Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

naakan 1935 CÜMHÜRIYET Adolf Hitierin Hayatı 24 ayn birer yazıcıhk eden iki aıfcidaş, in m \ tzmir (Huffî • • cirçekirdeği doldurmıyan bir mesî) İsveç Opsala sele hakkmda tutuştular^. Bu, her yerde • Üniversitesi pro olabilir ve azçok tabiî görülür birşeydir. \ fesörlerinden ar 1 Dünyanm her tarafında fikir fikre, kana j keoloğ Aksel Per Bayindırlık Bakani geçenlerde Ka çalışmaktadır, bu iş için her sene milyon at kanaate, içtıhad içtihada uymıyabilir \ son, Milâs havali mutayda Posta, Telgraf ve Telefon larca İngiliz lirası sarfedilmiştir ve edil Bu yüzden münakaşaya girişmek nomal '' sinde öntük (eski bütçesi müzakere edilirken Türkiyede mektedir. Bugün Londrada yalnız ulus dır. Bu sırada, sinirlerine hâkim olama ] eserler) araştır • şehirlerarası konuşmalannm soysal eko lararası muhabereleri temin etmek için yıp, perdeyi biraz yükseltmiş olmayı da, i mak için Bakanlı • nomik, siyasal ve ticarî ilgileri üzerinde büyük bir merkez yapılmıştır. Uluslar haydi, hoş görelim. ğın müsaadesile ve Fakat, maalesef iş burada kalmiyor. güzel ve değerli sözler söyledi. arası muamelâtı müstakillen tedvir e yanmda Selçuk müBu arkadaşlardan biri, bugün, adını yazSözleri telefon uğurunda uzun seneler den yüksek bir müdürlük vardır. Bu ze müdürü Vehbi. kafa yormuş ve telefonun gb'rdüğü hiz merkez vasıtasile Londra dünyamn bü mıyacağım bir mecmuada öyle çirkin seolduğu halde epey hviçreli Profesor meti iyice anlamış bir telefon adamının tün siyasî, içtimaî, iktısadî ve ticarî hâ kilde tecavüze geçiyor ki, okuduğum zace çalıştıktan son Aktel Penin düşüncelerine benziyor. Memlekette te disatını herkesten evvel öğrenir. Şüphesiz man, meslek namına yüreğim parçalanra şehrimize ge 1lefonların çoğaltılmasının faydalı olaca ki bu öğrenisler onun her hususta işine dı. miştir. Profesör Valimizle konuştu. Içtihad aykırılığından dogan bir mü , .Verdiği izahata göre, Milâsın 3 ğını düşünerek bu işin derhal tatbik sa çok yarar. Bugün, Londra hemen hemen nakasada, bir kavgada, hatta bir döğüşbuçuk kilometro ilerisinde Kuyruklu hasına geçmesi için bütçesine fazla pa ' cihan konuşmalannm Avrupanın şimaligarbinde bir merkezi olmuştur. Her te.. Ne bileyim? Hasmı ilzam etmek için hisarın alt kısmmdaki Gencik tepesinde ra istedi. beş sondaj yapılmış, iyi neticeler almBu taleb çok yerinde idi. Türkiye muhabere buraya bilvasıta veya bilâ va onun harimine kadar el ve dil uzatmak mıştır. Burada bulunan türabî parçalar, Curohuriyetinin sivilize ve ileri gitmiş sıta uğramadan geçmez. Fransa hüku bizim eski ve çok kötü huylarımızdan bimilâddan 14 asır evvelki Misiniyen me devletler arasında yükselmek için her meti Amerika ile konuşmak için Lon ridir. Epey vakittir, basm âlemimiz bundeniyetine aiddir. Ayni yerde Karyalı sahada yaptığı ileri hareket ve hamleler dradan yol ister. Londra yol vermezse dan kurtuldu. şuurumuz daha tekâmül lar ve Elenistik devirlerin eserleri bu de telefonun gördüğü işi de unutmamak Amerika ile telefon konuşması yapamaz, etti sanıyorduk. Meğer hastalık tedavi lunmuştur. Martta burada büyük haf lâzımdır. ileri giden uluslar bunu her za iste bunun içindir ki Fransa hükumeti lmamış, içimizde sade uyuşmuş bir halriyat yapılacaktır. Profesör, Selçuktaki, man gözönünde tutmaktadırlar; bu iş için Amerika ile doğrudan doğruya bir ko de imiş ve fırsatını bulur bulmaz derhal Efesteki eserleri görmüş, kendisine bir her sene milyonlar harcanmaktadır. Bu nuşma yolu yapmak için bu seneki büt canlanacakmış!. Yazık.. Çok yazık!. Burada ben, fikrimi, ne o, ne de bu albüm hediye edilmiştir. Profesör Ati gün insanlar telefonla seslerini dünya çeye mühimce bir tahsisat koymuştur. nanın 75 kilometro cenubunda Neopli nın bir ucundan diğer ucuna pek az bir Genc Türkiye Cumhuriyeti ilerlemek, arafı iltizam etmek için yazmıyorum. Ve Hitierin 1923 te, bilâhare natyonal aoMyalistlerin kitabı mukadden yon şehrinin on beş kilometro uzağında zaman içinde duyurmaktadırlar. Teknik yükselmek için hiçbir fedakârlıktan geri min olmab istiyorum ki, bu çirkin silâha line gelen Mein Kampf (Mücadelem) kitabını yazdığı Vendra Midea köyünde yaptığı hafri şartları haiz bir hatla en uzak mesafe i durmuyor. Yurdumuzun coğrafî vaziyeti sarılan arkadaş ta, hırsını yendikten sonLandtbergde odan yatta Misinyen devrinden kalma ve îm le açık ve temizce RÖrüşmek kabil ol sarkta, Londranın vaziyetini alabilir. a, yaptığına nadim olacaktır. Fakat bu 1932 de, Hitlerin Echo de Hamburg paratora aid bir mezar ve bunun içinde mustur. 25 nisan 935 tarihinde Nev Bütün şark devletlerinin konuşma yolları halin tekerrür etmemesini dilemek te, aHitleri Pomeranyadaki Pasewalk hastanesine götürdüler. Orada ihtilâle gazetesi aleyhine açtığı davada, Mişel küpe, gerdanlık, yüzük ve saire bul yorkta Amerikan Telgraf ve Telefon memleketimizde yapılabilecek bir mer ni mesleğe mensub bulunduğum için, şahid oldu ve yese düştü. Hitler ma Schleehuber isminde bir işçi, savaşçı muştur. Bunlar Atina müzesine kaldı kumpanyası reisi «Walter S. Giffard» kezden temin edilir. Ankara ve Istan nim hakkımdır, sanırım. Gazetecilik dalya almış, fakat bütün kalbile sarıl Adolf Hitlerin, içtihadı ne olursa olsun, rılmıştır. Bir Amerikalı, bu eşyaya 3,5 yaptığı bir tecrübe neticesinde 23,000 bul, Iran, Efgan, Irak, Suriye hükumet tilmenliktir. Hele bu rejimin, bu t dığı ikinci vatanı tarafından, gözleri bütün harb müddetince mükemmel bir milyon dolar vermiş, reddedilmiştir. millik mesafe ile bir çeyrek saniyede gö lerinin bilcümle şehirlerile serî bir mü ejıminin gazeteciliği, fikir münaka? görmez bir halde terkedilmişti. Artık asker ve çok değerli bir arkadaş oldu Profesör, eski Yunanistan medeni rüşmüştür. (Bir mil, 1,6 kilometrodur). nasebat tesis edebilir. Bu ise içtimaî, si nı, basın kavgalarını, nezih bir çerçe beyhudeliğini anlamağa başladığı bir ğunu söylemişti. yetleri ile Anadolu kıyılarındaki mede Konuşma devresi Nevyorktan başlıyor, yasî ve iktısadî cihetten rabıtalan kuv dışarıya çıkarmamakla mükelleftir. galarımızı, davalarımızı, Babıali ct Alman kalabalığının ortasında kayboEn candan düşmanları, Hitlerin, gay niyet eserlerini aramakta ve Giridle A bütün dünyayı dolaştıktan sonra gene vetlendirir. Bugün Ankara îstanbul, lan ve yaptığı fedakârlığın değerinden retli ve fedakâr bir asker olduğunu, bu dalar arasındaki eserlerin mukayeseie Nevyorkta bitiyordu. Devrelerin bir kıs Avrupa hükumetlerinin birçok şehirlerile sinden, aile harimine, maddî, manevî b. bile şüphe etmeğe başlıyan Hitler, Kay gün bile memleketinin kurtuluşu için rini yapmaktadır. Mılâs sundajlarında mı tel ile diğer kısmı da telsiz olarak te konuşmaktadır. Bu devletlerin sark ulusbulunduğumuz kimselere sıçratmama serin kaçtığı haberini, Pasewalkta işit kendini feda edeceğini ve hiç düşühme yüksek Misin ve Minoen medeniyetle min edilmişti. Devrenin geçtiği memle larile görüşmelerine biz pek güzel vasıta yız. Bunu Muallim Naci yapardı.. A tiğini ve içinde,1 *rdenbire doğan bir den ölüme atılacağını söylüyorlar. Fa rinden parçalar bulunmuştur. Profesör, ketler SanFransisko, Cava, Amsterdam, olabiliriz. Bunu söylemekle beraber şu Kemal yapardı.. Mevlânzade yapardı. hisle, büyük Almanyanın felâketlerini kat, Hitlerin romantik takdirkârları, İzmirde ve Türkiyedeki ileriliğin ina Londra, Nevyork yolları idi. Devrenin nu da ilâve etmek isterim ki şimdiki va Cumhuriyet gazetecisi yapmaz.. Yapma tamir etmek vazifesini üzerine aldığını verdıkleri malumata pek fazla yanlış nılmıyacak derecede olduğunu, seya telsiz kısmıncîa (Bell) sistem kısa dal ziyette Avrupadan gelen veya Avrupa malıdır! hatte kolayhklar ve büyük nezaketler galan kullanılmıştır. Birisi size küfür etmiş; tokat atmış.. yor. katıyorlar. Hakikatle efsane, altmcı aya gıden konuşma yolları Bükreş fakat Onun uzaktan, yakından, hısım ve akrasır muhariblerinin menakıbında oldu gördüğunü söyledikten sonra YunanisHitler, Pasevvalk hastanesinin iyod Büyük uluslar gerek yurd içindeki şe en ziyade Belgrad vasıtasile yapılmak tanda marta kadar hafriyat yapacağını sasının, çoluk ve çocuğunun ne suçu, ne kokulu beyaz koğuşunda, bir gece, si ğu gibi birbirine karıştırılıyor. Hıtle hirlerarası ve gerek yurd dışındaki ko tadır. Şu halde Balkanlarda Belgrad günahı var? Onlara ne hakla söver, onlarin ıktidar mevkiine geldiği gündenbe ve bu ayda Mılâsa geçeceğini, evvelce yasaya atılmağa birdenbire karar vernuşma ağlarının kendi topraklarından şimdıhk mühim bir rol oynamaktadır. rın şeref ve haysiyetlerile ne hakla oynar j di. 16 ikinciteşrınde iyileşmiş ve der ri, Alman hazmei evrakının büyük bir Türkiyeye gelmiş olan İsveç veliahdı geçmesini istiyorlar; ve bunu elde etmek Saygı değer Bayındırlık Bakani Ali smız?. nm memleketimizden çok memnun k?.li Lı £îijıatp geçmeğe hazırkınmıştı. dıkkat ve itina ile elden geçtiğine, si için hiçbir fedakârlıktan çekinmiyorlar. Çetinkayanın Kamutaydaki sözlerin dığını söyledikten sonra demiştir ki: Namus mefhumu arada ne oluyorK^J Yuzbaşı Kohm 8,,^ı«v. j . o , , , , ^ , . . .H,t ınl if«> •rfioi Kiirnlnnn ayni dıWk»tlo mıı€ Yalnız öntük cihetinden değıl, Hükümetler, şirketler, kasalarını açmak den memleketin her köşesıne telefon ser Namusa el ve dıl uzatmanın adam öldür 4 lerin sarı salıb denilen gazle zehirlen ayene edildığme, defter sahifelerinin tan, bankalar bu uğurda kredi yapmak visınm yayılması lüzumunu ve bunun domek kadar, ve belki de maneviyata ta j me neticesi körlük dediği şey, ancak koparıldığına, yeniden yazıldığına, im her cihet'ten memleketiniz çok zenginha edıldiğine şüphe yoktur, öyle ki, ü dir. Öntükleri ile de Yunanistan öntük tan çekinmiyorlar. Bundan tahminen 4 ğuracağı büyük menfaatleri en kuvvetle alluk ettiği için, ondan da yaman bir iş u dört hafta sürmüştü! Hardallı gazm veya 5 sene evvel Londrada toplanan hissetmiş, bunun geri bırakılmıyacak bir olduğunu niçin düşünmüyoruz? | gerçekten kendisıne isabet etmiş oldu çüncü Reichin müstakbel diktatör Baş lerinden çok üstündür.» Telefoncular kongresinde bugün isfnini iş olduğunu anladığı seziliyor. Acun leErkekçe mücadele bunu kabul etmez. : ğunu farzetsek, bu gazin tek bir dam vekilini. 19141918 harb senelerinde ahatırlıyamadığım bir İngiliz telefon mü lefon hâdisatile yakıadan ve candan a Böyle vasıtalar her yerde, her zaman i lası bile bombanın patlamasile beraber dım adım takib etmek istıyecek olan Çocuk Esirgeme Kurumunun tehassısı bey>natı arasında şu sözleri söy lâkadar olduğu belli. Şüphesiz ki az bir onun gözlerini ebediyen kör etmesi lâ geleceğm tarıh yazanları, bir detektif mayub, merduddur. Ulusların yasalan bu 3 lemişti: «Londra bir kaç sene sonra bü zamanda memleketin iç telefon ağlarını (Çocuk Bakıcı Okulu) zım gelirdı. Bu körlüğü iyu edecek hiç gibi çalışmak mecburiyetinde kalacak hususta ağır hükümler bile koymuşlardır. tün dünyanm telefon santrali olmalıdır; sağlam teknik şartlar alünda kurduktan bir ilâç yoktur. Halbuki, Hitierin, cep lardır. Çocuk Esirgeme kurumunun Anka Fakat en ağır hükmü geneloy verir. Çünbütün uluslararası konuşmalar Londra sonra dış konuşma yollarile de öylece heden gaz bombasile gözleri kapanmak radaki (Çocuk bakıcı okulu) na öğre kü şunun bunun namus ve haysiyetile Harbden sonra dan geçmelidir.» İşte bu dileğe kavuşmak meşgul olacaktır. suretile çekıldigi de resmen sabit ol nici yazılmasına başlanmıştır. oynanmağa başlandı mıydı, sosyetenin 19181919 kışı başlarında, yarası iyiiçin o zamandanberi Ingiltere hükumeti ADİL H. BASRİ muş bulunuyor. Esasen böyle olmasa düzeni bozulur. Çocuk bakıcı okulu yatılıdır ve paraleşen ve zehirlenmesi geçen Hitler, evdemir salib madalyası alamazdı. Bu kaBu çirkin huydan vazgeçmeliyiz. sızdır. ranlık nokta lıilâhare aydmlanmıştır. velâ Münihe, oradan da, doğduğu ka Bunu, bu sefer tecavüze geçmiş oöğretimi iki yıldır. Dersler hem teoHitierin muvakkat körlüğü, sırf isterık sabaya elli kilometro mesafede bulu rik (nazarî), hem de pratiktir. Okulu lan arkadaştan dilediğim ftibi, teca%üze bir sebebdendir. Mütehassıs doktorlar nan Fraunsteine gönderildi. Harb onu başarıkla bitirerek diploma alanlar hasuğnyan arkadaştan da, ahlâk namına, 'unu gayet tabiî buluyorlar. Binaena epeyce sarsmıştı. Yirmi dokuz yaşında tanelerde hastabakıcı, aileler yanında ulusal terbiyemiz namına, arkadaşça ve leyh, Hitlere verilen demir salıb nişa olduğu halde solgun, düşkün görünü çocuk bakıcı ve Çocuk Esirgeme kurumhulusla diliyorum. nı bu suretle hikmeti vücudünü kaybet yordu. Yapılan muayenesinde, onda larma atanırlar. Ereümend Ehrmm TALU tiği için, o, bu nişanm kendisine" veril isteri ârazı buldular. Sesinde ne eski Okula yazılma ve almma şartlan şunFtibank hazırlıkları diği tarihi hiçbir zaman kat'î olarak bil halâvet, ne eski kuvvet kalmıştı. Pek lar dır: dirmemiştir.» Etibank hazırlıkları ilerlemektedir. sevdiği sigarayı ve şarabı bile bıraktı. 1 18 yaşından aşagı olmamak. Banka baslıbaşına veya başkalarile birŞeflerine hürmet göstermek, yahud 2 İlk okuldan diploma almış olmak, Hıtler, o tarihte, bugün iddia ettiği likte maden, elektrik işlerile uğraşacakona şerefli bir asker mazisi izafe etmek marksizmi hiç te tehlikeli addeden ve orta okulu ve liseyi bitirenler üsterilir tır. endişesile hareket eden bazı muhar bu sistemin Alman milletini felâkete (tercih edilir). Etibanka iki enstitü bağlı olacaknr. 3 Uzgidimli (hüsnühal sahibi) ve rirler, Hitlerin, gazle zehirlendikten sürükliyeceği kanaatini taşıyan bir aBunlardan biri maden ve tetkik arama sağlıklı olmak. sonra tekrar cepheye döndüğünü yaz enstitüsüdür. Enstitü kurulduktan sonra dam değildi. Okula yazılmak istiyenler (Ankarada ekonomi petrol arama ve maden arama maktan çekinmiyorlar. Bir takımları Hitlerin Münihteki 1919 kârgaşalık Çocuk Esirgeme kurumu genel merkezi Gönen (Hususî) Gönende Gürbüz ni edilmektedir, böyle bir kurumu.ı daireleri bu enstitünün emrine verilecekda, Hitler gibi bir adamın mütarekeye ları esnasında ne yaptığı, nasıl yaşa başkanlığına) yazı ile başvurmalıdırlar. Çocuklar Cemiyeti teşekkül etmiştir. teşekkülü Gönende takdirle karşılan tir. Enstitüye Avrupadan muallimler geiştirak etmesini lüzumlu gördüklenn Yazılma için gerekli olan belgeler: (Gönen Gürbüz Çocuklar Kurumu) mıştır. tirilecektir. Diğer enstitü de elektrik işleri den, onu, 11 ikinciteşrin 1928 de Ma dığı tamamile karanlıktır. Sosyal de Okul diploması, özbelek (nüfus kâ nun başkanı Gönen İlçebayı Aslandır. Yukarıdaki resim; (Gönen Gürbüz enstitüsü olacaktır. Berlin Yüksek müreşal Foşu ziyaret eden Berlin heyeti mokrat mı, casus mu, tethişçi mi idi? ğıdı), uzgidimli kâğıdı, sağlık ve aşı ra Bu kurumun himayesi altmda pek çok Çocuklar Kurumu) nun yavrularını hendis mektebi profesörlerinden Adolf nin arasmda gösteriyorlar. Almanva Bugün bile Münihte bu suallere cevab porları, üç fotoğraf. gürbüz çocuklar vardır. Küçük yavru göstermektedir, ortadaki (X) işaretli Adn yakında Türkiyeye gelerek şimdiye verecek kimse yoktur. da, çocuklara okutulan tarihî vak'ala Yazma işi bir ay sürer ve temmuz ayı lar için pek hayırlı olan bu kurumun de Kurumun Başkanı Gönen Kayma kadar su kuvvetleri hakkmda yapılan muvaffakiyetli ışler başarması temen kamı Aslandır. sonunda kapanır. işleri tetkik edecektir. rın içinde çirkin yalanlar doludur. (Arkan var) Bütünkalbile sarıldığı ikinci vatanı, Hitleri kör bir halde terketmişti! Türkiye Şark hatlarının IBUGUN DEBUJ Bu huydan vazgeçelim! Profesör, memleketimiz • merkezi olabilir i deki eski eserleri arıyor İç telefon ağlarını süratle kurarak bu ülküye doğru yaklaşmış oluyoruz Bir İsvec âliminin yaptığı tetkikat Arsıulusal telefon konuşma ları 0, Kayserin kaçtığı haberini işittigi zaman, içinde birdenbire doğan bir hisle, biiyük Almanyanın felâketlerini tamir etmek vazifesini üzerine almîştı Gönende Gürbüz Çocuklar Kurumu " Cumhuriyet,,in bölemis 44 J Bu Gönül Böyîe Sevdi Yazan: Ereümend Ek'rem Taiu O esnada, apartımandan içeriye bekçi île imam giriyorlardı. Doktor Şekib, bunlan görünce: Vay! dedi. Bize lüzum kalmamış galiba? Baksana, ahiret kılavuzlan geliyor. Bay Kadri hemen cevab verdi. Hayırü Bir münasebet olmasa gerek. Daha bir saat evvel, kadıncağız benimle konuşuyordu. Y a ? ! Hasta, bir kadıncağız demek ki?. Bay Kadri işitmemezlikten geldi. ö n den yürüyen imamın nerede duracağım Cümle kapısmdan çıkmışlar, doktor 16 Sonra, Bay Kadrinin kulağına kadar gözetliyerek merdivenleri tırmanmağa veda için elini uzatıyordu. Bay Kadri Ertesi sabah, Hadıka sokağma kadar başladı. Fakat birdenbire gönlü dondu: sokulup, ulusca ilâve etti: giden odacı, cenazenin öğleyin kaldmla Ya birazdan.. Yahud ki bu gece.. sordu: İmam, Ferdinin kapısını çalıyordu. cağını haber getirdi. Bay Kadri: tamamdır! Nereye gidiyorsun? Güriiltü etmekten çekinen ayak sesle Evime döneceğim.. Ne yapayım? Öyle mi? dedi. Peki. Teşekkür erini müteakıb kapı açıldı. Bay Kadri, Bay Kadri deli gibi doktorun koluna Haydi, selâmetle! Benim §urada derim. Ferdi ile bir daha yüz yüze geldi. He yapıştı. Diyeceğin bu mu sade? görülecek bir işim var. Haykıra haykıra ağlamak istiyordu. yecanla: : Maalesef!. Ayrılıyorlarken, doktor: Fakat bulunduğu yerin resmiyetini ihlâl İşte, hekim getirdim; dedi. Bridenbire sükun bulan Bay Kadri: Yahu! dedi; senin kalbinden bah etmemek için, kendini azamî derecede Ferdi, ters ters yüzüne baktı ve ima Haydi, öyle ise.. Gidelim I dedi. setmedik. Nasıl gidiyor? zorladı ve itidalini muhafazaya muvaf mı alıp, içeri girdi. Bay Kadri, bu istisŞekib, gözünün ucuyla, Ferdiye i§aret fak oldu. Bermutad, önünde yığılı duran Bay Kadri, olduğu yerde sendeledi. kale asla ehemmiyet vermedi, Şekible etti. Bay Kadri: Bahse lüzum yok.. O öldü!.. Ce kâğıdlardan sonuncusunu da imza edince, beraber doğru hastanın odasma gitri. karşısında oturan kâtibs: Artık kimse ile alâkam yok.. vabını verdi. Hasta ihtizar halinde idi. Doktor nabDoktor birşey anlamamıştı. Maamafih Buyurun!. Gidebilirsiniz.. dedi. zını yokladı. Kalbini dinledi.. Göz ka Diyerek, dostunun koluna girdi. MerO, dairenin sofasından Keçerken, se paklarını kaldınp, bebeklerine bakh. Bu divenlerden aşağıya inmeğe başladılar. deşmege lüzum görmedi. Yürüyüvrrdi. aralık Ferdi de içeri girmiş.ağız açmadan Doktor Şekib, bir yandan söyleniyordu. Arkasmdan, Bay Kadri de yoluna de lâma duran odacılar, biribMerinin vürü tmama dikkat ettin mi? Herif ara vam etti. Hâlâ nefes alıp almadığını an ne manalı manalı baktılar. İçlerinden bir yatağın ayak ucunda dikiliyordu. Muayenesini bitirir bitirmez, Şekib ma kasarlanmış, kanıksamış; yüzünden lamak istiyormus gibi, elile göğsünü yok tanesi, arkadaslanna: belli. Ölüm, bittabi baskalannın ölümü, layınca, parmakları, Aysenin mektubunu Tuhaf! dedi; müdür bev bugünierdöndü. bu adamlar için nimet. Ben de, meslek ihtiva eden cüzdana değdi. Eşi olmıvan de huyunu değiştirdi; kimseyi azarlamıHaydi, gidelim! dedi. Ferdi ile Bay Kadri. ikisi birden, sor icabı, çok ölüler gördüm ama, bilmem... aşkının mezar taşına dokunmus. gibi, bü yor. Her seferinde fena oluyorum. Zavallı tün vücudü o anda buz kesildi ve Bay Kapıda karşılastığı kâtibler de avni dular: koca! Yüzüne baktıkça yüreğim parca Kadri, kendini tutamayıp, hıçkıra hıçkıra mütaleada bulundular. Ve o, bunlardan îlâç yazmıyor musunuz? hiçbirinin farkında olmadı. Pansiyona ge Hacet yok. Hasta rahattır. Kendi landı. Gene bekârlıktan iyisi yok. Bak: ağladı. halinde bırakahm. Zaten yapacak bır§ey Sen de, ben de bu türlü elemlerden va Saat yedi olmustu. îstanbulun üzerine, lince, odasının kapısmı içeriden kilidledi reste kalacağızl ıssız ve hazin bir akşam çöküyordu. ve pe^ereyi de kapamazdan önce, bir de kalmamıştır. lâhza dışarıya iğilip etrafa baktı. Saray avlusundaki ağadar, her zamanki gibi yeşil, deniz mavi, sokak canlı ve gürültülü idi. Bay Kadri, mektebde iken ezberlemiş olduğu, Recaizadenin: Deüran gene ol devran!.» Mısraını için için tekrarladıktan sonra, Ayşenin vermiş olduğu zarfı koynundan çıkarıp, masasının önüne geçti, oturdu. Önce uzun uzun ona baktı.. Şimdi yok olan sevgili elin çizmiş olduğu kendi adını okudu. İnsanların şu kâğıd parçasından da fani olduklarını düşündü. Ayni za manda, ölünün simasmı da karşısında canlandırmak istedi, fakat boşuna! Nihayet, zarfı itina ile açtı. îçinden, iptida kendi mektubu çıktı. Ayşe, Bay Kadrinin, ömründe ilk ve son defa içini döktüğü, aşkını inîediği bu kâğıd parçalannı, demek ki atmamış, imha etmemişti. Şimdi bunlar, kimbilir nasıl bir heyecanın, gizli bir sevincin sessiz şahidleri olarak geri geliyorlardı. (Arkan var) «Alem gene ol âlem..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog