiyeye gel VİYANA: 18,05 gramofon 20,25 Şopenin eserlegramofon 21,20 orkestra konseri 22,15 Mik. Arkadaşlar, şakamı yerinde bulşözü takılmıştı. Kemanı yavaşça kestim mişlerdir. Bu hat üzerinde otomobil yo17,20 gramofon 17,50 çocuklann za konserin devamı 23,05 haberler 23,20 ri 21,20 senfonik konser 22,50 haber• onlar da, öyle, öyle sizi evlendirSesin örtüsü altında, sevgilerini görmiyen lu teessüs ettiği ve genelleştiği takdir gramofon. ler 23,10 gece konseri 23,20 yabancı manı 18.15 org musikisi ve koro kon geldik dediler. Şakama ağırca bir bir oda insan; şimdi çıplakmış. gibi utan de, bu yola Hindistan ve Malaya yolu dülerde haberler 23,40 gece konseri seri 18,50 spor yayını 19,15 konuşmaTULUZ: >rdim: nun da birleştirilmesi düşünülmekte mıştılar. Bence bu sesin biraz önceki örlar 20,05 haberler 20,15 ulusal ya 20,05 şarkılar 20,25 armonik kon nin devamı. Binbaşım, yalnız başını düşünü tüsü ve içlerin sevgisi uzanıp gitmeliydi dir. Gene bu yoldan Haleb tarikile BağTULUZ: yın 20,35 haftanın bölemi 21,05 Evlounek geç te olsa bir borc Öyle yaptım, kalktım, kızkardeşimin eli dada gidilecektir. Ayni suretle Kudüsle seri 20,50 dans musikisi 21,05 «Üç 20,05 Tirol şarkılan 20,25 halk orkes «Vindsorun şen kadını» üç perdelik opeKahireden cenubî Afrikaya, Ümidbur bahriyeli» operetinden parçalar 21,20 ni binbaşının elinin içine bıraktım. Bu na Viyana orkestrası 21,35 operet şar trası 20,50 hafif musiki 21,10 salon ra komik 23 haberler 23.50 eğlenceli ıra bir yurd borcu diyecektim. Di sıl oldu. Nasıl yaptım ve neye yaptım nuna giden yolu bağlamak tasavvunı kıları 22,05 «Romes ve Jülyet» opera orkestrası 21,20 operet parçaları 21,3! konser 24,50 konuşma 1,05 eğlenceli vardır. îngiliz gazetecileri ve Otomobil edim. Onun başı önüne iğilivermişti. bilmiycmm.. filim musikisi 22,05 Giyomtell opera sahneler. sosyeteleri mümessilleri yolculukların sından parçalar 22,55 radyo fantezisi;birimizin yüzüne bakmıyordu. GözleBERLİN: Evlendiler. Üç yıl oldu. Bilmem bin dan çok memnundurlar, çok iyi şartlar 23,25 havaiyen gitareler 23,50 sesli fi smdan parçalar 22,50 radyo fantezisi dalgındı. Yavaş, çok yavaş ve çok iyi başı beni, yurd da hepimizi affetmiş mi lim parçalan 24,05 dans musikisi 24,20 23,25 dans musikisi 23,50 şarkılar ve 17.35 kadınların zamanı 18,05 Ham içerisinde gelmişlerdir. ılaşılan bir sesle söylüyordu: şanla tangolar 24,40 operet orkestrası gülünç sahneler 24,20 cazband takımı burgdan nakil 19,35 kitablara dair dir? Türkiye Turing kulübü başkanı Reşid 24.50 düetolar 1,05 radyo fantezisi 24,40 şarkılar 24,50 süel marşlar 1,05 20,05 Breslavdan nakil 20,35 konfe « Evet komşulanm ben yalnızım. Şimdi, binbaşı bizden bir ele, kendi • Saffet memleketimiz içinde yollarm na 1,25 askerî bando radyo fantezisi 1,25 Viyana orkestrası rans 20,45 günün akisleri 21,05 haberfalnız başımı düşünüyorum. Ben de, sinden yakın bir duyguya, sıcak bir göz< sıl tekemmül etmekte olduğuna ve bu ler 21,20 Münihten nakil 21,50 piyes: annemin arkasından yaşhlığa doğru gidi karşı uzanmış, kanapesinden bakıyor VARŞOVA: yolların tarihine dair izahat vermiştir. yorum. Harbiyeden çıktığım gündenberi Bir yaşında oğlu önünde oynuyor. 17,05 solistlerin konseri 18,05 açık (^ Çarşamba : 3 temmuz j Deniz ve aşk dalgaları 23,05 haberlerGazeteciler, Belçikada dar olmakla hava konseri 19.20 cazband pıyanosu23,35 edebî yayın 24,05 konser: MozarİSTANBUL: beraber güzel yollar, Almanyada gene nun konseri 19,35 şan konseri 20,30 tın eserleri. 18,30 jimnastik, Azade Tarcan 18,50 ayni darlıkta iyi yollar olduğunu söy salon heyeti konseri 21,05 knoferans BUDAPEŞTE: fransızca ders 19,10 dans musikis lemektedirler. 18,50 gramofon 19,50 kon*"° I i a *O'BCF 21,15 senfonik konser 22 haberler (plâk) 19.40 haberler 195(1 opera orkestrası 2i,6ü konuşma 22,05 Birçok yerlerde saatte 60 mil yol al 22,35 edebî yayın 22,50 gramofon monoloğ 20.10 konferans 20,30 stüdyo şan konseri 23,05 Çingene orkestrası mışlardır. Viyana dışında saatte 80 mil 23,25 bahriyelüer bandosu 24,10 gra orkestrası 21 radyo caz ve tango orkes24,05 cazband takımı 1,30 haberler. yol almışlardır. mofon. tralan, Emine İhsan, türkçe sözlü eserBÜKREŞ: Îngiliz gazetecileri dün Floryaya gitler 21,30 son haberler, borsalar 21,40 18,05 radyo orkestrası 20,05 konfe mişlerdir. Pakize İzzet Nezih, keman solo 22 plâk rans 20,25 gramofonla filim ve operet Yann Turing kulübün tertib ettiği neşriyatı. İSTANBUL: musikisi 21,20 oda musikisi 21,50 radşehir gezintisini yapacaklardır. Akşam VÎYANA: 18,30 jimnastik, Azade Tarcan 18,50 yo orkestrası 22,35 haberler 22,50 konsaat 5 te Turing kulübümüzün başkanı fransızca ders 19.10 plâk neşriyatı 17,10 Viyana valsleri 17,50 konuş ser 23.20 haberler 23,40 gece musikisi Reşid Saffetin Beşiktaştaki evinde ve 19.50 Salâhattin Estagaço orkestrası, malar 18,25 keman ve piyano konseriPRAG: receği çay şölenine çağırılıdırlar. Rumen musikisi 20.20 son haberler, 19,05 konuşmalar 20,35 süel musiki 19.05 almanca yayın 20.05 almanca Îngiliz gazetecileri ve otomobilcileri denizciler maşı 20.30 radyo caz ve tan 21,50 bir Tirol efsanesi 22,55 esperanto haberler 20,20 karışık program 21,2( salaya kadar burada kalacaklardır. Fa go orkestralan, Bedriye Tüzen, türkçe yayını 23 05 haberler 23,15 konser füârmonik orkestra 22,40 Brünodar kat Londradan alacakları talimata göre, sözlü eserler 21,30 borsa haberleri 23.40 eğlenceli konser 24,50 konuşma nakil 23,20 haberler 23,35 gramofon • bu programm değişmesi muhtemel gö 21,35 İstanbul Konservatuan musiki 1,05 gramofonla dans havaları. 23,40 almanca haberler 23,45 gramo BERLÎN: profesörler itarafından konser 22,10 rülmektedir. fon 23,50 rusça haberler. 19.05 şan ve musiki 20,05 spo ryayıplâk neşriyatı. nı 20,25 Org ile melodıler 20,45 günün VİYANA: Almanyaya yollanan 17,15 gramofon 18,25 konuşma 18,40 akisleri 21,05 haberler 21,20 Ham İSTANBUL: patlıcanlar şarkılar 19,10 konuşmalar 20,10 ulu burgdan nakil 21,50 konuşmalar 23,05 18,30 jimnastik, Azade Tarcan 18,50 haberler 23,35 Kolonyadan nakü. Türkofis Berlin şubesi Kılıcoglu m'u sal yayın 21,05 cazband takımı 22,05 Mudanyamn Arnavudköy plâjt fransızca ders 19,10 dans musikisi BUDAPEŞTE: Bursa (Hususî muhabirimızden) muvaffak olmuş enerjik bir belediye essesesi tarafından Berline gönderilen Tirolluların zamanı 23,05 haberler 18.05 koro konseri 19,20 Çingene or (plâk) 19,35 haberler 19,40 dans muYazın burada bunaltıcı sıcaklar hüküm dir. Binaenaleyh Mudanyaya giden ilk Türk pathcanlan hakkında bir rapor 23,15 Vagner ve Verdinin operalanndan kestrası 20,20 konferans 21,20 orkes sikisi (plâk) 20 spor konuşmaları, Said sürüyor. Halk bu rütubetli sıcakların Bursa halkınm kendisinden, bu cennet göndermiştir. Bu rapora göre patlıcan parçalar 24,30 konuşma 24,45 caz tra konseri 22,45 haberler 23,05 caz Çelebi 20,30 radyo caz ve tango orkessinirleri uyuşturan tesirinden kurtul kadar güzel plâjın baymdırhğını göz Almanyanın birçok yerinde bilinmemek band takımı. band takımı 24,05 Balalayka konseri • traları, Bedriye Tüzün, türkçe sözlü eBERLİN: mak için tatil günlerinde kırlara, dağ lemesi hakkıdır. îskeleye bir buçuk ki le beraber patlıcanlanmızm kilosu 100 serler 21.30 son haberler, borsalar 1,10 haberler. 17.35 spor yayını 18,05 Ştutgarttan lara, daha çok ta deniz kenarlarına akın lometro uzak olan bu yerde her çeşid 120 Türk kuruşu arasında satılmıştır. 21,40 Babikyan (şan) 22 plâk neşriyatı. BÜKREŞ: Türkofis külliyetli olmamak şartile Al nakil 20,45 günün akisleri 21,05 ha ediyor. tesisat yapılabilir. Hatta bu iş hususî VİYANA: 18,05 orkestra konseri 20,05 konfe manyaya her gün 100 kilo kadar pat berler 21,15 eski Berlin melodileri 16,40 koro konseri 17,25 haberler * rans 20,25 gramofon 21,20 piyano Bursanın denizi burnu dibinde sa teşebbüslere karşı da apaçık duran bir lıcan gönderilmesini tavsiye etmektedir. 22,50 almanca ders 23,05 haberler konseri 22,10 radyo orkestrası 22,40 18,15 konser 18,55 konuşma 18,45 grayılacak kadar yakındır. Düzgün bir yurd işi sayılabilir. Yeterki bunun bir 23,35 üç kişilik heyet tarafından kon ihtiyac olduğu kabul edilsin. haberler 22,55 orkestra konserinin de mofon 20,05 ulusal yayın 20,15 Revü: Tütün ve tohumlarm ıslahı ser: Bethovenin eserleri. şose ve kutu gibi bir şimendiferle bu Eğer Mudanyamn bu plâjı düzelti yakmlık büsbütün kısaltılmıştır. Ancak vamı 23,20 haberler 23,40 konserin Viyana, son istasyon! 21,05 piyes: Tek Memleketimizde yetişen tütün cinsle BUDAPEŞTE: lir ve güzelleştirilirse, şimdi her pazar başma yaşayan adam 22,40 musiki yazın tatil günleri her çeşid vesaitle 18,35 şan konseri 19,45 Çingene or devamı. oraj'a giden binlerce Bursalı yerine o rinin ıslahı ve tütünlerin ıstıfası işine çok 23,15 konser 24,40 konuşma 24,55 cazMudanyaya göç eden halkı deniz kenaVARŞOVA: ehemmiyet verilmektedir. înhisarlar İda kestrası 20,40 piyes 22.05 viyolonsel band takımı. rında barındırabilecek belli başlı yer zaman on binlerce Bursalının gittiği 17,20 solistlerin konseri 18,05 Kra resi müstahsil mmtakalardaki tütün tip konseri 22.35 haberler 22,55 salon'orler yoktur. Tabiat, dünyanın en güzel görülecektir. kovdan nakil 18,50 gramofon 19,05 BERLİN: lerinin yeknasaklaştınlması ve her mm kestrası 23.55 konferans 24,05 gra Halk bir de Mudanya Bursa şimen17,05 Kolonyadan nakil 19,05 spor plâjlanndan birini burada yaratmış ske ç 19,20 şan konseri 19,50 gramo takada en iyi kalitede tütün yetiştiren to mofon 1.10 haberler. difer idaresinin pazar günleri tenezzüh ken biz onu olduğu gibi bırakmakta fon 20,35 koro konseri 21,15 gramo yayını 19,20 David Kuperfıldin haya BÜKREŞ: humlarla zer'iyat yapılması için kültürel tından 20,05 eğlenceli konuşma 20,45 yanılıyoruz. Hele binlerce Bursalının trenini erken kaldırdığmdan şikâyet e18,05 orkestra konseri 20,05 konfe fon 21,50 haberler 22,05 piyano mu tetkikat yaptırmaktadır. Bu maksadla , günün akisleri 21,05 haberler 21,15 bütün yaz taşınıp durduğu bir yer ol diyor. vücude getirilen Maltepe ıslah ve tecrübe rans 20.25 Alman musikisi (gramofon sikisi 22,45 keman konseri 23,20 haLaypzigden nakü 23,05 haberler 23,35 Pazar gecesi bir yere giden ve niha duktan sonra burasını böylece bırak istasyonu genişletilmiş ve teknik vesaitle la) 21,20 konser 21,50 şan konseri fif musiki. eğlenceli musiki yayını mak Mudanyamn ekonomik gidişi he yet 12 de yatabılen bir yurddaşm sa22,10 Harpa ile konser 22,35 haberler takviye edilmiştir. at 7,5 ta (hem de şehre bir kilometro sabma da zararlı birşey oluyor. BUDAPEŞTE: înhisar İdaresi Samsunda da küçük bir 22,55 dans musikisi 23,20 haberler mesafede olan) istasyonda bulunabil18,35 Macar şarkılan 20,05 gramo • 23,40 dans musikisi. İSTANBUL: Gidenler çınar yapraklarından örtül mesi biraz gücdür. Bunun için tenez tecrübe istasyonu vücude getirmiştir. TULUZ: 18,30 jimnastik, Azade Tarcan 18.50 fon 21,10 konferans 21,35 eğlenceli müş çardaklarm altmda Âdemle Hav züh treninin biraz daha geç kaldırıl Diğer taraftan şark vilâyetlerinde ye20.05 halk şarkılan 20,25 süel marş almanca ders 19,10 dans musikisi yayın 23,30 haberler 24,05 Çingene orvanın yaşayışmı andıran bir sadelik i ması; ayni zamanda bu trenin bir de tişen tütünlerin cinslerini ıslah etmek için çinde günlerini geçiriyorlar, burada ğil, bir iki tane olması, gene Devlet buralarda nümune tarlaları kurulmuş ve lar 21 muhtelif sololar 21,20 salon or plâk 19.40 Balalayka orkestrası, koro kestrası 1,10 haberler. doğru dürüst ne oturulacak veya soyu Demiryollan İdaresini kazandıracek bu tarlalarda iyi cins tütün tohumlarile kestrası 21,35 opera parçalan 22,05 20,10 konferans 20,30 stüdyo orkestra BELGRAD: * 18.05 orkestra ile halk şarkılan 20,05 radyo fantezisi 22,45 havaiyen gitare sı 21 radyo caz ve tango orkestralan, nacak bir yer var, ne de bir kazino... bir hareket olacaktır. Deniz vücude zer'iyat tecrübelerine girişilmiştir. gramofon 20,20 haberler 20,35 uluslaler 22,50 «Küçük Dük> operetinden Avni, türkçe sözlü eserler 21,30 son haHalbuki Mudanya Belediyesi geçen sağlık verir nazariyesinin hüküm sür Ankarada Ziraat Enstitülerinde çalıparçalar 23,25 filim musikisi 26,50 berler, borsalar 21,40 Halide, viyolon rm zamanı 21,0 5opera şarkılan 21,35 yıllarda iskele başına yeni bir kazino düğü bir devirde (70) bin nüfusun EÜ şan mütehassıs ecnebi profesörler de tükeman konseri 22,20 kralm sarayınm cazband takımı 24,20 düetolar 24,40 sel solo 22 plâk neşriyatı. ve park yaptırmış, şehre su getirmiş ya olan ihtiyacını gidermek büyük bir tün ıslah ve ısnfası işini tetkik etmektebandosu tarafından konser 24,35 gradans musikisi 24,50 süel musiki 1,05 VİYANA: ve kasabayı elektrikle aydmlatmağa memleket işidir. dirler. radyo fantezisi 1,25 füârmonik or 17,15 gramofon 18 konuşmalar mofonla dans musikisi TULUZ: kestra. 18,35 konser 19,10 konuşmalar 20,15 Fransız büyük erkânıharbiye PRAG: 20,05 düetolar 20,25 muHtelif sololarBursa belediye teşkilâtı Necatibey kız enstitüsü ulusal yayın 21,05 şan orkestra konsereisi Musolini ile konuştu 19,10 haberler 19,25 almanca yayın ri 22,35 şarkılar 23,05 haberler 23,15 20,50 hafif musiki 21,10 füim musikisiBursa (Hususî) Şimdiye kadar Bursa (Hususî) Necatibey kız Roma 29 (Telsizle) îtalyan or 20,05 almanca haberler 20,35 ulusal senfonik konser 24,40 konuşma 24,55 21,20 süel musiki ve şarkılan 22,05 Emniyet Müdürlüğüne bağh olan Bursa enstitüsünün senelik sergisi Vali Fazh «Sr»msun ve Dalüa» operasından parçadusu manevralarında hazır bulunan Fran tiyatrodan naklen üç perdelki opera cazband takımı. bekçileri, umumî vilâyet kurultaymm ver Güleç ve kumandan General Cevadla lar 22,35 füârmonik orkestra 22,50 Rusalka 23,25 haberler 23,40 gramo Üiği bir kararla temmuzdan itibaren Be birçok davetli önünde açıldı. Valimiz ka sız büyük erkânıharbiyesi başkanı GeBERLİN: lediye emrine geçeceklerdir. Belçi teşki pıda birkaç sözle bu değerli müessesenin neral Gamilen bugün M. Musolini ile fon 23,50 almanca haberler. 17,05 musiki 17,35 gramofon 18,05 radyo fantezisi 23,25 hal korkestrası • VARŞOVA: lâh polistn murakabesi altmda belediye her sene daha verimli işler başardığını yeni bir konuşmada bulunduktan sonra Laypzigden nakil 19,35 spor yayını 23,50 dans musikisi 24,20 operet §ar * Parise hareket etmiştir. 17,20 konser 18,05 radyo orkestrası » 20,05 Üniversitelılerin zamanı > 20,25 kıları 24,40 Arjantin orkestraa ye bağh plarak ij görecektir. «öyledi ve muvaffakiyet diledi. Londra îstanbul yolunu (Buakşamki program çok beğendiler Cuma: 5 temmuz J Bursalılar, Mudanyada plâj istiyorlar Pazartesi: 1 temmuz J Cumartesi: 6 temmuzj Perşembe : 4 temmuz J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog