Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİTET 30 Haziran 1935 Jürklerle Süngu Süngüye No. 231 A DAVER Çanakkalede ^Dikkatler İyinin korkusu Anadolu Demiryollarımn nav • lunları ucuzlatmış olması ve yurdda yetişen mahsullerin bir piyasa araması, Istanbulu Anadolunun da sebze ve meyva pazart yaptu Bu pazara ve bu pazarcdığa diyecek yok.. Yalnız ne sebze, ne de meyvacılık bir ktr yetiştirmesi demek değildir. Gerek İstanbalda, gerek dışarıda, sebzecilik ve meyvacıltğt bir san'at haline getirenler, sebze ye başka bir çeşni, meyvaya dış ve iç güzellik tadt verenler var. Bunlar, yurddaş ve yabancılartn gözünde ve evinde yer tutuyor ve Türk sebze ve meyvacılığı da bu demektir. tşte gelişigüzel, topra ğm sebze ve meyvaya vereceği (öz ve tad) bilinmeden ekilenler ve sonra, çeşnisız, ham ve tadsız olarak yetişen kötü sebze ve meyvalar iyilerin yerini tutmasa bile satışım korkulu bir gecikmeye uğrattyor. Tarsusta bayındırlık için verilen kararlar Şehre elektrik alınacak, su işi halledilecek, mimar Yansen de şehrin yeni plânını yapacak Ruhsatiye tezkeresi Finans Bakanlıği meseleyi halletti Finans Bakanlığından, iradı gayrfsafi esasından vergiye tâbi olan doktor • lar ve avukatlar, beyannameli mükellefler gibi vergiye tâbi tutulmalannı, müddeti zarfmda maliye şubelerine müracaat ve istedikleri takdirde bunlar dan kemafissabık iradı gayrisafi esasi Sdzerinden alınmakta olan 1 veya 2 lira ruhsat tezkeresi harcınm ahnması alâkadarlara tebliğ edilmiştir. Geçen günkü nüshamızda da bundan bahsetmiş, bazı maliye tahsil şubelerinin iki lira yerine yirmi beş lira almakta olduklarım kaydetmiştik. Şu teb • ligatla doktor ve avukatların, maliye şubeleri arasmda kanunun ayn «ayn tatbikı yüzünden kiminden 2, kimuiden 25 lira ahnması hakkındaki şikâyetleri halledilmiş oluj^or. Türkleri kandırmak için, karaya hayvanat ve levazım çıkarma gösterişleri yapılmıştı! Ingiliz Deniz harb tarihinden : Bizzat îştirak etmiş ve onu hâlâ idare etmekte bulunmuş olanlann ekserisi tarafından o derece pahalı kazanılmış faidelerin liizumsuz yere feda edilmesi suretinde telâkki edilen bu müşterek askerî hareket, harb tarihinde hiç şüphesiz emsalsiz bir nümune olarak kalacaktır. harekette bulunmak üzere Seddiabalıır mıntakası kumandanı General Davi hazırlığa başladı ve filosunun biraz fazlalaştınlarak lâzım olan muaveneti yapması için kaptan Deute müracaat etti. Cephenin sair bütün kısımlannda eski tarz mümkün olduğu kadar, aynen devam ediyordu. Bütün arahk devre esnasında Türkleri kandırmak icin gündüzün karaya hayvanat ve levazım çıkarma gösterişleri yapılmıştı. Karada da her zamanki gibi cepheye hareket eden arabalarm gürültüsünü devamlı surette düşmana işittirmeğe dikkat ediliyordu. Plân çok gizli tutulmuştu ışin gizli tutulmasına o derece kat'î lüzum vardı ki, boşaltma plânının hazırlanması ancak birkaç ordu ve deniz zabitine havale olunmuş ve bunlara a*l maksad da bir parça anlatılmıştı. Geliboludan çekilmeğe ihtiyac görülmesi muhYapılmasına yegâne müsaade edilen temel olduğu haberinin verildiği günden itibaren kara ve deniz erkânıharb za değişiklık geceyarısından sonra düşmana Eğer uzun yıllar emek ve birçok bitlerinden teşkil edilen bir konferans bu ateş edılmesının mümkün olduğu kadar Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunTarsus Belediye bahçesinin havuz ve büfeti paralar tüketilerek iyileştirilmis isle uğraşmakta olup işin o devrede idare umumiyetle menedilmesinde idi. Böylelar dır: Tarsus (Hususî) Belediye reisi 5a işi sebze ve meyvalar, bu kö'tülerinin ve icra olunması karannı süratle vermişti. ce düsman geceleyın sükunete ve faaiiMehmed (Büyükada), Yusuf (HeyMuvaffakla Belediye işleri üzerine gö Bugün Tarsusun içme ve kullanma yetsizliğe alıştırılıyordu. Ayni fikirle her rekabetinden kurtardmazsa bu iBirinci devre sırf hazırlık mahiyetinde idi. beli), Salih Necati (Bahçekapı), Esad şin başmdaki san'atkârlar yılacak rüştüm. Öğrendiklerimi şöylece anlata suyu Tarsus çayından temin edilmekte Bu devrede eğer ilkbahara kadar mev zaman bulunan malum takviye gemılerinbilirim: dir. Fakat bu, asla fennî ve sıhhî şartla (Divanyolu), Belkis (Kumkapı), H. ve işine küsecektir. kilerin muhafazası arzu edilirse kışın den maada gemilerin yarımadanın sahıü n haiz değildir ve şimdiki şeklile ihtiya Hulusi (Zeyrek), Hamdi (Şehzadeba Elektrik isi müdafaa halinde bulunacak olan ordu boylannda bulunup görünmesine de müBunu, devletin ve belediyelerin, şı), Pertev (Aksaray), Teofilos (Sa • Tarsus 1907 tarihinde su kuvvetile e ca kifayet te etmemektedir. Bunu göz matya), Nazım (Topkapı), Suad (Ka '""• lâzum görülmiyen kıt'alar, hayvan saade edilmiyordu. Bunlan takviye etTicaret Odalarının gözönüne koy lektrik elde eden eski kasabalarımızdan önüne alan Belediye, bu yıl bütçesine ragümrük), Merkez (Bakırköy), Vitav ^ve sair maddeler boşaltılacaktı. mek üzere getirilecek gemilerin tefrıki de mağı bir borc biliyoruz. ikinci yani arahk devrenin son günlerine dır. Bu tesisatı o zaman Belediye yap tahsisat koyarak Tarsusa fennî şekilde li (Fener), Yeni Türkiye (Hasköy), d ,vre birincikânunun onunda biV. Ö. tırmıştı. 1918 tarihine kadar eski sistem su getirmiye karar vermistir. Kasabaya Yeni Turan (Kasımpaşa), Rıza (Be Amiral Veymis gene bu tarihte bırakıldı. Bu ayrılan gemiler de İmroz adasında, Kefaloda ve Alıkide bulunup tesisatla sehrin aydınlatılması temin edi üç kilometro uzaklıkta Tarsus çayı ya şiktaş), Hılâl (Fındıklı), Şişli (Şişli), •şaltmaya devam için kıt'î emriler aldı göze görünmiyeceklerdi. Deniz tayyaAcı bir ölüm liyordu. Fransız işgali sıralarında millî kınında çok müsaid bir tepede 500 ton Galatasaray (Galatasaray), Vinikopulo ve büyük bir kısmı birdenbire çıkan bir releri, bu gemilerin mevcudiyeti düşmaıı luk bir depo ^ipılacak. Irmaktan bu desoğuk dalgasına kurban olan 10,000 Emniyet Sandığında bankacı Ke kuvvetlerle Fransızlar arasındaki çarpış keşif tayyareleri tarafından anlaşılmapoya makine tazyikile getirilen su, ora (Yüksekkaldırım), Sıhhat (İVloda), Ri« hasta efrad da gemilere bindirildiler. mal Tezcanın oğlu Kabataş Hse mada, şehrin şimalinde olan bu santral mak üzere, daimî bir karakol hizmeti yada fennî şekilde fılitre edilecek. Bu te fat (Kadıköy Pazaryolu), Merkez (ÜB« yalnız donanmada hastalık vak'alan si talebesinden Ertuğrul Tezcan tahrib olundu. küdar, İskelebaşı). 3,700 dü Bundan sonra arahk bir dev pıyorlardı. Işte bu tertibat sayesinde ge müptelâ olduğu hastalıktan kurtula Tarsus millî hükumetimize geçtikten miz su, dökme bonılarla kasabaya geti re geliyordu ki bu esnada. mevzilerin mü mi ateşlerinin bir dereceye kadar kara mıyarak benüz 19 yaşında iken tedavi sonra Belediye, büyük hisse kendis>nde rilerek şimdilik bugünkü su tesuatına dafaası için, son anlarda lüzumu olmı topçu ateşi yerine geçebileceği ümid o edilmekte olduğu Cerrahpaşa hasta kalmak şartile bir komandit şirket kura akıtılacaktır. Yangın ve buna benzer anî Türkofis kadrosu yan bütün kıtaat, toplar ve hayvanlar lunuyordu. Her gemiye tahsis olunacak nesinde ölmüştür. Cenazesi Kemal rak tesisatı ıslah ve santrali yeni baştan ihtiyaclar için de kasabada daha önce Türkofis kadrosundaki genel degişik» geri çekilecekti. Bu devrenin iki gün sü ateş mıntakası ordu kumandanlan ve er Tezcanın arkadaşları tarfaından has tamir etti. Ancak esasm iyi kurulmamış yapılmış olan 240 tonluk diğer bir de likler arasında Ofisin îstanbul şubesinin receği ümid ediliyordu. Fakat hava mü kânıharbiyesile istişare edilerek tayin o taneden kaldırılarak Edimekapısına ! olması ve elektrik sahasında elde edilen podan istifade edilecektir. Bu teşebbüs i alacağı yeni şekil ve tayinlerin listesiniri saıd olmazsa bir hafta kadar da sürebi lunmuştu. Deniz toplarının kullanılma gömülmüştür. j yeniliklerin buraya da tatbik edileme çin Belediye şimdiden bazı malzemeye de yarın Ofise bildirilmesi beklenmektesmda mümkün olan en fazla sıhhatli amaliktir. Bütçesine koyduğu para ile bu dır. lirdi. O halde son devre için sırf muhaBütün SandJk arkadaşlan kederli mesi yüzünden, bugün Tarsus elektriği tij yapabilmek için kolordu ve fırka topmalzemenin tutarı 30,000 liraya ulaş rebe kıtaatile bunlara aid sıhhiye teşkilâailesinin teessürlerine iştirak ederler. ne maksada uygun, ne de ihtiyaca cevab çu erkânıharbiye zabitleri ateşin tevcihine hndan başka birşey kalmıyacaktı. Bunverecek vaziyettedir. Halkm devamlı maktadır ve bu para bu işe şimdilik kâ Resim sergisl yardım vazifesile iki takviye filosuna dalann sayısı donanmanm kendi vastalarile şikâyetleri karşısında bu işe cezrî bir ça fi geliyor. Şehirdeki tevziat tesisatım daGüzel San'atler Bırlıği Resim şube iki gecede yükliyebileceğinden fazla ol ğıtılacaklardır. re bulmak üzere Belediye bazı fennî tet ha uygun bir şekle sokmak işi müteakıb sinden: mamak lâzımdı. Bu iş başlıca küçük ge /* Anzakta kolay, Suvlada gücdü kiklerde bulundu, mütehassıs getirtti ve yılllarda tamamlanacakür. Galatasarayda açılacak resim sergi • imar plânt miler meselesiydi. Hatta elde edilen az Anzak sahili ile Suvla sahilınde gemı nihayet şöyle bir teşebbüste karar kıldı: sine iştirak etmek istiyen san'atkârlann miktarda küçük gemilerin hepsi de kul toplarile yardım meselesi ayni mahiyette Tarsusa 15 kilometro kadar uzaklıkta, Adana ve Mersin Belediyeleri Bu akşam saat 22 de eserlerini 11 ve 12 temmuzda lisedeki lanılamıyordu. Çünkü Amiral Veymis değildi. Toroslardan gelen ve saniyede en az 8 Tarsus Belediyesi de profesör Yansenle sergi salonuna getirmelerL Grands Casinos de Parisnin fena havalardan çıkacak kazalar ve düşmetro mikâb su taşıyan «Karageçid» ça kasabanın imar plânını yaptırmak husu Anzak sahilinde düşman siperlerî çok şarkı ve dans rövüsü olan manın hücumu ihtimallerine karşı mev denize yakm olduğundan buraya iki filoyı üzerinde yeni bir türbin tesisatı vücu sımrla anlaşmış ve bunu bir mukavele ile aesı uzennae bir belediye Mezad salo cud küçük gemilerin üçte bir kısmını ih dan az kuvvetlisi tayin olunmuştu. Bude getirmek.. Bu tesisatla en az 3000 teyid etmiştir. Şehircilik bakınv.ndan nu açılacaktır. tiyat olarak saklamağı münasib görmüş rada yardım meselesi nisbeten basitti. beygirlik bir kuvvet elde edileceğine gö Yanseni çok alâkalandıran Tarsusun, yatü. Geçen şartlara nazaran Suvla ile Çünkü burada tepeler sahıle doğru adeta Rövü heyeti başlıyor. re istihsal olunacak elektrik miktan Tar nn için herhalde en güzel ve şirin ka Belediye sineması önündeki dükkân • Anzakta en fazla yirmi§er bin kişi bıra uçurum halinde iniyordu. Düşman tarasusun hem umumî aydınlatılmasına, hem sabalarımızdan biri olacağına şüphe yok lar yıkılarak orada bir bahçe ve meydaa En güzel dansörler... kılmasına imkân görülmüştü. Çünkü on fından askerimizin çekilmesi esnasında evlerin ve müesseselerin ihtiyacma, hem tur. Bol su. gür ağac, feyizli toprak. mü vücude getirilecek ve böylece sıneman.n En mükemmel komikler larla beraber son topa kadar hafif silâh geceleyin takib başlarsa gemilerin prode buz, un. pamuk. iplik ve bez yapmak kemmel iklim, çalışkan ve münevver bir güzelliği ortaya çıkarılacaktır. En iyi Fransız Kasabada umumî kanalizasyon olma • lan da götürmek lâzımdı. Bunlarm kar jektörleri sayesinde buraları kolayhkla ta olan Çukurova, Rasim, Emek, Sebat, halk.. Bunlar bir kasabanın örnek bir haŞantör ve şantözleri.. dığı için hususî lâğamlann temizlenme şısında 80,000 ilâ 100,000 düşman bu görülecekti. Bu projektörlerin ışıkları, bir Sadık Paşa ve Debbas fabrikalarının le gelmesi için kâfi sebeblerdir. Asrî dans... işi şimdiye kadar çok çirkin bir şekilde lunduğundan ve Türk cephesi sıperlerinır. anda düşmanı kör haline getireceği gibi gekuvvei muharrike ihtiyaclarına yetecek Yansenin tesbit edeceği imar plânınm yapılıyordu. Belediye bu çirkinliği kalTipik İspanyol dansî... muhafızları tam mevcudda olduklarından mi toplannm ateşi altmda müthiş bir suretnisbettedir. Bilhassa bu fabrikaları şim tatbikı Tarsusta çok kolay olacak ve 200 kostüm orijinal dekorlar bırakılan bu miktar cidden azdı. Bu dev te ezileceklerdi. Fakat Suvlada askerin dıki pahalı kuvvei muharrike masrafın Tarsus birkaç yıl sonra Türkiyenin ben dırmak maksadıle bu yıl son sistem b;t 32 aktdr 2 perde 25 tablo lâğam temizleme makinesi getirecek ye re esnasında sahildeki kuvvet başlıca ge çekilmesi iki ilâ üç mil genişliğinde bir dan kurtarmak için elektrik kilovatı hat zersiz bir şehri olarak yükseleceklir. Yerlerinizi evvelde temin çahştıracaktır. mi toplannm muavenetine istinad ede ovanrh ortasmdan yapılacağından, prota maliyet fiatine kadar fevkalâde u Bugün Tarsusta 30,000 kişi barın ediniz. Telefon: 43703 Üç yıldanberi Tarsus Belediyesinin cekti. jektörlerimizin ziyası bizim kıtaatın gözcuz satılacaktır. maktadır. Müteaddid fabrikaları ve ge tatbik ettiği «yabancı dıllerle konuşma lerini kamaştıracak ve düşman yakından Tarsus Belediyesinin kararlaşhrd'iı niş mikyasta çifçiliği vardır. Mersine 26 îgfal tertibleri takibe başlarsa gemilerimizin ateşi kendi bu teşebbüs herhalde çok yakın bir gele ve Adanaya 42 kilometro uzakhkta ve yasağı» gün geçtikçe iyi ıeticeler ver Gemi topları ateşini kâfi bir muavenet Bugün bu gece iki müstesna cekte tahakkuk sahasına çıkacaktır. Çün tren hattı üzerindedir. Münevveri çok mekte ve Belediye bu yolda bütün |uu teşkil edecek surette tertib ve tanzim ey askerlerimiz için çok tehlikeli olacaklı. u . ', filim birden Şehzadebajı kü bu iş için bugün dört büyük firma tur. Tarihî değeri yüksektir. Bütün bu rile yürümektedir. lemk kolay bir iş değildi. Denizde yapı Bununla beraber bu mahzurlar sahilın Sinemasmda Zeval vaktini bildirmek için eski meBelediye ile anlaşmak özere temas ha vasıflar, Tarsusun istikbalinin ne cla.ca lacak, mutaddan haric bir hareketin çıkıntıh tabiî teşekkülü sebebile hayli zarlık tepesine elektrikle işler bir siren hafifliyordu. Çünkü bu tabiî teşekküie I I U I Canavar ya lindedir. Belediye bu teşebbüsün malî ğını bize çok iyi anlatır. Türklerin dikkatini çekeceğine hiç şüpdüdüğü konmuştur. ratan Doktor filminin dâhi cephesini, bu firmalardan en uygun bulhe yoktu. Halbuki bütün muVaffakiyet göre gemilerimiz iki cenahlara sokulup Yapılan ve yapılacak olan işler duğundan şu şekilde temin edecektir: Yeni mezbaha, kasaba ihtiyacma ye « artisti BORİS KARLOF'un onu hiçbir şeyden şüphe ettirmeksizin em düşmanı yan ateşine tutabileceklerdi. Tarsusta peçe yasağı vardı, son za tiyor. Belediye bahçesi, denebilir ki, ceniyet ve gaflet uykusuna daldırabilmeken son oynadığı Uyuşulan bir şekille bu firmalardan Suvlada birbiri arkasmda, müselsel liğimize dayanıyordu. Türkleri aldata çekilme mevzilerinin de mevcudiyeti yuveya daha başka sermayedar gruplardan manlarada Belediye meclisi yeni bir kanubun en güzel ve en cana yakın bir bilmek için sarfolunan bu ihtiyat o derece kanda söylenilen faideyi büsbütün fazlabirisine bütün bu tesisatı yaptıracak. Te rarla çarşaf, şalvar, kara don ve umumi parkı ve hava alma yeri olmuştur. Ge « mühimdi ki düşmanı kandırabilmek için laştınyordu. Asıl bindirme iskeleleri körMalî, Iktısadî ve içtitnaî Fransızca sisat Belediyenindir. Tesisata harcanan yetle medenî olmıyan kıyafetlerin de 13niş havuzu, her tarafta muntazam b« sozlü büviık film aynca Sinema alemutad usul olan, diğer bir tarafta sahte fezin iki methal burunlannın sonundaydı. parayı Belediye, muayyen taksitlede ö ağustostan sonra kullanılmasını yasak et ton kanalcıklardan akan bol suyu, sılc minin sevımli yıldızı ROZIT4 MOkorulukları, palmiyeleri... Sonra, temiz bir askerî harekette bulunmak fikri bile General Bing de boşaltmayı kolaylaştırdeyerek borcdan kurtulacaktır. Bu işin miştir. KFNÜ ve DÖN JOSE MOJİK.\ bir büfe, halk için heryana serpilmiş kaileri sürüldü. Bu yıl, istasyondan hükumet mey^a mak için kuvvetini takriben iki müsavi imtiyazını almak için bugün Belediyeye nın ovnadıklan nına kadar, takriben bir kilometro uzun napeler, çocuklar için oyun yeri.. Bütün Seddilbahirden maada bir mıntakadi kısma ayırmıştı. Bunların arasında Tuz imtiyaz müddetince her yıl maktuan böyle bir taarruz hareketine müsaade o lugöl bulunuyordu. Şimal kısmı için göl50,000 lira vermeyi teklif edenler de luğundaki yol parke olarak yenidtn ya bunlar Tarsusun Belediye bahçesine deNeşe, eğlence ve musiki filmi pılacak ve tamir ihtiyacında olan diğer ğer veren hususiyetlerdir. lunmuyordu. Son günü bu mahiyette bir den itibaren 10 numarah tepeyi geçip vardır. Bugün matınelpr î l den ıtibaren baş106,4000 lirahk bütçesi olan Tarsua yollar da elden geçirilecektir. Bunlar i hareket icrası için talimat alındığından denize bakan bir mevzi intihab olunmuşElektrik işinin bu şekilde başanlması lar, Fiatlarda büyük tenzilât Belediyesinden bugün daha fazla şey çin bütçeye yeter tahsisat konmuştur, ikinciteşrinde yapılıp o kadar muvaffa tu. vapılmıştır Tarsusu bir kat daha inkişaf ettirecek kiyetli biten askerî harekete benzer bir İş Bankası karşısında ve Atatürk cad beklemek haksızhk olur. (Arkast var) tir. Nöbetçi eczaneler TAKSİM B A H Ç E Si HsSPANO PARtSiEHNE Hî IA I ROÇİLD ÇiNGENELER KRALI "Cumhurtyat,, in b&Umit 18 dans mektebine devam ediyordu. Bumı Lordun vekilharcından bğrendi. Kat dans mektebinde Bezzinin ahbabı bir dansözle dost olmağa bilhassa çalışmış ve buna muvaffak olmuştu. İşte bu dansöz Bezzi ile Katın tanışmalanna vesile olmuştu. Demek Katın dans mektebine devamı sırf bu iş içindi. Şu halde Bezzi ile dost olmak ta büyük, mahirane bir plânın teferrüatındandı. Bunlan anladıktan sonra Mister Bezziyi yazıhanesinde tekrar ziyaret etti. On muhtelif işin ve müessesenin idare edildiği yer olması lâzım gelen ve daha fazla bir kadının odasına benziyen büroda karşı karşıya geçtiler. Mike: Refakatinizdeki genc kiz hâdiseden pek fazla korkmadı ya.. dedi. Mister Bezzi başını kuvvetle salladı: Hayır, korkmadı... Asla korkmadı. Zaten yalnız olmadığı için korkmaması Tercttme eden: Yazan: lâzımdı, değil mi? ömer Fehmi Boşkut Eâgar Vallas Şüphesiz. Kat Lord Flanborohun yanında iken Korkmadı. O kadar sakindi ki ben Jer gün saat dörtte tokağa çıkıyor yt bir ömrümde bu kadar sakin üısan görme * kat o zeki bir kızdır. Ben tam ona istedidim. Onu bir daha görürseniz lutfen ği malumatı vermek üzere iken bu müessif kendısinin hatınnı sormak için buraya hâdise vukua geldi. Maamafih o, gene sanki hiçbir şey olmamış gibi sakindi. Esgeldiğimi söyleyiniz! kisi gibi konuşmak istiyordu. Mister Bezzi hararetle mukabele et Doğrusu bravo! ti: Söylüyorum ya onun gibi soğuk Şüphesiz.. Şüph^iz söylerim. Onu kanlı bir kız görmedim. Bu sabah idare gördüğüm zaman... şeflerimden birile konuşuyordum. O da Bu genc kız sizin sözlerinizle çok bu kızda harikulâde bir soğukkanlılık alâk.adar oluyor, değıl mi? Sualimin ga bulunduğunu söyledi. Evine götürürken rabetini affediniz. bile o hâlâ benim işlerimden ve kendi iş Doğru söylüyorsunuz.. Çok alâka lerinden bahsediyordu. Onun büyük badar oluyor. Benim sözlerimle bu kadar bası çok zengin bir adammış. Bir maliyealâkadar olan baska kimse görmedim. ciymiş. Ben bunu bilmiyordum. " İnsanm kendi işlerile alâkadar kimMike de kısa bir cümle ile bilmediğini selere lesadüf etmesi çok iyi birşeydir. anlattı. Fazla konuşmaktan çekiniyor, Meselâ ben birinin benim mesaimle alâMister Bezzi cenablarının tam lâkırdmm kadar olmasını çojc isterim. Belki siz de... en mühim yerinde ağızlarım kapıyacak Ben.. Evet tabiî ben de isterim. Mike lâkırdıyı ağzmda döndürüp do larından endişe ediyordu. Mister Bezzi devam etti: Iaştırıyordu. Hakikaten pek zeki bir kız! Bü Fakat zannetmem ki sizin kanşık olan, teknik malumata ihtiyac gösteren yük babası da pek zenginmiş. O elimızdeki belâlı bir işten bizi kurtarabileceğini işlerinize akıl erdirebilsin, dedi. Bunu bilmem. Belki hakhsıniz. Fa umuyordu. Doğrusu buna çok hayret et tim. Çünkü onda para bulunduğunu zan ri dikkatle dinliyordu. Fakat çok geçnetmem. Müzikhölde danseden bir kızda meden korktuğu başına geldi. Mister para bulunur mu? Bakın bakın ben de Bezzi hikâyesine devam etmedi. Birdengevezelik yaptım galiba... Onun dansöz bire duvar kesiliverdi. Fabrikanm ne fabolduğunu söylemekle boşboğazhk ettim rikası olduğunu ve nerede b'ilundugunu kabil değil söylemedi. değil mi? Her zamanki sükutî adam olmuştu» Mike gülerek: Sükut etmek onun en büyük marifeti idi, Hayır, dedi, bunu ben de biliyordum. Korkmayın, siz bir sırrı faşetmiş ol anlaşılan babası öleceğine yakın günlerde onu yanma çağırmış ve kemali ehem « muyorsunuz. miyetle şu nasihati vermişti: 4 Doğrusu buna pek sevindim. Ne «Bezzi eğer ağzını açmıyacalc olursan diyord>m, evet onun büyük babası pek zenginmiş. Bu işi ona bırakmağı düşü kimse senin bir eşek olduğunu anlamaz.* nüyorum. Ben işlerimi başkalarına ter Delikanlı bu nasihati havatında ken * ketmekten hoşlanmam. Bu sebeble evvel disine en büyük düstur ittihaz etmişti. i Kat acaba ne yapmak istiyordu? Mike ce bu yolda vaki olan birçok teklifleri reddetmiştim. Fakat doğrusu bu iş hiç te merakından çatlıyacaktı. Herhalde bu kâr bırakan bir iş değildir. Bu itibarla budala ile ze\k için gezip tozmuyordu. Ondan para koparmak niyetinde de de * fikrimi değiştirdim. Genc kıza bunlari anlattmız mı? ğildi. Çünkü Kat parayı değil, macerayi ' Evet... Kendisini fikrinden caydır severdi. Onu evvelâ bir casusluk' vak'asinda ta* mak istedim. Hatta bu fabrikayı vaktile nımıştı. Manş denizini geçerken kaybolan satm almak istiyen bir delinin hikâyesini bir diplomat bavulu meselesini kendisine söyledim. (Arkau Mike tekmü kulak kesilmi§, bu spıle havajc etroişlerdij
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog